Medicinsk översikt | Hud/Venereologi

Vattkoppor

Vattkoppor är en virusinfektion som kännetecknas av kliande hudlesioner och är mest framträdande i ansiktet, i hårbotten och på bålen. Både barn och vuxna drabbas och vid fyllda 30 år har 98 procent av världens befolkningen haft vattkoppor.


Publicerad den: 2018-12-14
Författare: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

SammanfattningDefinition

Infektion med varicella zoster-virus, VZV, humant herpesvirus 3.

Förekomst

De flesta barn får vattkoppor och sjukdomen förekommer i hela världen.

Vid fyllda 30 år har 98 procent av befolkningen uppnått seropositivitet.

Symtom

Vesikulära utslag som ofta åtföljs av feber och kraftlöshet. Förloppet är lindrigt till måttligt hos immunfriska personer, men allvarligare komplikationer kan uppstå.

Kliniska fynd
Främst kliande hudlesioner, mest framträdande i ansiktet, i hårbotten och på bålen, men är också vanligt förekommande på armar och ben.

Diagnostik

Typisk anamnes och typiska utslag, kompletterande undersökningar är därför sällan nödvändiga.

Behandling

I de flesta fall inväntar man spontan läkning, eventuellt ger man symtomatisk behandling med paracetamol.
 
Man avråder från behandling med salicylat eftersom den är associerad med Reyes syndrom.
 
Egenbehandling med kylbalsam, zinksalva.


Annons
Annons

Definition

 • Infektion med varicella zoster-virus, VZV, humant herpesvirus 3.
 • VZV ger två kliniska huvudmanifestationer:
  • Vattkoppor (varicellae)
  • Bältros (herpes zoster)
 • Vattkoppor, den primära VZV-infektionen, är i huvudsak en barnsjukdom bland icke-vaccinerade personer. 


Bakgrund och epidemiologi

Förekomst, ovaccinerade:

 • De flesta barn får vattkoppor och sjukdomen förekommer i hela världen.

 •  Vid fyllda 30 år har 98 procent av befolkningen uppnått seropositivitet.

 • Sjukdomen uppträder också hos vuxna


Etiologi och patogenes

 •  Varicella zoster-viruset är ett av åtta herpesvirus, ett DNA-virus från alfa-herpesfamiljen.

 •  Vattkoppor är mycket smittsamt, 60–100 procent av alla ovaccinerade smittas.

 • Patienter som är vaccinerade och som får över 50 lesioner är lika smittsamma som ovaccinerade individer med vattkoppor.

 • Smitta:
 
  • Droppsmitta, inhalation av infektiösa partiklar.

  • Kontaktsmitta

  •  Viruset sprider sig som droppar och aerosoler från nasofarynx någon till några dagar innan utslagen uppträder och från hudlesionerna så länge nya utslag uppstår. Oftast uppstår nya utslag i ungefär en veckas tid.

  • Smittrisken upphör när alla lesionerna har torkat in.

  • Den smittsamma perioden varar i upp till flera veckor bland personer med nedsatt immunförsvar.

 •  Efter primärinfektionen stannar viruset kvar i de sensoriska nervganglierna i dorsalroten och etablerar en latent infektion i nervcellerna. 

 • Viruset kan återaktiveras år eller decennier senare och sprida sig ensidigt längs dermatomet och orsaka bältros (herpes zoster). 


Anamnes och kliniska fynd

Anamnes

 • Inkubationstiden är 14–16 dygn (10–26 dygn). 

 • Feber och sjukdomskänsla kommer strax innan eller samtidigt som utslagen bryter ut.

 • Först makulära utslag, sedan papulära, därefter vesikulära, pustulära och till slut skorpbildning efter 24–48 timmar.

 • Hudlesionerna kan befinna sig i olika stadier i utvecklingen på olika ställen på kroppen.

 • Klåda.

 • Feber och sjukdomskänsla är mest uttalat hos vuxna.

 •  Vattkoppor kan uppträda hos personer som vaccinerats tidigare. Sjukdomen är då vanligtvis lindrig med färre än 50 hudlesioner. Risken för komplikationer är också reducerad.


Kliniska fynd

 • Hudlesioner:

  • Mest framträdande i ansiktet, i hårbotten och på bålen, men är också vanligt förekommande på armar och ben.
  • Klåda och centripetala lesioner.
  • Lesionerna är ytliga och skorporna faller av efter 7–14 dagar och lämnar efter sig ett område med hypopigmentering som kan finnas kvar i flera månader och i vissa fall efterlämna bestående ärr. 
 •  Slemhinnelesioner:
 
  • Vesikulära lesioner som snabbt ulcererar kan uppträda i munslemhinnan, på ögats bindhinna och på genitalierna.
 • Infektion hos personer med nedsatt immunförsvar:

 •  Visceral VZV-infektion kan förekomma utan hudlesioner

 • Komplikationer ses oftare

 • Eventuellt hemorragiska lesioner


Diagnostik och undersökning

• Typisk anamnes och typiska utslag, kompletterande undersökningar är därför sällan nödvändiga.

• Serologi positiv för IgM-antikroppar så tidigt som en till två dagar efter att utslagen har brutit ut, men frånvaro av antikroppar utesluter inte diagnosen.

• PCR på virus från vesikler kan utföras.


Differentialdiagnoser

 • Herpes zoster (utbredning längs dermatomet)

 • Herpes simplex-infektion

 • Impetigo (svinkoppor) 

 • Allergiska reaktioner, särskilt Stevens-Johnsons syndrom


Behandling

Allmänt 

 • Sjukdomen är mycket smittsam och kan smitta från någon till några dagar före utslagen bryter ut och så länge det finns vätskefyllda blåsor.

 •  Barnet kan gå till förskolan när utslagen har torkat ut.

 • En person med vattkoppor ska varnas angående smittsamheten och isoleras från höggravida, nyfödda och personer med nedsatt immunförsvar.

 •  Huden bör hållas ren.

Egenbehandling

• Kylbalsam, zinksalva.


Läkemedelsbehandling

 • I de flesta fall inväntar man spontan läkning, eventuellt ger man symtomatisk behandling med paracetamol.

 • Man avråder från behandling med salicylat eftersom den är associerad med utveckling av Reyes syndrom.

 • Ibuprofen bör inte användas på grund av ökad risk för bakteriella hudinfektioner.

 • Antiviral behandling med valaciklovir alternativt aciklovir:
  • Det finns en rekommendation om att ge antiviral behandling till vuxna med vattkoppor samt till alla med immunbrist och allvarliga vattkoppor (såsom encefalit, pneumonit, korneaaffektion och påverkan på trigeminusgangliet).

 •   Klåda kan behandlas med antihistaminer peroralt, men ska inte användas rutinmässigt.

 • Sekundära bakterieinfektioner kan kräva behandling (klorhexidin och antibiotika mot stafylokocker).


Graviditet och vattkoppor

 • Kan i mycket sällsynta fall smitta till foster särskilt när modern har blivit smittad under första delen av graviditeten.
 •  En gravid kvinna som inte är skyddad mot vattkoppor och som blir utsatt för smitta kan få skydd med immunglobulinbehandling.

 • Ett nyfött barn med seronegativ mor löper ökad risk om modern får utslag eller utbrott av vattkoppor nära födseln, eller om barnet exponeras för vattkoppor upp till en vecka efter födseln.

 • Vid negativ serologi kan en icke-gravid kvinna vaccinera sig, men vaccinationen måste ske minst tre månader före en eventuell graviditet. Man bör inte vaccinera sig under graviditeten.


Vaccin

 • Levande, försvagat vaccin.

 • Ingår inte i det ordinarie vaccinationsprogrammet i Sverige.

 • Det finns flera oklarheter när det gäller detta vaccin, bland annat immunitetens längd och grad samt eventuella senkomplikationer.

 • Immuniteten efter vaccination mot vattkoppor avtar med tiden och leder till flera allvarligare fall bland äldre barn. Därför är den internationella rekommendationen att barn i åldern fyra till sex år ska vaccineras på nytt.


Komplikationer

 • Kan orsakas av antingen virus eller bakterier.

 • Alla typer av bakterieinfektioner kan förekomma och är den vanligaste komplikationen. 

 • Det är vanligt med hud- och mjukdelsinfektioner med grupp A-streptokocker och stafylokocker.

 • Lokala hudkomplikationer, ärrbildning är vanligt.Övrigt

 • Pneumoni, osteomyelit, artrit, nekrotiserande fasciit och sepsis. 

 • Meningoencefalit, meningit och vaskulit.

 • Akut cerebellär ataxi (vanligast hos barn under sex år)

 • Cellulit

 • Rosfeber

 • Epiglottit

 • Scharlakansfeber

 • Reyes syndrom, associerat med behandling med acetylsalicylsyra.


Prognos

 • Prognosen är i vanliga fall god.

 • Aktivering av latent varicella zoster-virus kan ge herpes zoster.


Förlopp

 • Den totala varaktigheten för vattkoppor, från symtomdebut till dess att skorporna försvinner, är sällan längre än två veckor.

 • Patienten är smittsam från någon till några dagar innan utslagen bryter ut och tills alla utslagen har torkat in. 


ICD-10


B01 Vattkoppor
B01.9 Vattkoppor utan komplikation


Annons
Annons
Annons