psoriasis
Nyhet | Hud/Venereologi

Norr om Dalälven erbjuder ingen region klimatvård

Hur bra behandling du får för din psoriasis kan skilja sig beroende på var du bor. Klimatvård vid svår psoriasis behöver erbjudas i fler regioner och fler med psoriasis bör få tillgång till medicinsk fotvård, det skriver Socialstyrelsen i en ny utvärdering.


Publicerad den: 2019-12-19
Författare: Elina Mattsson, Redaktör, Netdoktor

Annons

I mars 2019 publicerade Socialstyrelsen nya riktlinjerna för vård vid psoriasis. För att nu ta reda på hur psoriasisvården fungerar i dagsläget, har Socialstyrelsen gjort en utvärdering. Myndigheten har då utgått från de nationella riktlinjerna. Utvärderingen ska sedan ge ett underlag för det framtida arbetet med att förbättra psoriasisvården. 

Det Socialstyrelsen kommit fram till med sin utredning är bland annat att det finns betydande skillnader inom psoriasisvården i landet. Hur din psoriasisvård och behandling ser ut kan alltså skilja sig beroende på var du bor i landet. Många regioner har därmed några punkter där de kan bli bättre, och dessa bör de främst satsa på enligt Socialstyrelsen: 

Fler bör erbjudas medicinsk fotvård

Medicinsk fotvård är till exempel något som lyfts fram i de nationella riktlinjerna som ett viktigt komplement till läkemedelsbehandling vid psoriasis på fötterna. Fotvården kan nämligen förebygga svårläkta sår, felställningar och gångsvårigheter. Men trots det är det knappt hälften av alla regioner som erbjuder medicinsk fotvård till personer som har svårt psoriasis. 

Annons
Annons

I enkäten som skickats ut från Socialstyrelsen skriver vissa regioner att fotvård är en insats som vissa med svår psoriasis på fötterna bekostar själva, då regionen inte erbjuder subventionerad fotvård. Personer med svår psoriasis väljer också att bekosta fotvård själva då väntetiden inom den offentligt drivna fotvården är lång, visar enkäten. 

Socialstyrelsen bedömer att fler regioner bör erbjuda medicinsk fotvård för att få en god, tillgänglig och jämlik psoriasisvård. 

Klimatvård bör erbjudas i hela Sverige

Klimatvård är ett komplement till läkemedelsbehandling och ges i ett varmt och soligt klimat tillsammans med ett vårdteam.Teamet består ofta av läkare, sjuksköterska, sjukgymnast eller hälsopedagog och i vissa fall psykolog och arbetsterapeut. 

Annons
Annons

Trots det är det inte alla regioner som erbjuder klimatvård, endast 11 av Sveriges 21 regioner erbjuder klimatvård. I Norra sjukvårdsregionen erbjuder ingen region klimatvård. I den Sydöstra sjukvårdsregionen erbjuder alla regioner klimatvård. 

– Norr om Dalälven erbjuder ingen av regionerna klimatvård överhuvudtaget och även om behandling med nya effektiva biologiska läkemedel ökat behöver vissa personer med svår psoriasis även erbjudas klimatvård. Idag är det alltså var man bor avgörande för om får den möjligheten, säger Tobias Edbom, utredare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Socialstyrelsen anser att alla regioner bör erbjuda klimatvård till personer med svår psoriasis där andra behandlingar inte hjälper. 

Genomgång av riskfaktorer kopplade till ohälsosamma levnadsvanor

Genom att erbjuda enskild genomgång av riskfaktorer kopplade till ohälsosamma levnadsvanor kan allvarlig samsjuklighet uppmärksammas. Det kan till exempel gälla riskfaktorer som kan leda till övervikt, diabetes och psykisk ohälsa. 

Men endast hälften av personer med svår psoriasis får en sådan genomgång. Det är alltså en punkt som många regioner måste bli bättre på, anser Socialstyrelsen. Det gäller framför allt för personer med psoriasis som vårdas i den specialiserade vården.

Uppföljning i den specialiserade vården

Sex av tio personer med svår psoriasis får minst ett planerat återbesök inom den specialiserade vården. Motsvarande siffra för medelsvår psoriasis är knappt tre av tio personer. Rapporten visar också att det finns skillnader mellan regionerna i huruvida personer med svår eller medelsvår psoriasis får minst ett planerat besök i den specialiserade vården eller inte. Resultaten visar även att män i större utsträckning än kvinnor får ett planerat besök i den specialiserade vården.

Socialstyrelsen anser därför att fler verksamheter bör bli bättre på att följa upp personer med psoriasis i den specialiserade vården. Löpande uppföljningar och en noggrann och kontinuerlig vårdplanering anses nämligen som en förutsättning för god vård, som i sin tur kan förbättra patienternas livskvalitet och hälsa samt minska behoven för slutenvård.

Fler behöver strukturerad uppföljning av behandlingseffekt

För att utvärdera behandlingens effekt är viktigt att ha strukturerade uppföljningar vid behandling av psoriasis med systemiska läkemedel. Men även här ser det väldigt olika ut mellan regionerna. Endast 20 procent av patienterna i Västerbotten får strukturerad uppföljning medan 70 procent av patienterna i Västernorrland följs upp. 

För att nå optimal behandlingseffekt behöver regionerna i större utsträckning strukturerat följa upp dessa patienter, anser Socialstyrelsen. 

Läkemedel underförskrivs

Då biologiska systemiska läkemedel utvecklats har också fler patienter fått tillgång till effektivare behandling. Men dessa läkemedel underförskrivs fortfarande, menar Socialstyrelsen. Det finns också regionala skillnader i hur ofta dessa läkemedel förskrivs. Man menar också att det är svårt att följa upp de biologiska läkemedlen, då det finns begränsningar i hur dessa registreras i Socialstyrelsens läkemedelsregister.

    Källor

  • Socialstyrelsen - https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2019-12-6477.pdf
  • socialstyrelsen - https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/stora-regionala-skillnader-i-psoriasisvarden/

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna skriva kommentarer. Logga in.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons