Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Kardiologi

Anafylaxi


Uppdaterad den: 2021-02-24

Annons

Bakgrund

 • Anafylaxi är en akut, svår, snabbt insättande och potentiellt livshotande systemisk överkänslighetsreaktion med symtom från flera organsystem:
  • Kännetecknas av andningsbesvär och cirkulationssvikt som kan leda till chock (anafylaktisk chock)
  • Ofta finns också symtom från hud, slemhinnor, magtarmkanal, urogenitalkanal och det centrala nervsystemet
  • Enbart urtikaria, angioödem, rinokonjunktivit eller symtom från magtarmkanalen är inte anafylaxi, om det inte dessutom finns en respiratorisk och/eller kardiovaskulär och/eller kraftig allmänpåverkan
 • Anafylaxi kan delas in i allergisk eller icke-allergisk anafylaxi, beroende på om immunsystemet är involverat:
  • Allergisk anafylaxi beror på immunologiska orsaker, förmedlade av framförallt IgE och immunkomplex
  • Icke-allergisk anafylaxi beror på exempelvis intolerans mot NSAID, andra läkemedelsreaktioner och fysisk ansträngning, det vill säga icke-immunologiska orsaker

Epidemiologi

 • Uppskattningsvis 50 fall per 100 000 personer årligen.

Etiologi och patogenes

Allergisk anafylaxi

 • Allergisk anafylaxi är i de flesta fall medierat av IgE (typ I reaktion):
  • Allergenet reagerar med IgE-antikroppar som sitter på mastceller:
   • IgE-antikropparna har bildats tidigare när personen har exponerats för allergenet
  • Reaktionen leder till frisättning av mediatorer (framförallt histamin, leukotriener och prostaglandiner) som ger lokala och systemiska reaktioner:
   • Ökad kärlpermeabilitet, vasodilatation, bronkkonstriktion, kontraktion av glatt muskulatur, ökad sekretion från mukösa körtlar och kemotaxi av inflammationsceller till området
 • Orsaker till olika typer av allergisk anafylaxi:
  • Olika livsmedel, allergenspecifik immunterapi (ASIT) och latex kan orsaka IgE-medierad allergisk anafylaxi
  • Insektsstick, läkemedel, opioider och muskelrelaxantia kan orsaka både IgE-medierad och ej IgE-medierad allergisk anafylaxi
  • Blodimmunglobulinimmunkomplex kan orsaka ej IgE-medierad allergisk anafylaxi

Icke-allergisk anafylaxi

 • Uppstår genom direkt aktivering av mastceller och basofila granulocyter som i sin tur frisätter mediatorer, utan medverkan av immunglobuliner.
 • Kan orsakas av:
  • Röntgenkontrast, opioider, muskelrelaxantia, fysisk träning, ACE-hämmare och NSAID1
  • En särskild typ av icke-allergisk anafylaxi uppträder efter kraftig fysisk ansträngning (ansträngningsutlöst anafylaxi), ibland enbart i kombination med intag av vissa livsmedel som inte i sig själva kan utlösa reaktionen
  • Även köldurtikaria kan ge anafylaxi
 • Systemisk mastocytos:
  • Sällsynt sjukdom som beror på ökning av mastceller i ett eller flera organ
  • Finns i olika former, av vilka en del förekommer tillsammans med myeloproliferativ sjukdom
  • Symtomen varierar beroende på vilka organ som är påverkade av det ökade antalet mastceller:
   • Vanliga symtom är attacker av flush, klåda, mag- och tarmsymtom, huvudvärk, blodtrycksfall samt ökad känslighet för geting- och bistick
   • Kan ge återkommande svår anafylaxi
Annons
Annons

ICD-10

 • T78 Ogynnsamma effekter som ej klassificeras annorstädes
  • T78.0 Anafylaktisk chock orsakad av ogynnsam reaktion mot födoämne
  • T78.2 Anafylaktisk chock, ospecificerad
 • T80 Komplikationer efter infusion, transfusion och injektion i behandlingssyfte
  • T80.5 Anafylaktisk chock orsakad av serum
 • T88 Andra komplikationer och ogynnsamma effekter av kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som ej klassificeras annorstädes
  • T88.6 Anafylaktisk chock orsakad av adekvat läkemedel eller medicinsk substans som ordinerats och givits på rätt sätt

Anamnes

 • Tillståndet uppstår nästan alltid oväntat och vanligtvis akut inom loppet av 5–30 minuter efter exponering för ämnet, men det kan också ta timmar innan reaktionen uppkommer.
 • Tidiga symtom/förvarningar kan vara:
  • Värmekänsla
  • Klåda i hårbotten, örongångar, handflator och fotsulor
  • Uttalad trötthet eller yrsel
  • Oro eller ångest
 • Efterhand utveckling av:
  • Kardiovaskulära symtom (45 %):
   • Ökande värmekänsla, rodnad, hjärtklappning, blekhet och kallsvettning, hypotoni och eventuellt hjärtstillestånd
  • Luftvägssymtom (70 %):
   • Heshet, hosta, stridor, astma och dyspné, cyanos och eventuellt andningsstillestånd
  • Hudsymtom (90 %):
   • Generaliserad klåda, urtikaria, klåda i mun och hals, svullnad i mun och svalg, svullna läppar och ögon
  • Gastrointestinala symtom (45 %):
   • Illamående, kräkningar, kolik och diarré
  • Neurologiska symtom (15 %):
   • Oro, ångest, yrsel, medvetslöshet, eventuellt kramper, eventuellt koma
 • Bifasisk reaktion:
  • Ibland uppkommer en ny anafylaktisk reaktion efter det första anfallet, utan ny exponering för allergenet
  • Den inträffar vanligen inom 4–8 timmar, men kan komma så sent som ett dygn efter exponeringen
 • Bedömning om allergisk kontra icke-allergisk anafylaxi:
  • I den akuta situationen är skillnaden av mindre intresse eftersom reaktionen, symtomen och behandlingen är desamma
  • Typ av reaktion är viktig att fastställa så småningom, eftersom det avgör strategi för att undvika fler episoder anafylax
  • Vid ansträngningsutlöst födoämnesrelaterad anafylaxi kan symtomen starta vid fysisk ansträngning ända upp till 4 timmar efter intag av det orsakande födoämnet

Kliniska fynd

 • Akut sjuk patient med tecken på varierande grad av:
  • Hudreaktioner – den vanligaste reaktionen
  • Cirkulationssvikt – synkope, hypotoni, oftast snabb puls initialt
  • Andningsproblem – dyspné, inspiratorisk stridor kan skilja anfallet från astma
  • Cerebrala symtom
  • Gastrointestinala symtom – illamående, kräkningar, diarré, magsmärtor
 • Reaktion utlöst av systemiskt administrerat allergen (intravenöst läkemedel, insektsstick):
  • Snabb debut av kraftiga symtom, oftast inom 5 minuter efter injektionen/sticket
  • Respiratoriska (dyspné) och kardiovaskulära (hypotoni, takykardi och chock) symtom

Anafylaxigrad

 • Begränsad allergisk reaktion, ej anafylaxi:
  • Allmänna – trötthet
  • Mun-svalg – läppsvullnad, klåda och svullnadskänsla i mun och svalg
  • Hud – klåda, flush, urtikaria, angioödem
  • Mage-tarm – illamående, enstaka kräkning, lindrig buksmärta
  • Ögon/näsa – konjunktivit och rinit med klåda, nästäppa, rinnsnuva, nysningar
  • Anafylaxi grad 1– symtom från luftvägar, cirkulation och/eller allmänpåverkan krävs:
  • Allmänna – uttalad trötthet, rastlöshet, oro
  • Luftvägar – heshet, lindrig obstruktion
  • Cirkulation – takykardi
  • Mage-tarm – ökande buksmärta, upprepade kräkningar, diarré
  • Anafylaxi grad 2 – Symtom från luftvägar, cirkulation och/eller allmänpåverkan krävs:
  • Allmänna – svimningskänsla, katastrofkänsla
  • Luftvägar – skällhosta, sväljningsbesvär, medelsvår obstruktion
 • Anafylaxi grad 3 – Symtom från luftvägar, cirkulation och/eller kraftig allmänpåverkan krävs:
  • Allmänna – förvirring, medvetslöshet
  • Luftvägar – hypoxi, cyanos, svår obstruktion, andningsstillestånd
  • Cirkulation – hypotoni, bradykardi, arytmi, hjärtstillestånd
  • Mage-tarm – urin- och/eller fecesavgång.

Utredning av anafylaxi

 • Anafylaxi kräver hyperakut behandling utan tid för kompletterande undersökningar inom primärvården.
 • Tryptas:
  • Tas inom 3 timmar efter debut av reaktionen
  • Uppföljningsprov tas i ett lugnt skede för att jämföra basnivån med nivån under det akuta skedet
  • Normal tryptasnivå utesluter inte anafylaxi och är snarast regel vid födoämnesutlöst anafylaxi
 • Utredning av eventuell allergi när den akuta reaktionen har behandlats:
  • Specifikt IgE i serum, alternativt hudtest
  • Eventuellt provokationstest (behöver sällan göras)
 • Diagnosen systemisk mastocytos ställs med hjälp av benmärgsprov och blodprov (s-tryptas), kompletterat med bland annat inspektion av huden, bentäthetsmätning, DT av bröstkorg och buk
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Vasovagal synkope:
  • Kan ses vid sårbehandling, vacciner och injektioner
  • Klinik: Blek patient med låg puls, hypotoni och eventuellt medvetslöshet
  • Åtgärd: Lägg patienten ner med benen högt
 • Lungemboli och lungödem.
 • Akut hjärtinfarkt och arytmier.
 • Pneumothorax.
 • Akut astma.
 • Angioödem utan anafylaxi.
 • Stämbandsdysfunktion (paradoxal stämbandsrörlighet).
 • Hypoglykemi.
 • Septisk-, kardiell- eller blödningschock.
 • Svår dehydrering.
 • Mastocytos.
 • Karcinoid kris vid neuroendokrin tumör (NET).
 • Panikångest.

Behandling av anafylaxi

Akutbehandling

 • Avlägsna om möjligt utlösande orsak.
 • Adrenalin intramuskulärt omedelbart:
  • Adrenalin 1 mg/mL (0,1 %) intramuskulärt i lårets utsida, massera injektionsstället:
   • Vuxna: 0,3–0,5 mg (0,3–0,5 mL adrenalin 1 mg/mL)
   • Barn <20 kg: 0,15 mg (0,15 mL adrenalin 1 mg/mL)
   • Barn >20 kg: 0,3 mg (0,3 mL adrenalin 1 mg/mL)
   • Om förbättring uteblir, eller om symtomen förvärras, kan ny dos ges redan efter 5 minuter
  • Dosen kan upprepas var 5:e till 10:e minut så länge som nödvändigt
 • Lägg patienten ner och höj fotändan.
 • Tillkalla hjälp.
 • Säkra luftvägar och ge syrgas 10 L/min på mask, alternativt 5 L/min på näsgrimma
 • Intravenös vätska:
  • Till exempel Ringer-Acetat, hög infusionstakt (eventuellt två dropp), 500–1 000 mL till vuxna, 20 mL/kg till barn
  • Bedöm responsen utifrån blodtryck
 • Övervakning:
  • Följ vitalparametrar – andningsfrekvens, saturation, puls, blodtryck, medvetandegrad, eventuell EKG

Efter akutfasen, när tillståndet har stabiliserats

 • Antihistamin:
  • Desloratadin/loratadin/cetirizin etc, ge 2–3 gånger normaldos per oralt om patienten kan svälja säkert. Effekt inom 30–60 minuter
 • Steroider:
  • Effekten är tveksam och allt fler studier tyder på att denna behandling kan utgå
  • Tablett betametason 0,5 mg (upplöses i lite vatten, sväljes hela eller tuggas):
   • Vuxna och barn >6 år: 10 tabletter
   • Barn <6 år: 6 tabletter
  • Eller injektion betametason 4 mg/mL:
   • Vuxna och barn >6 år: 2 mL
   • Barn <6 år: 1 mL
  • Eller hydrokortison:
   • Vuxna och barn >6 år: 200 mg långsamt intravenöst (>30 sek)
   • Barn <6 år: 100 mg långsamt intravenöst (>30 sek)
  • Effekten kommer först efter 2–3 timmar och påverkar alltså inte en svår reaktion i akutfasen, men kan förebygga bifasiskt förlopp1

Vid kvarstående luftvägsobstruktion

 • Kontrollera fria luftvägar.
 • Salbutamol 2,5–10 mg kan ges via nebulisator
 • Vid svår andningssvikt assisterad ventilation med mask och blåsa eller eventuellt CPAP.
 • Larynxtub eller endotrakeal intubation ska övervägas.

Vid tecken på chock/cirkulationssvikt

 • Intravenöst adrenalin (obs styrkan 0,1 mg/ml) blir endast aktuellt efter upprepade intramuskulära injektioner eller vid medvetslöshet och bör endast ges av personal med särskild utbildning. Ska ges under täta puls- och blodtryckskontroller samt EKG-övervakning:
  • Bereds genom att 9 ml NaCl och 1 ml adrenalin 1 mg/ml dras upp i en 10 ml-spruta
  • Vuxna: 0,5–1,0 ml långsamt intravenöst under en minut
  • Barn: 0,01 ml/kg (0,1 ml/10 kg) långsamt intravenöst
  • Dosen kan upprepas till en totaldos till vuxna på 5–10 ml och till barn på 2–5 ml
 • Ringer-Acetat/NaCl intravenöst ges samtidigt, snabb infusion.

Vid hjärtstillestånd

 • Adrenalin 1 mg/ml:
  • 0,5–1 ml i tuben till intuberad patient
  • 1 ml intravenöst

Annan läkemedelsbehandling

 • Betablockerad patient:
  • Till patienter som inte svarar på adrenalin beroende på att patienten är betablockerad, kan glukagon vara aktuellt (sjukhusbehandling)

Övervakning

 • Övervakningstid på sjukhus beroende på anafylaxigrad (gäller även när adrenalin givits i hemmet):
  • Anafylaxigrad 1 – minst 4 timmar
  • Anafylaxigrad 2 – minst 8 timmar
  • Anafylaxigrad 3 – minst 12 timmar

Förebyggande åtgärder

 • Identifiera och undvik utlösande allergen.
 • Patienter som har haft anafylaxi bör förses med adrenalinpenna:
  • Sådan kan skrivas ut av:
   • Barnallergolog eller barnläkare med erfarenhet av utredning och behandling av barn med allergi och annan överkänslighet
   • Vuxenallergolog eller läkare med erfarenhet av utredning och behandling av vuxna med allergi och annan överkänslighet
   • Läkare på akutavdelning eller akuten i avvaktan på utredningen på grund av anafylaxi grad 2–3
  • Förskrivningen ska alltid kombineras med noggrann utbildning och med praktisk träning
  • En skriftlig behandlingsplan bör skrivas och likaså en plan för hur förskola eller skola bör informeras
 • Vid livshotande anafylaxi till följd av geting-/bistick rekommenderas allergen immunterapi (AIT).

Komplikationer

 • Andningsproblem.
 • Hjärtstillestånd.
 • Koma.
 • Dödsfall.

Prognos

 • Tidig diagnos och behandling är avgörande för resultatet. Dröjsmål kan medföra dödsfall på grund av luftvägsobstruktion eller vaskulär kollaps.
 • I de flesta fall går den anafylaktiska reaktionen tillbaka fullständigt efter behandling med adrenalin intramuskulärt. Osäkerhet om eventuell bifasisk reaktion kan förekomma.
 • Tillfrisknande oftast utan sekvele, men arytmier, hypotoni och särskilt hypoxi kan ge permanenta organmanifestationer.
 • Prediktion av nya anfall:
  • Allvarlighetsgraden hos en tidigare reaktion förutsäger inte allvarlighetsgraden hos senare reaktioner:
   • Vid anafylaxi vid bi- och getingstick är risken för allvarlig reaktion dock stegrad om den senaste reaktionen var allvarlig och minskad om den senaste reaktionen var lindrig
  • Beror på hur kraftig allergin är och allergendosen
  • Patienter med samtidig astma har sämre prognos
 • Dödlighet:
  • Mortalitetsrisken har i publicerade undersökningar angetts till 0,65–2 procent av fall med fullt utvecklad anafylaxi, vilket skulle motsvara 1–3 dödsfall/miljon personer och år
  • Svenska data:
   • Rapporterade dödsfall på grund av födoämnesinducerad anafylaxi är 0,25 individer årligen.
   • Dödsfall av bi-/getingallergi är 2 individer årligen
   • Drygt 200 fall årligen av läkemedelsorsakad anafylaxi
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.