Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Kryptokockos


Uppdaterad den: 2013-03-06
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Infektion orsakad av Cryptococcus neoformans, en jästsvamp.
 • Uppstår nästan uteslutande hos personer med nedsatt immunförsvar och 80–90 % av fallen inträffar hos personer med aids:1
  • Av de återstående fallen inträffar ungefär hälften hos immunfriska, medan malign sjukdom, speciellt Hodgkins sjukdom, och organtransplantation är viktiga riskfaktorer i den sista gruppen
 • Primärinfektionen är i lungorna och är oftast asymtomatisk. Disseminerad sjukdom yttrar sig oftast som meningit.

Förekomst

 • Incidensen av kryptokockos har ökat parallellt med prevalensen av hiv-infektion.
 • Internationellt:
  • I en brittisk studie från 1993 noterades en fyrfaldig ökning av incidensen under perioden 1982–1991 jämförd med perioden 1953–19812
  • I en undersökning av 657 fall i Europa uppskattades incidensen i befolkningen utan aids till sex fall per 100 000
 • I Skandinavien:
  • Är förekomsten lägre
  • Av 28 patienter med kryptokockmeningit i Danmark under perioden 1988–1993 var 24 hiv-positiva3
  • Bland hiv-positiva är incidensen av C neoformans låg i Danmark jämfört med andra länder4
 • Hos cancerpatienter:
  • Patienter med kronisk lymfatisk leukemi, Hodgkins sjukdom, kronisk myeloisk leukemi och myelomatos hade i en studie den högsta incidensen av kryptokockinfektion, respektive 24,3, 13,3, 10,9 och 6,9 per 1 0005
  • Förekomsten av kryptokockinfektion hos patienter med solida tumörer var mycket låg

Etiologi och patogenes

 • Cryptococcus neoformans är en lågvirulent jästsvamp, vida utbredd i naturen, som speciellt orsakar sjukdom hos personer med nedsatt cellulärt immunförsvar.
 • C neoformans indelas i fyra serotyper, av vilka typ B och typ C finns i tropikerna, medan typ A och typ D finns över hela världen.
 • Den högsta koncentrationen av serotyp A och D är i duvfaeces, och det antas att en vanlig exponeringsväg för människor i vår del av världen är inandning av luftburna partiklar från torkad duvavföring.

Värdens försvar

 • De viktigaste predisponerande faktorerna för kryptokocksjukdom är hiv-infektion, steroidbehandling, organtransplantation, kronisk leukemi, lymfom och sarkoidos.1
 • Riskgrupperna illustrerar det cellmedierade immunförsvarets betydelse för normal resistens mot kryptokockos.
 • Eliminering av kryptokocker kräver mobilisering och aktivering av makrofager och andra effektorceller. Detta sker genom att det utvecklas hjälpar-T-celler av Th1-typ som producerar cytokiner, bland annat IL-2, TNF-alfa och interferon-gamma.
 • Virulenta stammar av C neoformans stimulerar inte till frisättning av dessa cytokiner.
 • Däremot kan svampens kapselantigen inducera utsöndring av IL-10, och därmed en förändring av cytokinbalansen i Th2-riktning6 och en nedreglering av det cellmedierade immunförsvaret.
 • Th2-hjälparcellerna producerar andra cytokiner som stimulerar B-celler att producera antikroppar.
 • Reed-Sternberg celler i Hodgkins sjukdom utsöndrar också cytokiner som kan nedreglera Th1-svar.
 • Detta kan bidra till den generella försvagningen av det cellmedierade immunförsvaret hos dessa patienter.7

Patogenes vid kryptokock-pneumoni

 • Infektion uppstår efter inhalation.
 • I lungan kan infektionen förbli lokal, läka eller sprida sig.
 • Immunkompetenta värdar utvecklar mycket sällan en klinisk kryptokockpneumoni.
 • Progressiv lungsjukdom och spridning orsakas oftast av cellulär immunbrist.

Predisponerande faktorer

 • Hiv-infektion.
 • Cellulär immunbrist.
 • Hodgkins sjukdom.
 • Långtidsbehandling med kortikosteroider.

ICD-10

 • B45 Kryptokockos
  • B45.0 Kryptokockos i lunga
  • B45.1 Cerebral kryptokockos
  • B45.2 Kutan kryptokockos
  • B45.3 Kryptokockos i benvävnad
  • B45.7 Disseminerad kryptokockos
  • B45.9 Kryptokockos, ospecificerad

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Immunsupprimerad individ där tillväxt av cryptococcus i cerebrospinalvätska eller blododling bekräftar diagnosen.

Differentialdiagnoser

 • Cerebrala eller meningala metastaser.
 • Kronisk meningoencefalit av annan orsak, speciellt tuberkulös meningit.
 • Vid Hodgkins sjukdom:
  • Är intrakraniella metastaser sällsynta, medan komplicerande infektioner i centrala nervsystemet förekommer oftare
 • Vid non-Hodgkin sjukdom:
  • Neoplastisk meningit ses ofta, särskilt av aggressiv typ8
  • I cerebrospinalvätskan är det oftast måttligt förhöjt antal leukocyter, förhöjd cerebrospinal proteinnivå och nedsatt glukoskoncentration
  • CT och MR av hjärnan kan ge varierande fynd
  • Ödem, pseudocystor och hydrocefalus kan påvisas

Anamnes

 • Utbredd sjukdom kan involvera vilket organ som helst, men sjukdom i det centrala nervsystemet dominerar.
 • De kliniska symtomen är ofta lindriga och ospecifika och har inte sällan ett intermittent förlopp.
 • Huvudvärk, trötthet, feber och så småningom fokalneurologiska symtom kan förekomma.
 • Förvirring och andra mentala förändringar samt kranialnervssymtom, illamående och kräkningar kan observeras efterhand som sjukdomen progredierar.
 • Endast i ett fåtal fall föreligger nackstelhet.
 • Symtomen och förloppet är beroende av värdens immunstatus.1,9

Kliniska fynd

 • Nackstelhet och andra meningeala fynd uppträder i cirka 50 %, men är sällsynt hos hiv-patienter med denna komplikation.
 • 10–15 % får hudlesioner.

Kompletterande undersökningar:

 • Spinalpunktion:
  • Fynd av kryptokocker i ryggmärgsvätskan (bläckpreparat)
  • Ökat tryck
  • Variabel pleocytos
  • Ökat protein och minskad glukos
 • Blododling:
  • Kan ge tillväxt av kryptokocker
 • Kryptokockantigen i serum och i cerebrospinalvätska.

Andra undersökningar

Mikrobiologisk diagnostik

 • Består först och främst av odling och detektion av kapselantigen:
  • Sensitiviteten för dessa undersökningar är cirka 75 % respektive cirka 95 %10
 • Vid meningit är spinalvätskan det bästa mediet att undersöka.
 • Antigendetektion i serum är användbart och har hög sensitivitet vid diagnostik av kryptokockmeningit hos hiv-patienter.
 • Undersökning av kapselantigen ger mycket snabbt svar.
 • Det viktigaste är därför att ta hänsyn till diagnosen när patienter med hiv-infektion eller andra predisponerande faktorer får oklara symtom från centrala nervsystemet.

Behandling

Behandlingsmål

 • Sanera infektion

Allmänt om behandlingen

 • Antimikrobiell behandling.11
 • Tidig diagnos och behandling kan vara avgörande för resultatet.

Läkemedelsbehandling

Svenska rekommendationer

 • Vid allvarlig sjukdom:
  • Amfotericin B 0,7 mg/kg x 1 i.v.
 • Alternativ:
  • Kombination av amfotericin B och flucytosin 50 mg/kg x 4 p.o. ger synergistisk effekt
  • Vid kombinationsbehandling kan amfotericindosen ofta reduceras till 0,3 till 0,5 mg/kg x 1
  • Efter terapisvar övergång till flukonazol 400 mg p.o. x 1, total behandlingstid sex till åtta veckor
 • Vid måttlig sjukdom:
  • Flukonazol som monoterapi
  • Hos hiv-smittade patienter långtidsprofylax med flukonazol 200 mg p.o. x 1 efter avslutad behandling

Amerikanska rekommendationer

 • Mycket detaljerade riktlinjer för behandling i olika kliniska situationer, inklusive behandling av gravida kvinnor och barn, publicerades 2010.12
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Prognos

 • Obehandlad är kryptokockmeningit en sjukdom med 100 % dödlighet:
  • Om diagnosen ställs tidigt, följer behandlingen vanliga riktlinjer och om den bakomliggande sjukdomen är under kontroll, kan de flesta kryptokockinfektioner botas12
 • Faktorer som indikerar dålig prognos är:
  • Aktiviteten hos den underliggande sjukdomen
  • Bristande pleocytos i spinalvätskan
  • Hög initial antigentiter i antingen serum eller i cerebrospinalvätska
  • Nedsatt mentalt status
  • Förekomst av sjukdom utanför nervsystemet

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons