Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Sepsis


Uppdaterad den: 2022-12-02
Sakkunnig: Athena Adeli, Läkare, legitimerad läkare och medicinsk redaktör på Bonnier Healthcare

Annons

Basfakta

Definition

 • Sepsis:1
  • Livshotande organdysfunktion till följd av stört systemiskt svar på infektion 
 • Septisk chock:1
  • Undergrupp till sepsis. Bakomliggande cirkulatoriska samt cellulära/metabola störningar är så pass uttalade att de tydligt ökar risken för död
 • Bakteriemi:
  • Är en laboratoriediagnos där bakterier påvisas i blodet med hjälp av en odling
  • Synonymt med septikemi
  • Behövs inte för att ställa sepsis-diagnos
 • Centralt i definitionen är alltså reaktionerna (fysiologiska och biokemiska) som kroppen svarar med.

Förekomst

 • Incidens:
  • Det är mycket svårt att beräkna antal fall då man utgår från utskrivningskoder och olika siffror fås fram vid olika kombinationer av koder1
  • Sverige:
   • Cirka 800 per 100 000 personer per år2
   • En svensk studie baserad på retrospektiv journalgranskning i Halland och Skåne talar för närmare 40 000 fall i Sverige årligen3
   • Siffror i olika svenska material visar 300–1 031/100 000 invånare, och en ökning med 13 % varje år1
   • En studie har gått igenom 4 427 fall som journalmässigt uppfyller sepsis-kriterier, men endast 18 % av dessa var rätt kodade4
  • Danmark:
   • Årlig incidens av samhällsförvärvad sepsis med organsvikt sågs vara 457/100 000. Alla patienter som inkom till Odense akutmottagning under ett års tid inkluderades i materialet5
  • Internationellt:
   • En årlig incidens på >500 fall per 100 000 invånare i USA6
 • Sjukhusinläggningar:
  • Sepsis är en av de vanligaste orsakerna till inläggning på sjukhus och på intensivvårdsavdelning2
 • Fler män än kvinnor verkar drabbas, men studier tyder på att dödligheten är större hos äldre kvinnor.1
 • Trend:
  • Trenden verkar vara ökande antal fall globalt sett, och så även i Sverige
  • Det finns flera förklaringar till detta som till exempel ökad andel äldre i befolkningen, mer intensiv och aggressiv behandling av olika sjukdomar och skador, och ökad mikrobiell resistens. Dessutom har uppmärksamheten och därmed diagnossättandet ökat

Etiologi och patogenes

 • Normalt håller immunförsvaret och de neuroendokrina systemen en god kontroll genom lokala inflammationsreaktioner för att eliminera invaderande mikrober.7
 • Om kontrollen sviktar av någon anledning kan en svår proinflammation inträda med sepsis eller septisk chock som konsekvens.8 
 • Teoretiskt sett kan varje lokal infektion utvecklas till en systemisk inflammation med hög morbiditet och mortalitet. 
 • Vanligast är fokus från lungor, urinvägar, hud- och mjukdelar samt buk. Även okänt fokus är vanligt.1
 • Inte endast bakteriell sepsis:
  • Bakteriell sepsis är dominerande i Europa, men både virus, svampar och parasiter kan initiera ett liknande systemiskt immunsvar och leda till virus, svamp eller parasitisk sepsis
  • Svampsepsis ökar på grund av att många människor lever länge med immunbristsjukdomar eller immunsuppressiv behandling

Bakteriologi

 • Samhällsförvärvad sepsis:
  • Escherichia coli, Streptococcus pneumoniae och Staphylococcus aureus är vanligast
 • Sjukhusförvärvad:
  • Fler bakterier aktuella
  • Högre förekomst av andra gramnegativa bakterier som till exempel Pseudomonas aeruginosa och Enterobacter spp. samt grampositiva bakterier som enterokocker och koagulasnegativa stafylokocker
  • Vid frekventa sjukhusinläggningar, frekventa antibiotikakurer och om patienten bor på någon form av institution/boende kan det disponera för selektion av mikrober och resistensutveckling
 • I cirka 25 % av fallen föreligger polymikrobiell infektion.
 • Nyfödda:
  • Gramnegativa stavar, streptokocker grupp B och Listeria monocytogenes är oftast förekommande
 • Småbarn/skolbarn:
  • Pneumokocker och stafylokocker vanligast, meningokocker förekommer också
 • Patienter över 65 år:
  • Pneumokocker och gramnegativa stavar förekommer oftast

Patofysiologi

 • Patogenesen innefattar ett flertal faktorer från den infekterande mikroben till inflammationsresponsen hos värden.9
 • Dysregleringen i värdens inflammationsrespons, särskilt kemokiner (som är en del i den kemotaxiska processen, det vill säga skapar en kemisk gradient som leukocyterna följer till inflammationer) och cytokinerna har en central betydelse.10 
 • Det kliniska förloppet korrelerar med inflammationsfaserna:9
  • Initialt dominerar det proinflammatoriska responssyndrom:
   • Proinflammation är riktat mot att bakterierna ska avlägsnas
  • Det efterföljs av ett antiinflammatoriskt responssyndrom:
   • Antiinflammationen är riktad mot minimalisering av lokal och systemisk vävnadsskada
   • Man antar att kvarvarande svår antiinflammation disponerar för immundysfunktion och därmed sekundära infektioner  
  • Både pro- och antiinflammatoriska responssystem kan bidra till infektionssanering och vävnadsreparation, men också till organskada och immundysfunktion10
 • Patofysiologiska konsekvenser på grund av systemisk inflammation:9
  • Generell vasodilatation
  • Förändrad hjärtkontraktilitet
  • Diffus endovaskulär skada:
   • Tapp av cell till cell-kontakten i endotelet vilket medför kapillärt läckage
   • Aktiverad mikrovaskulär trombos
   • Aktiverad fibrinolys
  • Immunologisk anergi och celldöd
 • Konsekvenser för makrocirkulationen:
  • Minskad cirkulerande blodvolym
  • Tapp av perifert motstånd i cirkulationssystemet och minskat blodtryck samt medelartärtryck
 • Konsekvenser för mikrocirkulationen:
  • Hypoperfusion i organen på grund av vävnadsödem och förhöjt interstitiellt tryck
  • Gradvis ökande hypoxi och ischemi i vitala organ på grund av sviktande makrocirkulation och mikrotrombotisering

Predisponerande faktorer

 • Riskfaktorer:
  • Hög ålder (över 80 års ålder gör att risken sexdubblas)
  • Låg ålder (små barn)
  • Komorbiditet:
   • Diabetes
   • Hjärtsvikt
   • KOL
   • Cancer
  • Det verkar finnas vissa genetiska uttryck som ger ökad dödlighet11
  • Vintertid1
 • Den systemiska inflammationen orsakas nästan alltid på grund av bakteriespridning genom blodet från ett primärt fokus:
  • Centrala nervsystemet (CNS)
  • Öron-näsa-halsområdet
  • Nedre luftvägarna och pleura
  • Hjärt-kärl/cirkulationssystemet
  • GI-kanalen, bukinfektioner
  • Urinvägarna 
  • Hud, underhud, bindvävsstrukturer
  • Abscesser
  • Ben eller ledinfektioner
  • Intravenös kateter

ICD-10

 • A40 Sepsis orsakad av streptokocker
  • A40.0 Sepsis orsakad av streptokocker grupp A
  • A40.1 Sepsis orsakad av streptokocker grupp B
  • A40.2 Sepsis orsakad av streptokocker grupp D
  • A40.3 Sepsis orsakad av Streptococcus pneumoniae
  • A40.8 Annan streptokocksepsis
  • A40.9 Streptokocksepsis, ospecificerad
 • A41 Annan sepsis
  • A41.0 Sepsis orsakad av Staphylococcus aureus
  • A41.1 Sepsis orsakad av annan specificerad stafylokock
  • A41.2 Sepsis orsakad av icke specificerad stafylokock
  • A41.3 Sepsis orsakad av Haemophilus influenzae
  • A41.4 Sepsis orsakad av anaeroba bakterier
  • A41.5 Sepsis orsakad av andra gramnegativa organismer
  • A41.8 Andra specificerade former av sepsis
  • A41.9 Sepsis, ospecificerad

ICD-10 Primärvård

 • A41-P Septikemi

Diagnos

Diagnoskriterier

Diagnostiska konsensuskriterier

 • Sepsisdiagnos:
  • Klinisk misstanke om infektion och
  • Förändring av SOFA-score ≥2 (beskrivet här under, 0 är en frisk person i förenklade drag)
 • Allvarlig sepsis:
  • Misstänkt infektion med höga poäng enligt triagesystemet RETTS, NEWS2 eller annat triagesystem2
 • Septisk chock:
  • Sepsis enligt ovan och 
  • Behov för vasopressorer för att upprätthålla ≥65 mmHg utan att det föreligger hypovolymi och
  • Serumlaktat >2 mmol/L
 • SOFA-score är ett validerat poängsystem som graderar organdysfunktionen från 0–4 samt korrelerar med mortalitet.12
 • SOFA-score kan i praktiken endast utföras på intensivvårdsenheter.1
 • Det är i nuläget inte klarlagt hur man ska diagnostisera/misstänka diagnosen i primärvården med hjälp av scoring-system.
 • Finns en sepsis-misstanke ska patienten omgående till akutmottagning. Om >1 timme färdtid bör behandling påbörjas, se Behandling. 

Sepsis-relaterad Organ Failure Assessment (SOFA)-score

 •  Organsystem som bedöms:
  • Respiration. Poängsätts efter PaO2/FiO2:
   • Kan översättas cirka till saturation, dock ej validerat:
    • 92–96 % 1 poäng
    • <92 % 2 poäng
  • Koagulation (poängsätts efter trombocytantal)
  • Lever (poängsätts efter bilirubin)
  • Cirkulation (poängsätts efter MAP)
  • CNS (poängsätts efter GCS)
  • Njure (poängsätts efter kreatinin och diures)
  Poäng        
Organsystem 0 1 2 3 4

Respiration,

PaO2/FiO2, kPa

Normal <53,3 <40 <26,7 <13,3

Koagulation,

Trombocyter x109/L

Normal <150 <100 <50 <20

Lever,

Bilirubin µmol/L

Normal 20–32 33–101 102–204 >204

Cirkulation,

Blodtryck/katekolamin

Normal Medelartärtryck
<70 mm Hg
Dopamin <5 
eller dobutamin
(oavsett dos)
Dopamin 5,1–15 
eller adrenalin
≤0,1 
eller noradrenalin ≤0,1 b
Dopamin >15 
eller adrenalin
>0,1 
eller noradrenalin>0,1 b

CNS,

GCS eller RLS

Normal

13–14

2

10–12

3

6–9

4–5

<6

6–8

Njure,

Kreatinin µmol/L 

Normal 110–170 171–299

300–440

eller diures ml/dygn
<500

>440

eller diures ml/dygn
<200

 • När man inte är i en intensivvårdsmiljö, utan exempelvis är på en akutmottagning eller dylikt är SOFA svåranvänt och man kan använda sig av validerade triagesystem såsom RETTS, MEWS och NEWS.1
 • Quick-SOFA är en kortversion som inte diagnostiskt för sepsis men ett verktyg för att identifiera patienter med risk för dåliga utfall och behov av intensivvård.
 • Den svenska konsensusgruppen för sepsis har enats om att rekommendera att akutmottagningar och vårdavdelningar fortsätter använda inarbetade triage-system istället för att använda sig av q-SOFA, som inte är validerat än.
 • I Sverige rekommenderas det alltså inte att använda q-SOFA för tidig identifikation.

Quick-SOFA13-14

 • Består av 3 enkla kriterier som kan identifiera vuxna patienter med risk för allvarliga infektionsförlopp.
 • Ökad sannolikhet för sepsis om 2 av 3 nedanstående kriterier uppfylls:
  1. Andningsfrekvens ≥22/min
  2. Förändrat mentalt tillstånd
  3. Systoliskt blodtryck ≤100 mmHg
 • Sepsismisstanken styrks ytterligare vid:
  • Takykardi, puls >90/min
  • Avvikande kroppstemperatur >38° eller <36°
  • Högt eller lågt LPK >12 x 109/L eller <4 x 109/L
 • Quick-SOFA har utvärderats i en meta-analys som kom fram till att sensitiviteten är låg och har endast medelgod specificitet för mortalitet på kort sikt:15
  • Quick-SOFA: 
   • Sensitivitet 60 %, specificitet 72 %
   • Det vill säga att 4 av 10 fångas inte upp och är alltså falskt negativa
  • SIRS-kriterier, används ej längre:
   • Sensitivitet 88%, specificitet 26%
  • Quick-SOFA i en intensivvårdsmiljö:
   • Sensitivitet 87%, specificitet 33%
 • Positiv blododling är inte ett kriterium för sepsis.13
 • Blododlingar blir i ökande grad positiva med ökande allvarlighetsgrad av sepsis.16

Differentialdiagnoser

 • Bakteriell meningit
 • Hjärtinfarkt
 • Lungemboli
 • Malaria
 • Toxiskt chocksyndrom
 • Anafylaxi
 • Endokardit
 • Klassiska fallgropar vid sepsis:1
  • Otillräcklig anamnes kan skapa problem för diagnostiseringen
  • Diarré och kräkningar är vanligt vid sepsis men kan lätt tolkas som en gastroenterit
  • Diffusa och lokala smärtor, som buksmärta, kan vara det enda symtomet patienten uppger
  • Att någon är funnen på golvet, särskilt äldre, är ofta sekundärt till sepsis
  • Konfusion och nytillkommen mental påverkan tolkas ofta som en stroke istället för sepsis

Anamnes

 • Patienten är ofta för sjuk för att kunna ge en fullständig anamnes.
 • Infektion som genomgåtts nyligen (hosta, diarré eller dysuri).
 • Nyligen genomförd kirurgi eller andra ingrepp, speciellt i tarmen eller den urogenitala trakten.
 • Immunstatus, speciellt immunosupprimerande behandling måste uppmärksammas, neoplasi och förhöjd alkoholförbukning.
 • Kroniska sjukdomar särskilt i luftvägarna, hjärta/kärl, lever och njurar samt diabetes. 

Kliniska fynd

 • Beror dels var infektionsfokuset är och dels på graden av systemisk påverkan.
 • Dock brukar symtomen utanför det anatomiska infektionsfokuset dominera:
  • Allmänpåverkan
  • Feber och episodvis frossa är typiska symtom
  • Respirationsrubbningar kan innefatta takypné, hypoxi och cyanos
  • Cirkulationsrubbningar kan innefatta takykardi, hypotension, oliguri, ökad kapillärfyllnadstid, konfusion, ödem och diarré
  • Hudförändringar som peteckier och eckymoser på grund av mikrotrombotisering och mikroabscesser
 • Hos äldre uppstår ofta hypotermi och förvirring som debutsymtom, febe rkan saknas.
 • Sviktande hjärnfunktion monitoreras med Glasgow coma scale.

Undersökning av utlösande orsak/infektionsfokus

 • Alla organsystem bör bedömas tidigt för att försöka finna infektionsfokus vilket kan vara till hjälp i den etiologiska diagnostiken.
 • Vid allvarlig sepsis:17-19
  • Lungor 35–50 %
  • Buk 10–30 %
  • Hud och mjukdelar cirka 10 %
  • Urinvägar 5–15 %
  • Hjärtakärl 8 %
 • Sepsisinfektion utgående från CNS, öron-näsa-hals, skelett och leder, hjärtklaffar och reproduktionsorgan är ovanligare. 
 • Sepsis kan utgå från infektioner som orsakas av främmande kropp, exempelvis ortopediska eller endovaskulära proteser, shunter, kanyler, katetrar och konstgjorda klaffar. 
 • Man bör ha toxiskt chocksyndrom i åtanke hos kvinnor som använder tampong.
 • Hos vissa (4–8 %) kommer även en grundlig utredning inte kunna avgöra det primära infektionsfokuset. 

Misstanke om allvarlig sepsis

Misstanke om sepsis

 • Låg risk för sepsis:
  • Uppgifter/fynd:
   • Beteende har inte ändrats, patienten är alert
   • Andningsfrekvens 12–20/min
   • Saturation på luft >96 %
   • Systoliskt blodtryck >100 mmHg
   • Hjärtfrekvens ≥90/min
   • Temperatur ≥36 °C
  • Åtgärd:
   • Akut bedömning behövs i regel inte
 • Medelhög risk för sepsis:
  • Uppgifter/fynd:
   • Beteende/medvetandegrad har ändrats (anamnes)
   • Andningsfrekvens 21–24/min
   • Saturation på luft 92–95 %
   • Systoliskt blodtryck 91–100 mmHg
   • Hjärtfrekvens 91–130/min eller nytillkommen arytmi
   • Temperatur <36 °C
   • Urinproduktion: inte kissat senaste 12–17 timmarna
   • Hud: rodnad, svullnad eller sekretion från operationssår, sårruptur
   • Allvarlig komorbiditet eller riskfaktor såsom låg eller hög ålder, nedsatt immunförsvar, trauma/operation inom de senaste 6 veckorna, multisjuklighet, kronisk sjukdom eller graviditet
  • Åtgärd:
   • Akut bedömning kan behövas om patienten har riskfaktorer för sepsis, saknar skyddsnät eller har flera tecken på sepsis
   • Om patienten inte skickas in bör den informeras om tecken på försämring, kontaktinformation till sjukvården och hur tillståndet följs upp
 • Hög risk för sepsis:
  • Uppgifter/fynd:
   • Beteende/medvetandegrad har ändrats (objektivt), inte alert
   • Andningsfrekvens ≥25/min
   • Saturation på luft <92 % (<88 % vid KOL-diagnos)
   • Systoliskt blodtryck ≤90 mmHg eller >40 mmHg än patientens normala systoliska blodtryck
   • Hjärtfrekvens >130/min
   • Urinproduktion: inte kissat ≥18 timmar
   • Hud: Cyanos, marmored eller blek hud, petekialt utslag
  • Åtgärd:
   • Akut bedömning på sjukhus
   • Ambulanstransport
   • Syrgas
   • Perifer infart, intravenös vätska
   • Avstämning med sjukhusspecialist

Källa: Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket, Strama. Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård. 2021-03-01 (Hämtad 2021-06-21).

Misstanke om allvarlig sepsis hos vuxen (≥18 år)

 • Infektionsmisstanke (till exempel feber, anamnes på feber, akut påkommen allmänpåverkan, hosta, hudrodnad, eller akut påkomna urinvägsbesvär eller mag-tarmbesvär).
 • RETTS röd, NEWS2 ≥7 eller motsvarande nivå med annat triagesystem i ambulans eller på akutmottagning.

Källa: Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp – Sepsis. Nationellt system för kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård. Godkänt 2021-05-21.

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Tidig igenkänning och diagnostisering av sepsis är viktigt. 
 • Sepsis kräver snabb behandling och inläggning för att förhindra fortsatt utveckling och komplikationer. 
 • Därav ska sepsismisstanke föranleda snabb transport till sjukhus. 

Andra undersökningar på sjukhus

Förslag på undersökningsstrategi, tillämpad från Vårdprogrammet för sepsis, Svenska Infektionsläkarföreningen

 • Undersök patienten enligt ABCDE, ta vitalparametrar.
 • Infarter ska sättas, syrgas ges.
 • Syrgas:
  • Målvärde saturation 93 %, lägre hos KOL-patienter
  • Syrgas på grimma eller mask beroende på situation och saturation
 • Vätskebehandling:
  • Ringeracetat, 1 000 ml på <30 minuter
  • Upprepa bolus vid behov
 • Odlingar:
  • Två blododlingar (aerob, anaerob) bör försöka säkras innan behandling
  • Övriga riktade odlingar kan tas, men ska inte fördröja behandlingen
 • Antibiotika:
  • Ges efter empiri, vg se rubrik längre ner i rutan
 • Blodprover:
  • Blodgas med laktat
  • Hb, EVF, LPK, CRP
  • Na, K, kreatinin
  • PK/INR, APTT, TPK
  • Bilirubin, ALP, ALAT
  • P-glukos
 • KAD:
  • Vid medtagen patient och/eller cirkulatorisk påverkan
 • Empirisk behandling:
  • Aminoglykosid bör ingå oavsett misstänkt fokus och patientens grundstatus
  • Gentamicin 4,5-6 mg/kg x1 eller Tobramycin 4,5-6 mg/kg läggs alltså till till alla nedanstående scenarion
  • Samhällsförvärvad sepsis utan misstanke om fokus:
   • Cefotaxim 2 g x3eller Cefepim eller Impinem 1g x3 eller Meropenem 1g x3-4 eller Piperacillin-tazobactam 4g x4. En extra dos ges efter halva ordinarie dosintervall
  • Resistensrisk?
   • Vancomycin 15-20 mg/kg x2-3 eller Linezolid 0,6g x2
  • Neutropen feber? Urologisk avflödessjukdom (KAD, nefro mm)?
   • Impinem 1 g x3-4, meropenem 1 g x3-4 eller pip-tazo 4 g x4
  • Protesinfektion, iv-missbruk, hemodialys?
   • S. aureus måste täckas
  • CVK/portinfektion?
   • Förutom S.aureus måste Candida och bred gramneg-täckning ske
  • Pneumoni-misstanke?
   • Samma som empirisk behandling. Om misstanke för minskad pc-känslighet lägg till Erytromycin 1g x3 eller Azitromycin 0,5g x1
  • Bukmisstanke?
   • Cefotaxim 2 g x3 och metronidazol 1,5 g x1
   • Meningitmisstanke?
    • Cefotaxim 3g x4 och ampicillin 3g x4
    • Byt till meropenem om immunosupprimerad patient
 • Kirurgisk åtgärd:
  • Vid kirurgiskt åtgärdbart fokus såsom kolecystit, abscess med flera ska detta ske omgående

Klinisk undersökning

 • Andningsfrekvens, saturation, blodtryck, puls, temperatur och blodgas. 
 • Kort riktad anamnes.
 • Försök identifiera misstänkt primärfokus. 

Mikrobiologi

 • Odlingar:1
  • Innan behandling bör aerob och anaerob blododling tas
  • Övriga odlingar som kan tas beroende på misstanke, men bör absolut inte fördröja insättning av behandling:
   • CNS:Cerebrospinalvätska
   • Luftvägar: Tonsillexudat, halsprov, NPH-odling, sputum, halsprov, aspirerad pleuravätska
   • Urinvägar: Urin från kateterpåse, blåspunktion, urinsticka
   • GI: Faecesodling
   • Hud/mjukdelar: Biopsi, sårodling, abscessinnehåll. Överväg snabbtest för GAS vid misstanke om nekros i mjukdelsinfektion
 • Virusprov:
  • Eventuellt kan virusprover med akutsvar tas:
   • Influensa-snabbtest/PCR
 • Antigen i urin:
  • Överväg pneumokock- och legionellaantigen i urin
 • Serologi har en obetydlig plats i diagnostiken av en allvarlig infektionssjukdom.
 • Malariautstryk och snabbmalariatest bör alltid utföras vid uppgift om vistelse i endemiskt område. 

Blodprover

 • Se ruta överst i rubriken för sammanfattning.
 • Finns inga diagnostiska sepsis-prover, laktat är inte heller med i SOFA-score, men viktig för övervakning av sjukdomens utveckling samt ger ledtrådar för diagnostik.9
 • Laktat:
  • Är en viktig parameter, bör helst tas arteriellt men i akutläge räcker venös gas
  • Om den venösa gasen är förhöjd bör arteriell gas tas
  • Försämras patienten närmsta timmarna i sin vitalparametrar bör en arteriell gas också tas
 • Prokalcitonin?20
  • Finns en del platser då detta blir vanligare och vanligare
  • Prokalcitonin har visat sig vara en användbar diagnostisk markör och visades i en studie vara bättre än C-reaktivt protein
 • Markörer som kan som är associerade med sepsis-inducerad organdysfunktion:
  • Lever: ALAT, bilirubin
  • Njure: kreatinin, glomerulär filtrationshastighet (GFR)
  • Trombos/fibrinolys: Trombocyter, D-dimer, INR
 • Markörer tas alltid vid ankomst och därefter i förloppet för att monitorera utvecklingen.16
 • Normala prover vid ankomst utesluter inte sepsis.
 • Kortisol och ACTH rekommenderas inte att tas rutinmässigt (för att utesluta bedöma binjurefunktionen) utan vid riktad misstanke.16

Bilddiagnostik

 • Slätröntgen över lungorna:
  • Rekommenderas alltid vid sepsis oavsett det anatomiska infektionsfokuset, för att bedöma lungparenkym, eventuell grundsjukdom och eventuella komplikationer
 • DT Hjärna:
  • Bör genomföras tidigt vid misstänkt CNS-infektion men ska inte försena lumbalpunktion
 • DT Thorax och DT buk:
  • På indikation 
 • Ultraljud buk och njurar:
  • Kan ge värdefull information om bukorganen såsom gallblåsan
 • Ultraljud av extremiteter:
  • Kan visualisera abscesser och fickor med pus
 • Ekokardiografi:
  • Bör genomföras vid misstanke om infektion av hjärtklaffarna, eller som i led i bedömningen av hjärtfunktionen vid sepsis  

När remittera?

 • Vid misstanke om sepsis ska patienten läggas in på sjukhus och få behandling så snabbt som möjligt, tidsaspekten är mycket viktig.

Behandling

Behandlingsmål

 • Behandla infektionen och undvika/begränsa organsvikt och komplikationer.

Behandlingen i korthet

 • Tidigt givande av antibiotika är viktigt för överlevnaden.
 • Stora mängder intravenös vätska, Ringeracetat, tidigt i förloppet ökar överlevnaden.

Hantering av patienten utanför sjukhus

 • Misstanke om sepsis ger behov av ambulanstransport till närmaste akutmottagning. I vissa län ska patienten dirigeras till det sjukhus ett eventuellt kirurgiskt ingrepp skett om det är nära i tid. 
 • Syrgas samt intravenös vätska bör ges under färden.
 • Om transporttid >1 timme rekommenderas även givande av antibiotika prehospitalt, helst efter säkrade blododlingar om möjligt. 

På sjukhus

 • Stabilisering på intensivvårdsavdelning eller lämplig vårdavdelning:
  • Syrgas
  • Kontinuerlig vätsketerapi
  • Riktad antibiotikabehandling
  • Blodprover
  • Klinisk reevaluering
 • Vid tecken på allvarlig sepsis med organdysfunktion, hypotension eller hypoperfusion:
  • Aggressiv intravenös vätsketerapi med övertrycksmanschett och bolusdos
  • Vasoaktiva pressorsubstanser
  • Kolloider
  • Blodprover utöver baspaket: elektrolyter, bikarbonat, erytrocyter, trombocyter
  • Kan bli aktuellt att ge blodplasma, albumin, immunoglobuliner
  • Även kirurgi och hyperbar oxygenbehandling kan bli aktuellt
 • Hemodynamiska mål måste uppnås tidigt.
 • Vid infektioner i kroppshålrum räcker inte antibiotika på egen hand:
  • Exempel är mediastinit, peritonit, abscesser, avledningshinder, främmandekropps-infektion, nekros
  • Vid sådana tillstånd måste kirurgisk kompetens involveras för dränage, debridering, revision, excision med mera

Läkemedel

 • Intravenös vätsketerapi:
  • Kristalloider och kolloider21-22
 • Antibiotika:
  • Bredspektrum initialt, helst kombinerad antibiotikabehandling
 • Elektrolyt- och bikarbonatlösningar:
  • Kan vara nödvändiga för att korrigera elektrolytrubbningar och acidos
 • Erytrocytkoncentrat kan vara aktuellt för att säkra syretillförsel till vävnader.23
 • Trombocyt- och blodplasmakoncentrat:
  • Kan vara aktuellt för att undvika blödningar
 • Vasoaktiva pressorsubstanser:
  • Exempelvis noradrenalin och dopamin kan användas för perifer vasokonstriktion och inotropiskt stöd
 • Steroider:
  • Kan vara aktuellt vid klinisk misstanke om binjuresvikt:24-25
   • Steroider kan möjligen medföra en marginell minskning av mortaliteten, men dokumentationen är osäker26
   • En studie utvärderade effekten av tillägg av tiamin och vitamin C till steroidbehandling, och såg ingen förbättrad effekt:27
    • En kritik som riktats mot studien är att det tog i snitt 12 timmar från att patienten inkom tilla tt första dosen vitamin C + tiamin gavs

Läkemedel

 • Vid samhällsförvärvad sepsis utan känt infektionsfokus, och utan riskfaktorer för resistens:28
  • Cefotaxim 2 g × 3 (en extrados bör ges efter efter halva ordinarie dosintervallet mellan första och andra dosen) eller
  • Piperacillin/tazobaktam 4 g × 4 (ge en extra dos efter halva ordinarie dosintervallet mellan första och andra dosen eller
  • Meropenem 1 g × 3–4 (ge en extra dos efter halva ordinarie dosintervallet mellan första och andra dosen)
  • Aminoglykosid ska alltid ges vid septisk chock
 • Vid penicilinallergi typ 1:
 • Vid känt infektionsfokus:
  • Grupp A-streptokocker:
   • Synergi vid samtidigt givande av bencylpenicillin och klindamycin
  • Pseudomonas aeruginos:
   • Kombinationsbehandling rekommenderas vid invasiva infektioner
  • Patienter med nedsatt immunförsvar, exempelvis granulocytopeni, bör övervägas kombinationsbehandling
  • Särskilda bakterier med speciellt resistensmönster
 • Vid betydlig nedsatt njurfunktion (kreatininclearance <30 ml/minut):
  • Initial startdos bör inte påverkas, men den fortsatta behandlingen bör doseras med hjälp av njurläkare
  • Aminoglykosid som engångsdos brukar kunna tolereras av alla28
 • Sepsis hos prematura och nyfödda (till och med första levnadsmånaden):
  • Sepsis i neonatalperioden behandlas ofta med ampicillin och gentamicin tills bakteriologisk diagnos föreligger

Behandlingens varaktighet

 • Beror på flertalet faktorer, däribland infektionsfokus, mikrober, grad av sepsis, underliggande grundsjukdom och kliniskt förlopp.
 • Vid okomplicerad sepsis utan allvarlig underliggande sjukdom som svarar snabbt på behandling är total behandlingstid om 7 till 10 dagar oftast tillräckligt. 
 • Övergång till peroral antibiotika kan i många fall övervägas vid feberfrihet >24 timmar och avtagande inflammationsmarkörer.
 • Undantag är infetioner utan tillräcklig dränage/kirurgi, vid främmande kropp-infektion, CNS-infektioner, endokardit, mediastenit, peritonit, bakteriell artrit och osteomyelit där långvarig parenteral antibiotikabehandling i regel är nödvändig. 
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Tidigt i förloppet präglas patientens symtom av kraftlöshet, illamående, förvirring och feber/frossa.
 • Hög hjärtfrekvens och andningsfrekvens.
 • Oftast kan kliniska symtom och markörer förbättras med adekvat vätske- och antibiotikabehandling inom loppet av de första sjukhusdygnen. 
 • I motsatta fall sker oftast en snabb försämring av kliniska symtom och fynd som är förenliga med organdysfunktion hypotension och/eller hypoperfusion:

Komplikationer

 • Allvarlig sepsis:
  • Prospektiva studier visar att allvarlig sepsis ses hos 10 till 30 %17-18
 • Septisk chock:
  • Det finns belägg för att 9 % av alla fall av sepsis progredierar till svår sepsis och att 3 % av fallen med svår sepsis går över till septisk chock,29 vilket utgör 10 % av inläggningarna på intensivenheter30
  • Cirkulationssystemet är det organsystem som oftast sviktar och i en norsk studie hade 23 % septisk chock31
 • Vid allvarlig sepsis:
  • Respiratorisk dysfunktion hos nästan 60 yill 90 %
  • Akut njursvikt hos omkring 23 54 %
  • Disseminerad intravaskulär koagulation (DIC) hos omkring 20 till 23 %
  • Leverdysfunktion hos omkring 7 till 45 %
  • Acidos hos omkring 39 till 49 %

Prognos

 • Mortalitet:
  • Mortalitetsgraden beror på om studien endast utförs inom IVA eller även på vårdavdelning
  • Intensivsvårdsdödlighet har i USA beräknats till mellan 20 och 50 %1
  • Sjukhusmortaliteten i Sverige har uppskattats till cirka 17 %
  • En amerikansk studie fann att totalt runt 6 % av alla dödsfall på något sätt är relaterade till sepsis1
  • Vid septisk chock har siffror på >40 % mortalitet setts13
  • En ökning av SOFA-score på två eller fler punkter predikerar för ökad mortalitet bättre än SIRS eller q-SOFAs kriterier:32
   • Om en ökning sker med ≥2 SOFA-poäng ökar mortaliteten >10 %
 • Långtidsöverlevnaden:
  • Påverkas av en sepsis, även efter man korrigerat för ålder, komorbiditet, IVA-vård samt vårddygn33
  • I studier som ej korrigerat för underliggande faktorer sågs en 17 gånger högre dödlighet inom 1 år hos sepsis-patienter som överlevt infektionen33
 • Kardiovaskulära händelser:
  • Det finns högre risk för kardiovaskulära komplikationer hos patienter som blivit IVA-behandlade, även jämfört med andra IVA-patienter34
 • Långvarig trötthet, försämrad funktionsnivå:
  • Vanligt förekommande efter sjukhusvård2

Uppföljning

Plan

 • Sepsis utan kvarvarande organdysfunktion och komplikationer:
  • De flesta patienter som har haft sepsis genomgår en okomplicerad sepsis, det vill säga att utvecklingen sker kort tid efter startad behandling
  • Det kliniska förloppet artar sig då som en vanlig infektion, utan nödvändigt behov av särskild uppföljning
 • Septisk chock:
  • Patienter som genomgått övergående organskada:
   • Det kan bli aktuellt att följa njur-, lung- och leverfunktion, hematologi och endokrint status
  • Patienter med kvarvarande organskador:
   • Patienter rapporterar ofta kvarvarande CNS-symtom efter långa respiratorbehandlingar
   • Patienter med större kirurgiska ingrepp behöver oftast en speciell uppföljning 

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons