Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Listeria


Uppdaterad den: 2014-05-09
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Listeria är en livsmedelsburen zoonos som orsakas av Listeria monocytogenes.
 • Listeria är en sällsynt men allvarlig bakterieinfektion som huvudsakligen drabbar personer med nedsatt immunförsvar samt gravida och deras foster.

Kliniska huvudformer

 • Bakteriemi med eller utan svår sepsis.
 • Meningit.
 • Infektion under graviditeten.
 • Neonatal infektion.
 • Fokala infektioner.

Förekomst

 • Tendens till ökad incidens i Sverige och internationellt de senaste åren. Från cirka 40 fall per år i början av 2000-talet till cirka 60 fall de senaste åren.1
 • Sannolikt finns det ett stort mörkertal.
 • De flesta smittas i Sverige (> 90 %).1 Den årliga incidensen av infektionen i industrialiserade länder är under 1 på 100 000, men den är tre gånger högre hos personer över 70 år och hela 17 gånger högre hos gravida.2
 • Listeriameningit utgör cirka 5 % av alla meningiter hos nyfödda (1–4 veckor). Fyra av fem patienter med invasiv listerios i Sverige är över 60 år gamla.1

Utbrott i Sverige

 • Utbrott i Sverige har varit ovanliga på senare år. Gravad lax och lokalt tillverkad ost orsakade mindre utbrott 1994–95 respektive 2001.1 Utredning av utbrott försvåras av den långa inkubationstiden (flera veckor) och därmed svårigheten att få bra kostanamnes.

Etiologi och patogenes

 • Infektion med bakterien Listeria monocytogenes:
  • Grampositiv stav
  • Motil och fakultativ anaerob intracellulär bakterie
 • Listeria monocytogenes är mycket vanlig och förekommer hos många djurarter och även i omgivningarna.
 • Förekommer bland annat i jord, växtrester, djurfoder, vatten och avloppsvatten.
 • Bakterien lever och förökar sig intracellulärt och värdförsvaret är därför beroende av ett intakt cellmedierat immunsystem.
 • Alla människor äter då och då matvaror som innehåller listeria utan att bli sjuka, men vissa tillstånd predisponerar för sjukdom.

Smittkällor

 • Smittkällan är oftast kontaminerad mat, speciellt:
  • Opastöriserade mejeriprodukter och mjuka ostar
  • Köttpålägg
  • Grönsaker
  • Förädlade fiskprodukter
 • Smittdosen är dock hög, vanligtvis krävs det att bakterien förökar sig i ett livsmedel, något som för listeria kan ske under kyllagring:
  • De mest aktuella smittkällorna är därför livsmedel med lång hållbarhet som förvaras nedkylda och som äts utan ytterligare värmebehandling
  • Det kan vara produkter som gravad eller rökt fisk, som kylförvaras länge, rökta och torkade köttpålägg och charkuterier och mjuka lagrade ädelostar:
   • Rå fisk (sushi) eller sillinläggningar innebär inte någon ökad risk

Predisponerande faktorer

 • Infektionen drabbar oftast personer med nedsatt immunförsvar, men det förekommer även att till synes helt friska personer drabbas.
 • Sjukdomar eller tillstånd som medför ökad risk för listeriainfektion:
  • Graviditet
  • Nyföddhet
  • Immunsupprimerade patienter:
   • Organtransplantation, cancersjukdom, bindvävssjukdom
  • Alkoholism
  • Diabetes mellitus
  • Hög ålder
  • Aidspatienter har 100–300 gånger förhöjd risk i förhållande till normalbefolkningen
  • Vid cirka en tredjedel av fallen hittar man ingen säker predisponerande orsak3

ICD-10

 • A32 Listerios
  • A32.1 Meningit och meningoencefalit orsakad av Listeria
  • A32.7 Sepsis orsakad av Listeria
  • A32.8 Andra former av listerios
  • A32.9 Listerios, ospecificerad
 • P37.2 Disseminerad listerios hos nyfödd

ICD-10 Primärvård

 • A32- Listerios

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Påvisande av bakterier i blodet eller likvor bekräftar diagnosen.

Differentialdiagnoser

 • Virala meningoencefaliter
 • Andra virus eller bakteriella infektioner som kan ge bild som vid meningoencefalit och/eller sepsis.

Anamnes

 • L monocytogenes-infektion är vanligtvis asymtomatisk eller ger en influensaliknande sjukdomsbild, men kan orsaka allvarlig sjukdom i riskgrupperna.
 • De vanligaste manifestationerna hos icke-gravida riskgrupper är meningit och sepsis.
 • Gradvis utveckling av allmänsymtom:
  • Feber, kraftlöshet, frossa
  • Med tiden meningeala symtom med minskad medvetandegrad och huvudvärk
  • Meningitsymtom dock frånvarande hos cirka 40 % vid inläggning 3
 • Fokala infektioner förekommer, men är ovanliga:
  • Adenit
  • Hjärnabscess
  • Endokardit
  • Osteomyelit
  • Artrit

Listeria under graviditet och sjukdom hos fostret,

 • Listeria under graviditet ger som regel ett lindrigt sjukdomsförlopp hos modern med okarakteristiska symtom som feber, trötthet, muskelvärk, eventuella magbesvär.
 • Oftast i tredje trimestern.
 • Gravida kan smitta sitt barn utan att själva vara sjuka, antingen intrauterint eller vid förlossningen.
 • Neonatal listerios förekommer i två former:
  • Tidig infektion, under de första levnadsdagarna, ger en bild av svår sepsis med multipel organsvikt, ibland disseminerade abscesser och granulom (granuloma infantiseptica) och hög dödlighet. Smittan anses ha skett intrauterint
  • Sen infektion, vid en till två veckors ålder med främst meningit, då smittan troligen skett i samband med förlossningen eller nosokomialt:
   • Barnet kan då bli slappt, irritabelt, svårmatat, eventuellt med kräkningar, ljuskänslighet, sänkt medvetande och kramper
 • Vid meningit hos barn under två månader är listeria den tredje vanligaste orsaken.

Undersökningar på sjukhus

Allmänt

 • Symtomen kan vara vaga och ospecifika, diagnosen kan vara svår att ställa.

Specifikt

 • Blodprov:
  • Bakterieodling. Rutinblodprover sällan till hjälp i diagnostiken. Leukocyter kan förekomma.Ingen serologisk diagnostik finns
 • Spinalpunktion:
  • Måttligt förhöjda leukocyter (<1 000) med neutrofilövervikt
  • Ofta är andra infektionsmarkörer i likvor normala eller bara lätt förhöjda vilket gör att tillståndet ibland kan misstas för en viral meningit

När remittera?

 • Inläggning vid misstanke om listeriainfektion.

Behandling

Behandlingsmål

 • Bromsa förloppet genom att antibiotikabehandla infektionen.
 • Minska risken för neurologiska sequelae.
 • Understödjande behandling.

Allmänt om behandlingen

 • Sker på sjukhus.
 • Antibiotikabehandling intravenöst två till tre veckor. Vid komplicerade fokala infektioner upp till sex veckor.

Läkemedelsbehandling

 • Ampicillin är förstahandsval:
  • 8–12 g/dag intravenöst i fyra till sex doser
 • Gentamicin:
  • Verkar i synergi med ampicillin och ges i kombination i första fasen av behandlingen
 • Andrahandsval: trimetoprimsulfa.
 • Fluorkinoloner (moxifloxacin och levololoxacin) liksom meropenem är också verksamma men klinisk erfarenhet är begränsad.

Annan behandling

 • Intensivvård

Åtgärder för riskgrupper

 • Gravida och personer med nedsatt immunförsvar är särskilt utsatta:4
  • Bör undvika mjuka ostar (mögelost, kittost, chèvre, fetaost) och ost gjord på opastöriserad mjölk
  • Ska undvika opastöriserade mjölkprodukter
  • Ska undvika köttpålägg och kall färdigmat som kylförvarats länge
  • Gravad eller rökt fisk och rå fisk (sushi): ät nylagad eller nyförpackad produkt. Unvik vacuumförpackad produkt med lång kylförvaring
  • Gravida avråds från att äta rått kött som råbiff, gravat och konserverat kött (till exempel korv på inälvsmat, rökt korv och torkad skinka)

Anmälan

 • Listerios är en anmälningspliktig sjukdom, vilket innebär skyldighet att rapportera inträffat fall till smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten. Anmälan sker via Sminet.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Tidig antibiotikabehandling är avgörande för överlevnad utan sequelae.

Komplikationer

 • CNS-skador efter meningit.
 • Multipel organsvikt, septisk chock.

Prognos

 • Total mortalitet 20–30 %.2
 • Infektion under graviditet:
  • Oftast relativt benign sjukdom för både moder och foster
  • Kan gå över utan specifik behandling, men kan också leda till allvarlig fosterinfektion och fosterdöd. Stort mörkertal
 • Neonatal infektion:
  • Hög mortalitet, 20–30 %, högst vid tidig infektion
 • Meningit och sepsis:
  • Hög mortalitet hos immunsuprimerad
  • Meningit hos ung, icke immunsuprimerad låg

Patientinformation

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons