Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Kardiologi

Förmaksflimmer (FF) och förmaksfladder


Uppdaterad den: 2022-11-11
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

Förmaksflimmer (FF)

 • En supraventrikulär takyarytmi som kännetecknas av okoordinerad förmaksaktivitet som leder till nedsatt mekanisk förmaksfunktion och strukturella förändringar som kan leda till ökad koagulationsbenägenhet.1
 • Kännetecknas av en oregelbunden förmaksfrekvens 350–600 slag/minut.2
 • R–R-intervallen är oregelbundet oregelbunden, utan tydliga regelbundna P-vågor och med en helt oregelbunden AV-överledning.
 • Obehandlad är kammarfrekvensen oregelbunden och varierande – allt från extremt långsamt flimmer till snabbt flimmer – beroende på AV hämningsgrad.
 • Kliniskt och subkliniskt FF:
  • Kliniskt FF har dokumenterats med EKG och kan vara symtomatiskt eller asymtomatiskt
  • Subkliniskt FF är föreligger hos personer som inte har symtom på FF och som inte har tidigare EKG-fynd på FF, som har tecken på FF vid ambulant rytmbevakning
Klinisk indelning av förmaksflimmer
Typ Definition
Först diagnostiserat FF
 • FF som inte har diagnostiserats tidigare
 • Oavsett duration och allvarlighetsgrad
Paroxysmalt FF
 • Upphör oftast inom 48 timmar
 • Kan vara upp till 7 dygn
 • Här ingår även FF som har konverterats till sinusrytm inom 7 dygn
Persisterande FF
 • Alla former av FF som varar eller har varat längre än 7 dygn
Långvarigt persisterande FF 
 • Minst ett år av FF, där man gått över till frekvensreglerande behandling genom läkemedel eller rytmreglering genom elkonvertering
Permanent FF
 • FF som är bestående där man har bedömt att konverteringsförsök inte är meningsfullt
 • Accepterat av både patient och läkare som ett permanent tillstånd
Not: Det kan förekomma olika former samtidigt. Den mest förekommande formen bör väljas.

 Förmaksfladder

 • Är en supraventrikulär takykardi där förmaket kontraherar sig med frekvensen 250–300/min.
 • Förekommer ofta tillsammans med FF eller föregår utveckling av FF.
 • Observera att ingen skillnad görs i artikeln mellan antikoagulantiabehandling av förmaksfladder och förmaksflimmer.

Förekomst

 • Ett vanligt tillstånd, men sällsynt före 60-årsåldern:
  • Cirka 1 av 3 personer efter 55 års ålder utvecklar FF1
  • Cirka 300 000 svenskar har förmaksflimmer3
 • Förmaksflimmer är den vanligaste arytmin medan förmaksfladder är mer sällsynt.4
 • Prevalensen uppskattas till 2,7–3,0 % (3,6–3,9 % av den vuxna befolkningen):5
 • Prevalensen ökar med åldern:8
 • Könsfördelning:
  • I 2010 uppskattades 20,9 miljoner män och 12,6 miljoner kvinnor ha FF9
  • Incidens och prevalens av FF är högre hos män än hos kvinnor
  • Mortaliteten hos kvinnor med FF är lika hög eller högre än hos män
 • Förekomsten av FF väntas öka markant:9
  • Bättre detektionsgrad av tyst FF
  • Ökad livslängd och fler individer med predisponerande faktorer

Etiologi och patogenes

 • Förmaksflimmer har en stark ärftlig komponent, särskild hos individer där flimret debuterar i unga år:
 • Vanliga associerade tillstånd är hypertoni, koronarsjukdom, klaffel, riskbruk av alkohol, hypertyreos, rökning, KOL, hjärtsvikt, hypertrof kardiomyopati, medfödd hjärtsjukdom, venös tromboembolisk sjukdom, fetma, diabetes, metabolt syndrom och kronisk njursvikt:
 • Hos 20–30 % hittas ingen orsak:
 • Det saknas belägg för att måttlig fysisk aktivitet innebär ökad risk för förmaksflimmer:10
  • Kraftig ansträngning 5–7 dagar per vecka medför en relativ risk på 1,20 för utveckling av FF

Patofysiologi11

 • Externa stressorer (se ovanstående tillstånd) och även förmaksflimret självt leder till remodellering av förmaken.
 • Detta leder till aktivering av fibroblaster, ökad förekomst av bindväv och fibrotisering. Även fettinfiltrat, inflammatoriska infiltrat, hypertrofi av myocyter, nekros och amyloidos förekommer, som ger ökad risk för utveckling av förmaksflimmer:
 • Ovanstående remodellering leder till lokala avvikelser i fortledning av elektriska impulser, som kan leda till små elektriska "re-entry-vågor" (återkopplingskretsar) i förmaken.
 • Initierande foci i lungvenerna kan utlösa förmaksflimmer och kan ge en lokal återkopplingskrets:
  • Denna kunskap har gjort det möjligt att utföra kurativ behandling i form av lungvensisolering med kateterablation hos utvalda patienter (särskilt de med paroxysmalt förmaksflimmer)
 • Olika mekanismer kan skapa återkopplingskretsar i förmaken som underhåller arytmin. 

Patofysiologiska konsekvenser

 • Slag- och minutvolym minskar eftersom förmakskontraktionen faller bort och kammarfrekvensen är snabb och oregelbunden:
  • Detta kan utlösa angina eller hjärtsvikt (20–30 % får nedsatt vänsterkammarfunktion)
 • Både förmaksflimmer, dilaterat hjärta och eventuella skador på endotel i endokardiet innebär ökad risk för trombosbildning:
  • Förmaksflimmer är den vanligaste orsaken till embolisk stroke och 20–30 % av stroke är en följd av förmaksflimmer

Predisponerande faktorer

 • Se även ovan.
 • Förmaksflimmer identifieras hos en tredjedel av alla patienter som insjuknar med ischemisk stroke och är en vanligare hos patienter som redan fått stroke.
 • Andra predisponerande sjukdomar/faktorer:
 • Alkoholintag:12
  • Har visat sig kunna trigga FF
  • I samma studie såg man inte någon ökad förekomst av FF vid intag av koffein, vid sömndeprivation, motion, dehydrering, större måltider eller intag av varma/kalla drycker
 • Intag av koffein har inte visat sig öka risken för utveckling av förmaksflimmer.
 • Faktorer som ökar risken att paroxysmalt FF övergår till icke-paroxysmalt FF:1

ICD-10

 • I48.0 Paroxysmalt förmaksflimmer
 • I48.1 Persisterande förmaksflimmer
 • I48.2 Kroniskt förmaksflimmer
 • I48.3 Typiskt förmaksfladder
 • I48.4 Atypiskt förmaksfladder
 • I48.9 Förmaksflimmer och förmaksfladder, ospecificerat
 • I48.9E Förmaksflimmerfladder, kroniskt
 • I48.9F Förmaksflimmerfladder, paroxysmalt

ICD-10 Primärvård

 • I48- Förmaksflimmer och förmaksfladder

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Förmaksflimmer: 
  • Typiska EKG-förändringar:1
   • Irreguljära R-R-intervaller (helt oregelbunden kammarrytm)
   • Inga tydligt avgränsbara P-vågor
   • Minst 30 sekunder
 • Förmaksfladder:
  • Typiskt EKG-mönster med hög ventrikelfrekvens:
   • P-vågor förekommer och ser ofta ut som sågtandsvågor, särskilt i avledning II, III och aVF
   • Obehandlat finns ofta ett konstant 2:1 AV-block som ger en regelbunden kammarfrekvens/puls på cirka 130–150
    • Förhållandet mellan förmaksfrekvens och kammarfrekvensen kan variera 2:1, 3:1, 4:1;
     förmaksfrekvensen är 250–350/min
   • Pulsen kan kännas regelbunden men snabb (dock inte nödvändigtvis snabbt, beroende på AV hämningsgraden).

Differentialdiagnoser

 • Andra rytmstörningar med fokus i förmaken, såsom ektopisk förmakstakykardi, multifokal förmakstakykardi, förmakstakykardi med AV-block.
 • Frekventa extrasystoli.

Anamnes

 • Symtom kan föreligga men inte sällan föreligger tyst FF (utan symtom), särskilt hos patienter med paroxysmalt FF.
 • Typiska symtom är:
  • Hjärtklappning/palpitationer
  • Dyspné
  • Bröstsmärtor/tryck över bröstet
  • Trötthet/håglöshet, nedsatt fysisk prestationsförmåga
  • Sömnproblem
  • Psykosocial oro
 • Förmaksfladder är ofta paroxysmalt och varar från några sekunder till timmar, ibland flera dagar eller längre.
 • Kvantifiering av FF-relaterade symtom rekommenderas, se EHRA-klasser (European Heart Rhythm Association) enligt nedan:13
EHRA klass Symtom Beskrivning
1 Inga -
2a Milda Daglig aktivitet påverkas inte
2b Måttliga Daglig aktivitet påverkas inte, men patienten är oroad
3 Svåra Daglig aktivitet påverkas 
4 Invalidiserande Normal daglig aktivitet har avbrutits
 • För att bedöma typ av förmaksflimmer:
  • Är tillståndet ihållande eller kommer det i form av anfall? 
  • Beskrivning av anfall, tidigare anfallsförlopp
 • Utlösande faktorer:
  • Fysisk aktivitet, alkoholintag, infektioner, nattlig debut
 • Underliggande sjukdomar:
  • Känd sjukdom eller tecken på: hjärtsjukdom (klaffel/hjärtsvikt/infarkt), hypertoni, diabetes, hypertyreos, lungsjukdom, fetma, sömnapné
 • Eventuellt tidigare tromboemboliska episoder? TIA/Stroke?
 • Läkemedelsanvändning, läkemedelsmissbruk, alkoholbruk?

Kliniska fynd

Palpation

 • Snabb och oregelbunden puls, ofta kring 80–200 slag/minut - beroende på AV hämningsgraden.
 • Karotismassage kan minska pulsfrekvensen som en följd av ökad AV-blockering, men oregelbundenheten kvarstår.
 • Ofta regelbunden puls cirka 150 vid 2:1 förmaksfladder.

Auskultation

 • Oregelbunden rytm, hjärtfrekvensen på EKG kan vara högre än den palpabla pulsfrekvensen.
 • Klaffel: Blåsljud? 
 • Varierad intensitet av den första hjärttonen.

Hjärtljud vid förmaksflimmer:

[Your browser does not support the audio element]

Andra förhållanden

 • Allmäntillstånd?
 • Tecken på predisponerande sjukdomar eller utlösande faktorer
 • Blodtryck? Hypertoni?
 • Tecken på hjärtsvikt: Halsvenstas, leverstas, perifera ödem? Lungauskultation (ronki eller rassel?), respirationsfrekvens?

Kompletterande undersökningar inom primärvården

EKG vid förmaksflimmer

 • Se diagnoskriterier.
 • Bedömningen görs oftast bäst i avledning II, III, aVF eller V1.
 • EKG är också viktigt för att upptäcka eventuella underliggande sjukdomar: hypertrofi, koronarsjukdom, andra ledningshinder.

EKG vid förmaksfladder

 • Se diagnoskriterier.
 • Bedömningen görs oftast bäst i avledning II, III, aVF eller V1.
 • EKG är också viktigt för att upptäcka eventuella underliggande sjukdomar: hypertrofi, koronarsjukdom, andra ledningshinder.

Blodprover

 • Aktuella prover: Blodstatus, glukos (och eventuellt HbA1c), T4, TSH, elektrolyter, kreatinin/eGFR.
 • Vid tecken på hjärtsvikt: NT-proBNP.
 • Vid tecken på infektion som utlösande faktor: CRP.
 • Eventuellt läkemedelsanalyser.
 • Prover inför koagulationsbehandling: PK-INR, APTT, ALAT, ALP

Lungundersökningar

 • Vid misstanke om underliggande lungsjukdom (till exempel KOL) bör röntgen av hjärta och lungor och eventuellt spirometri utföras.

Andra undersökningar

Strategi

 • Vid bekräftat förmaksflimmer bör man remittera för ekokardiografi (ultraljud hjärta) för att fastställa eventuell underliggande hjärtsjukdom:
  • Exempel på frågeställningar: Komplikationer av hypertoni? Tecken på ischemisk hjärtsjukdom/koronarsjukdom? Klaffel? Hjärtsvikt - ejektionfraktion? Tecken på kardiomyopati? Tecken på medfödd hjärtsjukdom?
 • Det europeiska kardiologförbundet rekommenderar att konstaterat FF bedöms enligt 4S-AF-metoden:1

Undersökningar

 • Eventuellt långtids-EKG/Holter:
 • Kontinuerlig rytmövervakning:14
 • Ekokardiografi:
 • Arbets-EKG bör övervägas:
 • Elektrofysiologisk bedömning:

Screening

 • Det europeiska kardiologförbundet rekommenderar opportunistisk screening hos personer ≥65 år, med hjälp av EKG eller palpation av pulsen:1
  • Riktlinjer från USA konkluderar att det saknas evidens för att rekommendera screening för asymtomatiskt FF hos personer >50 år15
 • Det finns evidens för att opportunistisk screening genom bedömning av hjärtrytm eller EKG hos enskilda högriskindivider är kostnadseffektivt för att upptäcka tyst FF, särskilt hos patienter över 65 år, men generell, systematisk screening för FF av hälso- och sjukvården rekommenderas inte:1,16-17
  • Framtida studier behövs för att bedöma hos vilka grupper screening är indicerad och flera studier pågår
  • Enligt det europeiska kardiologförbundet kan systematisk EKG-screening övervägas hos personer ≥75 år eller hos personer med hög risk för stroke1
  • SAFE-studien visade att endast årlig opportunistisk screening kan vara kostnadseffektivt hos personer >65 år18
  • En stor dansk studie visade att screening av personer med riskfaktorer för stroke som vid upptäckt FF behandlas med antikoagulantia inte leder till färre fall av stroke eller emboli19 
 • Diagnostik av FF hos alla patienter med genomgången TIA eller ischemisk stroke rekommenderas genom sedvanligt EKG och/eller långtids-EKG.9
 • Screening med hjälp av smarta mobiltelefoner:20

När remittera?

 • Förmaksflimmer kan utredas och behandlas inom primärvården.
 • Remiss till kardiolog är motiverad:
  • Hos patienter med FF där man planerar för elektiv elkonvertering
  • Hos unga patienter med FF
  • Hos patienter med annan hjärtsjukdom
  • Vid svårigheter kring diagnostik/behandling, t ex otillräcklig symtomlindring
  • Vid förmaksfladder: finns indikation för ablation?
 • Remiss för ekokardiografi för att diagnostisera eventuell underliggande hjärtsjukdom
 • Remiss till akutsjukvården vid nydebuterat FF med indikation för akut elkonvertering eller vid tydliga symtom:
  • Debut <48 timmar
  • Tydliga symtom (hemodynamiska symtom såsom svår takykardi, akut hjärtsvikt, bradykardi)

Checklista vid remittering

Förmaksflimmer och förmaksfladder

 • Syftet med remissen:
  • Bekräftande diagnostik? Behandling? Övrigt?
 • Anamnes:
  • Debut och varaktighet? Ihållande, recidiverande, eventuell progression?
  • Anfallets varaktighet? Möjlig utlösande faktor? Medföljande fenomen – andningssvårigheter, bröstsmärtor, yrsel, svimningar?
  • Underliggande och utlösande sjukdom. Se etiologi. Familjär predisposition?
  • Andra riskfaktorer
  • Eventuella genomförda behandlingsåtgärder och resultat?
  • Aktuella läkemedel?
  • Konsekvenser – yrke, socialt, fysisk aktivitet, annat?
 • Kliniska fynd:
  • Allmäntillstånd? Associerade fenomen?
  • Blodtryck, puls, tecken på stas?
 • Kompletterande undersökningar:
  • Hb, CRP, glukos, FT4, TSH, elektrolyter, kreatinin, BNP
  • EKG

Behandling

Nationella riktlinjer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård

Socialstyrelsen formulerar rekommendationerna som åtgärder som hälso- och sjukvården bör, kan eller i undantagsfall kan erbjuda vid ett visst tillstånd. Syftet är att stödja mottagarna att tolka och tillämpa rekommendationer med rangordningen 1–10. Formuleringen används för rekommendationer med rangordning 1–3, kan för 4–7 och kan i undantagsfall för 8–10. Nedan listas rekommendationer med rangordning 1–3 samt åtgärder som inte bör erbjudas.

Kranskärlssjukdom

Hälso- och sjukvården bör:

 • Stöd att sluta röka till personer med kranskärlssjukdom som röker (prioritet 1)
 • Reperfusion med primär PCI (ballongvidgning), eller trombolys vid ST-höjningsinfarkt:
  • Erbjuda trombolys inom 30 minuter vid ST-höjningsinfarkt där primär PCI inte är tillgänglig inom 120 minuter efter EKG (prioritet 2)
 • Revaskularisering med PCI eller CABG (kranskärlskirurgi) vid kranskärlssjukdom:
  • Erbjuda bedömning vid multidisciplinär konferens för ställningstagande till revaskularisering till personer med stabil eller akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning med komplicerad proximal LAD-stenos, trekärlssjukdom, huvudstamsstenos eller andra komplicerande kliniska faktorer (prioritet 3)
  • Erbjuda kranskärlskirurgi (CABG) till personer med stabil eller akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning med trekärlssjukdom och ett beräknat eller uppskattat SYNTAX-värde (gradering av operationsrisk) högre än 22 eller diabetes (prioritet 3)
 • Fysisk träning inom hjärtrehabilitering vid kranskärlssjukdom:
  • Erbjuda fysisk träning inom hjärtrehabilitering vid kranskärlssjukdom (prioritet 2)

Klaffsjukdom

Hälso- och sjukvården bör:

 • Kateterburen aortaklaffsimplantation vid symtomgivande aortastenos:
  • Erbjuda kateterburen aortaklaffsimplantation till personer med uttalad, symtomgivande aortastenos som bedöms ha så hög risk att öppen klaffkirurgi inte är lämplig (prioritet 3)

Arytmi

Hälso- och sjukvården bör:

 • Antikoagulationsbehandling vid förmaksflimmer:
  • Erbjuda personer med förmaksflimmer och förhöjd risk för ischemisk stroke (CHA2DS2VASc 2 eller större för män och CHA2DS2VASc större än 2 för kvinnor) behandling med NOAK (prioritet 2)
  • Inte erbjuda personer med förmaksflimmer och förhöjd risk för ischemisk stroke (CHA2DS2VASc 1 eller större) behandling med acetylsalicylsyra (icke-göra)
  • Inte erbjuda personer med förmaksflimmer och utan riskfaktorer för ischemisk stroke (CHA2DS2VASc 0) antikoagulationsbehandling (icke-göra)
 • Antikoagulationsbehandling inför elkonvertering av persisterande förmaksflimmer:
  • Hälso- och sjukvården bör erbjuda personer med persisterande förmaksflimmer behandling med NOAK inför elkonvertering (prioritet 2)
  • Hälso- och sjukvården bör erbjuda personer med persisterande förmaksflimmer behandling med warfarin inför elkonvertering (prioritet 3)

Hjärtsvikt

Hälso- och sjukvården bör:

 • Behandling med MRA (mineralkortikoidreceptorantagonister) vid hjärtsvikt:
  • Erbjuda behandling med spironolakton eller eplerenon som tillägg till basbehandling vid hjärtsvikt NYHA II–IV och ejektionsfraktion lägre än eller lika med 35 % (prioritet 2)
  • Erbjuda behandling med eplerenon vid hjärtsvikt efter hjärtinfarkt (prioritet 2)
 • CRT-behandling (Cardiac Resynchronization Therapy) vid hjärtsvikt:
  • Erbjuda CRT till personer med adekvat läkemedelsbehandlad hjärtsvikt (NYHA III–IV), nedsatt vänsterkammarfunktion, vänstersidigt skänkelblock och sinusrytm (prioritet 1)
 • Fysisk träning inom hjärtrehabilitering vid kronisk hjärtsvikt:
  • Erbjuda personer med kronisk hjärtsvikt fysisk träning inom hjärtrehabilitering (prioritet 3)
 • Behandling med läkemedel för pulmonell arteriell hypertension vid vänsterkammarsvikt:
  • Inte erbjuda behandling med endotelinreceptorantagonister till personer med vänsterkammarsvikt, med eller utan verifierad pulmonell hypertension (icke-göra)
 • Behandling med läkemedel för pulmonell arteriell hypertension vid sjukdom i lungvävnaden:
  • Inte erbjuda behandling med 5-fosfodiesterashämmare till personer med sjukdom i lungvävnaden, med eller utan verifierad pulmonell hypertension (icke-göra)
  • Inte erbjuda behandling med endotelinreceptorantagonister till personer med sjukdom i lungvävnaden, med eller utan verifierad pulmonell hypertension (icke-göra)
 • Inaktivering av chockfunktionen vid ICD-behandling (implantbar defilbrillator) i livets slutskede:
  • Erbjuda personer med ICD-behandling samtal om innebörden av och möjligheten till inaktivering av defibrillatorns chockfunktion under hela sjukdomsförloppet, men framför allt i livets slutskede (prioritet 1)

Genetisk hjärt-kärlsjukdom och medfödda hjärtfel

Hälso- och sjukvården bör:

 • Diagnostik av familjär hyperkolesterolemi:
  • Erbjuda barn och vuxna med kraftigt förhöjda nivåer av totalkolesterol eller LDL-kolesterol diagnostik av familjär hyperkolesterolemi med hjälp av kliniska undersökningar och familjehistoria eller DNA-test (prioritet 3)
 • Kaskadtestning av genetisk hjärt-kärlsjukdom:
  • Erbjuda kaskadtestning med klinisk eller genetisk undersökning för att identifiera genetisk hjärt-kärlsjukdom hos förstagradssläktingar till personer med familjär kardiomyopati, familjär jonkanalsjukdom, familjära thorakala aortaaneurysmer och aortadissektioner (inklusive Marfans syndrom) eller familjär hyperkolesterolemi (prioritet 3)
 • Uppföljning inom GUCH-verksamhet (grown-up congenital heart disease) av vuxna med medfödda hjärtfel:
  • Erbjuda uppföljning inom GUCH-verksamhet till vuxna med medfödda hjärtfel (prioritet 2)

Till: Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård – Stöd för styrning och ledning, publicerad 2018-01-01

Nytta och risk med läkemedel för äldre: perorala antikoagulantia och trombocythämmare – En systematisk litteraturöversikt från SBU (2014)

 • Det finns inga vetenskapligt underbyggda skäl att enbart på grund av hög ålder avstå från att behandla patienter med perorala antikoagulantia eller trombocythammare. Balansen mellan nytta och risk är minst lika bra hos äldre som hos yngre.
 • Strokeprofylax vid förmaksflimmer:
  • Nytta–riskbalansen för vitamin K-antagonister som strokeprofylax vid förmaksflimmer förefaller inte ändras med åldern, medan en viss minskning av nyttan kan ses för trombocythämmare
  • Nytta–riskbalansen för vitamin K-antagonister är bättre än för ASA som strokeprofylax vid förmaksflimmer oavsett ålder
  • Apixaban visar, jämfört med ASA, en 50-procentig riskreduktion för tromboembolisk sjukdom för patienter över 75 års ålder med förmaksflimmer som bedömts som olämpliga för warfarinbehandling
  • Apixaban har, jämfört med warfarin, en positiv nytta–riskbalans i att förhindra tromboembolisk sjukdom för patienter över 75 års ålder med förmaksflimmer
  • Rivaroxaban är inte sämre än väl inställd behandling med warfarin i att förebygga stroke och systemisk embolism hos personer över 75 år med förmaksflimmer.
  • Blödningskomplikationerna mellan rivaroxaban och warfarin skiljer sig inte åt för olika åldersgrupper
  • Dabigatran har, jämfört med väl inställd behandling med warfarin, bättre skyddseffekt mot stroke och systemisk embolism hos äldre, men blödningsrisken ökar med åldern för dabigatran relativt warfarin
  • Klopidogrel kombinerat med ASA har bättre skyddseffekt än ASA ensamt mot allvarlig kardiovaskulär händelse hos äldre med förmaksflimmer som bedömts som olämpliga för behandling med warfarin
  • Blödningsrisken för klopidogrel, som tillägg till ASA, är kraftigt förhöjd
 • Biverkningar:
  • Vitamin K-antagonister har inte en åldersbetingad ökning av risken för blödning även om bakgrundsrisken för blödning ökar med åldern
  • ASA i låg dos har inte en åldersbetingad ökning av risken för blödning, även om bakgrundsrisken för blödning ökar med åldern.

Till: Nytta och risk med läkemedel för äldre: perorala antikoagulantia och trombocythämmare – En systematisk litteraturöversikt från SBU (2014)

Behandlingsmål

 • A – Antikoagulantia, minska risken för stroke
 • B – Bättre symtomkontroll
 • C – Kardiovaskulär riskminimering, behandling av komorbiditet

Behandlingen i korthet

 • Ett patientcentrerat arbetssätt rekommenderas, där patientens önskemål och preferenser har stor betydelse. 
 • FF och förmaksfladder behandlas generellt på samma sätt (enstaka undantag förekommer):
  • Risken för stroke är minst lika stor vid fladder som vid flimmer21
  • Vid vissa former av förmaksfladder rekommenderas ablation
 • Behandling består av:
  • Akutbehandling för att uppnå hemodynamisk stabilitet
  • Bedömning av strokerisken och ställningstagande till behandling med orala antikoagulantia
  • Symtomutvärdering och -behandling, bestående av frekvens- och rytmreglering
  • Behandling av eventuella underliggande eller utlösande orsaker
 • De olika delarna i behandlingen uppnås på bästa möjliga sätt genom multidisciplinär behandling och hög delaktighet av patienten. 
 • Behandling av övervikt, blodtryck, hjärtsvikt med mera samt bättre fysisk kondition kan minska risken för återfall i förmaksflimmer. Se: Komorbiditet.

Egenbehandling

 • Behov av ändrad livsstil och ofta långvarig behandling med läkemedel gör det viktigt att patienten är med i beslutsprocessen för att kunna ta ansvar för sin behandling. 

Akutbehandling1

 • Akut behandling av takykardi för att uppnå hemodynamisk stabilitet är viktig hos patienter med symtom och tecken på hemodynamisk instabilitet:
  • Mål för hjärtfrekvensen är <110 slag/minut
  • Undvik bradykardi
 • Innan behandlingen påbörjas bör andra orsaker till hög hjärtfrekvens bedömas, såsom infektion, hypertyreos, anemi och lungemboli.
 • Behandling med betablockerare eller diltiazem/verapamil rekommenderas på grund av deras snabbt insättande effekt och hög effektivitet. Kombinationen av dessa läkemedel bör undvikas:
 • Hos patienter med hjärtsvikt (HFrEF) bör diltiazem/verapamil undvikas och här rekommenderas i stället betablockerare, digoxin eller en kombination av dessa läkemedel:
 • Vid allvarlig astma/KOL rekommenderas i första hand diltiazem/verapamil
 • Hos allvarligt påverkade patienter och patienter med allvarligt nedsatt EF (akut hjärtsvikt) bör behandling med amiodarone övervägas:
 • Akut elkonvertering bör övervägas hos instabila patienter:
  • Bedöm risken för stroke i samband med elkonverteringen

Antikoagulantiabehandling

Indikation

 • Avser behandling med antikoagulantia (vitamin K-antagonister eller NOAK):
 • Den absoluta nyttan av behandling med antikoagulantia är större hos äldre och sjukare än hos yngre och friskare individer.
 • CHA2DS2-VASc används för att bedöma om strokerisken på grund av förmaksflimmer är så stor att man rekommenderar behandling med antikoagulantia för att förebygga stroke:
CHA2DS2-VASc-poäng
Riskfaktor (i tillägg till förmaksflimmer)  Poäng
Congestive heart failure – Hjärtsvikt (EF <40 % eller symtom)  1
Hypertonidiagnos  1
Age – Ålder ≥75 år  2
Diabetes mellitus  1
Stroke. Tidigare stroke, TIA, tromboembolism  2
Vascular disease – Aterosklerotisk sjukdom  1
Age – Ålder 65–74 år  1
Sex category – Kvinnligt kön   1
  Summa: 0–9 poäng

Tolkning

 • Antikoagulantiabehandling bör sättas in hos:
  • Män: CHA2DS2-VASc ≥ 2 poäng
  • Kvinnor: CHA2DS2-VASc ≥ 3 poäng (extrapoängen för det kvinnliga könet)
  • Vid planerad konvertering eller kateterablation
 • Antikoagulantiabehandling bör övervägas hos:
  • Män: CHA2DS2-VASc 1 poäng
  • Kvinnor: CHA2DS2-VASc 2 poäng (extrapoängen för det kvinnliga könet)
  • Vid beslut om behandling ska stor hänsyn tas till åldern, som är en stark riskfaktor för stroke
 • Indikation för antikoagulantiabehandling saknas hos:
  • Män: CHA2DS2-VASc 0 poäng
  • Kvinnor: CHA2DS2-VASc 1 poäng (enbart kvinnligt kön)
 • Paroxysmalt förmaksflimmer eller engångs-FF:
  • Behandlas med samma indikation för orala antikoagulantia som andra 

Val av behandling/dosering

NOAK, översikt
 • Om indikation för antikoagulantiabehandling finns, bör behandling ske med i första hand NOAK och i andra hand vitamin K-antagonister:23
  • Både vitamin K-antagonister och NOAK är effektiva för prevention av stroke
  • NOAK hade en 10 % lägre mortalitet jämfört med vitamin K-antagonister
  • Osteoporosrisken är möjligen större vid warfarinbehandling:
  • Trombocythämmande behandling (till exempel med klopidogrel eller acetylsalicylsyrarekommenderas inte som strokeförebyggande behandling
  • Risken för intracerebral blödning vid användning av NOAK har visat sig vara hälften så stor som vid användning av vitamin K-antagonister:25
   • Inom gruppen NOAK har apixaban en något lägre risk för GI-blödningar medan den strokeförebyggande effekt är densamma mellan alla preparat26
  • NOAK har bättre effekt och säkerhetsprofil än warfarin, men skillnaderna är små27
 • För val av preparat och dosering, se tabellen till höger (hämtad från Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation vid förmaksflimmer):
  • Dabigatran bör sannolikt undvikas hos patienter som väger >120 kg, hos dessa patienter rekommenderas kontakt med hematolog28
 • Bakgrundsinformation om vitamin K-antagonister:
 • Bakgrundsinformation om NOAK och praktiska råd finns i bakgrundsdokumentet om NOAK:
  • Fördelar med NOAK är läkemedlens förutsägbara effekt, därmed behövs inte monitorering
  • NOAK ger lägre risk för mortalitet och intrakraniella blödningar, med en något ökad risk för GI-blödning, jämfört med behandling med warfarin29
 • Om vitamin K-antagonister används bör tiden i terapeutiskt intervall vara ≥70 %:
  • Läs mer om behandling med NOAK, warfarin, heparin, LMH
 • Effekt av antikoagulantiabehandling:
 • Patienter med njursvikt har ibland kontraindikation för NOAK eller behöver en dosanpassning:
 • Patienter som behöver antikoagulantiabehandling efter akut koronart syndrom/hjärtinfarkt:

Tillstånd då NOAK respektive warfarin inte rekommenderas eller är kontraindicerade

Ur Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation för antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer 2017

Sammanfattningen är baserad på produktresuméer. Produktresuméer är levande dokument som uppdateras fortlöpande, t.ex. då ny säkerhetsinformation blir känd. Inför insättande eller byte av läkemedel, konsultera alltid aktuell version av respektive läkemedels produktresumé som nås via Läkemedelsfakta på Läkemedelsverkets webbplats, www.lv.se/LMF.

 • Antikoagulation med NOAK eller warfarin är kontraindicerad eller rekommenderas inte vid:
  • Pågående kliniskt signifikant blödning
  • Händelser eller tillstånd med kliniskt signifikant ökad blödningsrisk, till exempel:
   • Blödningssjukdom (trombocytopeni/-funktionsdefekt, hemofili, von Willebrands sjukdom)
   • Hög blödningsbenägenhet gastrointestinalt, urogenitalt eller respiratoriskt (till exempel pågående/nylig ulceration, malign tumör med hög blödningsrisk, esofagusvaricer)
   • Nyligen genomgången intrakraniell blödning eller hjärn-/ryggradsskada
   • Icke åtgärdad arteriovenös missbildning eller vaskulärt aneurysm, intracerebral/-spinal vaskulär missbildning
   • Nyligen genomgånget kirurgiskt ingrepp i CNS (inklusive spinalpunktion), ryggrad eller ögon
   • Okontrollerad hypertoni
  • Leversjukdom med koagulopati
  • Samtidig behandling med annat antikoagulantium
  • Se avsnitt om interaktioner
 • NOAK är kontraindicerade eller rekommenderas inte vid:
  • Gravt nedsatt njurfunktion:
  • Mekanisk hjärtklaffprotes eller mitralisstenos (minst måttlig)
  • Graviditet och amning
 • Warfarin är kontraindicerat eller rekommenderas inte vid:
  • Graviditet:
   • Kontraindicerat under graviditetens första trimester och sista fyra veckor, och bör undvikas under den övriga tiden
   • Vid graviditet hos patient med mekanisk hjärtklaff, eller indikation för warfarin av andra speciella skäl, ska specialist kontaktas
  • Svårigheter att följa angiven dosregim

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation för antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer 2017

Risk för blödning

 • Risken för ischemisk stroke är nästan alltid större än risken för blödning och antikoagulantiabehandling bör övervägas även hos personer med blödningsrisk.
 • Risken för stroke och blödning är ibland överlappande, som till exempel hög ålder, sköra patienter med fallrisk och patienter med kognitiv störning:
  • Frekventa fall är dock inte relaterat till ökat antal blödningar relaterade till användning av antikoagulantia1
 • Faktorer som kan öka risken för blödning som bör identifieras och om möjligt bör korrigeras är:
  • Icke-modifierbara riskfaktorer är ålder >65 år, tidigare större blödning, svår njursvikt (dialys, njurtransplantation), svår leversvikt, cancersjukdom, tidigare stroke, diabetes, kognitiv svikt/demens
  • Potentiellt modifierbara eller modifierbara riskfaktorer:
   • Skörhet, högt antal fall, anemi, trombocytopeni, eGFR <60 mL/min, hypertoni, läkemedel som ökar blödningstendensen (NSAID/trombocythämmare), överdriven alkoholkonsumtion, dålig följsamhet till behandlingen, fritidsaktiviteter eller yrken med hög risk för blödningar, höga PK-INR-värden
 • Kliniska riskpoängsystem som HAS-BLED, ABH-score och ORBIT saknar klinisk evidens och precision och användning av dem rekommenderas inte som skäl för att avstå antikoagulantiabehandling:6
  • De kan eventuellt användas för att identifiera personer som har ökad risk och därmed behöver följas upp mera noggrant
  • HAS-bled:
 • Anemi under behandlig med perorala antikoagulantia:34
  • Man kan göra uppehåll ett tag för att kunna utföra anemidiagnostik (malignitet?)
  • Eventuellt kan man byta till apixaban/warfarin (möjligen lägre risk för slemhinneblödning) eller sätta ut preparaten (särskilt vid Hb <70–80 g/L)

Symtomkontroll – frekvensreglering

Frekvensreglering

 • Ges framför allt i symtomminskande syfte. Det är något oklar huruvida behandlingen leder till bättre prognos.
 • Innan ställningstagande till långtidsbehandling med frekvensreglerande läkemedel bör en ekokardiografiundersökning utföras för att bedöma ejektionsfraktionen (EF).
 • FF utan symtom eller endast milda symtom, efter elkonvertering eller hos personer där man inte vill återgå till sinusrytm:
  • Mål för hjärtfrekvensen är <110 slag/minut, undvik bradykardi1
  • Dokumentation:
 • Hos personer med besvärande symtom eller vid CRT (biventrikulär pacemaker):1
  • En mer noggrann frekvenskontroll rekommenderas till en vilopuls under 80 slag/minut
  • Ett arbets-EKG rekommenderas och hjärtfrekvensen ska vara <110 slag/minut maximalt 25 % av tiden med maximal ansträngning
  • En långtidsregistering av hjärtrytmen rekommenderas
 • Hos patienter utan tecken på hjärtsvikt/EF ≥40 %:
  • Betablockad i första hand eller;
  • Diltiazem/verapamil
  • Lägg till digoxin om otillräcklig eller utebliven effekt
 • Hos patienter med tecken på hjärtsvikt/EF ≥40 %:
  • Betablockad i första hand eller;
  • Digoxin vid otillräcklig eller utebliven effekt
Exempel på läkemedel för frekvensreglerering (långtidsbehandling)
Bisoprolol 1.25–20 mg 1 tablett dagligen, eventuellt delad dosering Inte vid akut hjärtsvikt och vid allvarlig bronkospasm
Metoprolol 50–400 mg 1–2 tabletter dagligen, maximal dos 400 mg/dygn Såsom vid bisoprolol
Diltiazem 60 mg 3 gånger dagligen, maximal dos 360 mg/dygn Inte vid HFrEF (hjärtsvikt), dosreducering vid nedsatt lever- eller njurfunktion
Verapamil 40–120 3 gånger dagligen, maximal dos 480 mg/dygn Såsom vid diltiazem
Digoxin 0,0625 mg–0,25 mg 1 tablett dagligen Dosreducering vid nedsatt njurfunktion
 • Hos patienter med paroxysmalt förmaksflimmer kan man överväga att utrusta patienter med till exempel bisoprolol 5 mg eller metoprolol 50–100 mg vid behov.
 • Hos patienter med förmaksfladder är det svårare att uppnå rätt frekvens med frekvensreglerande läkemedel och elkonvertering bör övervägas tidigt i förloppet för att försöka återställa sinusrytm:
  • Även istmusablation bör övervägas
 • Amiodaron kan användas för frekvensreglering men användningen begränsas av extrakardiella biverkningar:
 • Ablation av AV-knutan/Hiska bunten med pacemaker bör övervägas ifall läkemedel inte fungerar eller är kontraindicerade:

Annan behandling

 • AV-ablation kan användas hos vissa patienter få att uppnå frekvenskontroll.

Symtomkontroll – rytmreglering

Allmänt

 • Att återgå till sinusrytm och bibehålla den är en viktig del av behandlingen.
 • Målet är främst att minska symtom och förbättra livskvalitet, men rytmreglering kan möjligen förbättra prognosen:
 • Oavsett om sinusrytm uppnås bör patienten behandlas med antikoagulantia enligt CHA2DS2-VASc-riskstratifieringen.

Elkonvertering

 • Proceduren består av att en elektrisk stöt förs igenom hjärtat, under sövning, för att återställa sinusrytmen.
 • Vid nydebuterat FF (<48 timmar) med hemodynamisk instabilitet är akut elkonverting indicerad:
  • Hos patienter med multipla riskfaktorer för tromboemboliska komplikationer kan man överväga att endast ge symtomatisk behandling och avvakta med elkonverteringen tills patienten har fått antikoagulation (se nedan) 
 • Vid symtomgivande FF med mindre än två års varaktighet, och när den utlösande orsaken är behandlad, bör patienten behandlas med NOAK i minst 3 veckor innan proceduren genomförs för att minska risken för stroke:
  • NOAK har visat sig minska tiden till elkonvertering och är ett säkert alternativ till warfarin38
  • Behandling med antikoagulantia i form av warfarin med stabil PT-INR-nivå 2,0–3,0 gör att tiden till elkonverteringen blir betydligt längre och för lägre prioritet i Socialstyrelsens nationella riktlinjer
 • Efter proceduren ska patienten få behandling med antikoagulantia i minst fyra veckor till:1
  • Ett undantag kan göras vid FF <24 timmar 
  • Hos personer med CHA2DS2-VASc ≥1 (män) eller ≥2 (kvinnor) ska ha livslång behandling med antikoagulantia
 • I vissa situationer där akut elkonvertering är indicerad kan man göra en transesofagal ekokardiografi för att utesluta förmakstromboser varefter elkonverteringen kan genomföras efter LMH subkutant efterföljt av peroral antikoagulation med warfarin.
 • Elkonvertering eller farmakologisk konvertering (se nedan) utan antikoagulantia, där transesofagal ekokardiografi uteslutit förmakstromber, rekommenderas inte på grund av ökad förekomst av tromboemboliska händelser:39
  • Bör endast användas hos patienter som inte svarar på frekvensreglering och/eller är hemodynamiskt instabila
  • Det europeiska kardiologförbundet anger att en elektiv elkonverting kan göras <3 veckor om en kardiell tromboskälla utesluts med hjälp av ekokardiografi
 • Kontraindikationer:

Farmakologisk konvertering

 • Konvertering med läkemedel initieras av kardiolog och ger sinusrytm i upp till cirka 80–90 % av fallen.
 • Fördelen med farmakologisk konvertering är att sövning eller fasta inte behövs, men elkonvertering är snabbare, effektivare och minskar inläggningstiden.
 • Exempel på läkemedel som används är flekainid, dronedaron, vernakalant och propafenon (se FASS för dosering). Vid hjärtsvikt eller dålig effekt eller biverkningar av ovan nämnda preparat kontraindicerade och rekommenderas i stället amiodaron (se FASS för dosering).
 • Hos vissa patienter där paroxysmalt förmaksflimmer förekommer sällan kan en vid behovsmedicinering med ovanstående mediciner förskrivas.  

Långtidsbehandling med antiarytmika

 • Långtidsbehandling med läkemedel för att bibehålla sinusrytm görs för att minska FF-relaterade symtom; de har ingen effekt på mortalitet eller risken för inläggning.
 • Behandlingen initieras av kardiolog, vanligtvis hos patienter med symtomgivande FF.
 • Effekten av en sådan behandling är beskedlig och reducerar enbart risken för återfall i FF.
 • Biverkningar av en sådan behandling är vanliga och det rekommenderas därför att endast läkemedel som är säkra används vid långtidsbehandling med antiarytmika:
 • Behandling med ACE-hämmare, ARB och betablockerare kan möjligen minska risken för recidiv.

Kateterablation

 • Elektriska signaler från foci i muskelfibrer vid ingången till lungvenerna kan utlösa flimmerepisoder, proceduren har som mål att skilja dessa fibrer från förmaken:
 • Rekommenderas som alternativ vid symtomatiskt FF, särskilt vid samtidig hjärtvikt (HFrEF), efter att man prövat läkemedel:39-40
 • Vid paroxysmalt eller persisterande förmaksflimmer – ablationsbehandling övervägs hos utvalda patienter:1
 • Antikoagulantiabehandling sätts in minst 3 veckor innan ablationen (PT-INR 2–3 eller behandling med NOAK) och minst 8 veckor efter proceduren:
  • På grund av osäkerhet kring tromboemboliska komplikationer rekommenderas antikoagulantia efter genomförd behandling
  • Livslång behandling rekommenderas hos personer med förhöjd risk enligt CHA2DS2-VASc
 • Behandling med rytmreglerande (antiarytmiska) läkemedel i 8–12 veckor efter genomförd ablation görs ofta för att förhindra tidiga recidiv och det är rimligt att överväga långtidsterapi med dessa läkemedel.
 • Effekten av ablationen är bäst vid behandling av hypertoni, hyperglykemi, övervikt, rökning, dyslipidemi, alkoholöverkonsumtion, sömnapnésyndrom och fysisk inaktivitet1
 • Övrig dokumentation:

Annan behandling

Istmusablation

Maze-kirurgi

Andra kirurgiska metoder

Kardiovaskulär riskminimering, behandling av komorbiditet

Hjärtsvikt

 • Se separat text om hjärtsvikt.
 • Notera att NT-proBNP kan vara förhöjt vid FF utan att hjärtsvikt föreligger.
 • Ekokardiografi kan vara till hjälp för att differentiera mellan de olika tillstånden.

Hypertoni

 • Okontrollerad hypertoni kan bidra till ökad risk för såväl stroke som blödningar.
 • Behandling med ACE-hämmare/ARB rekommenderas i första hand eftersom det finns dokumentation om att dessa läkemedel kan minska risken för FF och minska risken för återfall i FF.

Klaffel

 • Ungefär en tredjedel av alla patienter med FF har någon typ av klaffel.9 Klaffel kan ge hemodynamiska ändringar i hjärtat som kan ge strukturella ändringar i hjärtat, som i sin tur ger ökad risk för FF:
  • Vid utveckling av FF vid känt klaffel bör kirurgiska åtgärder övervägas
 • Klaffel ger i sig en ökad risk för tromboemboliska händelser.
 • Patienter med mekanisk hjärtklaff eller mitralisstenos (reumatiskt klaffel) har så kallat valvulärt FF vilket innebär att behandling med warfarin bör sättas in vid dessa tillstånd (NOAK är rekommenderas ej).
 • Biologisk hjärtklaff:58

Diabetes

 • Diabetes är förutom en viktig riskfaktor för FF även en riskfaktor för stroke och andra aterosklerotiska hjärt-kärlsjukdomar.
 • Intensiv metabol kontroll ger inte minskad risk för FF.
 • Metformin har visat sig kunna ge minskad risk för nyinsjuknande i FF och kan möjligen ge minskad risk för stroke.9

Koronarsjukdom

 • Läs mer i texten Angina pectoris och obstruktiv kranskärlssjukdom.

Övervikt och viktnedgång

 • Övervikt ger ökad risk för FF, beroende på grad av övervikt (BMI).
 • Övervikt ger ökad risk för stroke, tromboembolism och dödlighet hos patienter med FF.
 • Viktminskning kan ge minskad återfallsrisk efter konvertering, mindre symtom och ökad fysisk kondition kan förbättra symtomen.

Cancer

 • Cancer medför ökad risk för såväl trombos som blödning. Cancerformerna som medför störst risk för trombos är cancer hematologiska cancerformer, cancer i pankreas, tarm, lungor, mage och hjärna. Risken för blödningar är störst vid engagemang av slemhinnor, som vid till exempel gastrointestinala och urogenitala cancerformer.59-60
 • På grund av ökad risk för trombos men samtidig ökad risk för blödning rekommenderas försiktighet vid insättning av OAK. Riktlinjer från region Stockholm anger att beslut om att behandla med OAK bör avgöras av behandlande onkolog:59
  • Såväl NOAK som warfarin kan användas, beroende på riskprofil. LMH kan användas i undantagsfall men har bristfällig dokumentation som strokeprofylax
  • Korrigering av riskfaktorer för blödning rekommenderas
  • Läs mer om behandling av FF vid cancersjukdom på Janusinfo (region Stockholm)

Sömnapné och andra respiratoriska sjukdomar

 • Sömnapné kan ge ökad risk för FF, och behandling av sömnapné kan minska risken för återfall i FF.1
 • Förekomst av sömnapnésyndrom ger sämre behandlingsresultat (ablation, elkonvertering).

Kolesterolsänkande behandling?

 • Det saknas rekommendationer om att rutinmässigt påbörja kolesterolsänkande behandling hos personer med FF.1,61
 • Om man vid bilddiagnostik hittar fynd som talar för signifikant ateroskleros bör statinbehandling påbörjas (signifikant plack på ekokardiografi eller tecken på genomgången hjärtinfarkt till exempel):
  • Se även artikeln om Dyslipidemi

Graviditet

Förebyggande åtgärder

 • Behandling av predisponerande sjukdomar, se ovan.
 • Hypertoni är den största enskilda riskfaktorn för utveckling av FF.
 • Hos patienter med systolisk vänstersidig kammardysfunktion eller vänstersidig kammarhypertrofi har ACE-hämmare och angiotensin II-antagonister visat sig ha en förebyggande potential mot FF.62-63
 • Statinbehandling minskar inte förekomsten av FF enligt en metaanalys, men rekommenderas generellt som sekundärprofylax vid påvisad aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom:
  • Se även artikeln om Dyslipidemi
 • Intag av kaffe ger inte ökad risk för FF. I mindre mängder kan kaffe ha en viss förebyggande verkan.64
 • Tillskott av en gram omega-3-fettsyror65 eller 4 gram av omega-3-fettsyror dagligen i ett år66 resulterade inte i minskad förekomst av återfall av förmaksflimmer hos patienter med paroxysmalt FF
 • Regelbunden fysisk aktivitet av måttlig intensitet rekommenderas för att förebygga FF, medan långvarig intensiv träning kan öka risken för utveckling av FF:1
  • Maratonlopp till exempel 
 • Alkoholöverkonsumtion ger ökad risk för FF.1 
 • Hos personer med perifer arteriell sjukdom rekommenderas opportunistisk screening för förmaksflimmer.1 
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • FF uppkommer ofta initialt paroxysmalt innan det blir en permanent rytmstörning:
  • Nydebuterat förmaksflimmer utan underliggande sjukdom går ofta spontant tillbaka till sinusrytm, men recidivfrekvensen är hög
  • Över 50 % av patienterna med akut flimmer slår om spontant inom 24–48 timmar67
  • Av patienter med paroxysmalt förmaksflimmer progredierar 5,5 % per år till permanent förmaksflimmer68
 • Förmaksfladder övergår ofta till FF senare.
 • De subjektiva besvären blir ofta mindre när FF blir permanent.
 • Många upplever perioder eller anfall med flimmer utan symtom, diagnosen ställs ofta vid tillfällig rutinundersökning av hjärtat.
 • Risken för recidiv efter elkonvertering är stor och FF blir permanent hos de flesta efter några år, oavsett behandling.
 • Upp till hälften av de patienter som ordinerats antikoagulantia på grund av strokerisk avbryter behandlingen inom ett år.69

Komplikationer

 • Stroke:
  • 20 till 30 % av alla fall med stroke är en följd av FF
  • I över 15 % av fallen beror stroke hos 70-åringar på FF
  • Hos personer över 80 år räknar man med att stroke i 1/3 av fallen beror på FF
  • Permanent FF ger en betydligt högre risk för trombbildning i vänster förmak än paroxysmalt FF70-71
 • Mortalitet:
  • Ökad risk för död, särskilt kardiovaskulära sjukdomar såsom plötslig död, hjärtsvikt eller stroke
  • En metaanalys visade en mortalitet på 4,7 % per år vid FF:72
  • Jämfört med personer med sinusrytm har patienter med förmaksflimmer fördubblad dödlighet och sex gånger så hög risk för att få en stroke73-74
 • Inläggning:
  • 10 till 40 % av alla patienter med FF blir inlagda årligen
 • Minskad livskvalitet är vanligt hos patienter med FF.
 • Hjärtpåverkan:
  • Obehandlad snabb kammarverksamhet kan leda till hjärtsvikt (20 till 30 % av alla med FF) och/eller kardiomyopati
  • Hjärtats minutvolym minskar med 10–20 % oavsett kammarhastighet på grund av bortfall av förmakskontraktioner
  • Plötslig hjärtdöd förekommer oftare hos personer med FF75
  • Risken för ventrikelflimmer är större hos personer med FF76
 • Kognitiva störningar kan uppträda och särskilt vitsubstansförändringar är vanligare bland patienter med FF.

Prognos

 • Prediktorer för recidiv av förmaksflimmer inkluderar långvarigt förmaksflimmer (varaktighet >3 månader), hjärtsvikt, strukturell hjärtsjukdom, hypertoni, stigande ålder (över 70) och förstorat vänstersidigt förmak.77-78
 • En amerikansk uppföljningsstudie av patienter med nyupptäckt förmaksflimmer visade att mortalitetsrisken var hög de fyra första månaderna efter debut av förmaksflimmer (OR 9,6):79
  • Senare var dödsrisken stabilt måttligt förhöjd i förhållande till övrig population (OR 1,6)
 • Risken för tromboemboliska komplikationer:
  • Är störst precis efter nyuppkommet förmaksflimmer, under det första året med kroniskt förmaksflimmer och den första tiden efter konvertering till sinusrytm62

Uppföljning

Plan

 • Tät kontrol av PK-INR behövs vid behandling med warfarin:
  • Uppföljning vid antikoagulationsbehandling, behandlingsmål för PT-INR är 2,5 (2,0-3,0)
 • Vid behandling med warfarin och NOAK rekommenderas initialt kontroll av eGFR och Hb efter 1 till 3 månader, särskilt hos utvalda patientgrupper:6
  • Patienter över 80 år
  • Patienter med anemi vid insättning
  • Patienter med eGFR <50 mL/min
  • Patienter med annan kardiovaskulär sjukdom och patienter som behandlas med högre doser av diuretika och/eller RAAS-blockerande läkemedel
  • Patienter med diabetes mellitus eller annan avancerad njursjukdom som kan ge snabb njurfunktionsnedsättning

Vad bör kontrolleras?

 • Vid årlig kontroll bör följande kontrolleras:
  • Blodtryck och hjärtfrekvens
  • Blodstatus och njurfunktion (eGFR)
  • Andra läkemedel (inklusive naturläkemedel och tillskott). Användning av ASA/NSAID? Alkoholvanor?
  • Biverkningar?
  • Sjukdomshistoria: Nya sjukdomar? Nya tromboemboliska händelser?
  • Blödningar och bedömning av blödningsrisk?
  • Compliance/följsamhet till behandlingen
  • Självupplevd börda av behandlingen
  • Korrekt informationsbricka
  • Uppföljning och uppdatering av CHA2DS2-VASc-poäng.

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Om sjukdomen och riskerna vid utebliven behandling.
 • Om behandlingen.
 • Om att det är viktigt att vara försiktig vid antikoagulationsbehandling och följa ordinationerna.
 • Att undvika farliga läkemedelskombinationer, till exempel NSAID-preparat/warfarin.
 • Att uppsöka läkare vid blödningar eller biverkningar.

Skriftlig patientinformation

Animationer

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons