Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Kardiologi

Benartärsjukdom, claudicatio


Uppdaterad den: 2021-04-14
Sakkunnig: Remy Waardenburg, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons

Se även: Akut arteriell insufficens i extremiteterna

Basfakta

Definition

 • Perifer arteriell sjukdom definieras av det European Society of Cardiology (2017) som förträngningar på grund av arteriell sjukdom i alla kärl förutom sjukdomar i koronarartärer och aorta:1
  • Perifer artärsjukdom anges som undergrupp där oftast arteriell sjukdom i extremiteterna avses, här ingår benartärsjukdom. Begreppet perifer arteriell sjukdom används dock också för att benämna benartärsjukdom
  • Denna text behandlar perifer benartärsjukdom till följd av ateroskleros, som kan delas in i :
   • Asymtomatisk benartärsjukdom
   • Intermitterande claudicatio/claudicatio intermittens (fönstertittarsjuka eller kärlkramp i benen) 
   • Kronisk kritisk extremitetsischemi där kritisk benischemi ingår
   • Akut ischemi (akut nedsatt perfusion på grund av ocklusion av en artär) 
Klassifikation av benartärsjukdom
Fontaine Rutherford
Grad Symtom Grad Kategori (symtom)
I
 • Inga
0
 • 0 – Inga
II
 • IIa – Claudicatio efter >200 meter
 • IIb – Claudicatio efter <200 meter
I
 • 1 – Lätta besvär
 • 2 – Måttliga besvär
 • 3 – Kraftiga/allvarliga besvär
III
 • Vilosmärtor
II
 • 4 –  Vilosmärtor
IV
 • Ischemiska ulcerationer/gangrän 
III 
 • 5 – Mindre vävnadsskada 
 • 6 – Större vävnadsskada

Förekomst

 • Incidens:
  • 0,2–1 % per år (vid 60 års ålder)1
  • I Västeuropa drabbas 30–50 per 100 000/år2
 • Prevalens i befolkningen:
  • Cirka 40 miljoner i Europa3
  • Svenska siffror har tidigare uppskattat att cirka 18 % av personer mellan 60–90 år har perifer benartärsjukdom, 11 % var asymtomatiska och 7 % hade claudicatiobesvär4
  • Förekomsten ökade med åldern, från cirka 7 % hos personer 60–65 år och cirka 47 % hos personer 85–90 år
  • Allvarlig ischemi förekommer hos 1 % av den totala befolkningen:
   • Kritisk benischemi drabbar 1 % av alla svenskar 60–80 år2
 • Fördelning i förhållande till symtom:4
  • 60 % symtomfria
  • 40 % claudicatiobesvär 
 • Ålder:
  • Vanligast efter 50 år med exponentiell ökning efter 65 års ålder1
 • Kön:
  • Män i höginkomstländer drabbas något oftare än kvinnor men med stigande ålder blir skillnaden lägre1
  • En svensk studie hittade dock en högre förekomst av perifer benartärsjukdom hos kvinnor4

Etiologi och patogenes

 • Benartärsjukdom uppstår nästan alltid till följd av ateroskleros.
 • Patofysiologi:
  • Klaudikation uppstår under ansträngning när syrebehovet i muskulaturen överstiger tillförseln förbi en stenotisk lesion. Graden av symtom korrelerar med graden av stenos och antalet ocklusiva lesioner5
  • Den nedsatta blodtillförseln efter en stenos kan också leda till en allmän muskelsvaghet och därmed försvagad gångfunktion även mellan smärtepisoderna6
  • Vid vilosmärtor är cirkulationen så dålig att det föreligger konstant ischemi
 • Akut ischemi i extremiteten kan bero på trombos eller emboli i en perifer artär.

Predisponerande faktorer

 • En prospektiv studie fann en dubblerad risk vid förekomst av rökning, hypertoni, dyslipidemi eller diabetes.7
 • Ålder.
 • Rökning:
  • Risken kvarstår efter rökstopp men den minskar så småningom1
  • Är den viktigaste påverkbara predisponerande faktorn, relativ risk 2,0–4,08
 • Systolisk hypertoni:
  • Hypertoni är en mycket viktig faktor för utveckling av perifer benartärsjukdom
 • Diabetes mellitus:
  • Relativ risk 2,0–4,09
 • Dyslipidemi.
 • Fysisk inaktivitet.

ICD-10

 • I70 Ateroskleros
  • I70.2 Ateroskleros i extremitetsartärer

ICD-10 Primärvård

 • I709P Generaliserad och icke specificerad ateroskleros

Diagnos

Nationella rekommendationer

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Kritisk benischemi2

 • Misstanke om kritisk benischemi (ett eller fler av följande):
  • Sår eller gangrän på fot, vanligtvis på tår, framfot eller häl
  • Silovärk i foten sedan mer än två veckor, vanligtvis i tår och framfot och ofta värst nattetid
 • Vid misstanke om kritisk benischemi:
  • Klinisk undersökning av kärlstatus
  • Mätning av ankeltryck och ankel-/armtrycksindex (ABI)
  • I vissa fall mätning av tåtryck:
   • Ska övervägas hos patienter med stela, inkompressibla kärl såsom vid diabetes, kronisk njursjukdom eller underbensödem
 • Välgrundad misstanke (ett eller fler av följande):
  • Sänkt ankeltryck (<50–70 mmHg eller ABI <0,5):
   • Ankeltryck används i första hand
   • ABI används vid inkompressibla kärl
  • Sänkt tåtryck (<30–50 mmHg)
  • Personer med diabetes med diabetiska fotsår som inte läkt på 2 veckor
  • Patienter med diabetes med ABI >1,3
 • Direktkontakt med kärlkirurg eller motsvarande:
  • Hos patienter med snabb progress av sår/vävnadsdöd, tillkomst av infektiösa fotkomplikationer eller tecken på en akutisering av tillståndet med hot mot extremitetens viabilitet (sensorisk och/eller motorisk påverkan)
 • Remiss för bedömning vid kärlkirurgisk enhet:
  • Övriga patienter
 • Akutremiss till specialistenhet:
  • Vid plötslig cirkulationsstörning med akut hot mot extremitetens överlevnad (akut benischemi)

Diagnoskriterier 

 • Diagnosen misstänks vid typiska symtom eller hos asymtomatiska patienter med ökad risk för aterosklerotisk sjukdom:
  • Gångtest är viktigt hos asymtomatiska patienter med låg aktivitetsnivå med misstänkt benartärsjukdom för att upptäcka subklinisk sjukdom
 • Ankel-/armtrycksindex (ABI) ≤0,9 är diagnostiskt för perifer arteriell sjukdom.1,10
 • Diagnosen kan bekräftas med ultraljudsundersökning och annan bilddiagnostik. 
 • Intermitterande claudicatio:
  • Grad 2 enligt Fontaines klassifikation
 • Kronisk kritisk extremitetsischemi:
  • Grad 3–4 enligt Fontaines klassifikation
  • Ofta ankeltryck <50 mmHg eller tåtryck <30 mmHg

Kritisk benischemi

 • Kritisk benischemi:2
  • Kritisk benischemi definieras som sår eller gangrän i foten, alternativt värk i foten i vila (ischemisk vilovärk) under >2 veckor orsakat av ateroskleros
  • En annan definition är ett ankeltryck <50–70 mmHg, tåtryck <30–50 mmHg eller transkutan syremättnad (tcpO2) <30 mmHg

Differentialdiagnoser

 • Andra orsaker till bensmärtor:
  • Höft- och knäledsartros:
   • Igångssättningsmärtor vid rörelse följt av symtomfritt intervall är mer typiskt
  • Degenerativa ryggbesvär, eventuellt med kotkompression eller spinalstenos:
   • Dermatombegränsade smärtor eller funktionsutlösta smärtor vid spinalstenos, finns ofta i stående/extension av ryggen men förbättras vid flektion av ländryggen
  • Kompression av n. femoralis superficialis, meralgia parestethica
  • Kompression av n. fibularis, oftast kroniska smärtor med parestesi
  • Diabetisk eller annan neuropati
  • Andra neuromuskulära sjukdomar
  • Tendinopati, bursit eller periostit i nedre extremiteten
 • Andra orsaker till nedsatt cirkulation:
  • Coarctatio aortae
  • Inflammatoriska artärsjukdomar, såsom Bürgers sjukdom (ger sällan smärtor, dock trofiska störningar perifert)
  • Vasospastiska artärsjukdomar, såsom Raynauds fenomen
  • Yttre kompression och avklämning

Anamnes

Aktuellt

 • Symtombedömning:
  • Karaktär (krampliknande smärta eller domningskänsla i en vid gång, trötthetskänsla, brännande känsla)
  • Intensitet 
  • Sårläkning
  • Varma/kalla fötter
 • Utlösande faktorer:
  • Typiska benartärsmärtor försvinner vid vila och patienten stannar därför till med jämna mellanrum (därav namnet fönstertittarsjuka, claudicatio intermittens)
  • Fysisk aktivitet (vilken typ), mer problem vid uppförs- än nedförsbackar:
   • Patienter som är inte är fysiskt aktiva kan ha allvarlig benartärsjukdom utan att de har symtom
  • Liggande ställning, nattetid – perfusionstrycket är lågt i liggande oh/eller vilovärk:
   • Vilovärk i foten sedan >2 veckor, vanligtvis i tår och framfot (särskild nattetid) ger misstanke om kritisk benischemi
 • Utbredning:
  • Ett eller båda ben, skinkor, lår, vader och/eller fötter 
  • Stenos i aorta eller bäckenartärerna ger symtom från höfter och lår
  • Stenos i a. femoralis ger symtom från benmuskulaturen
  • Stenos i benartärerna ger symtom från fot/tår
 • Konsekvenser:
  • Gångförmåga och -avstånd
  • Konsekvenser på arbete, fritidsaktiviteter, fysisk aktivitet

Ärftlighet

 • Kartläggning av förekomst av koronarsjukdom, cerebrovaskulär sjukdom, aortaaneurysm och artärsjukdom i benen:
  • Ärftlighet föreligger vid förekomst av manifest hjärt-kärlsjukdom hos förstagradssläkting, män <55 år eller kvinnor <65 år

Riskfaktorer

 • Riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom:
  • Hypertoni, diabetes, dyslipidemi, kronisk njursjukdom
  • Exponering för tobak (nuvarande/tidigare, aktiv/passiv), stillasittande livsstil, dåliga matvanor
  • Tidigare hjärt-kärlsjukdom såsom TIA/stroke (tidigare bortfallstecken)
 • Tecken på annan aterosklerotisk sjukdom:
  • Obehag/smärta i bröstet eller dyspné vid ansträngning – kan tala för kranskärlssjukdom
  • Erektil dysfunktion – kan vara ett tidigt tecken på artärsjukdom
  • Abdominal smärta, särskilt efter kostintag och associerad med minskat kostintag och viktnedgång trots bibehållen aptit – kan tala för abdominal angina/artärsjukdom
  • Smärta i armen vid ansträngning, särskilt vid samtidig yrsel – kan tala för artärsjukdom i armar

Vilosmärtor

 • Smärta i vila är ett tecken på allvarlig sjukdom.
 • Smärtorna är som regel mest uttalade i liggande ställning, det vill säga nattliga smärtor. De blir bättre om benen får hänga lodrätt ned.

Kliniska fynd

Inspektion11

 • Inspektion av hud och naglar:
  • Färgförändringar
  • Trofiska förändringar – torr och blank hud, håravfall
  • Kall hud (hög likelikhood ratio på 5,7)
  • Muskelatrofi
  • Förtjockade, fårade, spröda naglar
  • Sårbildning:
   • Sår eller gangrän på fot, vanligtvis tår, framfot eller häl ger misstanke om kritisk benischemi
 • Arteriella sår:
  • Oftast lokaliserade vid laterala malleolen, på tåspetsen och vid metatarsalhuvudena
  • Såren är som regel torra och orsakar smärta samt kan progrediera till gangrän
 • Kronisk ischemi ger oftast en rödaktig färg när foten hänger ned (LR 2,8).

Perifera pulsar

Förloppet av artärerna i benet
 • Information om stenosens grad och belägenhet fås genom bilateral palpation av artärer på olika nivå:
  • Svag eller obefintlig puls är en indikation på perifer arteriell sjukdom
Abdomen/ben
 • Abdomen:
  • En pulserande massa i abdomen kan innebära ett abdominellt aortaaneurysm
 • A. femoralis:
  • Palperas strax nedanför inguinalligamentet, halvvägs mellan spina iliaca anterior superior och symfysen
  • Svag eller obefintlig puls är en indikation på ateroskleros i aorta- eller iliacaartärer
 • A. poplitea:
  • Kan vara svårt att palpera i knävecket, palperas bäst när patientens knä är extenderat, eventuellt lätt böjt
Fötter
Arteria dorsalis pedis och arteria tibialis posterior (Källa: Västra Götalandsregionen)

 

 • A. tibialis posterior:
  • Palperas under och bakom mediala malleolen
 • A. dorsalis pedis:
  • Lokaliseringen kan variera men den känns ofta halvvägs nedanför fotryggen, strax lateralt om extensorsenan till stortån. Lätt dorsalflektion av foten kan göra det enklare att känna pulsen11
  • Palpabel puls här talar mot arteriell insufficiens
 • Kapillär återfyllnad:
  • Kapillär återfyllnad >2 sekunder kan tala för allvarlig stenos

Neurologisk bedömning

 • Bedömning om neuropati föreligger:
  • Sensibilitet (monofilament, vassa objekt, mjuka objekt)
  • Vibrationssinne
  • Reflexer
  • Autonoma störningar (svettning)

Auskultation

 • Auskultera bukaorta och femoralartärerna i ljumskarna efter stenosljud.
 • Använd lätt tryck på stetoskopet mot huden eftersom ett större tryck kan komprimera kärlet och inducera stenosljud hos personer utan perifer arteriell sjukdom.
 • Fynd av minst ett stenosljud ger ett LR (likelihood ratio) på 5,6 för perifer arteriell sjukdom.11
 • Auskulation av carotisartärerna kan ge misstanke om karotisstenos. 
 • Risken för förmaksflimmer är högre hos patienter med benartärsjukdom, opportunisk screening rekommenderas.12

Kompletterande undersökningar i primärvården

Blodprover

 • Prover som tas vid kardiovaskulär sjukdom:
  • Blodstatus, B-fasteglukos, lipidstatus, eGFR baserad på kreatinin och/eller cystatin C och urat samt urinsticka och U-albumin/kreatininratio rekommenderas hos alla patienter med perifer arteriell sjukdom1
  • HbA1c vid förhöjda fasteglukosvärden, glukosbelastning vid prediabetesvärden

Ankel-/armtrycksindex (ABI)

 • Se även texten om Ankel-/armtrycksindex och Blodtrycksmätning i nedre extremiteter.
 • Indikationer:
  • Misstanke om artärsjukdom i nedre extremiteter:
   • Nedsatta perifera pulsar eller blåsljud i nedre extremiteter
   • Typiska symtom talande för artärsjukdom i benen
   • Dålig sårläkning i nedre extremiteter
  • Med förhöjd risk för artärsjukdom i nedre extremiteter på grund av etablerad sjukdom:
   • Manifest aterosklerotisk sjukdom 
   • Aortaaneurysm, kronisk njursjukdom, hjärtsvikt
  • Med förhöjd risk trots avsaknad av symtom:
   • Samtliga över 65 år med risk för artärsjukdom i nedre extremiteter
   • Vid hög risk eller mycket hög kardiovaskulär risk
   • Hos individer över 50 år med ärftlighet för artärsjukdom i nedre extremiteter
 • Ankel-/armtrycksindex (ankeltryck/armtryck) är ett bra och enkelt icke-invasivt test för att påvisa perifer ateroskleros:
  • Använd doppler på både arm och fot. Registrera det högsta trycket i ankeln (dorsalis pedis eller tibialis posterior) och på överarmen13
  • Värdet beräknas genom det högsta värdet av armtrycket i mmHg/det högsta värdet av ankeltrycket i mmHg  
  • Registrera ABI av båda ben och välj det lägsta värdet för tolkningen enligt nedan
 • Tolkning av ABI:
  • Normalvärde: 1,0–1,40:1
   • Vid fortsatt misstanke om benartärsjukdom rekommenderas ytterligare diagnostik, såsom gångprov/ansträngningstest och/eller duplexundersökning
  • Värden mellan 0,9–1 bedöms som gränsvärden
  • Mindre än 0,9 bedöms som abnormalt lågt ABI och talar för perifer arteriell sjukdom
  • Mindre än 0,5 bedöms som abnormalt lågt ABI och är ett uttryck för en allvarlig stenos:
   • Vid vilosmärtor eller allvarlig ocklusiv sjukdom är ABI oftast <0,50
   • Vid ischemiska eller gangränösa extremiteter är ABI ofta <0,2014
  • Värden över 1,40 bedöms som abnormalt högt ABI och är vanligtvis ett uttryck för icke-komprimerbara kärl (diabetes eller kronisk njursjukdom) med ökat risk för kardiovaskulära händelser och dödlighet:1,15
   • Ytterligare bedömning med tåtrycksmätning rekommenderas

Andra tester

 • Ankeltryck efter gång:
  • En proximal stenos kan ge ett normalt ankel-/armtrycksindex men 
 • Elevasionstest + rörelse i ankeln:
  • Om detta leder till minskad blekhet i ett svullet ben tyder det på arteriell insufficiens
 • Venfyllnadstid:
  • Normalt tar det 10–20 sekunder innan venerna är fyllda, vid ateroskleros är fyllnadstiden förhöjd
 • Reaktiv hyperemi:
  • Om extremiteten/foten blir erytematös 1–2 minuter efter nedsänkning av ett ben är det en indikator på arteriell insufficiens

Andra undersökningar

Gångprov

 • Kan utföras på fysiologisk klinik.
 • Indikationer:
  • Diagnostik
  • Kartläggning av gångförmågan
  • Att avslöja sjukdom om patienten inte brukar anstränga sig
  • Vid gränsvärden av ABI trots misstanke om benartärsjukdom
  • Uppföljning av given behandling
 • Om ankeltrycket sjunker med >30 mmHg eller ankel-/armtryckindexet sjunker med >20 % kan diagnosen benartärsjukdom ställas.1

Fysiologisk diagnostik

 • Ultraljud med doppler (duplexultraljud):
  • Görs framför allt om patienten är en möjlig kandidat för invasiv åtgärd
  • Kan påvisa stenoser från aorta till benen med en sensitivitet på 85–90 % och >95 % specificitet för att påvisa stenoser >50 %1
  • Är särskilt lämpligt för kartläggning av stenoser i bäckenartärer och på lårnivå
 • Tåtrycksmätning och tå-/armtrycksindex (TBI):
  • Är särskilt lämpligt för personer med ett högt ankel-/armtrycksindex (>1,4) på grund av stela kärl där perifer artärsjukdom inte kan uteslutas med hjälp av ankel-/armtrycksindex
  • Normalvärdet är >0,65, värden <0,3 är en kritisk sänkning 
  • Tåtryck och TBI är associerade med förhöjd kardiovaskulär och generell mortalitet16

Bilddiagnostik 

 • Kontrastförstärkt MR:
  • Sensitivitet och specificitet är cirka 95 % för att upptäcka perifera stenoser17
 • DT-angiografi:
  • Sensitivitet 95 % och specificitet 96 % för att upptäcka mer än 50 % stenos18
 • MR- kontra DT-angiografi?
  • DT-angiografi kan ha vissa fördelar jämfört med MR-angiografi i den tidiga utredningen av perifer artärsjukdom,19 men innebär kontrasttillförsel och är därför mindre lämpat vid kontrastallergi och njurfunktionsnedsättning

När remittera?

 • Patienter med vilosmärtor har per definition hotande gangrän och sjukhuset bör kontaktas för snabb inläggning dagtid.
 • Ankel-/armtrycksindex <0,5 eller arm-/tåtrycksindex <0,3–0,5 indikerar allvarlig ischemi och bör hos symtomdrabbade patienter föranleda utredning avseende invasiv kärlkirurgisk behandling.
 • Samråd med en kärlkirurgisk enhet bör övervägas vid oklara fall samt vid utebliven effekt av icke-kirurgisk behandling.

Checklista vid remittering

Perifer arteriell sjukdom, claudicatio intermittens

 • Syftet med remissen
  • Diagnostik? Behandling? Övrigt?
 • Anamnes
  • Debut och varaktighet? Utveckling, eventuell progression? Intermitterande eller kronisk? Underliggande sjukdom – koronarsjukdom, hypertension, diabetes, annat?
  • Smärtor vid ansträngning – gångsträcka innan smärta uppstår? Vilosmärtor, nattliga smärtor? Lokalisering av smärtorna? Sårbildning?
  • Rökning? Aktuella läkemedel?
  • Konsekvenser – socialt, fysisk aktivitet, annat?
 • Kliniska fynd
  • Allmäntillstånd? Hudförändringar perifert i underextremiteterna? Eventuellt beskrivning av sår?
  • Palpation av perifer puls. Elevationstest? Reaktiv hyperemi? Stenosljud?
  • Blodtryck, puls?
  • Ankel-/armtrycksindex
 • Kompletterande undersökningar
  • Hb, CRP, glukos, lipidstatus, kreatinin
 • Andra undersökningar
  • Gångtest?
  • Tåtrycksmätning?
  • Eventuellt resultat från doppler?

Välgrundad misstanke om kritisk benischemi2

 • Syftet med remissen
  • Utredning enligt vårdförlopp inom kritisk benischemi
 • Anamnes
  • Uppgifter om riskfaktorer
  • Ohälsosamma levnadsvanor
  • Nutritionsstatus samt riskbedömning för undernäring (ofrivillig viktförlust, ätsvårigheter, undervikt enligt BMI)
  • Samsjuklighet
  • Aktuell medicinering
  • Patientens fysiska aktivitet och bruk av extremiteten
   (gångare, används vid förflyttningar, rullstolsburen, sängliggande)
  • Smärtsituation
 • Kliniska fynd
  • Kärlstatus (pulspalpation), ankel-/armtrycksindex (ABI)
  • Förekomst och omfattning av sår, gangrän och infektion (fotodokumentation)
 • Kompletterande undersökingar
  • Albumin
  • CRP (om tillgängligt)
  • S-kreatinin (om tillgängligt)
 • Andra undersökningar
  • Tåtryck

Behandling

Nationella rekommendationer

Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor – Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Nedan redovisade åtgärder som hälso- och sjukvården bör eller kan erbjuda. De rangordnade åtgärderna redovisas enligt prioriteringsskalan 1–10, där åtgärder med prioritering 1 har högst angelägenhetsgrad och 10 lägst.

Tobaksbruk

 • Hälso- och sjukvården bör erbjuda:
  • Kvalificerat rådgivande samtal till vuxna med särskild risk som röker dagligen (prioritet 1)
  • Rådgivande samtal till gravida som röker (prioritet 1)
  • Rådgivande samtal till gravida som snusar (prioritet 3)
  • Kvalificerat rådgivande samtal till unga under 18 år som har ett tobaksbruk (prioritet 3)
  • Webbaserad intervention till unga under 18 år som har ett tobaksbruk (prioritet 3)
 • Se även Socialstyrelsens dokument Stöd för samtal om tobak.

Riskbruk av alkohol

 • Hälso- och sjukvården bör erbjuda:
  • Rådgivande samtal till vuxna med särskild risk som har ett riskbruk av alkohol (prioritet 3)
  • Rådgivande samtal till gravida med bruk av alkohol (prioritet 2)
 • Hälso- och sjukvården kan erbjuda:
  • Rådgivande samtal till unga under 18 år med bruk av alkohol (prioritet 5)
 • Se även Socialstyrelsens dokument Stöd för samtal om alkohol.

Ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet

 • Hälso- och sjukvården bör erbjuda:
  • Kvalificerat rådgivande samtal till vuxna med särskild risk som har ohälsosamma matvanor (prioritet 1)
  • Rådgivande samtal till vuxna med särskild risk som är otillräckligt fysiskt aktiva (prioritet 2)
  • Rådgivande samtal med tillägg av skriftlig ordination av fysisk aktivitet till vuxna med särskild risk som är otillräckligt fysiskt aktiva (prioritet 2)
  • Rådgivande samtal med tillägg av aktivitetsmätare till vuxna med särskild risk som är otillräckligt fysiskt aktiva (prioritet 2)
  • Rådgivande samtal till unga under 18 år som är otillräckligt fysiskt aktiva (prioritet 3)
  • Kvalificerat rådgivande samtal till gravida som har ohälsosamma matvanor och som är otillräckligt fysiskt aktiva (prioritet 2)
 • Hälso- och sjukvården kan erbjuda
  • Familjestödsprogram till barn 2–12 år med ohälsosamma matvanor eller otillräcklig fysisk aktivitet (prioritet 5)
 • Se även Socialstyrelsens dokument Stöd för samtal om fysisk aktivitet och Stöd för samtal om matvanor.

Inför planerad operation

 • Hälso- och sjukvården bör erbjuda:
  • Kvalificerat rådgivande samtal med erbjudande om tillägg med nikotinläkemedel till vuxna som ska genomgå en operation och som röker (prioritet 1)
  • Rådgivande eller kvalificerat rådgivande samtal med tillägg av läkemedel för rökavvänjning (vareniklin) till vuxna som ska genomgå en operation och som röker (prioritet 2)
  • Rådgivande samtal till vuxna som ska genomgå en operation och har ett riskbruk av alkohol (prioritet 3)

Till: Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Socialstyrelsen 2018.

Behandlingsmål

 • Behandla riskfaktorer för att:
  • Minska symtomen
  • Fördröja sjukdomsprocessen
  • Undvika lokala komplikationer som arteriella bensår och gangrän
  • Undvika annan hjärt-kärlsjukdom som hjärtinfarkt och stroke

Behandlingen i korthet

 • Samtliga bör få råd vid ohälsosamma levnadsvanor, särskilt vid rökning och otillräcklig fysisk aktivitet.
 • Statinbehandling rekommenderas hos alla, vid symtom rekommenderas trombocytaggregationshämmare.
 • Icke-kirurgisk behandling rekommenderas i 6–12 månader om symtomen inte är alarmerande.20

Egenbehandling

Fysisk träning/gångträning

 • Fysisk träning vid intermittent claudicatio eller efter revaskularisering:21
  • Träning med fysioterapeut eller likvärdig profession är bättre än egen träning, men egen träning är bättre än ingen träning alls
  • Gångträning rekommenderas, men cykling, styrketräning och armcykling är goda alternativ:
   • En randomiserad studie visade att endast lågintensiv gångträning inte hade någon effekt på gångprov/6MWT22
   • Förbättring skedde vid högintenstiv gångträning som utlöste måttliga–svåra ischemisymtom
  • Program med träning minst 30 minuter minst 3 gånger i veckan rekommenderas
  • Har god effekt på gångförmåga och livskvalitet
 • Effekt av fysisk aktivitet:

Rökstopp

 • Rökstopp leder till kraftig reduktion av komplikationer på lång sikt.30
 • Även passiv rökning bör undvikas.
 • Åtgärder för rökstopp ska följa rekommendationer om ohälsosamma matvanor. Läkemedelsbehandling kan övervägas hos samtliga patienter.

Behandling av andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom

 • Behandling av övervikt.

Förebygga sårbildning

 • God fothygien.
 • Undvik trauman och infektioner.
 • Regelbundna besök hos fotterapeut för fot- och nagelvård.

Läkemedelsbehandling

Allmänt

 • Vid symtomatisk perifer arteriell sjukdom i nedre extremiteter och efter revaskularisering rekommenderas trombocytaggregationshämmare som tillsvidarebehandling:
 • Vid asymtomatisk perifer arteriell sjukdom i nedre extremiteter är rutinbehandling med trombocytaggregationshämmare inte indicerat:1
  • Riktlinjer från USA anser dock att det kan användas hos asymtomatiska personer med ett ABI ≤0,9 trots att det inte finns någon god dokumentation av trombocythämmares förebyggande effekt på hjärt-kärlsjukdomar i denna patientgrupp15
  • Riktlinjen ger ingen information om eventuella risker av en sådan behandling
 • Hos patienter som har en indikation för orala antikoagulantia (såsom förmaksflimmer) bör monoterapi med orala antikoagulantia övervägas i stället för kombinationsbehandling med trombocytaggregationshämmare:
  • Kombinationsbehandling kan övervägas hos patienter med stark indikation för trombocytaggregationshämmare eller höggradig ischemi
 • Statinbehandling rekommenderas hos alla med perifer arteriell sjukdom (tillsvidare):
  • Målvärde på LDL bör vara <1,4–1,8 mmol/L och 50 % reduktion
  • Se texten om Dyslipidemi
 • Blodtrycksmål är <130–140/90 mmHg (<140/85 mmHg hos diabetespatienter):31
  • Se texten om Hypertoni
  • Blodtryck <110–120 mmHg kan leda till ökad förekomst av hjärt-kärlsjukdom och rekommenderas inte
  • ACE-hämmare eller ARB är förstahandsalternativ, betablockerare bör användas med försiktighet av patienter med uttalad perifer arteriell sjukdom32 
 • Behandling av prediabetes/typ 2-diabetes eller typ 1-diabetes.
 • Överväg eventuellt stödbehandling med läkemedel för att öka chansen till lyckat rökstopp.

Trombocytaggregationshämmare

 • Klopidogrel, eller acetylsalicylsyra, rekommenderas vid symtomgivande perifer arteriell sjukdom:
  • I första hand rekommenderas klopidogrel 75 mg 1x1; acetylsalicylsyra (ASA) 75 mg 1x1 är ett alternativ
  • Europeiska riktlinjer och en tidigare systematisk litteraturstudie med metaanalys rekommenderar klopidogrel som förstahandsval vid symtomgivande perifer arteriell sjukdom:1,33
 • Dokumentation:

Andra läkemedel

 • Antikoagulantia:
  • Tidigare översikter har konkluderats att det saknas stöd för användning av antikoagulantia vid claudicatio intermittens:1,36
   • COMPASS-studien ger dock stöd åt behandling med ASA och rivaroxaban 2,5 mg x 2 med minskad kardiovaskulär död, hjärtinfarkt, stroke och allvarlig händelse i extremiteter med dock ökad risk för allvarlig, men icke-fatal eller extrakraniell, blödning37
   • Man konkluderar att behandling med ASA + rivaroxaban kan övervägas för vissa patienter med koronarsjukdom eller avancerad perifer artärsjukdom som har hög risk för kardiovaskulära händelser och låg risk för blödning
   • Resultaten bekräftas i VOYAGER-studien, där risken för större hjärt-kärlsjukdomar i gruppen som fick rivaroxaban var 17,3 % versus 19,9 % i placebogruppen38 
  • Hos patienter som har en indikation för orala antikoagulantia (såsom förmaksflimmer) bör monoterapi med orala antikoagulantia övervägas i stället för kombinationsbehandling med trombocytaggregationshämmare, men kombinationsbehandling kan övervägas hos patienter med stark indikation för trombocytaggregationshämmare eller höggradig ischemi
  • Behandling med vitamin K-antagonister kan övervägas hos patienter med autolog venbypass (under ljumsknivå)
 • Pentoxyfyllin:
  • Har använts mycket men dokumentationen för effekt är bristfällig
  • Preparatet rekommenderas inte längre (SBU-rapport Benartärsjukdom 2007), och är ej heller registrerat i Sverige39
 • Naftidrofuryl:
  • Vasodilatator (C04A 21, inte registrerat i Sverige) har enligt en Cochrane-analys en meningsfull effekt för att öka gångdistansen och lindra symtom40
 • Cilostazol:
  • Registrerat i Sverige för att öka gångsträckan hos patienter med claudicatio
  • Effekten på gångsträcka och kardiovaskulär morbiditet/mortalitet har inte påvisats41-42
  • EMA rekommenderar begränsad användning av cilostazol (se Läkemedelsverket)

Revaskularisering

 • Indikationer:
  • Kärlkirurgi kan bli aktuell hos patienter med claudicatio intermittens som inte uppnår tillfredsställande effekt med icke-kirurgisk behandling
  • Hos patienter med kronisk kritisk extremitetsischemi eller akut ischemi
  • Årligen genomförs 3 000–3 500 operationer för kritisk benischemi2
 • Operationsmetoder:
  • Endovaskulär terapi med ballongangioplasti med eller utan (läkemedels-)stent
  • Bypassoperation
 • Val av operationsmetod:
  • Bör bedömas av ett multiprofessionellt team
  • Anatomiska förhållanden, livskvalitet och samsjuklighet bestämmer vilken behandlingsmetod som är den bästa
  • Vid utbredda nekroser och snabb progrediering prioriteras fullständig revaskularisering, något som ibland uppnås bättre med bypassoperation
  • Aortoiliacal artärstenos lämpar sig väl för ballongdilation (perkutan transluminal angioplastik, PTA), eventuellt i kombination med stent
 • Claudicatio intermittens:
  • Behandlingsmetoderna verkar vara likvärdiga avseende mortalitet och risk för amputation43
  • Kirurgisk intervention och fysisk träning ger bättre revaskularisering, minskad smärta och förbättrad gångsträcka jämfört med läkemedelsbehandling44
  • Operation är en symtomlindrande men inte livsförlängande behandling
 • Intraarteriell (lokal) trombolytisk behandling kan vara indicerad vid akut ischemi:
  • Snabbt debuterande allvarlig klaudikation eller vilosmärtor
  • Tromboemboliska komplikationer till ballongvidgning eller endovaskulär stent

Amputation

 • Amputation behövs hos vissa patienter, särskilt vid kronisk kritisk extremitetsischemi eller akut ischemi:
  • Sker hos cirka 5–25 % av patienterna1

Förebyggande åtgärder

Primärprevention

 • Primärprevention baserad på beräknad risk för dödsfall på grund av hjärt-kärlsjukdom inom tio år:
  • Se texten om Riskskattning av hjärt-kärlsjukdom
 • Bedöm även kompletterande faktorer som kan öka den beräknade risken: organskada, övervikt, dålig kosthållning, låg fysisk aktivitet, psykiska belastningar.

Screening

 • Hos vissa personer med förhöjd risk för benartärsjukdom kan ett ankel-/armtrycksindex utföras:
  • Se Indikationer för ABI
 • Det finns inga rekommendationer om allmän screening. 
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Perifer arteriell sjukdom är ett uttryck för systemisk ateroskleros och är en markör för annan hjärt-kärlsjukdom.
 • Sjukdomsprogressionen kan bromsas markant med ändrad livsstil och läkemedelsbehandling.
 • Vid fortsatt rökning kommer tillståndet stadigt att förvärras.

Komplikationer

 • Akut ischemi:
  • Behandling med rivaroxaban och ASA kan minska risken för akut ischemi efter tidigare revaskularisering45
 • Utveckling av gangrän.
 • Stroke är dödsorsaken för två tredjedelar av alla med perifer arteriell sjukdom.
 • Koronar hjärtsjukdom.

Prognos

 • Restenos/reocklussion av dilaterade segment sker ofta och beror på längden av ocklussionen, blodströmmen, sjukdomsstadium och bakomliggande kardiovaskulära riskfaktorer.46 
 • För patienter med symtomatisk sjukdom är den årliga mortaliteten cirka 4–5 %:47
  • Den årliga risken för amputation är cirka 1 %
 • En ABI ≤0.90 innebär en mer än fördubblad risk för kranskärlshändelser, kardiovaskulär mortalitet och total mortalitet.1
 • Hos patienter med intermittent claudicatio är mortaliteten efter fem år cirka 10–15 % medan risken för hjärtinfarkt och stroke är cirka 20 %.1
 • Kardiovaskulär morbiditet är 13 % efter 5 år, jämfört med 5 % i den generella befolkningen. Cirka en femtedel av patienterna har då gått över från intermittent claudicatio till kronisk kritisk extremitetsischemi.1
 • Kritisk benischemi:2
  • Dödligheten efter 1 år är cirka 20 %
  • Risk på amputation är cirka 20 %

Uppföljning

Plan

 • Efter den första undersökningen ges omfattande information och livsstilsråd.
 • Ny kontroll efter 3–6 månader.

Vad bör kontrolleras?

 • Följ upp rökstatus och andra ohälsosamma levnadsvanor.
 • Bedöm huruvida råd om fysisk aktivitet har följts.
 • Kontrollera eventuell läkemedelsbehandling:
  • Vid symtomatisk benartärstenos bör trombocythämmande läkemedel sättas in
 • Uppföljning av status med bedömning av ABI samt bedömning av sårbildning. 
 • Förvärrat tillstånd – nattliga smärtor? Vilosmärtor?

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Benartärstenos är ett uttryck för åderförfettning.
 • Förändrade levnadsvanor och läkemedelsbehandling är hörnstenen i behandlingen.
 • Det är inte farligt att gå, träning bör utföras till smärtgränsen.
 • Rökstopp är mycket viktig för prognosen.

Skriftlig patientinformation

Animationer

 • Lösning av plack
Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons