Pneumokocker och KOL - riskgrupper
Artikel | Infektion

Lunginflammation och KOL: Hur stor är risken?

Pneumokocker är den vanligaste orsaken till bakteriella luftvägsinfektioner såsom lunginflammation, öroninflammation och bihåleinflammation (ref 1). Dessa är sjukdomar som förekommer i alla åldrar, även om pneumokockinfektioner främst drabbar de yngsta och äldsta individerna. Vissa kroniska sjukdomar såsom t.ex. kronisk lungsjukdom ökar risken ytterligare att drabbas av pneumokockinfektioner som lunginflammation. 


Innehållet är framtaget av: Pfizer (Vaccination mot pneumokocker)

Lunginflammation är en vanlig sjukdom som främst orsakas av pneumokocker (ref 1). Varje år drabbas ca 6/1 000 personer i åldrarna 18–39 år av lunginflammation och för personer över 75 år är det hela 34/1 000. En lunginflammation kan få allvarliga konsekvenser: Ca 20–40 % kräver sjukhusvård, 5–10 % även intensivvård och mortaliteten uppskattats till 5–10 % (ref 2). Hos personer med kronisk lungsjukdom ökar risken att drabbas av lunginflammation 10 gånger jämfört med den allmänna befolkningen i samma ålder (ref 3-6). Är personen dessutom över 65 år ökar risken 16,8 gånger (ref 7).

En person med kronisk lungsjukdom som drabbas av lunginflammation har 9 gånger högre risk jämfört med en frisk individ att bli inlagd på sjukhus, oavsett orsak, upp till 12 månader efter (ref 8). 
Dödligheten i samband med en lunginflammation är signifikant högre hos KOL-patienter (ref 9).

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om riskgruppsvaccination mot pneumokock¬sjukdom fokuserar på individer från 2-års ålder med kroniskt underliggande sjukdomar såsom t.ex. kronisk lungsjukdom (ref 10).

För att få bästa möjliga skydd rekommenderar Folkhälsomyndigheten att riskgrupper erbjuds en dos PCV13 och därefter en dos PPV23, enligt bilden nedan.

Lunginflammation och KOL: Hur stor är risken?

Sedan 3 år tillbaka ingår Prevenar 13 i förmånssystemet vilket innebär att Prevenar 13 är kostnadseffektivt till riskpatienter och subventioneras till alla patienter med nedsatt immunförsvar som löper hög risk att drabbas av allvarlig pneumokocksjukdom samt patienter över 65 år med moderat eller hög risk att drabbas av allvarlig pneumokocksjukdom (ref 11).

Referenser:

1. Icardi G, Sticchi L, Bagnasco A, Iudici R, Durando P. Pneumococcal vaccination in adults: rationale, state of the art and perspectives.J Prev Med Hyg. 2012;53(2):78-84.
2. Hoare Z, Lim WS. BMJ Learning 2016; 332: 1077-79
3. Müllerova et al. Resp Med 2012;106:1124- 33.
4. Myles et al. Epidemio Infect 2009;137:709-16.
5. Vinogradova et al. Br J Gen Pract.2009;59:e329-38.
6. Ryan et al.PLoS ONE 2013;8:e75887.
7. Van Hoek et al. J Infect. 2012;65(1):17-24.
8. Lin et al. Clinicoecon Outcomes Res 2014;6:349–56.
9. Rello et al. Eur Respir J 2006;27:1210–6
10. https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/rekommendationer-om-pneumokockvaccination-till-riskgrupper/ 2018
11. TLV-beslut 1022/2015, 2015-09-25


PREVENAR 13. Rx. Polysackaridvaccin mot pneumokockinfektioner, konjugerat, adsorberat, 13-valent. 0,5 ml injektionsvätska, suspen¬sion i förfylld spruta. Pneumokockpolysackarid serotyp 1, 3, 4, 5, 6A, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F om vardera 2,2 μg samt 6B om 4,4 μg. Serotyperna är konjugerade till bärarprotein CRM197 och adsorberad till aluminiumfosfat. ATC-kod: J07AL02. Indikationer: Aktiv immu¬nisering för förebyggande av invasiv sjukdom, pneumoni och akut otitis media orsakad av Streptococcus pneumoniae hos spädbarn, barn och ungdomar i åldern 6 veckor till 17 år. Aktiv immunisering för förebyggande av invasiv sjukdom och pneumoni orsakad av Streptococcus pneumoniae hos vuxna ≥ 18 år och äldre. Användningen av Prevenar 13 skall baseras på officiella Prevenar 13 rekommendationer, där hänsyn tas till såväl betydelsen av invasiv pneumokocksjukdom i olika åldersgrupper som variationen i förekomst av serotyper i olika geografiska områden. Varningsföreskrifter, begränsningar och information om hjälpämnen hänvisas till www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén: 03/2018. Subventioneras endast för patienter med nedsatt immunförsvar som löper hög risk, samt till de patienter över 65 år med svåra kroniska sjukdomar (som till exempel hjärt-, lung-, njur- eller leversjukdomar eller diabetes) som löper moderat eller hög risk att drabbas av allvarliga pneumokocksjukdomar. Pfizer www.pfizer.se.

PP-PNA-SWE-0152 Sept 2018


Annons
Annons
Annons
Annons