Den tickande bomben – så ska vi hjälpa patienter med risk för recidiv
Artikel | Kardiologi

Den tickande bomben – så ska vi hjälpa patienter med risk för recidiv

I samarbete med Kardiovaskulära vårmötet som i år hölls för 21:a gången, presenterade Bayer sitt vetenskapliga symposium med temat vaskulär protektion vid kronisk atherosklerossjukdom. Flera internationellt erkända talare fanns på plats, bland annat kardiologen Keith Fox.  Under 60 minuter diskuterades både utmaningar och framgångar inom ämnet med fokus på sekundärpreventiv behandling bland residualriskpatienter. 


Bayer (Kardiologi)
Innehållet är framtaget av: Bayer

Innehållet är framtaget av Bayer PP-XAR-SE-0279-1 Maj 2019

Tomas Jernberg, professor och överläkare i Stockholm, var först ut och inledde sin föreläsning med både positiva och negativa besked: Färre får idag hjärtinfarkt. Samma sak gäller stroke. Men även om det går ner är det fortfarande 25 000 individer varje år som drabbas av den här typen av hjärt– och kärlsjukdom.

Behandlingsutvecklingens viktiga roll

Det som Tomas Jernberg framförallt beskriver som bidragande till den succesiva förbättring som visats bland infarktpatienter har att göra med behandlingens utveckling. Han beskriver framstegen av reperfusion med primär PCI, ett ökat antal angiografier med NSTEMI samt sekundärpreventiva läkemedel vid utskrivning som tydliga faktorer för den minskade mortaliteten.  Men vad är nästa steg?

– Nu när vi inte kan förbättra oss mer ser vi tydligt att platån slätas ut. Festen är över. Vi måste alltså hitta nya metoder för att få ner risken ytterligare, säger Tomas Jernberg.

Vad händer på längre sikt med patienter som haft hjärtinfarkt?

Som det ser ut idag drabbas en av fem av en ny hjärtinfarkt, stroke eller kardiovaskulär död inom närmsta året. 12 % dör, 10 % får ny hjärtinfarkt och 2,5 % får stroke. Här spelar också ålder in samt riskfaktorer så som exempelvis diabetes. 

På ungefär samma sätt kommer en av fem av de patienter som det gått bra för under första året också drabbas av återfall inom två till tre år.

– Även om det här är ett stabilt tillstånd handlar det om en population med mycket hög risk, säger Tomas Jernberg

Riskfaktorers betydelse

När det gäller riskfaktorer kopplat till denna typ av vaskulär sjukdom är det förutom ålder bland annat diabetes eller tidigare hjärtsjukdom som är av vikt. Dessa spelar stor roll såväl kortsiktigt som långsiktigt. Faktorerna kan vidare kombineras genom att se hur många riskfaktorer som patienter med genomgången invasiv utredning har – vilket oftast är fler än två.

– Den höga risken för ichemiska händelser hos multipla riskfaktorer betonar behovet av ytterligare sekundärpreventiva insatser hos de här patienterna, säger Tomas Jernberg

Mer måste göras och den utsatta patientgruppen måste prioriteras. Det håller nog de flesta med om. Men vart befinner vi oss idag? Det är något som talare nummer två – Keith Fox, kardiolog från University of Edinburgh tar upp i sin presentation.

”Framtiden är redan här”

Keith Fox ger en nutida skildring av antitrombotisk behandling av vaskulär sjukdom och dess möjligheter, där han bland annat tar upp de alternativa behandlingar som faktiskt finns idag.  Han lägger stor vikt vid de kraftigt kole­sterolsänkande så kallade PCSK9-­hämmande läkemedel som sedan några år finns tillgängliga.  Även inflammatoriska läkemedel samt nya kombinationer av antikoagulantia och trombocytaggregationshämmande läkemedel (COMPASS Rivaroxaban + ASA) tas upp.

Så visst finns det bra sekundärpreventivbehandling. Men vem ansvarar för att den når patienten på ett adekvat sätt?

Det är vad Isabelle Johannson, Phd, allmänmedicin och kardiolog i Stockholm, belyser i sin presentation.

Ditt, mitt eller vårt ansvar?

Hur ska bär vi oss åt för att komma åt residualrisken hos patienterna? Isabelle Johansson tar upp flera möjliga lösningar så som en fast behandlande läkare med helhetssyn i primärvården. Framförallt är det dock vikten av samarbete och tydlig kommunikation som poängteras. 

– Det räcker inte med en remiss där det står tacksam för uppföljning, säger hon. Vi behöver hjälpas åt.

– Det går att komma åt en förbättrad prognos med sekundär prevention. Men då måste struktur skapas oberoende av eldsjälar och finansiering i olika forskningsprojekt. Det kan också vara bra att fundera över timing när patient skall överföras från specialist till primärvård, i synnerhet vid riskbehandlingar, avslutar Isabelle Johansson.

Se Tomas Jernbergs föreläsning på Bayers symposium»

Xarelto (rivaroxaban), antitrombotiskt medel, Rx (B01 AF01). Tabletter 2,5 mg (F). Indikation: Xarelto, i kombination med acetylsalicylsyra, är avsett för att förebygga aterotrombotiska händelser hos vuxna patienter med kranskärlssjukdom eller symptomatisk perifer kärlsjukdom med hög risk för ischemiska händelser. Dosering: Den rekommenderade dosen är Xarelto 2,5 mg två gånger dagligen, i kombination med en daglig dos om 75-100 mg acetylsalicylsyra. Behandlingslängden ska fastställas för varje enskild patient baserat på regelbundna utvärderingar med hänsyn tagen till risken för trombotiska händelser kontra blödningsrisk. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Aktiv, kliniskt signifikant blödning. Organskada eller tillstånd, som anses utgöra en ökad risk för större blödning. Samtidig behandling med andra antikoagulantia. Samtidig behandling av akut koronart syndrom i kombination med trombocytaggregationshämmande behandling hos patienter med tidigare stroke eller en transitorisk ischemisk attack (TIA). Samtidig behandling av kranskärlssjukdom/perifer kärlsjukdom med acetylsalicylsyra hos patienter med tidigare hemorragisk eller lakunär stroke, eller någon form av stroke inom en månad. Leversjukdom förknippade med koagulopati och kliniskt relevant blödningsrisk inklusive cirrotiska patienter med Child Pugh B och C. Graviditet och amning. Varningar och försiktighet: Vid tillstånd med ökad blödningsrisk bör Xarelto användas med försiktighet. Administrering av Xarelto bör avbrytas om svår blödning uppstår. Xarelto ska användas med försiktighet hos patienter med kreatininclearance 15 - 29 ml/min. Användning av Xarelto hos patienter med kreatininclearance < 15 ml/min rekommenderas inte. Xarelto bör användas med försiktighet hos patienter med kranskärlssjukdom/perifer kärlsjukdom som är ≥ 75 år och samtidigt tar enbart acetylsalicylsyra eller acetylsalicylsyra och klopidogrel eller tiklopidin. Nyttan och risken med behandlingen ska regelbundet utvärderas för varje enskild individ. Datum för senaste översynen av produktresumén augusti 2018. Bayer AB. Box 606. 169 26 Solna. Tel. 08-580 223 00. För ytterligare information samt priser se www.fass.se  Före förskrivning vänligen läs produktresumén på fass.se.Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket.


Annons
Annons
Annons
Annons