Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Kardiologi

Kardiogen chock


Uppdaterad den: 2018-12-19
Sakkunnig: Remy Waardenburg, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons

Basfakta

Definition

 • Akut hjärtsviktssyndrom med hypotension och betydlig reduktion av hjärtats minutvolym och reducerad vävnadsperfusion, och därigenom dyspné, kall och fuktig hud, sviktande diures, minskat medvetande. Orsakas oftast av hjärtinfarkt.1-2
 • Kardiogen chock är den vanligaste dödsorsaken efter akut hjärtinfarkt.3

Förekomst

 • Förekommer hos 5–15 % av alla akuta hjärtinfarkter:2
  • Vanligast vid ST-elevationsinfarkter

Etiologi och patogenes

 • Orsakas av myokardsvikt, det vill säga systolisk dysfunktion:
  • Akut hjärtinfarkt utgör cirka 80 % av alla tillfällen2
  • Andra orsaker är kardiomyopatier och myokardit
  • Sekundärt – av rytm- eller ledningsstörningar, lungembolism eller överdosering av kardiodepressiva läkemedel (antiarytmika, psykofarmaka, anestesimedel, betareceptorantagonister)

Kardiella effekter

Systemiska effekter

Tidsförlopp för kardiogen chock

Andra orsaker

Ocklusion av den högra koronarartären
Ventrikelseptumdefekt 

Predisponerande faktorer

 • Hjärtinfarkt. 

ICD-10

 • R57.0 Kardiogen chock
 • I21 Akut hjärtinfarkt

ICD-10 Primärvård

 • R57- Chock som ej klassificeras annorstädes

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Diagnosen kan vanligtvis ställas kliniskt utifrån enkla kriterier:
  • Systoliskt blodtryck <90 mmHg i mer än 30 minuter, eller att vasoaktiva läkemedel behövs för att hålla blodtryck ≥90 mmHg2,4
  • Lungstockning (stas) eller förhöjt fyllningstryck i vänster ventrikel 
  • Tecken på otillräcklig/reducerad vävnadsperfusion med minst ett av följande kriterier:
   • Ändrad kognitiv funktion/sänkt medvetenhet
   • Kall och fuktig hud
   • Oliguri
   • Ökat serumlaktat
 • Sjukhistorien varierar från mild hypoperfusion till manifest chock.

Differentialdiagnoser

 • Hypotension kan komplicera en akut hjärtinfarkt av andra grunder.

Anamnes

 • Ofta symtom på hjärtinfarkt som kompliceras av chockutveckling:
  • Svettig och kall hud
  • Cyanosutveckling
  • Dyspné
  • Eventuell kognitiv påverkan / sänkt medvetandegrad

Kliniska fynd

Inspektion

 • Smärtpåverkad, orolig, sänkt medvetande.
 • Kallsvettig; perifer kyla, fuktig hud.
 • Eventuell takypné.
 • Eventuell halsvenstas.

Puls

 • Takykardi ofta.
 • Arytmi eventuellt, bradykardi eventuellt.

Blodtryck

 • <90 mmHg vid kardiogen chock.

Auskultation

 • Basala rasslande ljud från lungorna vid lungstas.
 • Systolisk biljud vid eventuell kammarseptumruptur eller mitralisinsufficiens.
 • Galopprytm kan höras av och till hos patienter med vänsterkammarsvikt.
 • Perikardiellt gnidningsljud, övergående, i vissa fall.

Övrigt

 • Ofta temperaturstegring till 38 °C inom 12 timmar.

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Jämför infarktutredning .
 • EKG.
 • Syresaturation
 • Bedömning av diures. 

Undersökningar på sjukhus

 • Arteriell blodgasanalys:
  • Acidos?
 • Ekokardiografi:
  • Är ofta av diagnostiskt värde och bör utföras snabbt
 • Central venkateter?
  • Kan användas för tillförsel av vätska och läkemedel men centralt ventryck är inte särskilt betydelsefullt för att bedöma vänsterkammarfunktion

När remittera?

 • Vid misstanke om kardiogen chock bör patienten snarast föras till sjukhus.
 • Man bör därtill överväga överflyttning till större sjukhus:
  • Aktuella amerikanska riktlinjer rekommenderar överflyttning av alla patienter under 75 år i kardiogen chock och med under 36 timmars anamnes till regionsjukhus med beredskap för akut angioplastik5

Behandling

Behandlingsmål

 • Normalisering av perfusion av åtminstone vitala organ.
 • Överlevnad.

Behandlingen i korthet

 • Är ett akutmedicinskt tillstånd som kräver omedelbar behandling i form av:
  • Första hjälpen
  • Medikamentell behandling på sjukhus
  • PCI (perkutan koronar intervention)
 • Monitorering:
  • Oftast kan behandlingen styras utifrån klinisk bild, effekt på blodtryck, halsven- och lungstas, blodgaser, timdiures registrering av centralt ventryck

Förstahjälpen utanför sjukhus

 • Ta kontakt med 112 och start behandling ifall det är lång tid innan patient kan komma till sjukhus.
 • Allmänna åtgärder:
  • Syrgastillförsel:
   • Via näskateter eller på öppen mask
   • Målvärde ≥90 %
  • Minska hjärtats preload:
   • Högt läge med överkroppen, halvt sittande hållning
   • Nitroglycerin som sprej eller sublingual tablett, kan upprepas ifall systoliskt blodtryck är >90 mmHg
  • Morfin:
   • I doser 2,5–10 mg i.v., kan eventuellt upprepas efter 15 minuter
  • Furosemid 20–40 mg i.v.:
   • Bolusinjektioner verkar vara lika effektiva som kontinuerlig infusion
  • Eventuellt metoklopramid vid illamående:
   • 10–20 mg i.v.
  • Acetylsalicylsyra vid misstänkt hjärtinfarkt:
   • 300 mg som engångsdos
  • Parallellt med akutbehandlingen är det avgörande att leta efter utlösande orsak, såsom myokardischemi eller arytmi
  • Elektrokonvertering:
   • Vid hjärtstopp

Behandling på sjukhus

Behandlingsprinciper på sjukhus

 • Tidig revaskularisering vid myokardischemi.
 • Överflyttning till större sjukhus vid behov.
 • Aortaballongpump kan användas beroende på utlösande orsak.
 • Monitorera vävnadsperfusion, blodtryck, venstas, lungstas, blodgaser och timdiures.
 • Vasodilaterande, eventuellt inotropa läkemedel.
 • Tillfällig pacemaker:
  • Vid bradykardi under 40/min trots atropin: transtorakal eller invasiv pacing
 • Ventilationsstöd/CPAP kan vara till nytta vid lungödem men kan också ge mer uttalad hypotension.

Revaskularisering

 • Tidig revaskularisering ökar överlevnaden bland dem under 75 år med cirka 40 %.6-7
 • Angioplastik med stent har visat sig vara den kraftigaste prediktiva faktorn för överlevnad.8-9
 • Trombolys har minskad effekt vid hjärtinfarkt med kardiogen chock på grund av nedsatt perfusion.
 • CABG/bypassoperation kan vara aktuellt vid stenoser som inte är aktuella för PCI.

Medikamentell behandling på sjukhus

 • Vätskebehandling:
  • Volymökande vätskebehandling för att uppnå normal/passande vätskevolym
  • Titreras upp utifrån centralt ventryck
 • Vasoaktiva läkemedel:
  • Noradrenalin är förstahandsval vid lågt blodtryck2
  • Dopamin är ett alternativ
  • Dessa läkemedel ökar syrgasförbruket och kan försämra mikrocirkulationen, det är därför viktigt att behandlingen är kortvarig och att minst möjliga doser används
 • Inotropa läkemedel:

Annan behandling på sjukhus

 • Behandling med aortaballongpump reducerar hjärtats arbete i systole (reducerat pumpmotstånd) och ökar kranskärlsperfusionen i diastole:
  • Användes mycket, men efter hand har man påvisat att effekten inte är så bra som man tidigare trodde
  • En RCT från 2012 visar ingen effekt av aortaballongpump i tillägg till optimal medicinsk behandling (revaskularisering)11-12
  • Kan dock fortsatt ha en plats vid mekaniska komplikationer efter en infarkt, som till exempel mitralisruptur
 • Terapeutisk hypotermi?
  • Kan övervägas vid/efter asystoli13
 •  Stödåtgärder:
  • Vänster ventrikelstöd kan sättas in perkutant och kan stötta pumpeffekten av vänster ventrikel
  • ECMO (extrakorporeal membranoxygenering) har osäker effekt och många komplikationer2,14
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Komplikation till akut hjärtinfarkt, eventuellt efter arytmier eller lungemboli.
 • Kan utvecklas snabbt och behöva omedelbar sjukhusvård.
 • De flesta fall utvecklas inom 48 timmar efter en hjärtinfarkt. 

Komplikationer

 • Död.

Prognos

 • Kardiogen chock har en rapporterad dödlighet på 50–80 %.2,7
 • Mortaliteten vid kardiogen chock har gått ner betydligt efter att man ha börjat använda nya behandlingsmetoder som trombolytika, intraaortal ballongpump, perkutan koronar intervention.7

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

 • Akut lungödem

Animationer

 • Så fungerar hjärtat
 • Hjärtsvikt

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons