Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Humant papillomvirus (HPV)


Uppdaterad den: 2020-07-14
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons

Basfakta

Definition

 • Humant papillomavirus (HPV) är ett DNA-virus som kan infektera hud och slemhinnor hos människor.
 • Det finns över 150 olika typer:1
  • Cirka 40 typer kan orsaka genital sjukdom
  • 13 typer är carcinogena med hög risk och återfinns ofta i cancerprov:
   • Typerna 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, och 66
  • 7 typer anses vara carcinogena med låg risk och kan framförallt orsaka benigna förändringar såsom till exempel kondylom:
   • Typerna 6, 11, 40, 42, 43, 44 och 54 

Förekomst

 • Prevalens av HPV:
  • Högst prevalens finns hos kvinnor i tidiga 20-årsåldern2
  • Efter denna ålder avtar prevalensen
 • HPV är den vanligaste sexuellt överförda infektionen hos kvinnor:
  • En studie visade att upp till 79 % av sexuellt aktiva kvinnor förvärvar en genital HPV-infektion under livet, men hos de flesta är infektionen övergående och asymtomatisk3
 • Kondylom:
  • En populationsstudie (2007) på kvinnor i de Nordiska länderna visade att 11 % av dem som svarade (svarsfrekvens 67 %) hade haft kliniskt diagnostiserade kondylom4
 • Livmoderhalscancer:
  • I Sverige insjuknar cirka 500 kvinnor årligen i livmoderhalscancer, 1-års överlevnad 88 % och 5-årsöverlevnad 69 % (2011–2015)5
  • På världsbasis är livmoderhalscancer den fjärde vanligaste cancerformen bland kvinnor med en beräknad incidens på 528 000 (2012)6

Etiologi och patogenes

 • HPV-infektion är den enda kända orsaken till livmoderhalscancer.7
 • HPV-typer delas in i två kategorier:
  • Låg risk – associeras med kondylom
  • Hög risk – associeras med låg- och höggradiga intraepiteliala lesioner och cancer i nedre genitaltrakten
 • En person kan infekteras med många typer av HPV samtidigt och flera gånger genom livet.8
 • Kvarstående infektion med högrisktyper av HPV kan orsaka intraepitaliala lesioner som obehandlade kan leda till utveckling av cancer i nedre genitalia7,9,anus10 eller orofarynx11.

Smittöverföring

 • HPV överförs genom kontakt med infekterad genital hud eller slemhinna.
 • Kondylom:
  • Är särskilt infektiösa på grund av en stor virusmängd, upp till 65 % av sexuella kontakter utvecklar infektion12
 • Orala infektioner med genital HPV:
  • Förekommer, men risken för smittoöverföring är mindre13
 • Anala infektioner med genital HPV:
  • Receptivt analt samlag är associerat med intra- och perianala vårtor, men sådana vårtor kan föreligga också utan att det har förekommit analt samlag
  • HPV-infektioner i livmoderhalsen och anus förekommer ofta samtidigt hos personer som aldrig har haft analt samlag14

Predisponerande faktorer

 • Genital kontakt är den viktigaste riskfaktorn för att bli smittad med HPV, och risken ökar med antal sexualpartner:15
  • Kondomanvändning uppskattas ge bara 70 % skydd eftersom det finns viss kontakt med genital hud/slemhinna även vid kondomanvändning
 • Andra riskfaktorer är tidig sexualdebut och påvisad annan sexuellt överförd infektion:16
  • En kohortstudie visade ökad risk för CIN3+ förändringar vid upprepade infektioner med Chlamydia Trachomatis17
 • Rökning är associerat med högre förekomst av HPV-infektion, samt med kvarstående infektion.18

Kliniskt förlopp och manifestationer

 • HPV-infektion kan vara latent, subklinisk eller klinisk.
 • Det kan vara en infektion med låg virusmängd och utan klinisk sjukdom, eller en infektion med hög virusmängd och klinisk sjukdom.19
 • Sjukdom kan manifestera sig som kondylom eller som låg- eller höggradiga intraepiteliala lesioner:
  • 90 % av kondylom orsakas av HPV-typerna 6 och 1120
  • Vårtor på händer och fötter orsakas bland annat av HPV 1, 2, 4, 27 och 5721
 • Upp till 90 % av personerna som är infekterade med hög- eller lågrisk-HPV blir av med infektionen inom två år:22
  • Mediantiden för att bli av med kondylom efter behandling är cirka sex månader12
  • Hos kvinnor försvinner upp till 30 % av alla kondylom spontant inom fyra månader23
  • Den lilla minoriteten som bär på högriskvirus och utvecklar en kvarstående infektion är i riskzonen för att progrediera till malignitet19
 • Intervall från smitta till cancer uppskattas att vara 10–20 år24

HPV-typer och cancerrisk

 • Vid alla HPV-relaterade cancerformer, integreras HPV-DNA i värdcellernas genom som utgångspunkt för cancerutveckling på så sätt att det blir uttryck av E6/E7 mRNA.
 • Infektioner av typen högrisk-HPV varar längre än dem med låg risk och kan leda till dysplasi som utvecklas till cancer.13

Livmoderhalscancer

 • HPV är den enda kända orsaken till livmoderhalscancer:
  • Typ 16 orsakar 50 % av all livmoderhalscancer, för det mesta skivepitelcancer, medan typ 18 är ansvarigt för ytterligare 20 %, för det mesta adenocarcinom25
  • Typerna 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 och 59 kan också orsaka livmoderhalscancer26
 • Infektioner med multipla högrisktyper förefaller verka synergistiskt i den cervikala carcinogenesen:27
  • Cervikal intraepitelial neoplasi, grad 1 (CIN 1) indikerar en aktiv HPV-infektion
  • CIN 2 uppfattas som en höggradig lesion, men går spontant tillbaka hos 40 % av kvinnorna28
  • CIN 3 har minst chans att gå tillbaka2

Andra cancerformer

 • Högrisktyper av HPV orsakar:29
  • 85–90% av fall med analcancer
  • 40% av fall med cancer i vulva
  • 40–70% av fall med cancer i vagina
  • 40–50% av fall med peniscancer
  • 12–35% av fall med orofarynx cancer
 • Möjligen kan också en lite andel fall med lungcancer och koloncancer tillskrivas HPV

HPV-test

 • HPV kan påvisas genom tester av HPV-DNA eller HPV-mRNA från cervix/vagina:
  • HPV DNA test påvisar förekomst av virus
  • HPV mRNA test påvisar onkogen aktivitet
  • Testning av HPV i urin för typerna 16 och 18 ger sensitivitet på 73 % och specificitet på 98 % - bäst resultat vid testning av den första urinportionen:30
   • Kan vara ett alternativ om gynekologisk undersökning är svår att genomföra
 • HPV-tester av män?
  • Det går att utföra HPV-test av män på samma sätt som av kvinnor, men konsekvensen av ett positivt provsvar har diskuterats31
  • I dagsläget utförs ingen rutinmässig screening för HPV-relaterad cancer hos män. Det kan emellertid vara aktuellt att screena för analcancer hos män som har sex med män, speciellt hiv-positiva som bör genomgå årlig anoskopi
  • Anal cytologi verkar underestimera graden av neoplasi32-33
Annons
Annons

Förebyggande åtgärder

Screening för livmoderhalscancer

 • Organiserad screening för livmoderhalscancer infördes i hela Sverige i början av 1970-talet.

Livmoderhalscancer – screening med HPV-test. Socialstyrelsen 2022.

 • Hälso- och sjukvården bör erbjuda screening för livmoderhalscancer med HPV-analys:
  • Vart femte år till kvinnor i åldern 23–49 år
  • Vart sjunde år till kvinnor i åldern 50–70 år
 • Intervallen gäller dem som har fått ett negativt provsvar efter HPV-analys (ej HPV-infektion).
 • Inbjudan till screeningen utgår från den senaste undersökningen, och därför kan åldern vid den sista undersökningen variera mellan 64 och 70 år.
 • Regionerna bör erbjuda provtagning hos en vårdgivare, men självprovtagning kan erbjudas som alternativ.

Screening för livmoderhalscancer. Socialstyrelsen 2022.

HPV-vaccination

 • Från och med 2012 ingår HPV-vaccination i det nationella barnvaccinationsprogrammet och erbjuds till alla flickor som är i 11–12-årsåldern.
 • Sedan 2020 erbjuds HPV-vaccination till alla barn i årskurs 5, även pojkar:
  • Pojkar skyddas delvis mot att smittas genom att flickor vaccineras, men när även pojkar vaccineras får de ett eget skydd mot HPV och de cancerformer som kan kopplas till viruset.
 • Vaccinet har en bra skyddande effekt mot 70 % av de cancerframkallande HPV-typerna (typ 16 och 18).
 • Vaccinet skyddar också mot 90 % av virustyperna som orsakar könsvårtor (typ 6 och 11).
 • Läs mer i texten HPV-vaccination.

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

 • HPV-infektion
 • HPV-vaccin
 • Könsvårtor
 • Cervixcancer

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons