Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hud/Venereologi

Urtikaria


Uppdaterad den: 2024-06-19

Annons

Bakgrund

 • Utslag med kliande urtikor.
 • Ofta en självbegränsande reaktion, men den kan bli kronisk och återkommande.
 • Akut urtikaria:
  • Urtikaria som försvinner inom 6 veckor
 • Kronisk urtikaria:
  • Daglig eller är återkommande urtikaria >6 veckor
 • Spontan urikaria:
  • Ingen känd utlösande faktor
 • Inducerbar urtikaria:
  • Specifika utlösande faktorer finns

Epidemiologi

 • Cirka 15–20 % av befolkningen får urtikaria någon gång under livet.

Etiologi och patogenes

 • Vid urtikaria frigörs histamin och andra mediatorer från mastceller och basofila granulocyter.
 • Immunglobulin E (IgE), icke-IgE och icke-immunologisk mastcellsaktivering utlöser histaminreaktionen.
 • Barn:
  • Hos spädbarn är komjölksallergi en vanlig orsak till urtikaria
  • Hos barn <3 år är omkring 80 % av fallen associerade med luftvägsinfektion
 • Ibland kommer urtikaria i samband med en allergisk reaktion mot exempelvis något livsmedel, insektsbett eller läkemedel:
  • Vid livsmedelsallergi har man samtidigt ofta symtom från magen som magont, kräkningar och diarré.
 • Fysikalisk urtikaria är en egen undergrupp av icke-allergiska kroniska urtikariatillstånd:
  • Dermografisk urtikaria är ett mekaniskt urtikariatillstånd med uttalad symtomatisk dermografism, som varar från ett par minuter och upp till 4 timmar. Patienten får klåda av normal hudberöring. Patienten kan ha mer klåda än urtikaria.
  • Tryckurtikaria är ett djupare och ömmande ödem som utvecklas efter långvarigt, kraftigt och djupt tryck, ofta med fördröjning på mer än en timme. Patienten har ofta mer smärta än klåda.
  • Köldurtikaria innebär att urtikaria utlöses av temperatursänkning
  • Ansträngningsutlöst urtikaria (kolinerg urtikaria) kan utlösas av fysisk aktivitet, värme och ångest/ilska
  • Solurtikaria, vattenurtikaria och vibrationsurtikaria är andra, sällsynta typer av fysikalisk urtikaria
 • Spontan (ingen känd utlösande faktor) kronisk urtikaria kan vara kopplat till autoimmun sjukdom eller malignitet. 
Annons
Annons

ICD-10

 • L50 Urtikaria (nässelfeber)
  • L50.0 Allergisk urtikaria
  • L50.1 Idiopatisk urtikaria
  • L50.2 Urtikaria orsakad av kyla eller värme
  • L50.3 Dermografisk urtikaria
  • L50.4 Vibrationsutlöst urtikaria
  • L50.5 Kolinergisk urtikaria
  • L50.6 Kontakturtikaria
  • L50.8 Annan specificerad urtikaria
  • L50.9 Urtikaria, ospecificerad

Anamnes

 • Beskrivning av utslagen:
  • Klåda och kvaddlar av olika storlek och form
  • Den enskilda urtikan varar vanligtvis kortare än 4 timmar, men kan hålla i sig upp till 24 timmar
  • Enkilda urtikor som är kvar >24 timmar kan vara vaskulit och bör utredas ytterligare med hudbiopsi
 • Utlösande faktorer?
  • Kan vara läkemedel, infektion, stress och födoämnen, men många gånger hittar man ingen utlösande faktor
 • Vid urtikaria utlöst av födoämnesallergi finns ofta även gastrointestinala symtom såsom illamående, kräkning, buksmärta och diarré:
  • Känd födoämnesallergi? Vad åt/drack patienten före debut av symtom?
  • Alkohol, fysisk ansträngning, acetylsalicylsyra, NSAID, stress och infektion kan vara kofaktorer till akut urtikaria vid födoämnesallergi
 • Läkemedelsanamnes:
  • Nyinsatta läkemedel, ACE-hämmare, angiotensin II receptorblockerare, acetylsalicylsyra, NSAID, naturläkemedel?
 • Anamnes som talar för kronisk urtikaria och/eller fysikalisk urtikaria?

Kliniska fynd

 • Eventuellt pågående urtikariellt utslag bedöms.
 • Bedöm om patienten också uppvisar tecken på angioödem och/eller anafylaxi.
 • Angioödem:
  • Plötslig diffus svullnad, vanligen lokaliserad till ögonlock, läppar, genitalia, tunga eller övre luftvägar
  • Klåda och smärta varierande grad kan finnas
 • Anafylaxi:
  • Cirkulationssvikt – synkope, hypotoni, oftast snabb puls initialt
  • Andningsproblem – dyspné, inspiratorisk stridor kan skilja anfallet från astma
  • Cerebrala symtom
  • Gastrointestinala symtom – illamående, kräkningar, diarré, magsmärtor
 • Infektionstecken?
 • Dermografism:
  • Testas genom att man drar med fingret eller en spatel på huden utan att skada hudytan. Klådan kommer ofta före urtikariareaktionen och är maximal efter 10–20 minuter
 • Köldurtikaria:
  • Kan provoceras fram genom att kyla ned huden med en isbit

Utredning av urtikaria

 • Akut urtikaria:
  • Vid misstanke om infektion kan CRP, LPK, strep A, svalgodling övervägas
 • Kronisk urtikaria:
  • Vid kronisk spontan urtikaria – utan kända utlösande faktorer – bör man göra en fullständig anamnes och klinisk undersökning för att utesluta sjukdom i inre organ och systemsjukdom. Kontrollera även tandstatus.
  • Blodprover: SR/ CRP, diff, ALAT, TSH, hepatitserologi B och C och Hiv.
 • Remiss för vidare utredning:
  • Hudläkare:
   • Vid misstanke om urtikariavaskulit, det vill sig urtika på samma plats >24 timmar
   • Spontan kronisk urtikaria för eventuell utredning av underliggande sjukdom
  • Remiss till allergolog:
   • Vid akut urtikaria där det finns misstanke om bakomliggande allergi mot läkemedel, födoämnen eller bi-/getingstick
Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen AAD (American academy of Dermatology)? Lämna din e-postadress här »

Differentialdiagnoser

 • Virala exantem.
 • Atopiskt eksem.
 • Kontakteksem.
 • Läkemedelsexantem.
 • Sweets syndrom
 • Bullös pemfigoid.
 • Erythema multiforme.
 • Reaktion på växtsaft.
 • Vaskuliter – till exempel Henoch-Schönlein – som påverkar huden.

Behandling av urtikaria

 • Eliminera eventuellt utlösande mekanism om möjligt:
  • Oftast hittar man dock ingen utlösande mekanism

Akut urtikaria

 • Andra generationens antihistaminer:
  • Vid otillräcklig effekt kan dosen ökas successivt till 4 gånger normaldosen fördelat på 2–3 doseringar hos vuxna
  • Barn kan vid utebliven effekt fördubbla normaldosen
  • Kan provas att sättas ut efter cirka 5 dagar vid akut urtikaria
 • Vid svår akut urtikaria där antihistamin inte har tillräcklig effekt kan betametason ges:
 • Specifik immunterapi kan vara aktuellt vid svår insektsallergi.

Kronisk urtikaria

 • Andra generationens antihistaminer:
  • Vid otillräcklig effekt kan dosen ökas successivt till 4 gånger normaldosen fördelat på 2–3 doseringar hos vuxna
 • Vid kronisk urtikaria där antihistaminer inte har tillräcklig effekt kan omalizumab, alternativt ciklosporin ges som tilläggsbehandling (sköts av hudläkare).
 • Patienter med kronisk urtikaria kan tänka på att utöver utlösande faktorer även undvika:
  • Läkemedel som innehåller salicylsyra och NSAID
  • Kost med höga halter av salicylsyra och bensoesyra (E210, E211):
   • Salicylsyra och bensoesyra förekommer naturligt i bland annat lingon, oregano, blåbär, hjortron, plommon, russin och lakrits

Komplikationer

 • Angioödem och anafylaktisk reaktion samtidigt med akut urtikaria.

Prognos

 • Akut urtikaria:
  • De flesta som drabbas av akut urtikaria får ett enda utbrott, eller kanske bara några få utbrott under livet
 • Kronisk urtikaria:
  • En studie visade spontan remission inom 3 år hos 48 % vid idiopatisk urtikaria och hos 16 % vid fysikalisk urtikaria
  • En studie som följde barn visade remission hos 18 % efter 1 år, 54 % efter 3 år och 68 % efter 5 år
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Källor

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EADV (European Academy of Dermatology and Venereology Congress)? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.