Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Kardiologi

Icke-språkliga kognitiva symtom efter stroke


Uppdaterad den: 2020-06-16
Sakkunnig: Remy Waardenburg, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons

Se även texten om Stroke, rehabilitering

Basfakta

Definition

 • Kognitiva symtom förekommer ofta efter stroke eller traumatisk hjärnskada.
 • De vanligaste symtomen är:
  • Neglekt – halvsidigt reducerad uppmärksamhet
  • Problem med rumsuppfattning och riktning – svårighet att sätta ihop delar till en helhet och utföra handlingar i rummet
  • Apraxi – svårighet att utföra viljestyrda målinriktade handlingar på grund av att rörelsernas delmoment väljs fel och kommer i fel ordning
 • Mer än hälften av patienterna har sådana här symtom under den akuta fasen och nästan 50 % har problem efter 11 år:1-2
  • En prospektiv studie (2015) hittade att stroke leder till snabb nedgång i kognitiv funktion och även accelererad och bestående kognitiv reduktion över 6 års tid3
 • Universitetet i Oslo har lagt upp ett antal videoklipp (på norska, med undertexter) som visar kognitiva symtom efter stroke. 
 • Det är viktigt att känna igen kognitiva symtom av följande skäl:
  • För att tillse att patienterna får rehabilitering som är anpassad till problemen
  • De kognitiva symtomen har större betydelse än de sensomotoriska för patientens förmåga att kunna klara sig själv3-6
  • Läkaren bör kunna informera patienten, de anhöriga och vårdpersonalen om patientens problem och i förekommande fall om orsaken till att patienten har en sämre funktionsnivå än vad de sensomotoriska symtomen tyder på

Nationella rekommendationer

Nationella riktlinjer för vård vid stroke (Socialstyrelsen; 2020)

Socialstyrelsen formulerar rekommendationerna som åtgärder som hälso- och sjukvården bör, kan eller kan i undantagsfall erbjuda vid ett visst tillstånd. Syftet är att stödja mottagarna att tolka och tillämpa rekommendationer med rangordningen 1–10. Formuleringen bör används för rekommendationer med rangordning 1–3, kan för 4–7 och kan i undantagsfall för 8–10. Nedan listas rekommendationer med rangordning 1–3 samt åtgärder som inte bör erbjudas.

Primärprevention

 • Hälso- och sjukvården bör erbjuda:
  • Kardiovaskulär läkemedelsprevention till personer med tyst hjärninfarkt (prioritet 3)

Insatser före ankomst till sjukhus

 • Hälso- och sjukvården bör erbjuda:
  • Information till allmänheten om akuta strokesymtom i syfte att öka förutsättningarna för tidig behandling för personer med misstänkt stroke eller TIA (prioritet 2)
  • Strukturerat omhändertagande före ankomst till sjukhuset respektive inne på sjukhuset (exempelvis "Rädda hjärnan-larm") till personer med misstänkt stroke och eventuellt behov av trombolys eller trombektomi (prioritet 1) samt med ocklusion av hjärnans främre stora
   kärl och räddningsbar hjärnvävnad (6–24 timmar efter insjuknandet) för att
   möjliggöra trombektomi (prioritet 1)
  • En läkarbedömning med ställningstagande till fortsatt vårdform vid eventuellt strokeinsjuknande till multisjuka personer inom hemsjukvård eller särskilt boende med stort omvårdnadsbehov (prioritet 2)
 • Hälso- och sjukvården bör göra:
  • En prehospital bedömning med bedömningsinstrument hos personer med misstänkt stroke eller TIA (prioritet 2)
 • Hälso- och sjukvården bör använda:
  • Telemedicin för specialistkonsultation i akutskedet i syfte att ge fortsatt adekvat handläggning till personer med misstänkt stroke (prioritet 2)

Diagnostik

 • Hälso- och sjukvården bör använda:
  • Datortomografi-angiografi i direkt anslutning till undersökning med datortomografi i syfte att identifiera ocklusion av hjärnans stora kärl hos personer med misstänkt akut ischemisk stroke där trombektomi kan vara aktuellt (prioritet 1)
  • Datortomografi-perfusion för diagnostik av räddningsbar hjärnvävnad inför eventuell trombektomi, som tillägg till datortomografi-angiografi vid ischemisk stroke med ocklusion av hjärnans främre stora kärl (6–24 timmar efter insjuknandet) (prioritet 1)
  • Datortomografi för att diagnostisera subaraknoidalblödning hos personer med åskknallshuvudvärk där mindre än 6 timmar har gått efter symtomdebut (prioritet 1)
  • Lumbalpunktion för att diagnostisera subaraknoidalblödning hos personer med åskknallshuvudvärk där datortomografi utförd mer än 6 timmar efter symtomdebut inte visat tecken på blödning (prioritet 1)
 • Hälso- och sjukvården bör erbjuda:
  • Magnetresonanstomografi (MR) inklusive diffusion till personer med misstänkt ischemisk stroke eller TIA med differentialdiagnostiska svårigheter (prioritet 2)
  • Ultraljud till personer med TIA eller ischemisk stroke där karotisintervention (kirurgi/stent) kan vara aktuellt (prioritet 1)
  • Datortomografi-angiografi till personer med TIA eller ischemisk stroke där karotisintervention (kirurgi/stent) kan vara aktuellt (prioritet 2)
  • Magnetresonans-angiografi till personer med TIA eller ischemisk stroke där karotisintervention (kirurgi/stent) kan vara aktuellt (prioritet 3)

Behandling i akutskedet

 • Hälso- och sjukvården bör erbjuda:
  • Intravenös trombolys med alteplas inom 4,5 timmar från symtomdebut till personer med akut ischemisk stroke (prioritet 1)
  • Mekanisk trombektomi till personer med akut ischemisk stroke med ocklusion av hjärnans främre stora kärl (prioritet 1)
  • Mekanisk trombektomi till personer med akut ischemisk stroke med ocklusion av hjärnans bakre stora kärl (basilarisocklusion) (prioritet 2)
  • Acetylsalicylsyra till personer med ischemisk stroke i akutskedet (prioritet 2)
  • Dekompressiv hemikraniektomi till personer med expansiv ischemisk stroke (malign mediainfarkt) i akutskedet (prioritet 1)
  • Neurokirurgi till personer med expansiv lillhjärnsinfarkt i akutskedet (prioritet 2)
  • Blodtryckssänkande läkemedel till personer med intracerebral blödning, i akutskedet (prioritet 3)
  • Behandling med koagulationsfaktorkoncentrat kombinerat med K-vitamin till personer som fått hjärnblödning under behandling med warfarin i akutskedet (prioritet 2)
  • Behandling med idarucizumab för att reversera antikoagulantiaffekt till personer som drabbats av intracerebral blödning under behandling med dabigatran i akutskedet (prioritet 3)
  • Neurokirurgi till personer med expansiv lillhjärnsblödning i akutskedet (prioritet 2)
  • Kalciumantagonister till personer med subaraknoidalblödning i akutskedet (prioritet 2)
  • Behandling med warfarin till personer med cerebral venös trombos i akutskedet (prioritet 3)

Akut omhändertagande

 • Hälso- och sjukvården bör erbjuda:
  • Inläggning på strokeenhet som första vårdenhet till personer med misstänkt stroke (prioritet 1)
  • Vård på strokeenhet till personer med stroke (prioritet 1)
  • Bedömning av sväljförmåga hos personer med stroke (prioritet 1)
  • Bedömning av sväljförmåga med videofluoroskopi eller fiberendoskopi för ytterligare kartläggning hos personer med misstänkt eller verifierad dysfagi vid stroke (prioritet 3)
  • Tidig nutriering med sond (prioritet 2)
  • Nutriering med PEG (prioritet 3)
  • långtidsregistrering 24 till 48 timmar av hjärtrytm med Holter-EKG eller telemetri, för att upptäcka förmaksflimmer hos personer med ischemisk stroke eller TIA (prioritet 2)
  • Bedömning av munhälsan hos personer med stroke (prioritet 2)
  • Inläggning på strokeenhet som första vårdenhet med snabb utredning och tidigt insatt sekundärpreventiv behandling till personer med akut TIA (prioritet 2)
 • Hälso- och sjukvården bör inte erbjuda:
  • Personer med akut stroke vård på en vårdavdelning som inte är strokeenhet, oavsett om det finns tillgång till ett mobilt stroketeam
  • Graderad kompressionsstrumpa för att förebygga venös tromboembolism till personer med benpares eller oförmåga att gå vid stroke i akutskedet

 Rehabiliteringsinsatser under tidig och sen fas

 • Hälso- och sjukvården bör erbjuda:
  • Multidisciplinär teambaserad rehabilitering i sluten vård till personer med måttlig till svår stroke som har stort kvarvarande rehabiliteringsbehov samt kvarstående omvårdnadsbehov, direkt efter vård på strokeenhet (prioritet 2)
  • Tidig understödd utskrivning från sjukhus till hemmet, med fortsatt koordinerad rehabilitering av ett multidisciplinärt stroketeam, till personer med lindrig till måttlig stroke (prioritet 2)
  • ADL-träning i hemmet efter utskrivning till personer med nedsatt ADL-förmåga efter stroke (prioritet 3)
  • Anpassning av omgivningsfaktorer vid nedsatt ADL-förmåga efter stroke för att öka aktivitet och delaktighet (prioritet 2)
  • Fallpreventiva åtgärder till personer med ökad risk för fall efter stroke (prioritet 2)
  • Konditions- och styrketräning till personer som är inaktiva efter stroke (prioritet 3)
  • Uppgiftsspecifik gångträning till personer med lätt till måttligt nedsatt gångförmåga efter stroke (prioritet 3)
  • Intensiv språklig träning (minst 4 timmar i veckan) till personer som har afasi efter stroke (prioritet 3)
  • Kommunikationspartnerträning för närstående till personer som har afasi efter stroke (prioritet 3)
  • Samtalsstöd vid emotionella och psykiska reaktioner efter stroke (prioritet 3)
  • Träning i att använda kompensatoriska tekniker till personer med nedsatt minne efter stroke (prioritet 3)
  • Träning i kompensatoriska tekniker för att öka problemlösningsförmågan till personer med nedsatt problemlösningsförmåga och exekutiv förmåga efter stroke (prioritet 3)
  • Uppgiftsspecifik träning till personer med nedsatt motorisk förmåga efter stroke (prioritet 3)
  • Avlastande hjälpmedel för armen till personer med smärta i skuldran efter stroke (prioritet 3)
  • Praktisk handledning och träning för närstående till personer med stroke (prioritet 3)

Uppföljning och sekundärprevention

 • Hälso- och sjukvården bör erbjuda:
  • Strukturerad uppföljning (där personal med rätt kompetens finns tillgänglig och där återbesökens innehåll och frekvens bestäms av patientens behov) i öppen vård till personer med stroke eller TIA (prioritet 2)
  • Acetylsalisylsyra till personer med ischemisk stroke eller TIA utan förmaksflimmer (prioritet 3)
  • Klopidogrel till personer med ischemisk stroke eller TIA utan förmaksflimmer (prioritet 3)
  • Korttidsbehandling med acetylsalicylsyra och klopidogrel i kombination vid akut ischemisk stroke eller TIA, utan förmaksflimmer (prioritet 3)
  • Blodtryckssänkande läkemedel till personer med högt eller normalt blodtryck efter stroke (prioritet 2)
  • Behandling med statin till personer med ischemisk stroke eller TIA (prioritet 3)
  • Karotiskirurgi inom 14 dagar till personer med symtomgivande karotisstenos (prioritet 1)
  • Trombocythämmare till personer med dissektion i precerebrala kärl med cerebrala ischemiska symptom (prioritet 3)
  • Endovaskulär slutning av PFO inom 6 månader till personer med kryptogen stroke med öppetstående foramen ovale (PFO) (prioritet 3)

Källa: Nationella riktlinjer för vård vid stroke, Stöd för styrning och ledning. Publicerad 2020-01-15

Apraxi

 • Apraxi innebär en nedsatt förmåga att utföra viljestyrda målinriktade handlingar som inte beror på pareser, känselbortfall, koordinationsrubbningar eller tillstånd i rörelseapparaten.
 • Patienten har ofta problem med att välja ut delrörelser i en sammansatt motorisk sekvens eller rörelsernas ordning:
  • Tendens till perseveration (stereotyp upprepning av en enskild rörelse)
  • Svårt att komma i gång med en uppgift
  • Svårt att använda redskap5
  • Problem med att hantera föremål eller anpassa greppet efter de behov som uppgiften kräver
  • Osmidiga rörelser
 • Apraxi ses oftast vid skador i vänster hemisfär och ofta samtidigt med afasi:
  • Av denna anledning kan det vara svårt att skilja mellan de två symtomen; patienten kan verka apraktisk eftersom han eller hon inte förstår vad som ska göras på grund av språkproblem
 • Apraxi kan undersökas genom att läkaren ber patienten att visa hur en vardagsaktivitet som till exempel att kamma håret eller borsta tänderna utförs.
 • Eventuellt kan läkaren visa den rätta rörelsen och se om patienten klarar av att imitera den.
 • Icke-apraktiska symtom:
  • Enskilda symtom kallas ibland felaktigt för apraxi, till exempel "konstruktionsapraxi" och "påklädningsapraxi"
  • Dessa beteckningar används ofta om tillstånd som bättre kan förklaras som problem med rumsuppfattning och riktning, neglekt och/eller bristande kroppsuppfattning

Problem med rumsuppfattning och riktning

 • Problem med rumsuppfattning och riktning innebär svårighet att sätta ihop delar till en helhet och utföra handlingar i rummet.
 • Patienten kan ha svårt att uppfatta förhållandet mellan den egna kroppen och rummet omkring, problem med kroppsdelars inbördes förhållande och problem med höger och vänster.
 • Problem med avståndsbedömning kan visa sig genom att patienten inte klarar av att greppa ett glas som står på bordet eller att han/hon häller kaffe utanför koppen.
 • Patienten kan även sätta sig helt eller delvis utanför stolen, kan ha problem med att känna igen sig i kvarteret och klarar inte av att uppfatta ett klädesplagg som en tredimensionell struktur.
 • Problem med relationer mellan objekt kan visa sig genom att patienten till exempel inte klarar av att sätta ihop delarna till en kaffebryggare trots att han/hon har gjort detta många gånger förr.
 • Problem med rumsuppfattning och riktning innehåller ofta element av agnosi.
Annons
Annons

Agnosi

 • Agnosi innebär en bristfällig förmåga att känna igen sammansatta sensoriska stimuli som en helhet.
 • Rena agnosier ses relativt sällan, men agnosi förekommer ofta som ett element i problem med rumsuppfattning och riktning.
 • En rad olika agnosier finns beskrivna:
  • Taktil agnosi:
   • Patienten har normal känsel, men kan ändå inte känna igen ett föremål som han/hon håller i handen och känner på
  • Visuell agnosi:
   • Patienten har normal syn och kan beskriva detaljerna i en bild, men förstår ändå inte vad det föreställer
  • Prosopagnosi:
   • Patienten kan inte känna igen ansikten
  • Auditiv agnosi:
   • Patienten hör ljud men kan inte förstå innebörden

Neglekt

 • Neglekt betyder reducerad uppfattning av den egna kroppen eller rummet på den ena sidan, vanligtvis vänster.
 • Det talas om kroppsneglekt respektive visuellt neglekt. Ofta förekommer båda formerna samtidigt och grader av neglekt är mycket vanliga vid skador i höger hemisfär:
  • Visuellt neglekt:
   • Patienterna har ofta svårt att hitta början av en textrad när de ska läsa
   • I uttalade fall äter de bara den del av middagsportionen som ligger till höger på tallriken
  • Kroppsneglekt:
   • Patienter med kroppsneglekt glömmer ofta att klä på sig ordentligt på vänster sida av kroppen och det kan hända att män bara rakar halva ansiktet
   • De kan löpa stor risk att ådra sig skador, till exempel på grund av att de inte märker att den förlamade armen hänger och dinglar eller kommer in i hjulet på rullstolen
 • Omfattning:
  • Neglekt förekommer i alla grader, från ganska lätt halvsidig ouppmärksamhet som bara avslöjas vid krävande neuropsykologiska tester till total negligering av den sjuka kroppshalvan

Avgränsning från halvsidigt synbortfall och halvsidigt, reducerat beröringssinne

 • Neglekt bör avgränsas från halvsidigt synbortfall (homonym hemianopsi) och halvsidigt reducerat beröringssinne, även om båda delarna kan förekomma samtidigt.7
 • Vid isolerat neglekt har patienten normalt synfält och normal känsel när dessa sinnen testas på vanligt sätt med ett stimulus åt gången.
 • När patienten utsätts för flera stimuli samtidigt brukar han/hon systematiskt missa de stimuli som kommer in i synfältet från vänster.
 • Neglekt ska inte förväxlas med psykologisk förnekelse då patienten inte vill erkänna för sig själv att han/hon är sjuk eller att den förlamade kroppsdelen tillhör honom/henne.

Test av neglekt

 • Visuellt neglekt kan grovtestas genom att läkaren närmar sig patienten från hans/hennes sjuka sida för att se om det går att fånga patientens uppmärksamhet.
 • En modifierad och förenklad version av Donders test kan också användas:
  • Patienten har båda ögonen öppna och tittar rakt på läkarens ansikte
  • Läkaren sträcker ut fingrarna i patientens båda laterala synfält och rör på fingrarna, först på den ena handen och sedan på den andra
  • Om patienten klarar av att identifiera på vilken sida fingrarna rör sig provar läkaren att röra på fingrarna på båda händerna samtidigt
  • Om patienten då tenderar att bara rapportera rörelse på den ena sidan tyder det på visuellt neglekt
 • På motsvarande sätt kan läkaren testa kroppsneglekt genom att undersöka känseln i händerna var för sig och sedan känseln i båda händerna samtidigt.
 • Andra möjligheter är att be patienten göra följande:
  • Markera mitten av en vågrät linje på ett papper – patienter med visuellt neglekt kan inte hitta mitten
  • Rita av en enkel figur eller skriva tal på en cirkel så att det blir en klocka

Anosognosi

 • Anosognosi innebär att patienten har bristande uppmärksamhet på sin hemipares och inte upplever den sjuka kroppsdelen som sin egen.
 • Det är patienter med extrem grad av det här symtomet som ibland kan utbrista: "Doktorn, det är någon som har lagt en arm i min säng!"
 • Detta är ett kognitivt bortfallsfenomen som bör avgränsas från mer psykologiskt betingad förnekelse av sjukdomen.

Symtom som är kopplade till minne och orientering

 • Demens kan uppstå som ett led i en cerebrovaskulär sjukdom, men det är också vanligt att strokepatienter som inte uppfyller kriterierna för demens ändå har nedsatt minnesförmåga, nedsatt uppmärksamhet, koncentrationsproblem och har lättare för att distraheras.
 • Strokepatienter upplever ofta milda minnesproblem som mycket problematiska och för många är sådana symtom lika besvärande som motoriska svårigheter.
Annons
Annons

Problem med affektkontroll

 • De mest uttalade symtomen som är kopplade till beteende ses vid frontala skador.
 • Patienterna kan visa brist på initiativ, ha planeringsproblem och bete sig okritiskt eller oartigt.
 • De kan ha dålig insikt i sin egen situation, uppvisa tydligt nedsatt stresströskel och ibland ha tendens till konfabulering (hitta på berättelser).
 • Sådana symtom är extra belastande för de anhöriga och det är därför viktigt med bra information om symtomens orsak.

Emotionell inkontinens

 • "Emotionell inkontinens" eller opassande gråt och skratt är en variant av bristfällig beteendekontroll.
 • Händelser som är neutrala eller bara lätt emotionellt laddade kan leda till kraftig gråt, även om patienten inte nödvändigtvis känner sig ledsen.
 • Symtomet måste alltså skiljas från depression.
 • Mer sällan är patientens emotionella inkontinens positivt laddad, vilket innebär gapskratt som inte står i relation till situationen.
 • Sådana symtom kan kännas mycket besvärande och socialt hämmande.
 • Det är viktigt med utförlig information om symtomets kännetecken och orsak.
 • I uttalade fall kan patienten försöksvis behandlas med antidepressiva läkemedel av typen selektiva serotoninupptagshämmare:
  • Det finns studier av låg kvalitet som visar att antidepressiva kan ha effekt8

Symtom och funktionell hjärnorganisering

 • Sambandet mellan hjärnskadans lokalisering och de kognitiva symtomens karaktär är komplext och skador i olika delar av hjärnan kan ge upphov till likartade symtombilder.
 • Detta beror sannolikt på att normal kognitiv funktion förutsätter normal aktivitet i många områden av hjärnan som är delvis anatomiskt åtskilda.
 • Dock associeras problem med rumsuppfattning och riktning samt praktiska svårigheter i hög grad med skador i bakre delen av parietalloberna medan problem med beteende och omdöme förknippas med skador i frontalloberna.
 • Dessa områden av hjärnbarken har synaptiska förbindelser med många kortikala och subkortikala delar av hjärnan.
 • Med flera undantag associeras enskilda kognitiva symtom i synnerhet med skador i antingen höger eller vänster hemisfär.

Typiska symtom vid skada i vänster hemisfär

 • Vänster hemisfär antas ha särskild betydelse för språk, detaljer och sekvens.
 • Typiska kognitiva symtom vid skador i vänster hemisfär är därför afasi och apraxi.
 • Patienter med skada här framstår ofta som långsamma, icke-impulsiva, självkritiska och deprimerade.
 • På grund av språksvårigheter har de ofta begränsad nytta av verbala instruktioner som dessutom kan göra dem förvirrade.
 • Istället kan de ha nytta av att någon visar dem rörelser och uppgifter.

Typiska symtom vid skada i höger hemisfär

 • Höger hemisfär tycks spela en särskild roll när det gäller uppgifter som rör koordination och samtidig perception av flera stimuli.
 • Patienter med skada i höger hemisfär har därför ofta problem med komplex perceptionell bearbetning, till exempel rumsuppfattning och riktning samt neglekt.
 • Dessa patienter har ofta reducerad uppmärksamhet, nedsatt kritisk förmåga och dålig insikt i den egna sjukdomsbilden.
 • De kan vara impulsiva och snabba.
 • Deras språkfunktion är ofta bättre bevarad, så de kan ofta hjälpas genom verbala instruktioner.

Test/utvärdering av kognitiv funktion

 • Neuropsykologisk testning:
  • Den bästa utvärderingen av patientens kognitiva funktion uppnås genom tester hos en neuropsykolog och resultatet av de neuropsykologiska testerna räknas som "gyllene standard"
 • Man bör därför göra en grov bedömning av den kognitiva funktionen och eventuellt remittera patienten vidare till en neuropsykolog i utvalda fall.
 • Många arbetsterapeuter besitter kunskaper och färdigheter som rör kognitiv funktionsbedömning och kan vara till hjälp i läkarens diagnostiska arbete.
 • Läkaren måste dock själv ha tillräckligt med insikt i ämnet för att kunna se samband mellan eventuella fynd och patientens samlade medicinska situation.

Tester?

 • Det finns inga enkla och snabba tester för kognitiva symtom som är erkända och validerade.
 • MOCA, The Montreal Cognitive Assessment, utvärderar uppmärksamhet och koncentration, exekutiva funktioner, minne, språklig förmåga, visuokonstruktiva förmågor, abstrakt tänkande, räkneförmåga och tids- och rumsorientering:9-11
  • MOCA kan underskatta de kognitiva symtomen
 • Mini Mental Status (MMSE) är mindre lämpligt för utvärdering av kognitiva symtom efter stroke än för utvärdering av demens
 • I det dagliga kliniska arbetet kommer läkaren ofta långt med att observera patienten när han/hon utför vardagsaktiviteter som att klä på sig eller äta, i kombination med enkla målinriktade undersökningar som bara kräver papper och penna.

Träning och rehabilitering vid kognitiva utfall

 • Kognitiv rehabilitering har mindre robust dokumentation än motorisk rehabilitering, men det finns god evidens för effekten av rehabilitering på symtom som neglekt och afasi.
 • Vid kognitiva funktionsnedsättningar är huvuduppgiften ofa att hjälpa patienten förstå och acceptera sina funktionsnedsättningar.
 • En patient med ett rent motoriskt bortfall har i regel inga svårigheter att förstå att "min arm är förlamad". Patienter har däremot ofta problem med att uppnå insikten som är en förutsättning för att kunna träna och förbättra sin funktion:
  • Det gäller framför allt hos patienter med skador i högerhemisfären
 • I många fall måste patienten ges uppgifter så att han/hon genom bekanta dagliga aktiviteter kan inse att kroppen inte fungerar som den brukade.
 • Detta kan vara en smärtsam insikt och en sådan konfrontation måste därför göras varsamt.
 • Gradvis stegring av uppgiferna är en viktig del av rehabiliteringen, de ska vara tillräckligt svåra för att de ska ha träningseffekt men å andra sidan inte upplevas som omöjliga.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Källor


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons