Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Coronavirus: sars och mers


Publicerad den: 2020-03-06
Sakkunnig: Remy Waardenburg, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons

Basfakta

Definition

 • Sjukdomar orsakade av genetiskt olika virus från gruppen coronavirus som ger luftvägssjukdomar.
 • Mers:
  • Står för Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (mers-CoV)
 • Sars:
  • Står för Severe Acute Respiratory Syndrome och beror på viruset SARS-Cov
  • Liknar säsongsinfluensa med hög infektionsbenägenhet, morbiditet och en mortalitet på runt 8–10 %

Förekomst

 • Det finns ingen aktuell spridning av sars och mers.

Mers

 • Epidemi år 2012–2015.
  • Upptäcktes först i april 2012 på den arabiska halvön1
 • Geografi:
  • De flesta fall, 2 102 fall, har setts i Saudiarabien2
  • Sammanlagt har viruset bekräftats i 27 länder
  • Utbrottet förnyades 2015 när flera fall detekterades i Sydkorea, med en person som trolig smittokälla från Saudiarabien3
 • Antal:2
  • Fram till slutet av 2019 har 2 949 fall bekräftats globalt
  • 858 dödsfall, vilket ger en mortalitet på 34,4 %

Sars

 • Epidemi år 2002–2003:
  • WHO deklarerade att epidemin var över juni 2003.
 • Sedan epidemin har endast 4 sporadiska fall upptäckts. 
 • Man misstänker dock att viruset finns kvar hos djur som reservoar och att nya utbrott kan ske.
 • Geografi:
  • Uppkom först i Kina november 2002, i provinsen Guangdong, men fastslogs dock först 2003 i Hanoi, Vietnam
  • Sammanlagt bekräftades infektionen i 37 olika länder
 • Antal insjuknade:
  • Globalt insjuknade strax över 8 000, varav runt 750 dog
  • Runt 20 % av de smittade var vårdpersonal
 • Ålder:
  • Majoriteten var tidigare friska personer mellan 25–70 år gamla

Etiologi och patogenes

Mers

 • Tätt sammanbunden med de grupper av coronavirus som förekommer hos fladdermöss. 
 • Smittsamhet:
  • Räknas egentligen inte till den smittsamma gruppen av virus
  • Dock verkar medicinsk personal ha högre risk för smittsamhet, och därför bör man vid misstänkta fall iaktta större försiktighet hos vårdpersonal
  • Inkubationstiden är mellan 1–13 dagar, men de flesta utvecklar symtom efter 3–4 dagar
 • Smittovägar:
  • Kan smitta människa till människa
  • Droppsmitta verkar vara huvudvägen, men andra vägar är inte uteslutna
  • Källa och reservoar för viruset är inte helt känt, men man tror med hög sannolikhet att kameler och dromedarer är möjliga smittokällor:
   • Man har sett att personer som arbetar med dromedarer har en högre risk att drabbas av MERS jämfört med andra delar av befolkningen3

Sars

 • Smittsamhet:
  • Sars är ett mycket smittsamt virus där runt 50 % av de exponerade beräknas bli infekterade
  • Inkubationstiden beräknas till cirka 5 dagar, med ett spann på 2–10 dagar
  • Överlever utanför kroppen i cirka 9 dagar
 • Smittovägar:
  • Dropp och aerosol-smitta
  • Människa till människa
  • Viruset kommer troligtvis från insektsätande fladdermöss ursprungligen
  • Eventuellt kan vilda djur såsom sibetdjur (ett kattaktigt rovdjur) varit källa, då vissa av dessa är delikatesser i Kina
  • Andra grundade teorier har varit att vanliga katter har varit vektor, mellankälla
 • Viruset kan permanent inaktiveras om det utsätts för 60 C-grader värme under minst 30 minuter.4

Predisponerande faktorer

 • Sars och mers:
  • Att bo i drabbade områden
  • Medicinsk personal som vårdar de infekterade
  • Drabbade anhöriga

ICD-10

 • U04.9 Svår akut respiratorisk sjukdom [SARS], ospecificerad
 • En svensk ICD-10-kod för mers saknas. 

Diagnos

Diagnoskriterier

 • PCR-diagnostik av viruset.

Differentialdiagnoser

 • Influensa
 • Förkylning
 • Legionärssjuka

Anamnes

 • Mers:5
  • Influensaliknande symtom
  • De flesta insjuknande har haft feber, hosta och dyspné
  • Ofta kan prominenta gastrointestinala symtom ses
 • Sars:5
  • Anamnesen domineras av feber, som brukar debutera något dygn eller två efter första luftvägssymtomen
  • Oftast hosta och andfåddhet, atypisk pneumoni kan ses
  • Andra tidiga symtom har rapporterats vara aptitlöshet, muskelvärk och huvudvärk
  • Diarré dominerade även ett av utbrotten
  • Symtomen är sammantaget likt säsongsinfluensa

Kliniska fynd

 • Mers:6
  • Influensasymtom, atypisk pneumoni, GI-symtom
  • Akut njursvikt
 • Sars:6
  • Feber, oftast något dygn eller två efter luftvägssymtomen
  • Aptitlöshet, muskelvärk, huvudvärk

Kompletterande undersökningar

När remittera?

 • Vid misstanke om sjukdomen bör klinisk mikrobiolog i beredskap (KMiB) kontaktas.

Behandling

Behandlingsmål

 • Symtomlindring.
 • Behandla komplikationer och andningssvikt.
 • Förebygga smittspridning.

Behandlingen i korthet

 • Bekräftade fall handläggs via infektionsklinik i samråd med smittskyddsläkare. Sars räknas som samhällsfarlig sjukdom och ska anmälas.
 • Symtomlindring.
 • Misstänkta fall kan behöva isoleras eller sättas i karantän, liksom friska personer som misstänkts blivit exponerade:
  • Då sjukdomen klassas som allmän- och samhällsfarlig innebär det att man får lov att ålägga en smittad person karantänbeslut och andra skyddsåtgärde

Läkemedelsbehandling

 • Inga specifika läkemedel finns mot dessa virala sjukdomar.

Egenbehandling

 • Se covid-19 (Förebyggande åtgärder).

Annan behandling

 • Hos svårt sjuka:
  • Nödvändig stödjande vård som givande av syrgas, vätskor, antibiotika mot misstänkta andra patogener med mera

Förebyggande åtgärder

 • Det finns inga vaccin mot sars eller mers.
 • Se covid-19 (Förebyggande åtgärder).
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Mers:
  • Oftare aggressivt förlopp vid smitta än sars
 • Sars:5
  • Runt 15–20 % av patienterna behöver intensivvård och respiratorvård
  • Mildare sjukdomsförlopp hos barn

Komplikationer

 • Sekundär bakteriell infektion av luftvägarna
 • Svår pneumoni
 • Sepsis
 • Andningssvikt
 • Njursvikt
 • Död
 • Fosterskador.

Prognos

 • Mers
  • Hög mortalitet på 34,4 %2
 • Sars:5
  • Hos äldre och individer med svåra underliggande sjukdomar är dödligheten hög på över 50 %
  • Mycket låg dödlighet hos yngre och tidigare friska personer
  • Sammantagen mortalitet på 5–10 %

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons