Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Bandmask


Uppdaterad den: 2022-04-21
Sakkunnig: Veronica Pahlberg, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons

Basfakta

Definition

Bandmask
 • Bandmaskar, cestoder, är hermafroditiska plattmaskar som kan leva som vuxna parasiter i människans mag-tarmkanal.1
 • En del av dessa organismer är primärt humana patogener, medan andra som har djur som sin naturliga värd.
 • Bandmaskar som har människan som värd inkluderar arterna taeniasis, diphyllobotriasis och hymenolepiasis:2
  • Taeniasis:
   • Taenia saginata, även kallad "människans obeväpnade bandmask" eller nötbandmask
   • Taenia solium, även kallad "människans beväpnade bandmask" eller svinbandmask:
    • Larvstadiet av svinbandmasken orsakar cysticercos
  • Hymenolepis:
   • Hymenolepis nana:
    • Dvärgbinnikemask (på engelska dwarf tapeworm)
    • Ej att förväxla med dvärgbandmask som är den svenska benämningen på ekinokocker (echinococcus alveolaris och echinococcus granulosus)
   • Hymenolepis diminuta:
    • Råttbinnikemask
  • Diphyllobothriasis, på svenska kallad fiskbandbask

Förekomst

 • Bandmask är numer mycket sällsynt i Sverige och resten av Europa:
  • Nötbandmask Taenia saginata är vanligast i de områden i Europa och Asien där man äter rått eller lite tillagat kött:3 
   • Enstaka fall förekommer i Sverige4
  • Svinbandmask Taenia solium förekommer i Europa som importerade fall från andra delar av världen, främst Latinamerika
  • Fiskbandmask är ovanligt i Sverige4

Etiologi och patogenes

  • En vuxen bandmask består av ett huvud, hals och en kedja av individuella segment där äggen mognar.
  • Varje segment, som kallas proglottid, har en komplett uppsättning könsorgan.
  • Beroende på vilken typ av mask kan den vuxna masken bestå av hundratals till tusentals proglottider.
  • Proglottiderna blir alltmer väl utvecklade ju mer distalt i masken man kommer. När de mognar, innehåller de en ökande mängd av ägg.
  • Hos vissa arter, som taenia, kan de yttersta lederna brytas loss från resten av maskkroppen, och dessa eller äggen som de innehåller, passerar ut med avföringen.
  • Hos andra arter, som hymenolepiasis, degenererar proglottiderna inuti värden så att endast äggen finns i avföringen.
  • Huvudet, som även kallas scolex, är utrustat med suganordningar, krokar eller hål (beroende på typ av mask) som gör det möjligt för masken att fästa sig vid tarmväggen hos värden:

5

  • Taenia solium kallas även beväpnad bandmask då den har en krans av hakar framtill

Taenia

 • Det finns två huvudsakliga arter av taenia där människan är den slutliga värden Taenia saginata (nötbandmask) och Taenia solium (svinbandmask):
  • Taenia asiatica förekommer i Asien, det har varit omdiskuterat huruvida det är en helt egen art eller en variant av de andra6
 • T. solium och T. saginata förekommer över hela världen och är vanliga i stora delar av Latinamerika, Afrika och Asien:
  • Dåligt tillagat fläsk- eller nötkött och undermåliga sanitära och hygieniska förhållanden ökar risken för spridning
 • Inkubationstiden kan vara flera månader, det tar 5–12 veckor tills att det utvecklats en fullvuxen bandmask.7
 • T. solium kan smitta mellan människor medan T. saginata kräver en mellanvärd.4
 • Svin respektive nötkreatur agerar mellanvärd genom att äta mat eller dricka vatten som är förorenat med infekterad avföring från människa:
  • I mellanvärden utvecklas äggen till larvcystor (dynt)
  • Då larvcystorna svalts ned frigörs protoscolices, larver, som kan fästa i tarmväggen med fästmekanismer som sugmekanism eller krokar
  • Varje protoscolex blir huvudet på en vuxen bandmask, som utvecklar sig genom att bilda nya proglottider som uppstår från den bakre delen av scolex1
  • Bandmaskens huvud finns vanligtvis i jejunum
  • I tarmen absorberar masken på näring från värdens halvsmälta föda2 
  • Efter hand som bandmasken utvecklas blir de befruktade och proglottiderna, segmenten, fylls av ägg
 • Vuxna taenia-maskar kan bestå av 1000–2000 proglottider. Varje proglottid kan innehålla 50 000–100 000 ägg:1
  • Dessa ägg passerar ut i avföringen och förblir livskraftiga under en lång tid i vatten, jord och vegetation
  • När de intas av en mellanvärd (kor eller grisar), kläcks äggen i djurets tunntarm 
  • Embryona passerar genom tarmväggarna och följer med blodet eller lymfkärlen till den tvärstrimmiga muskulaturen, underhudsvävnad eller andra organ
  • I vävnaden utvecklar embryon sig till cysticerci (dynt) på två–tre månader.
  • När cysticerci i muskulaturen förtärs av människor, är livscykeln slutförd
   Livscykel för bandmask
 • I mer sällsynta fall av T. solium kan människan vara mellanvärd och utveckla cysterikos:
   • Vid cysterikos kläcks äggen i tarmen och de små larverna kan passera tarmväggen ut i blodbanan
   • Sjukdomen kan bli allvarlig vid infektion i centrala nervsystemet, så kallad neurocysticerkos, då cystor i hjärnan kan ge neurologiska symtom som epilepsi5
 • De vuxna taenia-maskarna blir flera meter långa:1
  • T. saginata blir sällan längre än 5 meter men kan bli upp till 25 meter
  • T. solium blir i regel 2–7 meter
 • De flesta infektionerna hos människor är med bara en eller några få vuxna bandmaskar.
 • Denna mognadsprocess i den mänskliga tarmen pågår över en period av två–fyra månader.

Hymenolepis

 • Hymenolepis nana, dvärgbinnikemask (på engelska dwarf tapeworm), och Hymenolepis diminuta,råttbinnikemask.
 • H. nana är små 30–40 mm långa och 1 mm i diameter och är den vanligaste bandmaskinfektionen i världen.1,3
 • Smitta är förknippad med dålig hygien och kan överföras från person till person.
 • Den förekommer oftast hos barn i varma länder med bristfälliga sanitetsförhållanden.
 • Äggen sprids via avföring, från person till person och via förorenat vatten eller mat.
 • Efter 5–6 dagar utvecklas en fullvuxen bandmask som fäster i ileum med sugmekanism och krokar:
  • Personer med immunosuppression kan få allvarligare disseminerad infektion2
 • H. nana lever i 4–6 veckor men kräver ingen mellanvärd så den kan via autoinfektion stanna i flera år då nya ägg utvecklas i tarmen.
 • Insekter kan agera mellanvärd och människor som äter dessa smittas:
  • Smittan kan ske via insekter som kontaminerat spannmål1

Diphyllobothriasis, fiskbandbask

 • Fiskbinnikemask är vanligt i tempererade områden inkluderat större delen av Europa.4
 • Sötvattensfisk kan vara infekterad med larver.
 • Människa eller djur som äter rå eller dåligt tillagad fisk kan smittas och larverna utvecklas till maskar i tarmen. 
 • Maskarna lägger ägg som kläcks till ett förstadium av larver:
  • Dessa larver infekterar små kräftdjur som agerar mellanvärd
  • När fiskarna äter kräftdjuren utvecklas larver som kan smitta människa

Predisponerande faktorer

 • Otillräckligt tillagat kött eller fisk:4
  • Kokning eller genomstekning rekommenderas
  • Nedfrysning av kött eller fisk till –20 grader i 48 timmar dödar larverna och kan tillämpas vid till exempel kallrökning eller gravning av fisk
 • Bristande hand eller livsmedelshygien.

ICD-10

 • B71 Andra bandmaskinfektioner
  • B71.0 Hymenolepiasis
  • B71.1 Dipylidiasis
  • B71.8 Andra specificerade bandmaskinfektioner
  • B71.9 Bandmaskinfektion, ospecificerad

ICD-10 Primärvård

 • B71-P Bandmaskinfektion UNS

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Diagnosen ställs genom påvisande av parasiten:
  • Fynd av enstaka eller sammanhängande (tagliatelli-liknande) segment (proglottider) av bandmask kan ibland ses i avföringen eller underkläder 
  • Segment kan skickas till laboratorium för speciesbestämning
  • Ägg i avföring kan påvisas med mikrobiologiska metoder men negativt prov utesluter inte infektion då utsöndringen är intermittent
  • Immunologiska tester finns i form av serologi (påvisande av taenia-antikroppar) och även Taenia solium-antigen som används främst för utvärdering av behandling vid cysterikos8 
 • Cysterikos diagnosticeras genom påvisande av cystor i vävnad, ofta genom radiologiska metoder ofta i kombination med serologi.

Anamnes

 • Födoanamnes:
  • Intag av råa eller otillräckligt tillagade animalier (fisk eller kött).
  • Utlandsvistelse i endemiska områden
 • Patienter kan ibland se masksegment, proglottider, antingen i avföring eller spontant i underkläder eller sängkläder.
 • Många människor som är bärare av bandmask är symtomfria.
 • Symtom från mage och tarm förekommer, till exempel illamående, buksmärtor, diarré och nedsatt eller ökad aptit.
 • Ospecifika symtom som sjukdomskänsla yrsel, huvudvärk och urtikaria kan också uppkomma.

Kliniska fynd

 • Ofta sparsamma kliniska fynd.
 • Symtom är ofta ospecifika, i vissa fall förekommer urtikaria, viktnedgång och eosinofili.1
  • Fiskbandmask kan orsaka B12-brist3

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Avföringsprov.
 • Blodprover kan i vissa fall visa eosinofili eller B12-brist.

När remittera?

 • Diagnosen kan vara svår att ställa.
 • Samråd med sekundärvård, infektionskonsult eller gastroenterolog kan vara nödvändigt för diagnostik och behandling.

Behandling

Behandlingsmål

 • Eliminera maskinfektion.

Behandlingen i korthet

 • Tablettbehandling med maskmedel (antihelmintika) är i regel effektivt.

Läkemedelsbehandling

 • Prazikvantel och niklosamid är effektiva medel mot bandmask.1
 • Prazikvantel:
  • Licensansökan krävs
  • Används internationellt i första hand
  • Leder till förlamning av masken, den släpper taget och kommer ut med avföringen
  • Dosen beror på vilken typ av mask
 • Niklosamid:
  • Registrerat läkemedel
 • Neurocysterikos kräver specialiserad behandling beroende på lokalisation och kliniska symtom
  • Antiparasitära medel kan behöva kombineras med steroider och kirurgiska åtgärder5
Annons
Annons

Prognos:

 • Tarminfektion med bandmask har i regel ett okomplicerat förlopp med god prognos vid behandling.
 • Cysticerkos kan ge allvarligare sjukdom beroende på lokalisation.

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Källor

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons