Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Pneumocystis pneumonia


Uppdaterad den: 2017-06-08
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Infektion med Pneumocystis jiroveci (tidigare kallad P. carinii ), en opportunistisk svampinfektion.
 • Är den mest prevalenta opportunistiska infektionen bland patienter infekterade med hivV1-2
 • Pneumocystis klassificerades som en svamp 1988 och kan inte odlas i kultur.3
 • Pneumocystis pneumonia är ofta den sjukdom som varnar för att hivinfektionen har utvecklats till aids:4
  • När T-hjälpar-cellantalet (CD4 +) är lägre än 200 celler per mm3
 • Förekommer även hos patienter med andra orsaker (inte hiv) till ett försvagat immunförsvar5

Förekomst

 • Ökande som en följd av hivepidemin.
 • Innan den utbredda användningen av profylax, var det uppskattat att upp till 80% av patienter med aids så småningom skulle få pneumocystis pneumonia.6
 • Efter att profylax mot Pneumocystis pneumonia togs i bruk samt högaktiv antiretroviral terapi, har incidensen minskat dramatiskt.7

Etiologi och patogenes

Smitta

 • Överföringen av pneumocystis är inte helt känd.
 • Det är troligt att person-till-person smitta är det vanligaste sättet för ny infektion, men smitta från miljö-källor förekommer också.8
 • Icke-infekterade personer kan vara asymtomatiska bärare av pneumocystit.9-10
 • Luftburen smitta är mest sannolik.

Parasitens biologi

 • Pneumocystis jiroveci - en ascomycetes svamp.3
 • Pneumocystis organismerna utgör en stor familj av organismer med olika genetiska egenskaper och som är värd-specifika:11
  • Endast Pneumocystis jirovecii finns hos människor
 • Organismen är svår att studera eftersom det inte är möjligt att få organismen att överleva och föröka sig utanför värdlungan.12
 • Pneumocystis har en unik attraktion till lungorna där den förekommer främst som en alveolar patogen utan att invadera värden.
 • Endast i sällsynta fall invaderar organismen andra organ.13
 • Den trofiska formen av pneumocystis adherar sig tätt till det alveolära epitelet, när en infektion etableras.

Predisponerande faktorer

 • Hivinfektion:
  • Är orsaken i de flesta fall
  • Risken är störst bland dem med CD4-antal under 200 celler/mm 3
 • Immunsuppression.
 • Hematologiska maligniteter5
 • Inflammatoriska sjukdomar5
 • Vaskuliter5
 • Organtransplantationer5

ICD-10

 • J17.2 Pneumocystos
  • Pneumoni orsakad av:
   • Pneumocystis carinii
   • Pneumocystis jirovecii

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Tillståndet kan vara svårt att diagnostisera på grund av ospecifika symtom och tecken, användning av profylaktiska mediciner vid behandling av hiv-infekterade patienter och samtidig infektion med multipla organismer i ett immunförsvagad person.
 • Diagnos är därför baserad på mikroskopisk detektion av pneumocystis-organismen från saliv, bronkoalveolär sköljning eller lungvävnad.12

Differentialdiagnoser

 • Andra orsaker till lunginflammation.

Anamnes

 • Vanliga symtom är gradvis ökande andfåddhet, icke-produktiv hosta och låggradig feber.
 • Akut andnöd med pleuristiska bröstsmärtor kan tyda på att det har uppstått pneumothorax.
 • Patienter utan aids kommer ofta med en akut andningssvikt som korrelerar med en minskning eller ökning av dosen av immunosuppressiv behandling.14-15

Kliniska fynd

 • Finns oftast takypné, takykardi och normala fynd vid lungauskultation.

Kompletterande undersökningar

 • Saliv för mikroskopisk undersökning:
  • Salivinduktion med hyperton saltlösning ger diagnostisk vinst i 50-90% av fallen och bör vara den initiala proceduren vid detektion av pneumocystis16
  • Olika färgmetoder, användning av monoklonala antikroppar eller PCR kan användas vid detektion1
 • Inga blodprover har differentialdiagnostiska egenskaper för att upptäcka pneumocystis, men 1,3-beta-D-glukan (en del av cellväggen) i serum är nästan alltid kraftigt förhöjt.

Andra undersökningar

 • Bronkoskopi med bronkoalveolär sköljning:
  • Sköljvätskan används för detektion av pneumocystis organismer i lungorna17
  • Patienter med aids har klart fler organismer i lungorna än de utan aids
 • Biopsi:
  • Transbronkoskopisk eller kirurgisk lungbiopsi krävs sällan18
 • Röntgen thorax:
  • Typiska förändringar är bilaterala perihilära interstitiella infiltrat som blir mer homogena och diffusa allteftersom sjukdomen fortskrider19
  • Mindre vanliga fynd är ensamma eller multipla knutor, infiltrat i överlappningen hos patienter som får pentamidin som aerosol, pneumatocele och pneumothorax
  • Pleuralvätska och thorakal lymfadenopati är sällsynt
 • CT:
  • Om röntgen är normal, kan högupplöst CT – som är klart mer känslig – avslöja omfattande dammliknande eller cystiska lesioner20

När remittera?

 • Inläggning vid ökande dyspné.

Behandling

Behandlingsmål

 • Borttagning av mikroorganismen och överlevnad.
 • Förebyggande av nya infektioner.

Behandlingen i korthet

 • Patienter med lindriga symtom av pneumocystis pneumoni kan behandlas polikliniskt med peroral behandling och täta kontroller.

Profylax

 • Hiv-infekterade:
  • Ges till Hiv-infekterade när CD4+ antalet är under 200 celler per mm3 eller det finns orofaryngeal candidiasis4
  • Livslång sekundärprofylax rekommenderas till patienter som har genomgått pneumocystis pneumoni
  • Vid respons på HAART stoppas profylaxen, men introduceras igen om CD4+ antalet åter går under 200
 • Immunsupprimerade:
  • Som inte är Hiv-infekterade, bör utvärderas för neumocystis profylax15

Läkemedelsbehandling

 • Profylaktisk behandling:1
 • Kurativ behandling:1
  • Aktuella preparat är trimetoprimsulfa, primaquin + clindamycin, atovaquon, pentamidin
  • Trimetoprimsulfa är mest effektivt, men biverkningar är vanliga och patienter med sulfa-allergi kan inte använda behandlingen
 • Kortikosteroider:
  • Kan vara användbart hos Hiv-infekterade med hypoxemi
  • Till exempel prednison 40 mg x 2 i 5 dagar, sedan 40 mg dagligen från dag 6 till 11, och därefter 20 mg dagligen från dag 12 till 2121

Förebyggande åtgärder

 • Se ovan
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Mycket varierande.
 • Kan vara en dödlig sjukdom för många med nedsatt immunförsvar eller aidspatienter.

Komplikationer

 • Död

Prognos

 • Obehandlad räknas sjukdomen som dödlig bland aidspatienter.
 • Dödligheten är 10-20% bland aidspatienter med förstagångs pneumocystis pneumoni, men ökar kraftigt vid behov av mekanisk ventilation.22
 • Dödligheten bland patienter utan aids är 30-60%, beroende på den bakomliggande sjukdomen – cancerpatienter har högre dödlighet än de som har genomgått transplantation eller som har bindvävssjukdom.23

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

 • Pneumocystis lunginflammation

Animationer

 • Lunginflammation
 • Hur lungorna fungerar

Dokumentation

Behandling

Förstalinjesbehandling

 • TMP-SMX (trimetoprim-sulfametoxazol; co-trimoxazol):
  • Är mer effektivt än atovakvon eller pentamidin aerosol, lika effektivt som klindamycin-primakin, trimetoprim-dapson, och intravenöst petamidin7
  • Biverkningar som kräver utsättande, är vanligare än med atovakvon eller pentamidin aerosol
 • Pentamidin (aerosol):
  • Verkar vara likvärdig med TMP-SMX, men ger färre allvarliga biverkningar7
 • Pentamidin intravenös:
  • Verkar vara likvärdig med TMP-SMX och med samma förekomst av biverkningar7
  • Likvärdig med atovakvon, men ger flera fall av allvarliga biverkningar
 • Atovakvon:
  • En studie visade mindre effekt än TMP-SMX, en visade samma effekt med intravenös pentamidin, allvarliga biverkningar var mer sällsynt med atovakvon7
 • Klindamycin-primakin:
  • Lika effektivt som TMP-SMX och ingen skillnad i förekomsten av biverkningar7
 • TMP-dapson (trimetoprim-dapson):
  • Är lika effektivt som TMP-SMX och med liknande förekomst av biverkningar7

Vid bristande effekt av förstahandsbehandling

 • Det finns inga kvalitetsstudier som har bedömt detta, men observationsstudier kan tyda på att klindamycin-primakin är att föredra.7

Kortikosteroider som adjuvans

 • Tillägg av kortikosteroider minskar dödligheten när de används tidigt i behandlingen av måttlig till svår pneunocystis pneumoni.7

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons