Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Prionsjukdomar


Uppdaterad den: 2015-10-06
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Sjukdomar hos djur och människor som orsakas av mycket små infektiösa proteinpartiklar som kallas prioner.
 • Gemensamt för prionsjukdomarna är att de angriper hjärnan, att de alla är dödligt förlöpande och att de kan vara smittsamma.1-2
 • Sjukdomsgruppen kallas också "transmissibla (överförbara) spongiforma encefalopatier", TSE.

Sjukdomar hos djur

 • Skrapie hos får och get är den mest utbredda prionsjukdomen.
 • Bovin spongiform encefalopati (BSE, galna ko-sjukan).
 • Felin spongiform encefalopati (FSE) angriper kattdjur.
 • Kronisk avmagringssjukdom (chronic wasting disease, CWD), hos hjortdjur i Nordamerika.
 • Överförbar minkencefalopati (mink).

Sjukdomar hos människor

 • Sporadisk Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (CJD):
  • Denna form av CJD utgör cirka 85 procent av alla CJD-fall och är inte ärftlig
  • Detta är en sjukdom som årligen drabbar drygt en person per miljon invånare (10-15 fall årligen i Sverige) med jämn könsfördelning
  • Orsaken till sporadisk CJD är okänd
  • Antalet sjuka är mycket lika i olika delar av världen och konstant över tiden
  • Nästan alla patienter avlider inom ett år efter symtomdebuten
  • Symtom utgörs av en mycket snabbt framskridande demens, myoktiner och koordinationsrubbning
 • Familjär CJD:
  • Ärftlig CJD är ovanlig i norra Europa och utgör cirka 15 procent av alla CJD-fall
 • Iatrogen CJD:
  • Detta är sporadisk CJD överförd mellan människor via överföring av vävnad, i de flesta fall av hårda hjärnhinnan (duran), hypofysextrakt eller hornhinna3
  • I en undersökning av samtliga svenska fall av CJD från 1985 och framåt kunde inte konstateras en enda förekomst av iatrogen CJD
 • Variant Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (vCJD):
  • Detta är en relativt ny form av överförd CJD
  • Denna anses bero på att drabbade personer har ätit kött från nötdjur som är smittade med Bovin Spongiform Encefalopati (BSE, Galna ko-sjukan)2
 • Mer sällsynta TSE-former:
  • Gerstmann-Sträussler-Scheinkers sjukdom (GSS), familjär insomni och kuru är mycket ovanliga TSE-varianter
  • Endast ett fall av GSS har konstaterats i Sverige. GSS kännetecknas bland annat av cerebellär ataxi och spastisk parapares
  • Fatal familjär insomni är en mycket ovanligt förekommande, autosomalt dominant ärftlig sjukdom. Kännetecknas bland annat av progredierande insomni, dysautonomi och demens
  • Kuru noterades hos stammar på Nya Guinea som praktiserade rituell kannibalism. Sjukdomen har utrotats sedan kannibalism förbjudits

Förekomst

 • Creutzfeldt-Jakobs sjukdom:
  • 10–15 fall diagnostiseras per år i Sverige, det vill säga drygt ett fall per miljon invånare. Antalet har varit stabilt i många år4
  • Förekomsten är densamma i andra europeiska länder
  • En ny variant av sjukdomen (vCJD) har påvisats främst hos yngre patienter i Storbritannien. Den antas ha uppkommit genom att de som insjuknat ätit köttprodukter från nötkreatur med galna ko-sjukan. Hittills har 229 fall av vCJD rapporterats i världen (juni 2014)
  • I Sverige har ingen hittills fått diagnosen överförbar CJD av någon typ, inklusive vCJD

Etiologi och patogenes

Allmänt

 • Det saknas säkra etiologiska data.
 • De etiologiska uppgifterna är sannolika.

Creutzfeldt-Jakobs sjukdom

 • Prion är en modifierad variant av normalt humant protein. Prioner finns framför allt i nervcellerna, de bryts inte ned på normalt sätt utan ansamlas i hjärnvävnaden. Prionerna är felveckade, det vill säga att de har en annan sekundärstruktur:
  • Hos värden leder prion till att normala proteiner får samma veckning som prion, mängden ökar och tränger undan normala strukturer, vilket leder till en degeneration av hjärnvävnaden
 • Patologi:
  • Spongiform encefalopati, det vill säga tvättsvampliknande ombildning av hjärnvävnaden
 • Överförs via infekterad hjärnvävnad, infekterad ögonvävnad, infekterade medicinska instrument.

Predisponerande faktorer

Creutzfeldt-Jakobs sjukdom

 • Behandling med tillväxthormon från infekterade donatorer.
 • Hornhinnetransplantation från infekterad donator.
 • Dura mater transplantation från infekterad donator.
 • Smitta vid kontakt med infekterad utrustning eller vävnad.
 • Familjeanamnes med CJD i 15 % av fallen.
 • Ny variant av sjukdomen (vCJD):
  • Associerat med intag av kött från nötkreatur med bovin spongiform encefalopati (galna ko-sjukan)

Diagnos

Anamnes

 • Anamnes för predisponerande faktorer.
 • Tidiga symtom är ofta vaga (oro, ångest, depression, aggressivitet, trötthet, likgiltighet, minnessvårigheter, sömnstörning, dysartri).

Kliniska fynd

Creutzfeldt-Jakobs sjukdom

 • Oftast drabbas personer över 50 år.
 • Demens:
  • Snabbt progredierande
 • Ofrivilliga muskelryckningar (myoklonier).
 • Ataxi. Förlamningar. Epileptiska anfall. Hallucinationer. Synnedsättning. Kortikal blindhet.
 • Somnolens. Akinetisk mutism. Koma.
 • Ny variant av CJD (vCJD):
  • Yngre personer kan drabbas
  • Något lindrigare symtomatologi och förlopp. Tidigt förekommer psykiatriska symtom som oro, ångest, depression samt smärtor och perifera sensoriska symtom. Sjukdomsduration minst sex månader, ofta ett till två år

Andra undersökningar

På sjukhus

 • EEG:
  • Kan visa ospecifika avvikelser tidigt i förloppet. Senare karaktäristisk vid Creutzfeldt-Jakobs sjukdom:
   • Periodiskt uppträdande sharp-wavekomplex
 • MR:
  • Diffusionsviktad MR5
  • Bilateralt områden med ökad signalintensitet vid Creutzfeldt-Jakobs sjukdom:
   • Särskilt i cortex, nucleus caudatus och putamen
 • Lumbalpunktion (Lp):
  • Förekomst av protein 14-3-3 och höga halter av tau-protein i spinalvätskan ger stöd för diagnosen, men är ej helt specifikt. Förhöjda halter kan ses även vid andra snabbt förlöpande sjukdomar förknippade med betydande nedbrytning av cerebral vävnad
  • Vid misstanke om prionsjukdom hanteras likvor som smittförande. För praktisk handledning kring provhantering, se instruktioner från respektive laboratorium
 • Obduktion:
  • Tvättsvampsliknande (spongiforma) hjärnförändringar

När remittera?

 • Vid misstanke om sjukdomarna.
 • Sedan 1998 är alla misstänkta fall av prionsjukdom anmälningspliktiga och ska anmälas till smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten.

Behandling

Allmänt om behandlingen

 • Det finns ingen specifik behandling. Behandlingen inriktas på att lindra symtomen och ge god omvårdnad.

Förebyggande åtgärder

 • Undvik predisponerande faktorer.
 • Inom EU har införts förbud mot användning av så kallad specificerat riskmaterial (SRM) vid produktion av livsmedel till djur och människor:
  • SRM är huvud med hjärna och ögon, samt ryggmärg och mjälte – från nötkreatur, får och get
  • I sammanhanget ska man förebygga att prionsjukdomar kommer in i näringskedjan

Creutzfeldt-Jakobs sjukdom

 • Hygienrekommendationer och desinfektion av medicinsk utrustning:
  • Är utarbetade inom hälso-och sjukvården i Örebro och Östergötlands län
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Upp till tjugo års inkubationstid.
 • Creutzfeldt-Jakobs sjukdom:
  • Snabbt progredierande

Prognos

 • Alltid dödlig, oftast inom sex till tolv månader.

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons