Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Vaccination av personer med allergi


Uppdaterad den: 2022-05-09
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons

Basfakta

Bakgrund

 • Anafylaktiska eller anafylaktoida reaktioner på vaccination förekommer oerhört sällan.1
 • Vanliga former av allergi (pollen, djur, livsmedel) innebär inte heller någon ökad risk i vaccinsammanhang och kräver inte några särskilda förhållningsregler.
 • Ökad försiktighet bör ändå iakttas när det gäller personer som har fått allvarliga akuta allergiska reaktioner på innehållsämnen som finns i vaccinen:
  • Detta kan vara en kontraindikation för samma vaccin
  • Personer som tidigare fått anafylaktisk reaktion mot ägg eller gelatin bör få ägg- eller gelatininnehållande vaccin på allergimottagning2
  • Personer utöver ovanstående som reagerat med anafylaktisk reaktion vid vaccination, eller har haft så svår reaktion att adrenalin behövt ges utan att specifik allergi/överkänslighet kunnat påvisas mot någon komponent i vaccinet bör vaccineras på allergimottagning eller mottagning där det finns anafylaxiberedskap och läkare på plats observeras med förlängd observationstid:2-3
   • Anafylaxi uppstår vanligen inom 5–30 minuter efter exponering för ett allergen
 • Vasovagala reaktioner med eller utan hyperventilation förekommer inte sällan efter vaccination och kan misstolkas som allvarliga allergiska reaktioner.
 • Huvudregeln är därför att personer med allergi kan och bör vaccineras på samma sätt som alla andra:
  • Det gäller också dem med äggallergi, se nedan

Allergiska reaktioner på vaccin

 • Allergiska reaktioner på vaccination förekommer i form av:
  • Lokala reaktioner
  • Ospecifika utslag
  • Urtikaria
  • Systemiska reaktioner som andningsbesvär och anafylaxi
 • De två förstnämnda är ofarliga och innebär inte någon ökad risk för allvarliga reaktioner vid senare användning av samma vaccin.
 • Men risken för att samma reaktion upprepas är betydande. Den här risken för obehag måste vägas mot nackdelen att vara ofullständigt skyddad mot sjukdomen som man vaccinerar mot.

Urtikaria

 • Urtikaria efter vaccination kan vara en reaktion på vaccinet, men beror i många fall på andra omständigheter som sammanfaller med vaccinationen i tid.
 • Ju kortare tid det går från vaccinationen till dess att urtikaria uppträder, desto större är sannolikheten att det finns ett orsakssamband:
  • Om urtikaria uppstår mer än 24 timmar efter vaccination är det osannolikt att vaccinet är orsaken
 • En urtikariell reaktion kan vara en förvarning om en allvarligare allergisk reaktion vid nästa kontakt med allergenen.
 • Om det bör ges flera doser av samma vaccin måste man därför i varje enskilt fall väga risken med att vara ofullständigt vaccinerad mot risken för en kraftigare reaktion kopplad till nästa dos.
 • Mycket ofta kan fullständig vaccination ändå genomföras om man vidtar extra försiktighetsåtgärder, till exempel att genomföra vaccinationen på sjukhus:
  • Oftast visar det sig att nästa dos inte ger några nya reaktioner

Anafylaktiska eller anafylaktoida reaktioner

 • Anafylaktiska eller anafylaktoida reaktioner efter vaccination förekommer mycket sällan.
 • Typiska symtom är:
  • Allmän rodnad eller klåda i huden, urtikaria, svullnad i mun/hals/runt ögon (angioödem), heshet och tung andning, hosta, svårigheter att svälja
  • Vidareutveckling: Blekhet, slöhet, lågt blodtryck, takykardi, medvetslöshet
  • Behandling: Adrenalin
  • Se även texten Anafylaxi
 • En anafylaktisk reaktion på ett vaccin eller ingredienser i vaccinet utgör vanligtvis en kontraindikation för upprepad användning av samma vaccin.
 • Om en person som tidigare upplevt svåra omedelbara allergiska vaccinreaktioner behöver en ny dos av samma typ av vaccin, ska nyttan av vaccination i det specifika fallet vägas mot risken för en allvarlig allergisk reaktion.

Vasovagala reaktioner (ej allergi)

 • Vasovagala reaktioner, med eller utan hyperventilation, är relativt vanliga efter vaccination
 • Reaktionerna kan vara långvariga och dramatiska och är inte sällan åtföljda av kramper.
 • De misstolkas ofta som allergiska reaktioner och behandlas med adrenalin.
 • Varken själva reaktionen eller behandlingen med adrenalin är farlig, och i praktiken återhämtar sig patienterna ofta snabbt efter en adrenalininjektion.
 • ”Effekt av adrenalin”:
  • Injektion av adrenalin är därför en korrekt behandling i en situation där anafylaxi inte kan uteslutas, men ”effekten av adrenalin” utgör inte något stöd för att det har förelegat en akut allergisk reaktion

Känd allergi mot innehållsämnen i vaccinet

 • I enstaka fall föreligger det allergi mot de deklarerade innehållsämnena i ett vaccin.
 • Allergenmängden i vaccinet är alltid liten och har oftast ingen betydelse.

Äggprotein

 • Vaccin mot influensa, gula febern, MPR och TBE är framställda genom odling av virus i vävnadskultur från kycklingembryoceller:
  • I dessa vaccin förekommer spårmängder av protein från ägg
  • Det handlar om så små mängder att det inte har någon betydelse för vanliga allergiska reaktionsformer (eksem, tarmsymtom)
 • Allvarliga vaccinreaktioner på grund av allergi mot ägg:
  • Är oerhört sällsynta
  • MPR:2
   • De få man bör vara särskilt uppmärksam på är de som tidigare fått anafylaxi efter intag av, eller efter kontakt med (exempelvis inhalation) spårmängder av ägg:2
    • Dessa mycket ovanliga fall bör remitteras för bedömning av erfaren specialistläkare och eventuellt vaccineras på allergimottagning eller motsvarande
    • Pricktest har inte visat sig ha något prediktivt värde
   • Övriga äggallergiska personer kan vaccineras enligt gängse rutiner 
  • Influensa:2
   • influensavaccinet bör kunna ges till personer med måttlig äggallergi
   • Personer med anafylaxirisk bör remitteras till allergimottagning
  • Gula febern:2
   • Om personen tidigare har haft äggutlösta luftvägsbesvär eller anafylaxi bör bedömning av allergolog och hudtester med vaccinet och ägg göras

Gelatin

 • Risken för anafylaktiska reaktioner på grund av gelatin i MPR-vaccinet M-M-RVAXPRO bedöms som mycket liten:4
  • Gelatinet har renats noggrant och spjälkats upp så att det inte längre påminner exempelvis om det gelatin som används i livsmedel
  • Risken för anafylaktiska reaktioner bedöms som mycket liten
  • Vid anamnestiska uppgifter om svåra systemiska allergiska reaktioner efter tidigare vaccination eller efter intag av gelatin, bör patienten remitteras till allergolog för bedömning och eventuell vaccination2
 • MPR-vaccinet Priorix innehåller inte gelatin

Formalin (formaldehyd)

 • Formalin används för inaktivering av bakterier eller virus i samband med vaccintillverkning.
 • Det allra mesta avlägsnas senare i olika reningsprocesser, men spårmängder kan finnas kvar.
 • Allergi mot formalin är nästan alltid kontaktallergi och har därför ingen betydelse.

Antibiotika

 • Antibiotika tillsätts i enstaka virusvaccin för att förhindra bakterieväxt.
 • Oftast rör det sig om neomycin.
 • Allergi mot de antibiotika som är aktuella är nästan alltid kontaktallergi och har därför ingen betydelse i vaccinsammanhang.
 • I vår del av världen tillsätts aldrig medel som används för systemisk behandling av människor i vaccin.

Aluminiumsalter

 • DTP-, pneumokock- och hepatit B-vacciner kan innehålla aluminiumsalter.2
 • Personer med kontaktallergi mot aluminium kan få långvariga, starkt kliande subkutana noduli (aluminiumgranulom) på stickstället av dessa vaccin. 
 • Epikutantest mot aluminium är positivt.2
 • Aluminiumgranulom är inget hinder för fortsatt vaccination.
 • För att undvika nya granulom rekommenderas att, om möjligt, avvaktar med ytterligare aluminiuminnehållande vaccindoser tills granulomet slutat klia.2

Andra innehållsämnen

 • Andra innehållsämnen har man sällan kontakt med i vardagslivet.
 • Om patienten tidigare har upplevt allvarliga vaccinreaktioner och är rädd för upprepningar måste nyttan med vaccination i det konkreta fallet vägas mot risken för en allvarlig reaktion.
 • Ofta är det tillräckligt med förlängd observationstid och höjd anafylaxiberedskap på vårdcentralen för att det ska vara försvarligt att vaccinera.
Annons
Annons

Kombinationsvaccin för allergiker?

 • Behovet av att ge skydd mot många sjukdomar på kort tid har lett till en utveckling av fler och fler kombinationsvaccin.
 • Det har påståtts att sådana kombinationer innebär en särskild risk för allergiker, och att de därför så långt det är möjligt bör erbjudas vaccin med bara en eller få komponenter.
 • Nackdelar:
  • Den viktigaste nackdelen med kombinationsvaccin är att det är omöjligt att veta vilken komponent som har utlöst en eventuell allvarlig reaktion
  • Därmed blir det svårare att slutföra vaccinationen med de komponenter som patienten tål
  • Som tidigare nämnts förekommer allvarliga vaccinreaktioner mycket sällan och enligt de undersökningar som finns är det knappast vanligare hos allergiker än hos andra
 • Exponering för allergener:
  • Däremot innehåller alla vaccin lösningsmedel, stabilisatorer och andra hjälpämnen, däribland flera potentiella allergener
  • Hjälpämnena i ett kombinationsvaccin och i varje enskild komponent är i hög grad desamma
  • Vid användning av enkomponentsvaccin måste dessa hjälpämnen injiceras fler gånger än när man använder kombinationsvaccinen
  • Risken för att personen först sensibiliseras och sedan reagerar på ämnet vid förnyad injektion blir därför minst vid användning av kombinationsvaccin

Ger vaccin ökad förekomst av allergi?

 • Enligt ”hygienhypotesen” är färre infektioner under småbarnsåren en medverkande orsak till den ökning av allergiska sjukdomar vi ser idag.
 • Det har lett till frågan om huruvida vaccination ökar allergiförekomsten, något som har stöd i teoretiska observationer av immunförsvarets utveckling när det gäller infektioner och vaccination.
 • Men de infektioner som barn skyddas mot genom vaccination utgör en mycket liten del av det totala antalet infektioner i småbarnsåldern.
 • Flera stora undersökningar av barn som har fått många vaccin och barn som har fått färre vaccin, talar också emot att själva vaccinationen skulle öka risken för allergi.5-6
 • Med den kunskap vi har idag finns det därför inget skäl till att undanta barn med allergisk disposition från det skydd som vaccinen kan ge dem.

Källor

 

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons