Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Kardiologi

Infektiös endokardit


Uppdaterad den: 2022-01-28
Sakkunnig: Veronica Pahlberg, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons

Basfakta

Definition

 • Infektiös endokardit är ett septiskt tillstånd med infektion i endokardiet i klaffar eller i protesmaterial i hjärtat.1
 • Sjukdomsbilden kan vara mycket varierande och det gör att det i många fall tar lång tid innan rätt diagnos ställs.

Förekomst

 • Incidens:
  • Ungefär 650 fall per år i Sverige (4–8 per 100 000 invånare) rapporterade till Svenska endokarditregistret1
  • Internationellt anges en incidens på 1,5–11,6 fall per 100 000 personår1
  • Vid intravenöst missbruk är incidensen 60 gånger högre än i normalbefolkningen1
 • Kön:
  • 3 av 4 med diagnosen är män2
 • Ålder:
  • Incidensen ökar med åldern
  • Medianåldern är 73 år både hos män och kvinnor2
 • Endokardit hos barn är ovanligt:1
   • Incidens 0,34–0,64 episoder/100 000 barn och år
   • Ses främst hos barn med komplicerade kongenitala vitier
   • Ökad risk i samband med hjärtkirurgi

Etiologi 

 • Endokardit ter sig lite olika beroende på lokalisation, om förekomst av främmande material och patogen (nästan uteslutande bakterier):1
 • Nativ vänstersidig endokardit (NVE):
  • Endokardit på nativ (kroppsegen) klaff
  • Vanligaste formen av infektiös endokardit
  • Vänstersidig endokardit involverar aorta och/eller mitralklaff:
   • Subakut form:
     • Orsakas oftast av alfastreptokocker
   • Akut form:
     • Orsakas oftast av S. aureus
 • Högersidig endokardit utan CIED eller samtidig NVE:
  • I hög grad associerat med intravenöst missbruk
  • Orsakas oftast av S aureus
  • Nästan uteslutande triscupidalisklaff
  • Emboliserar ofta till lungorna
 • Protesendokardit, Prostetic Valve Endocarditis (PVE): 
  • Tidig form:
   • Inom ett år från klaffoperation
   • Ofta koagulasnegativa stafylokocker (KNS) peroperativt, främst vid mekanisk klaff
  • Sen form:
   • Ofta på biologisk klaff med samma bakterier som NVE, men KNS förekommer
 • CIED-infektion (Cardiovascular Implantable Electronic Device)
  • Infektion på hjärtelektrod eller klaff, vid:
   • Pacemaker (vanligast)
   • ICD (Implantable Cardioverter Defibrillator)
   • CRT (Cardiac Resynchronization Therapy, biventrikulär pacing)

Patogenes

 • Bakteriemi kombination med endotelskada på hjärtklaffen är förutsättningar för utvecklingen av endokardit.3
 • Bakteriemi:
  • Bakterierna kan nå blodbanan till exempel via intravenös infart eller vid tandingrepp
  • Transient (övergående) bakteriemi förekommer vid tuggning och tandborstning beroende av inflammation i munslemhinnan, i regel övergående inom 20 minuter4
 • Endotelskada på hjärtklaff:
  • Förändringar på klaffen kan uppstå som följd av:5
   • Ingrepp
   • Turbulent blodflöde
   • Intravenösa droger 
   • Degeneration
  • Endotelskada ger fibrinutfällning och ansamling av trombocyter
  • I sådana icke-bakteriella trombotiska vegetationer kan bakterier från övergående bakteriemier hitta bra tillväxtförhållanden
 • Bakteriernas virulensfaktorer, förmågan att vidhäfta till hjärtklaffarna och kolonisera vävnaden är också av betydelse.

Mikrobiologi

 • De allra flesta infektiösa endokarditer beror på stafylokocker (vanligast) eller streptokocker.
 • S. aureus är vanligast och orsakar cirka en tredjedel av fallen.6
 • HACEK-gruppen, Haemophilus spp (species), Aggregatibacter, Cardiobacterium, Eikenella och Kingella, förekommer men är ovanligt. 
  • HACEK ger mycket hög risk för endokardit vid klaffprotes eller CIED1
  • Bakteriemi förekommer vid bukinfektioner såsom appendicit1
 • Andel konstaterade fall i endokarditregistret:2
  • S aureus (39%)
  • Alfastreptokocker (36%)
  • Enterokocker (8%)
  • Hemolytiska streptokocker grupu A, B, C, G, F, pneumokock (6%)
  • Koagulasnegativa stafylokocker (KNS) (6%)
  • HACEK-gruppen (2%)
  • Övriga (4%)
  • Negativ odling (1%)
 • Polymikrobiell endokardit är ovanligt men förekommer vid högersidig endokardit främst kopplat till intravenöst missbruk.7
 • Candidaorsakad endokardit är mycket ovanligt men förekommer främst hos personer med riskfaktorer som intensivvård, intravenöst missbruk eller klaffprotes.1

Predisponerande faktorer

 • Vanliga predisponerande faktorer är:1
  • Kongenitalt eller förvärvat vitium
  • Intravenös droganvänding (ökad risk för bakteriemi med S. Aureus)
  • Främmande material:
   • Klaffprotes
   • Inopererad kardiell elektronisk device (CIED)
  • Tidigare genomgången endokardit
 • Endokardit, framförallt orsakad av S. aureus, förekommer också hos personer utan känt vitium.8
 • Andra faktorer som ger ökad risk är diabetes, hemodialys och malignitet.6
 • Kronisk reumatisk hjärtsjukdom, som följd av immunologisk reaktion vid streptokockinfektion, är numera en ovanlig orsak.1

ICD-10

 • I33 Akut och subakut endokardit (inflammatorisk hjärtklaffsjukdom)
  • I33.0 Akut och subakut infektiös endokardit
  • I33.9 Akut och subakut endokardit, ospecificerad

ICD-10 Primärvård

I38-P Akut och kronisk endokardit

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Diagnoskriterier enligt Dukes har varit dominerande de senaste decennierna.
 • På senare år har diagnoskriterierna förändrats efter European Society of Cardiology (ESC) guidelines 2015, se Svenska infektionsläkarföreningens vårdprogram infektiös endokardit.
 • Diagnosen ställs med hjälp av: 
  • Anamnes och status
  • Mikrobiologiska analyser, främst blododling, eventuellt PCR eller serologi
  • Bilddiagnostik främst ekokardiografi 

Differentialdiagnoser

 • Infektion/sepsis
 • Cancersjukdom
 • Stroke
 • Autoimmun sjukdom som SLE som orsak till klaffvegetation

Anamnes 

 • Den kliniska bilden är varierande och kan drabba många olika organsystem.
 • Tillståndet bör alltid misstänkas vid långvarig feber av okänd orsak. 
 • Riskfaktorer som stärker misstanken är: 
  • Kongenitalt vitium
  • Förvärvad klaffsjukdom
  • Klaffprotes
  • Intravenöst missbruk 
 • Tandläkarbesök eller behandling hos tandhygienist:
  • Risk för bakteriemi och endokardit främst vid dåligt tandstatus/tandköttsinflammation i kombination med klaffskada
  • Eventuell tandvårdsbehandling senaste 3 månaderna är en relevant anamnestisk uppgift 1
 • Inkubationstiden är ofta kort, vid streptokocker oftast < 2 veckor, men vid ett subakut förlopp kan symtomen vara ospecifika och det kan ta lång tid från första symtom till diagnos.7

Kliniska fynd

  • Fyra processer bidrar till symtombilden:7-8
   • Systemisk infektion
   • Klaffinfektion med lokala symtom från hjärta såsom symtom på hjärtsvikt
   • Mikroembolier till andra organ som CNS
   • Cirkulerande immunkomplex
  • Akut infektiös endokardit:
   • Orsakas oftast av S. aureus, har ett snabbt förlopp
   • Medför i regel allmänpåverkan, hög feber och cirkulationssvikt 
  • Subakut infektiös endokardit
   • Orsakas i regel av streptokocker, enterokocker, KNS eller HACEK
   • Ger ofta ett mer långsamt insjuknande med ospecifika symtom som feber, nattsvettningar, kraftlöshet och viktnedgång
  • Feber är det vanligaste symtomet:1
   • Ofta är febern låggradig, under 39° C, och remitterande (varierande)
   • Feber kan saknas hos patienter med nedsatt immunförsvar och äldre7
  • Blåsljud på hjärtat är vanligt men oftare på grund av befintligt vitium än nytillkommet1
  • Hos upp till 15% saknas blåsljud framförallt vid högersidig endokardit9 
  • Hjärtsvikt uppkommer hos cirka 40 %
  • Embolier från vegetationer på klaffarna till andra organ som hjärna, lunga, njure eller mjälte förkommer och är symtomgivande hos cirka 30 %
  • Stroke eller nytillkomna symtom på hjärtsvikt i kombination med feber bör ge misstanke om endokardit.1
  • Septiska embolier kan orsaka mykotiska (infektiösa) aneurysm i artärer med risk för ruptur och blödning som subaraknoidalblödning
 • Hudförändringar:
  • Kan uppstå som följd av embolier och cirkulerande immunkomplex i form av:
   • Petekier och purpura 
   • Splinterblödning, kapillär streckformad blödning, kan ses under naglar men är ospecifikt (se nagelförändringar)
   • Janeway lesioner, består av mikroabcesser och orsakar oömma makulopapler i händer och under fötter 
   • Oslers knutor, ömmande röda förändringar på fingrar eller tår, kopplade till vaskulit
 • Roths fläckar:
  • Petekier på retina i form av hemorragiska fläckar med central uppklarning
  • Ses i ögonbotten vid endokardit, men även vid andra tillstånd som anemi, leukemi, anoxi, preeklampsi och diabetesretinopati10
 • Andra immunologiska komplikationer som splenomegali, reaktiv artrit och glomerulonefrit förekommer. 
 • Njursvikt rapporteras hos cirka 30% men är ofta reversibel.

 Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Infektionsparametrar som LPK och CRP är förhöjda.
 • I regel är det inte aktuellt att utreda patient vidare i primärvården
 • Vid misstanke om infektiös endokardit ska patienten akut remitteras till sjukhus för blododling och handläggning.
 • Infektionsläkare bör konsulteras vid behov.

Andra undersökningar

Mikrobiologi

 • Blododling är avgörande för diagnosen:
  • Ställningstagande till insättning av antibiotika ska tas innan svar på odling
  • Förlängd odlingstid kan vara av värde, ange endokarditfrågeställning på odlingsremiss1,11
  • Negativa blododlingar utesluter inte infektiös endokardit1
  • Studier har påvisat negativ blododling i upp till 30 % av fallen, i vissa fall på grund av antibiotika före odling
 • Vidare mikrobiologisk diagnostik bör ske i samråd med infektionsläkare och respektive mikrobiologisk enhet. 
 • Ofta tas odlingar även från andra lokaler (urin, nasofarynx, svalg).
 • Vid negativ blododling kan PCR för bakterier och svamp vara av värde.
 • Serologi används vid misstanke om vissa specifika patogener.

Ekokardiografi

 • Transtorakal ekokardiografi (TTE) utförs i första hand.
 • Transesofagal ekokardiografi (TEE):
  • Används vid stark klinisk misstanke, som komplement till TTE, vid främmande material som klaffprotes eller misstanke om abscess
 • Ekokardiogafi:
  • Visar vegetationer på klaffarna i 80% av fallen1
  • Kan utvärdera graden av till exempel klaffinsufficiens och ventrikulär funktion.
 • Vegetationer uppstår som följd av endotelskada och vid nytillkommet fynd ska alltid endokardit misstänkas men det kan förekomma vid andra tillstånd som SLE eller Behcets sjukdom.
 • Vid negativt utfall rekommenderas upprepad undersökning efter 5–7 dagar om misstanken om endokardit kvarstår.

EKG

 • Retledningshinder kan ses vid abscess.
 • Hjärtinfarkt kan ses som följd av septisk embolisering.

Hjärt-lungröntgen

 • Kan visa tecken till hjärtsvikt och/eller septiska lungembolier (vid högersidig endokardit/CIED).

Biokemi

 • Rutinprover: blodstatus, kreatinin, CRP

Övrig diagnostik

 • Tecken till embolier:
  • DT lungor eventuellt DT thorax/buk
  • DT/MRT hjärna 
  • Ögonkonsult
 • Koronarangiografi:
  • Främst inför eventuell kirurgi, bedömning av kardiolog/ thoraxkirurg
 • EKG-styrd DT hjärta och PET-DT kan användas som komplement i utredning främst vid protesendokardit.

När remittera?

 • Patienter med misstänkt endokardit ska remitteras akut till sjukhus.
 • Tecken på sepsis och oklar eller långvarig feber framförallt hos patienter med medfödda hjärtfel eller förvärvad hjärtklaffsjukdom ska ge misstanke om infektiös endokardit 

Behandling

Behandlingsmål

 • Behandla infektion och minimera komplikationer, påverkan på hjärta och andra organ.

Behandlingen i korthet

 • Infektionsläkare bör konsulteras. 
 • Vid påverkad patient eller stark misstanke om infektiös endokardit inleds empirisk antibiotikabehandling.
 • I vissa fall krävs kirurgisk intervention.
 • För utförliga behandlingsriktlinjer se Infektionsläkarföreningens Vårdprogram Infektiös endokardit

Antibiotika

 • Vid akut insjuknande med påverkad patient inleds akut behandling enligt riktlinjer för andra diagnoser och sepsis. I regel ges betalaktamantibiotika som täcker in S aureus, vid protesklaff med tillägg av vankomycin för att behandla KNS.
 • Vid stark misstanke om endokardit (feber i kombination med nydebuterad hjärtsvikt, nytillkommet blåsljud eller embolisering) inleds empirisk antibiotikabehandling:
  • Vid misstanke om S aureus (central infart, hudinfektion eller intravenöst missbruk): Kloxacillin
  • Om S aureus är osannolikt: Bensylpenicllin med eventuellt tillägg av aminoglykosid
 • Vid subakut insjuknande och opåverkad patient kan man avvakta något, utreda vidare och invänta svar på blododling.
 • Valet av antibiotika anpassas efter resistensmönster efter svar på blododling.
 • Antibiotikabehandling ges i regel i 4 veckor:
  • Vid okomplicerade fall kan 2 veckor vara tillräckligt1,12
  • Vid protesinfektion rekommenderas 6 veckors behandling
 • Antibiotika ges intravenöst men i vissa fall där patienten svarat bra på behandling kan man övergå till peroral behandling efter 2 veckor med poliklinisk uppföljning

Blododlingsnegativ endokardit

 • Diagnosen och given behandling omvärderas vid negativ blododling.
 • Studier har påvisat negativ blododling i upp till 30 % av fallen.
 • Endokardit där blododling är negativ efter 5 dagar (5–10 dagar vid klaffprotes) ses som blododlingsnegativ.
 • Orsaker till blododlingsnegativ endokardit kan vara:
  • Antibiotika före odling
  • Ovanliga svårodlade eller icke odlingsbara agens som svamp
  • Icke infektiös genes

 Svampendokardit

 • Svampendokardit är sällsynt och utgör drygt 1% av alla fall.
 • Mortaliteten är mycket hög.
 • Candida albicans är vanligaste agens.
 • Svampendokardit förekommer främst hos personer med riskfaktorer som intensivvård, intravenöst missbruk eller klaffprotes.
 • Klaffkirurgi är indicerat i de flesta fall och postoperativt antimykotisk behandling 6 veckor.

Kirurgi

 • Kirurgisk åtgärd kan ske i form av klaffkirurgi, antingen klaffbyte till biologisk eller mekanisk klaff, eller klaffbevarande kirurgi, klaffplastik.
 • Akut kirurgi genomförs i 25–40% av fallen och har tre huvudsakliga indikationer:
  • Hjärtsvikt:
   • Moderat till svår progressiv hjärtsvikt som följd av klaffläckage
  • Förebygga embolisering:
   • Embolisering sker oftast redan innan endokarditdiagnos
   • Vid stora vegetationer och stor risk för embolisering kan man i vissa fall sannolikt minska risken med tidig kirurgisk intervention
  • Okontrollerad infektion:
   • Fortsatt feber och bakteriemi efter 7–10 dagar trots behandling
   • Lokal okontrollerad infektion som abscess
   • Vissa fall av protesendokardit
 • Beslut om och när kirurgi behövs tas efter sammanvägning av indikationer och risker för individen och bör ske i samverkan mellan infektionsläkare, thoraxkirurger, kardiolog och eventuellt andra specialiteter. 
 • Kirurgi är ofta komplicerat och förenat med hög risk, inte minst för att samsjukligheten är stor:
  • 30-dagars mortaliteten i Sverige har rapporterats till 8%.
  • Det finns riskkalkylatorer som stöd för beräkning av peroperativ mortalitet. EuroSCORE I och II (European system for cardiac operative risk evaluation) används vid hjärtkirurgi men har visat sig oprecist vad gäller kirurgi vid endokardit. Andra alternativ har tagits fram men inte studerats i tillräcklig omfattning.1,9
Annons
Annons

Förebyggande åtgärder

 • Antibiotikaprofylax vid tandvård har varit ett omdiskuterat ämne och rekommenderas fortfarande i många länder trots bristande evidens.
 • I Sverige rekommenderas antibiotikaprofylax endast vid flera riskfaktorer, se Läkemedelsverkets indikationer för antibiotikaprofylax i tandvården
 • Man har inte kunnat påvisa någon ökad frekvens av endokardit orsakad av alfastreptokocker i Sverige sedan riktlinjerna ändrades.1
 • Risken för bakteriemi från munhålan korrelerar med graden av inflammation, därför rekommenderas förebyggande tandvård, god munhygien och regelbundna kontroller hos tandläkare.

 

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Flera faktorer påverkar sjukdomsbild och förlopp: bakteriens virulensfaktorer, känslighet för antibiotika, vilka klaffar som är drabbade, förekomst av främmande material och samsjuklighet och komplikationer.
 • Insjuknandet kan vara akut eller subakut.
 • Första symtom är ofta oklar feber.
 • Embolisering är vanligt, ofta redan innan diagnos.

Komplikationer

 • Embolisering med risk för neurologiska komplikationer.
 • Septiska embolier kan orsaka arteriella mykotiska (infektiösa) aneurysm med risk för ruptur.
 • Klaffruptur. 
 • Hjärtsvikt.
 • Njursvikt. 

Prognos 

Återinsjuknande1

 • Risken för att återfå endokardit rapporteras till 0,6–2,4 %:
  • Återinsjuknande inom 6 månader, "relaps", kan kopplas till otillräcklig antibiotikabehandling eller kvarvarande infektionsfokus som abscess
  • Ny endokardit, reinfektion, efter 6 månader eller senare, ses främst vid flera riskfaktorer

Mortalitet

 • Utan behandling är mortaliteten mycket hög.8
 • Mortaliteten vid infektiös endokardit är i Sverige rapporteras till cirka 10 %.2
 • Kvinnor har högre mortalitet, är äldre vid diagnos och opereras mer sällan än än män vid endokardit.
 • Mortaliteten är 15 % vid protesendokardit jämfört med 6 % vid endokardit i nativ klaff.
 • Högersidig endokardit har ofta god prognos.

Uppföljning

Plan

 • Uppföljning sker i regel inom sekundärvården.
 • Återbesök rekommenderas cirka en månad efter utskrivning till ansvarig läkare.
 • Förutom allmän klinisk undersökning bör infektionsparametrar, njurfunktion och eventuella tecken till hjärtsvikt eller rytmrubbning följas upp.
 • Tandläkarbedömning rekommenderas under vårdtiden samt fortlöpande uppföljning med förebyggande tandvård.

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Patientorganisationer

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons