Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Kardiologi

Hypertoni (snabbguide)


Uppdaterad den: 2020-05-20
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Detta är en snabbguide som hjälper dig att snabbt få överblick och råd vid hypertoni. Mer information hittar du i huvuddokumentet om hypertoni.

Allmänt

 • Delas in i primär (essentiell) hypertoni där ingen identifierbar orsak föreligger och sekundär hypertoni där andra tillstånd (delvis) förklarar det förhöjda blodtrycket
 • Vitrockshypertoni och maskerad hypertoni är begrepp som används för att benämna tillstånd där uppmätt blodtryck på vårdenhet och utanför vårdenhet inte är detsamma.
 • Ungefär 25–30 % av den vuxna befolkningen har hypertoni och prevalensen är högre hos äldre individer:
  • Predisponerande faktorer är ålder, övervikt/viktuppgång, ärftlighet, etnisk tillhörighet, minskat antal nefroner, högt saltintag, fysisk inaktivitet, diabetes och dyslipidemi, alkohol, vissa personligheter, depression, vissa faktorer i arbetsmiljön och stress
  • Det är inte klarlagt hur essentiell hypertoni uppstår
 • ICD-10: I10 Essentiell hypertoni 

Diagnos

 • Diagnosen hypertoni kan ställas baserad på uppmätt förhöjt blodtryck vid flera tillfällen, se nedan.
 • Diagnostiken bör även bedöma vilken risk patienten har att insjukna i hjärt-kärlsjukdomar, om skador har uppstått till följd av hypertonin och om sekundär hypertoni kan föreligga. 

Klassificering av hypertoni

 

Klass/Diagnos

Systoliskt blodtryck
(mmHg)

  Diastoliskt blodtryck
(mmHg)
Optimalt < 120 och < 80
Normalt 120–129 och/eller 80–84
Högt normalt 130–139 och/eller 85–89
Mild/Grad 1-hypertoni 140–159 och/eller 90–99
Måttlig/Grad 2-hypertoni 160–179 och/eller 100–109
Svår/Grad 3-hypertoni 180 och högre och/eller 110 och högre

Hypertoni (24 h mätning)

Dag

Natt

Dygn

 

135 eller högre

120 eller högre

130 eller högre

 

och/eller

och/eller

och/eller

 

85 eller högre

70 eller högre

80 eller högre

Hypertoni (hemmätning) 135 eller högre och/eller 85 eller högre
Isolerad systolisk hypertoni 140 och högre och < 90
Vitrockshypertoni Fynd enligt ovan endast på vårdenhet, men inte i hemmet
Maskerad hypertoni Fynd enligt ovan endast utanför vårdenhet, men inte på mottagningen
Hypertensiv kris Oftast ett systoliskt tryck >200 mmHg samt ett diastoliskt tryck >120 mmHg i kombination med tecken på organskada

Observera att minst 2 mätningar efter screeningblodtryck bör utföras för att bekräfta diagnosen

Anamnes

 • Sjukhistoria och hereditet:
  • Hjärt-kärlsjukdom i egen sjukhistoria och hos förstagradssläktingar (om insjuknande <65 år för kvinnor och <55 år för män), njursjukdom, diabetes mellitus
 • Aktuellt:
  • Ger i regel inga symtom. Debut, duration och blodtrycksvärden; tidigare och aktuell terapi; graviditetskomplikationer (hypertoni eller diabetes)?
  • Läkemedel som kan ge sekundär hypertoni?
 • Faktorer som kan tala för sekundär hypertoni:
  • Njursjukdom, endokrin störning, obstruktiv sömnapné, tidig debut, ärftlighet, terapiresistens
 • Livsstilsfaktorer som har samband med hjärt-kärlsjukdom:
  • Matvanor, alkoholvanor, tobak, fysisk aktivitet, stress och sömnvanor

Undersökningar

 • Mät blodtrycket på ett standardiserat sätt, minst 2 gånger för att bekräfta diagnosen:
  • Ambulatorisk blodtrycksmätning eller hemmätningar är goda alternativ men har andra gränsvärden, se under klassificering av hypertoni
 • Undersökning av hjärta, lungor, njurar och njurartärer, aorta och perifera kärl. Längd, vikt, BMI och eventuellt midjemått.

Kardiovaskulär riskbedömning

 • Se under behandling.
 • Se även separat artikel om riskbedömning vid hjärt-kärlsjukdom eller huvudartikeln om hypertoni.

Kompletterande undersökningar

 • Blodprover såsom Hb, CRP, kalium, kalcium, albumin, kreatinin och/eller eGFR, glukos samt totalkolesterol med LDL, HDL och triglycerider (om <80–85 år) och eventuellt urat.
 • Urinprov för semikvantitativ bedömning av albumin/kreatininkvot eller mikroalbuminuri:
 • EKG för bedömning av rytm, överledningsrubbningar, vänsterkammarhypertrofi (VKH).
 • Överväg fördjupad utredning (som ambulatorisk blodtrycksmätning) vid misstanke om sekundär hypertoni:
  • Allvarlig eller resistent hypertoni, plötslig stegring av blodtryck trots tidigare stabila värden, debut av hypertoni före puberteten, debut av hypertoni före 30–35 års ålder utan hereditet för hypertoni och utan övervikt

När remittera?

 • Vid osäkerhet kring diagnostik (sekundär hypertoni?); vid behandlingsresistent hypertoni.
Annons
Annons

Behandling

 • Målnivånför blodtryck är lägre än 140/90 mmHg i de flesta grupper:
  • Hos patienter med diabetes <140/85 mmHg, hos patienter med diabetisk och icke-diabetisk nefropati med makroalbuminuri <130/80 mmHg och hos äldre patienter omkring 150/90 mmHg
 • Behandling består av egenbehandling (livsstilsåtgärder) och farmakologisk behandling beroende på blodtrycksvärden och riskkategori:
  • Hos hypertonipatienter finns ett eget riskbedömningssystem, se nedan:
  • Hos patienter utan hypertoni eller med diabetes finns andra metoder för att bedöma risken (SCORE, NDR). 
  • Riskfaktorer vid hypertoni:
 • Egenbehandling:
  • Patientundervisning, viktminskning vid övervikt/fetma, minskning av natriumsaltintag och ändrad kost, tillräcklig fysisk aktivitet, minskat alkoholintag och behandling av andra riskfaktorer såsom rökstopp, behandling av sömnapné och stresshantering
 • Farmakolisk behandling:
Steg Kommentar Åtgärder
 1 Okomplicerad hypertoni och isolerad systolisk hypertoni hos äldre och sköra patienter, annars kan man överväga att gå direkt till steg 2

Monoterapi med en av följande:

 • ACE-hämmare eller ARB
 • Kalciumantagonist
 • Tiaziddiuretikum
 2 Otillräcklig effekt av steg 1, eller som start av behandling

Kombination av två av följande:

 • ACE-hämmare eller ARB
 • Kalciumantagonist
 • Tiaziddiuretikum 
 3 Otillräcklig effekt av steg 3 Kombination av ACE-hämmare eller ARB, kalciumantagonist och tiaziddiuretikum
 4 Otillräcklig effekt av steg 4

Tillägg av beta-receptorblockerare

 5 Otillräcklig effekt av steg 4

Tillägg av mineralkortikoid-receptorantagonister och/eller alfa-receptorblockerare

Överväg remiss till hypertonispecialist

Uppföljning

 • Utvärdering av effekten:
  • Vid livsstilsåtgärder som enda åtgärd bör effekten utvärderas efter 3 veckor till 6 månader, beroende på riskbedömningen
  • Vid läkemedelsbehandling kan efter 2–4 veckor effekten utvärderas:
   • Alla läkemedelsklasser sänker blodtrycket med cirka 10/5 mmHg
   • Vid utebliven effekt bör byte till annan läkemedelsklass övervägas
   • Utvärdera blodtryckskontroll, dostitrering, compliance och biverkningar
   • Vid ACE-hämmare, ARB och diuretika bör även elektrolyter och njurfunktionen följas upp, se nedan
  • Efter några månader kan läkemedelsbehandlingen följas upp av läkare för att bedöma om andra åtgärder är indicerade:
   • Här kan även blodprover såsom kreatinin, elektrolyter, lipider, glukos och urat ingå
 • Årlig kontroll av livsstilsfaktorer, blodtryck samt laboratorieprover såsom kalium, natrium, kreatinin, lipidstatus, blodglukos, kreatinin, albumin/kreatininkvot i urinen, längd, vikt, BMI:
  • Utför även ny riskbedömning vid behov
  • Onormala prover bör kontrolleras oftare
 • Bristande behandlingseffekt:
  • Orsaken kan vara dålig patientmedverkan
  • Vitrockseffekt kan förekomma och kan bekräftas med ambulatorisk blodtrycksmätning
  • Finns risk för sekundär hypertoni?
Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons