Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Legionärssjuka, legionellos


Uppdaterad den: 2018-01-25
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Legionärssjuka, legionellos, är namnet på en allvarlig pneumoni och/eller systemisk infektion orsakad av legionellabakterien.1

Tre huvudgrupper

 • Legionellapneumoni:
  • Atypisk pneumoni som beror på infektion med legionellabakterien, arten L. pneumophila, utgör 80 %
  • Legionärssjuka med lunginflammation är den allvarliga varianten
 • Pontiacfeber:
  • Beskriver ett lindrigare förlopp med influensaliknande symtom utan pneumoni
 • Sårinfektioner, peritonit eller endokardit är ovanliga manifestationer som främst drabbar personer med nedsatt immunförsvar.

Historik

 • Sjukdomsnamnet kommer från det första kända stora utbrottet som ägde rum under en konferens för legionärer (amerikanska krigsveteraner) i Philadelphia 1976.

Förekomst

 • I Sverige:
  • Anmäls årligen 100–150 fall av legionärssjuka till Folkhälsomyndigheten, varav omkring en tredjedel har smittats i utlandet2
 • Utbrott:
  • Det första svenska utbrottet var i Västerås 1979, då ett 50-tal insjuknade. Smittan hade kommit från en vattenreservoar på ett varuhus
  • Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida för fler exempel på utbrott
 • Geografi:
  • Det råder väsentliga regionala skillnader mellan förekomst, men legionella är en relativt vanlig orsak till pneumoni3
  • Svenskar som smittas i utlandet, smittas oftast från luftkonditionerings- eller spa-anläggningar
 • Epidemi eller sporadiskt utbrott?
  • Legionella förekommer i utbrott, som nosokomial infektion och i sporadisk form, varav sporadisk förekomst är vanligast
  • Världen över har det skett en fördubbling av incidensen i perioden 2000–2009

Etiologi och patogenes

Legionella pneumophila

 • Är den vanligast förekommande legionellaarten som orsakar sjukdomsutbrott:
  • En gramnegativ stavbakterie med särskilda krav på växtmedium (kolberikat medium) som inte kan odlas med standardmetoder
  • Man har beskrivit 59 olika arter och av legionellabakterien, varav 26 har associerats till sjukdom. Serotyp 1 är vanligast
  • Bakterien lever intracellulärt och förökar sig i naturen med hjälp av amöbor. Vid human infektion finns bakterierna intracellulärt i monocyter och i lungmakrofager
  • Den intracellulära lokaliseringen av bakterierna kräver antibiotika med god förmåga att tränga in i celler
 • Växtsätt och spridning:
  • Bakterien trivs i stillastående sötvatten och överförs med kontaminerat vatten, oftast i aerosolform som i duschmunstycken eller vattenkranar på hotellrum, i spa-anläggningar eller genom luftkonditionering4-5
  • Bakterien växer bäst mellan 20–50 °C och pH 6–7; växer dåligt vid en temperatur under 20 °C. Växer inte vid temperatur över 60 grader
  • Kan också spridas i bubbelbad
 • Direkt inhalering av bakteriehaltig aerosol är den mest sannolika överföringsvägen. Smitta mellan två personer har aldrig dokumenterats.

Legionella longbeachae

 • Kan finnas i planteringsjord och torvprodukter som används i trädgårdar och rabatter.
 • Ett fåtal sjukdomsfall till följd av den här bakterien registreras årligen i Sverige.
 • Smittan sker sannolikt via inhalering av jordpartiklar.

Predisponerande faktorer

 • Predisponerande faktorer för att utveckla sjukdomen:6
  • Ålder >40 år
  • Kön – män är oftare drabbade än kvinnor
  • Alkoholism
  • Rökning
  • Nyligen varit på resa
  • Nedsatt immunförsvar – på grund av sjukdomstillstånd eller behandling
  • Diabetes
  • Nedsatt njurfunktion

ICD-10

 • A48.1 Legionärsjuka
 • A48.2 Icke-pneumonisk legionärsjuka [Pontiac-feber]

ICD-10 Primärvård

 • A481P Legionärsjuka

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Legionellapneumoni kan inte skiljas åt kliniskt från andra former av bakteriella pneumonier, till exempel svår pneumokockpneumoni.7
 • Patienterna har ofta en predisponerande faktor – svenskar har ofta nyligen varit utomlands.
 • Feber, frossa och muskelvärk med senare hosta, andfåddhet och framförallt förvirring och/eller bristande respons på penicillin kan ge misstanke om tillståndet.
 • Lungröntgen visar fokala, fläckvisa infiltrat eller förtätningar.

Differentialdiagnoser

 • Andra orsaker till atypisk pneumoni som mykoplasma och klamydia.

Anamnes

 • Rekommenderade frågor för att uppmärksamma ökad risk:
  • Kontakt med vattenaerosoler de senaste 2–14 dagarna?
  • Utlandsvistelse?
  • Vistelse i sport- eller simhall? Bad i bubbelpool? Hotellvistelse? Offentlig lokal med luftkonditionering?
  • Vård på sjukvårdsinrättning? Tandvård?
  • Besök på trädgårdsmässor eller eget trädgårdsarbete (med tanke på infektion med L. longbeachae)
 • Inkubationstiden är ungefär 2–14 dagar; de flesta fall debuterar inom 5–6 dagar. I vissa fall upp till tre veckor.
 • Den kliniska bilden varierar, från lindriga luftvägssymtom till fulminant pneumoni med multiorgansvikt.8
 • I normalfallet hög feber, slöhet, trötthet och hosta:
  • Torrhosta eller produktiv hosta
 • Bröstsmärtor på grund av pleurapåverkan.
 • En del patienter får muskelsmärtor och huvudvärk.
 • Det mest markerade extrapulmonella symtomet är förvirring, vilket nästan alla drabbas av.
 • Vissa kan få tydliga gastrointestinala besvär:
  • Vattenblandad diarré förekommer hos 20–40 %8

Kliniska fynd

 • Nästan alltid feber.
 • Fysiska tecken på pneumoni utvecklas oftast, men det är inte möjligt att kliniskt skilja tillståndet från annan pneumoni:
  • Pontiacfeber förlöper utan lunginflammation

Kompletterande undersökningar

 • Utredning görs vanligtvis på sjukhus.
 • Leukocytos är vanlig.
 • Förhöjda värden på CRP och SR. Kan vara låga tidigt i förloppet.
 • Lågt natrium, förhöjt kreatinin och förhöjda levervärden förekommer men förekommer också vid pneumokockinfektion och sepsis.
 • Antigenpåvisning i urin:
  • Är den viktigaste primärdiagnostiska åtgärden
  • Testet kan bara påvisa den vanligast förekommande mikroben: Legionella pneumophila typ 1
 • Odling av sputum, bronkialvätska eller aspirat vid epidemier för att hitta individer som är smittade.
 • Antikroppsundersökningar (serologi):
  • I enskilda prover eller i serumpar för påvisning av serokonversion. Dålig diagnostisk precision och dessutom mycket resurskrävande. Omslag sker först efter tre till sex veckor
  • Pontiacfeber kan enbart diagnostiseras genom serologi

Andra undersökningar

På sjukhus

 • Fynd av mikroben talar alltid för infektion. Man kan inte vara enbart bärare av legionella.
 • Det mikrobiologiska laboratoriet ska informeras om den kliniska misstanken om legionella för adekvat diagnostik.
 • Odling på specialmedier:
 • PCR på sputum eller bronksköljvätska för påvisande av bakterie-DNA:
 • Antigenpåvisning i urin:
 • Serologisk undersökning:
 • Röntgen lungor visar nästan alltid infiltrat.

När remittera?

 • Vid lunginflammation och misstanke om tillståndet.

Behandling

Behandlingsmål

 • Sanera infektion.

Behandlingen i korthet

 • Antibiotika vid lunginflammation.
 • Pontiacfeber kräver ingen behandling.

Läkemedelsbehandling

 • Vid verifierad legionella infektion rekommenderas:9
  • Levofloxacin 750 mg x 1 alternativt 500 mg x 2eller
  • Moxifloxacin 400 mg x 1 eller
  • Azitromycin 500 mg x 1
 • Vid allvarlig livshotande infektion på sjukhus:
  • Levofloxacin enligt ovan p.o. alternativt i.v. eller
  • Erytromycin 1 g x 3 i.v.
 • Behandlingstiden är 10 dagar, men 14–21 dagar vid allvarlig infektion.9

Förebyggande åtgärder

 • Enligt lagen om förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899 och 2007:674) åligger det miljöförvaltningar och liknande kommunala verksamheter att vidta förebyggande åtgärder.
 • Smittskyddsläkaren ansvarar för att följa respektive regions regler på vårdinrättningar.

Åtgärder vid enskilda fall eller utbrott

Anmälningsplikt

 • Legionellos är en anmälningspliktig sjukdom.
 • Läkare som misstänker eller påvisar legionellafall ska enligt smittskyddslagen omedelbart underrätta smittskyddsläkaren i länet/regionen samt Folkhälsomyndigheten.
 • Miljökontoret eller motsvarande i kommunen ska meddelas om det rör sig om inhemska fall eller utbrott.
 • Underrättelsen bör innehålla en bedömning av vilka exponeringar som patienten kan ha råkat ut för dagarna före symtomdebuten.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Pontiacfeber:
  • Är en akut självbegränsande (tre till fem dagar) influensaliknande febersjukdom som har en inkubationstid på ett till två dygn, utan manifestationer från lungorna
  • Diagnosen ställs sällan
 • Legionellapneumoni:
  • Ger ofta en allvarlig pneumoni, särskilt hos personer med kroniska sjukdomar och nedsatt immunförsvar

Komplikationer

 • Lungsvikt och död:
  • Dödligheten har uppskattats till 1 av 10 vid samhällsförvärvad legionärssjuka10
 • Legionellos har förekommit vid fall av myokardit, perikardit, endokardit, glomerulonefrit, pankreatit och peritonit.8

Prognos

 • Vid tidig behandling blir de flesta patienter bättre inom 3–5 dagar.
 • Faktorer som är korrelerade till sämre prognos är hög ålder, kronisk sjukdom, fördröjd behandling och andningssvikt.

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons