Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Koccidioidomykos


Uppdaterad den: 2013-03-06
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Även kallad "Valley-feber".
 • Är en svampinfektion som orsakas av inandning av sporer från Coccidioides immitis, en svamp som uppträder endemiskt i de torra regionerna av sydvästra USA, framför allt i centrala Kalifornien, Arizona, delar av Texas och Mexiko1-3 – det finns också rapporter om fall i Central- och Sydamerika.

Förekomst

 • Årligen rapporteras 25 000 fall i USA, och det är cirka 75 dödsfall per år:4
  • Incidensen ökade trefaldigt under perioden 2000–2007 jämförd med föregående sjuårsperiod och var under 2006: 8 fall per 100 000 invånare
 • Epidemiologiska studier visar att 50–60 % av patienterna inte upplever några symtom, medan cirka 40 % utvecklar förkylnings- eller influensaliknande symtom – symtom som oftast går över utan behandling.5
 • Omkring 10 % utvecklar lungsjukdom.
 • En liten andel, mindre än 1 %, utvecklar disseminerad sjukdom, vanligen med påverkan på hud, ben och centrala nervsystemet:
  • CNS-sjukdom är förknippad med hög morbiditet och mortalitet och anses dödlig utan behandling – dessa patienter behöver ofta livslång behandling

Etiologi och patogenes

 • Orsakad av inhalation av sporerna från svampen Coccidioides immitis.
 • Svampen växer i jorden, men under torra förhållanden virvlar sporerna upp i luften och blir luftburna.4
 • Infektionen kan finnas lokalt i kroppen, eller kan spridas till lungorna via blodet.
 • I sällsynta fall kan ympning av C immitis orsaka primär koccidioidomykos i huden med lymfatisk spridning till regionala lymfkörtlar. Dessa fall går tillbaka utan behandling.

Predisponerande faktorer

 • Riskfaktorer för komplikationer är ålder (spädbarn och äldre), alla immunförsvagade tillstånd (till exempel hiv, cancer, immunosuppression) och tredje trimestern av graviditeten.

ICD-10

 • B38 Koccidioidomykos
  • B38.0 Akut pulmonell koccidioidomykos
  • B38.1 Kronisk pulmonell koccidioidomykos
  • B38.2 Pulmonell koccidioidomykos, ospecificerad
  • B38.3 Kutan koccidioidomykos
  • B38.4 Koksidioidomykosmeningit
  • B38.7 Disseminerad koccidioidomykos
  • B38.8 Andra specificerade former av koccidioidomykos
  • B38.9 Koccidioidomykos, ospecificerad

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Vistelse i endemiskt område och symtom överensstämmande med sjukdomen kan ge klinisk misstanke, diagnosen bekräftas om det behövs genom serologiskt test.

Differentialdiagnoser

 • Andra infektionssjukdomar.

Anamnes och fynd

 • De kliniska manifestationerna beror på vilka organ som är berörda.
 • Patienter från de endemiska områdena, eller patienter som tillfälligt varit i endemiska områden, kan i varierande omfattning och intensitet få symtom som hosta, feber, frossa, nattliga svettningar, viktnedgång, muskelvärk och svaghet.
 • Patienterna kan också uppvisa utslag, bensmärtor och/eller ha meningeala symtom.
 • Erythema nodosum, som kan ses i cirka 25 % av fallen anses vara en god prognostisk markör.

Kompletterande undersökningar

 • Vanliga infektionsparametrar kan indikera infektion. Förhöjd SR, förhöjd CRP, leukocytos.
 • Serologi:
  • Diagnos ställs ofta genom utförandet av ett serologiskt test – en koccidioidomykospanel, som är en enzymatisk immunanalys
  • Titern anger svårighetsgrad av infektionen. Titer på 1:32 eller högre indikerar att det bör göras benskintigrafi och lumbalpunktion för att utvärdera eventuell disseminering
 • Odling:
  • Biopsiprover av lesioner kan växa i nästan alla odlingsmedia

Andra undersökningar

 • Lungröntgen:
  • Kan visa enkel lobpneumoni, multilobengagemang, kaviteter, empyem eller effusion
 • Relaterat till klinik:
  • Skelettengagemang bör utvärderas med skintigrafi eller MR
  • Meningeala symtom utvärderas med lumbalpunktion och undersökning av cerebrospinalvätskan
  • Vid behov av att undersöka hjärnan är MR en mer känslig undersökning än CT för att upptäcka lesioner

Behandling

Behandlingsmål

 • Möjlig eliminering av svampen.

Allmänt om behandlingen

 • En lindrig infektion behöver inte någon behandling.
 • En måttlig infektion kan behandlas med antingen flukonazol eller itrakonazol.6
 • Måttlig till svår infektion kan kräva behandling med amfotericin.

Läkemedelsbehandling

 • Itrakonazol uppfattas ha bättre skelettpenetration, medan flukonazol har bättre CNS-penetration.
 • Nyare farmakologiska medel som vorikonazol och posakonazol testas på patienter med progressiv sjukdom som är resistent mot standardbehandling.

Annan behandling

 • Kirurgiska ingrepp kan krävas i vissa fall, till exempel vid skelettengagemang eller progressiv perikardiell effusion.

Förebyggande åtgärder

 • Det finns inga praktiska sätt att förebygga tillståndet på, men vacciner är under prövning.7
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Ofta långdragna förlopp med smygande utveckling.

Komplikationer

 • Disseminerad infektion
 • Meningit

Prognos

 • Prognosen vid okomplicerad sjukdom är god.
 • När infektionen är över, har patienten livslång immunitet mot nya infektioner.
 • I fall med komplicerad och/eller disseminerad sjukdom, kan patienten vara mycket sjuk, beroende på vilka organ som är påverkade.

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons