Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Nekrotiserande mjukdelsinfektioner


Uppdaterad den: 2021-06-29
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Nekrotiserande mjukdelsinfektioner (NMI):
  • Kännetecknas av nekrosutveckling i samband med snabbt progredierande infektion i:1
   • Subkutan vävnad (cellulit/flegmone)
   • Fascia (fasciit)
   • Muskulatur (myosit)
  • Nekros betyder vävnadsdöd:2
 • Sådana infektioner innefattar ett brett spektrum av kliniska tillstånd från milda pyodermier till livshotande nekrotiserande fasciit:3
  • De kan spridas mycket snabbt och kan progrediera med upp till 2,5 cm i timmen
  • Utan behandling inträder septisk chock, multiorgansvikt och död inom kort tid
  • Fourniers gangrän är en akut nekrotisk infektion som drabbar pungen, penis och bäckenbotten till följd av skada, operationsingrepp, urinvägsinfektion eller läkemedel
 • Se även GAS-infektioner.

Förekomst

 • Ovanligt tillstånd.
 • Incidens:
  • Siffror från Sverige saknas
  • Cirka 4 per 100 000/år i USA:4
  • I Storbrittanien uppskattade man incidensen till 1,4 per 100 000/år (nekrotiserande mjukdelsinfektioner som beror på betahemolytiska streptokocker)5
 • Ålder:
  • Medianålder hos vuxna 61 år6
  • Sjukdomen förekommer i alla åldersgrupper, men är något vanligare hos äldre och hos män7,6
 • Överrapportering?
  • Det flesta fall som remitteras som nekrotiserande infektion till (plastik-)kirurgisk avdelning är aggressiva mjukdelsinfektioner utan nekrosutveckling (oftast uttalad cellulit)

Etiologi och patofysiologi

 • Man har tidigare trott att nekrotiserande mjukdelsinfektioner beror på infektioner med GAS men man vet nu att de sjukdomsframkallande bakterierna kan vara aeroba, anaeroba eller en blandning av dem:6,8-9
  • Ofta olika bakterier i synergi
  • Monomikrobiella infektioner kan bero på infektion med exempelvis GAS, S. dysgalactiae, S. aureus, Clostridiumbakterier, V. vulnificus
 • Bakteriologi:4,10
  • Typ 1:
   • Polymikrobiell infektion
   • Det gäller speciellt clostridiearter såsom Clostridium perfringens ("gasgangrän", "gasbrand")
   • Är en kombination av nekros och gasutveckling
   • Det här fenomenet kan uppträda hos flera bakterietyper och är oftast ett tecken på långt gången infektion
   • Vid radiologiska undersökningar kan man påvisa gasutvecklingen som ett subkutant emfysem, oftast lokaliserat i perineum och bålen (se figur 2)
   • Typ 1 drabbar ofta personer som har en underliggande sjukdom som gör de mer mottagliga för infektioner
  • Typ 2:
   • Streptokocker, framför allt grupp A-streptokocker (GAS), är den vanligaste mikrobiella orsaken,de flesta fallen beror på M-typ 1 och 3 som bland annat producerar exotoxin och streptolysin O samt flera mitogena faktorer och proteaser
   • Streptokocker C, G och S. aureus är andra vanligt förekommande bakterier vid typ 2
   • Typ 2 infektioner drabbar oftare yngre, friskare individer med större eller mindre trauma i anamnesen
  • Typ 3:
   • Vibrio vulnificus, Aeromonas hydrophila och andra marina gramnegativa mikrober ("badsårsfeber")
   • Drabbar framför allt individer med kronisk leversjukdom som exponerats för (varmare) havsvatten via skadad hud
  • Typ 4:
   • Beror på svampsorter
   • Nästan alltid nedsatt immunförsvar
 • Toxiskt chocksyndrom (STSS):8,11
  • Kan utvecklas vid de allvarligaste invasiva GAS-infektionerna, särskilt nekrotiserande mjukdelsinfektioner, och associeras med chock, organsvikt och hög mortalitet
  • Hos dessa patienter frigörs många cytokiner vilket kan leda till en cytokinstorm
  • Ständigt ökande incidens sedan 1980-talet då nya GAS-genotyper med högre virulens uppstod

Patogenes12

 • Nekrotiserande mjukdelsinfektioner karakteriseras av progredierande vävnadsdestruktion som leder till mikrotrombos av vaskulaturen med associerad missfärgning.
 • Orsaken till nekrotiserande fasciit är inte helt känt och i många fall kan man inte hitta någon orsak.
 • Ofta har patienten haft ett (ofta trivialt) trauma som ett insektsbett, rivmärke eller skrapsår på huden.13
 • De flesta patienter som utvecklar nekrotiserande fasciit har ett tillstånd i grunden som gör dem känsliga för infektioner.
 • Ett försvagat immunsystem har betydelse i patogenesen – se predisponerande faktorer.
 • Behandling med SGLT-2-hämmare har kopplats till en ökad förekomst av Fourniers gangrän (akut infektiös nekros av perineum och genitalier).14

Predisponerande faktorer

 • Infektionerna är vanligast hos patienter med lokalt eller generellt försvagat immunförsvar:
  • Hög ålder
  • Övervikt
  • Diabetes mellitus
  • Ateroskleros
  • Undernäring
  • Njursvikt
  • Immunosuppresion:
   • Det finns data som talar för att behandling med NSAID kan förvärra tillståndet, sannolikt genom sin immunmodulerande effekt
  • Intravenöst missbruk och alkoholmissbruk
  • Leversjukdom/levercirros
 • Sårskador, trubbigt våld, kirurgi och andra hudinfektioner kan ge ökad risk för att bakterier tränger sig in i huden:15
  • Förekommer i cirka en tredjedel av alla personer med nekrotiserande mjukdelsinfektioner

ICD-10

 • M72.6 Nekrotiserande fasciit
 • M60.0 Nekrotiserande myosit
 • L03 Cellulit
 • L04 Akut lymfkörtelinflammation
 • L08 Andra lokala infektioner i hud och underhud
 • A46 Rosfeber
 • B48 Andra bakteriesjukdomar som ej klassificeras annorstädes
  • A48.0 Gasgangrän
  • A48.3 Toxic shock syndrome [TSS]
  • A48.8 Andra specificeradebakteriesjukdomar
 • A40 Sepsis orsakad av streptokocker
  • A40.0 Sepsis orsakad av streptokockergrupp A

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Diagnosen kan vara svårt att ställa då sjukdomen ger få symtom i en tidig fas:
  • Vid den primära bedömningen på akutsjukhus missas 75 % av fallen1
 • Baseras i första hand på en klinisk bedömning och eventuellt perioperativa fynd.16
 • Tilläggsundersökningar kan vara vägledande.

Differentialdiagnoser

 • Erysipelas:
  • Långsammare progression och mindre allmänpåverkan
 • Cellulit:
  • Uttalad svullnad utan nekrosutveckling, mindre smärtsamt
 • Djup ventrombos:
  • Uttalad svullnad utan nekrosutveckling i huden, minimal allmänpåverkan
 • Kompartmentsyndrom:
  • Svullnad utan väsentliga förändringar i huden, låg allmänpåverkan
 • Andra GAS-infektioner

Anamnes

 • Akut insättande symtom, kan uppstå var som helst på kroppen men är vanligast på extremiteterna, cervikalregionen och anogenitalområdet.3
 • Smärtor:
  • Ofta svåra smärtor, till en början även om hudförändringarna kan vara måttliga3,17
  • Observera att smärtorna och ömheten föreligger även utanför området med hudförändring
  • Benämns även som pain out of proportion 
  • Ibland enbart måttlig smärta eller total frånvaro av smärta
 • Infektionstecken:
  • Inom loppet av de första 24 timmarna uppstår i allmänhet infektionsförändringar: rodnad, missfärgning, smärta, svullnad och feber
  • Andra symtom är illamående och kräkningar
 • Snabb progression (markera avgränsningar med tuschpenna):
  • Symtomen kan utveckla sig över en period på timmar till flera dagar och tillståndet presenterar sig på olika sätt
  • Allt eftersom vävnadsdestruktionen fortsätter uppstår mikrotrombotisering som åter leder till ytterligare missfärgning
  • Vävnadsdestruktionen följer oftast inga anatomiska gränser utan sprider sig diffust
  • Den här skadan har även inverkan på nerverna i det infekterade området och leder till att smärtorna långsamt avtar i intensitet
 • Ibland finns hudskada (sår, bett).

Kliniska fynd

Nekrotiserande mjukdelsinfektion i tidigt skede
 • På ett tidigt stadium utvecklar patienten ofta feber, frossa och nedsatt allmäntillstånd:15
  • Vid progression av sjukdomen följer takykardi, hypotoni, chock och organsvikt. Ibland förekommer nedsatt medvetandegrad
 • Nekrosutveckling – hudmissfärgning, krepitation i huden, degig känsla i huden, känselbortfall, lukt:1,7,18
  • Oskarpt begränsat erytem och värmeökning
  • Vanligen färgnyanser i rodnaden
  • Blåsbildning, lossning av huden
  • Starkare smärta än det som kan förväntas med tanke på hudförändringarna, pain out of proportion
 • Njursvikt och oliguri kan uppstå:
  • Hos patienter med toxiskt chocksyndrom (STSS) utvecklas njursvikt snabbast, ibland med behov för dialys och andningsproblem
 • Ingångsport för bakterier:
  • Bedöm om det finns sår, bett, fistlar, tandinfektioner och andra infektioner i närområdet

Undersökningar i primärvården

 • CRP:
  • Kraftigt förhöjt CRP; >100 mg/L
 • Blododling och andra odlingar kan eventuellt tas om transporttiden till akutsjukhus är lång (och antibiotika sätts in i primärvården):
  • Om möjligt tas snabbtest för GAS (grupp A-streptokocker) från subkutant aspirat, sårsekret eller svalg
 • Övriga prover tas i allmänhet ej inom primärvården, då patienter bör remitteras snarast vid misstanke om sjukdomen.

Andra undersökningar

När remittera?

 • Snarast vid misstanke om tillståndet.

Behandling

Nationella rekommendationer

Läkemedelsbehandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner i öppenvård (Läkemedelsverket; 2018)

Akutbehandling
 • Observera att patienten bör transporteras till akutsjukhus snarast.
 • På vårdcentralen kan man ge en hög dos av betalaktamantibiotika med brett spektrum intravenöst, om tillgängligt:
  • Till exempel ceftriaxon eller cefotaxim
  • Ta om möjligt en blododling innan antibiotikabehandling
 • På sjukhus ges karbapenem i högdos tillsammans med klindamycin samt utförs kirurgisk revision

Källa: Läkemedelsbehandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner i öppenvård (Läkemedelsverket; 2018)

 Behandlingsmål

 • Förhindra mortalitet till följd av NMI.
 • Sanera och stoppa infektionen.
 • Begränsa vävnadsskadan.
 • Eventuell rekonstruktion av vävnadsdefekt och/eller funktionsnedsättning.

Behandlingen i korthet

 • Snabb utveckling av nekrotiserande infektion kräver snabb diagnos och behandlingstart på sjukhus.
 • Förbehandling med syrgas och intravenös vätska/chockbehandling inleds snabbt och om möjligt också under transport. Intensivvårdsbehandling är ofta nödvändigt.
 • Antibiotikabehandling är livräddande.
 • Nödvändighet av snabb kirurgisk borttagning av nekrotisk vävnad måste betonas och är avgörande för prognosen.

Farmakologisk behandling 

 • Innan odlingssvar föreligger startas oftast dubbel eller trippel kombinationsbehandling intravenöst.
 • Observera att patienten bör transporteras till akutsjukhus snarast!
 • På vårdcentralen kan man ge en hög dos av betalaktamantibiotika med brett spektrum intravenöst, om tillgängligt:
  • Till exempel ceftriaxon eller cefotaxim
  • Ta om möjligt en blododling innan antibiotikabehandling

Kirurgi

Stödjande behandling

 • Generell intensivbehandling:
  • Vätska, näring, smärtstillande, ibland även vasoaktiv behandling
  • Blödningar är inte ovanligt i samband med debridering, och blodtransfusion kan behövas
 • Antikoagulation:
  • De flesta patienter behöver antikoagulation på grund av långvarig immobilisering och upprepade kirurgiska revisioner
 • Hos flera patienter föreligger hyperglykemi och intravenös insulinbehandling behövs.
 • Utvalda patienter får stressulkusprofylax.
 • Intravenöst immunoglobulin har visat sig ha en gynnsam effekt på grupp A-streptokockinfektioner vid toxiskt chocksyndrom (STSS) men har ej säkerställd effekt vid enbart nekrotiserande fasciit.
 • Eventuellt tetanusvaccin.

Annan behandling

 • Hyperbar oxygen:
  • Det saknas bevis för att rekommendera eller avråda användningen av hyperbar oxygenbehandling19
  • En retrospektiv analys av 45.000 patienter i USA 1988-2009 - visar minskad dödlighet med tillägg av hyperbar oxygenbehandling (4,5 vs 9,4%):20
   • Varaktighet och kostnaderna för sjukhusvistelse ökade i gruppen med hyperbar oxygenbehandling

Rehabilitering och uppföljning

 • Efter den akuta fasen och när infektionen är behandlad inleds ofta en lång rehabiliteringsfas med behov av fysioterapi.
 • I vissa fall, där den primära skadan är stor, kan det vara nödvändigt med sekundär rekonstruktion för att återställa nedsatta funktioner.3
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Nekrosutveckling i samband med snabbt progredierande infektion i subkutan vävnad (cellulit/flegmone), fettväv (panniculit), fascia (fasciit) och i vissa fall hud (erysipelas/ytlig cellulit) och muskulatur (myosit).

Komplikationer

 • Sepsis
 • Njursvikt
 • Toxiskt chocksyndrom
 • Chock
 • Dödsfall
 • Vävnadsskada
 • Funktionsnedsättning

Prognos

 • Den generella mortaliteten varierar mellan 9–23 %.21
 • Snabb behandling är avgörande för prognosen:
  • Kort tid från sjukdomsstart till sjukhusinläggning och från inläggning till operation leder till ökad överlevnad
  • Vid snabbt insatt behandling kan dödligheten minskas till under 15 %
  • Vid fördröjd diagnos och igångsatt behandling är dödligheten över 30 % vid myosit
 • Vissa patienter får följdtillstånd i form av skadad hud eller muskler. Vissa förlorar en extremitet.
 • Vid allvarliga följdskador finns behov för rekonstruktion av förlorad vävnad och/eller funktion.

Uppföljning

Plan

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

 • Grupp A streptokockinfektioner
 • Nekrotiserande fasciit

 

Bild

 

Källor

Centrala källor

 • Shimizu T, Tokuda Y. Necrotizing fasciitis. Intern Med. 2010;49(12):1051-7.7
 • Hakkarainen TW, Kopari NM, Pham TN, et al. Necrotizing soft tissue infections: Review and current concepts in treatment, systems of care and outcomes. Curr Probl Surg. 2014 Aug; 51(8): 344–362.17
 • Goh T, Goh LG, Ang CH, Wong CH. Early diagnosis of necrotizing fasciitis. Brit J Surg 2014;101:e119-e12515
 • Nasser W, Beres SB, Olsen RJ, et al. Evolutionary pathway to increased virulence and epidemic group A Streptococcus disease derived from 3,615 genome sequences. Proc Natl Acad Sci USA 2014;111(17):E1768-7622
Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons