Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Kardiologi

Kardiomyopatier


Uppdaterad den: 2021-08-19
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Hjärtmuskelsjukdom med kardiell dysfunktion som följd.
 • Indelningen av kardiomyopatierna är en kompromiss mellan en klassisk beskrivning av anatomisk och funktionella former (dilaterad, hypertrofisk, restriktiv) och en etiologisk/patogenetisk indelning.
 • Kardiomyopati är en exklusionsdiagnos som förutsätter uteslutning av:
  • Ischemisk hjärtsjukdom
  • Hypertensiv hjärtsjukdom
  • Klaffsjukdom
  • Medfödd hjärtsjukdom
  • Cor pulmonale

Indelning

 • Dilaterad kardiomyopati:
  • Dilatation och nedsatt pumpfunktion i vänster kammare eller båda kamrarna
 • Hypertrofisk kardiomyopati:
  • Omtalas i ett eget dokument
 • Restriktiv kardiomyopati:
  • Restriktiv fyllnad och reducerad diastolisk volym i den ena eller båda kamrarna som följd av interstitiell fibros
  • Normal eller nästan normal systolisk funktion och väggtjocklek
  • Obliteration av apikala kammarkaviteter på grund av fibros och trombosering
 • Arytmogen högerkammarkardiomyopati:
  • Tilltagande dysplasi av myokardiet med fettinfiltration och fibros, huvudsakligen i höger kammare
 • Specifika kardiomyopatier (kan manifestas som dilaterad, hypertrofisk eller restriktiv kardiomyopati):
  • Hjärtmuskelsjukdomar som associeras med specifika kardiella eller systemiska sjukdomar
  • Inflammatorisk kardiomyopati (myokardit), metabolisk kardiomyopati, bindvävs-, infiltrativ- eller neuromuskulär sjukdom, och kardiomyopati i samband med graviditet

Förekomst

 • Dilaterad kardiomyopati är den vanligast förekommande formen:
  • Incidensen är 30–100 per 1 miljon invånare och år
  • Incidensen förefaller stiga, troligen på grund av förbättrad diagnostik (ekokardiografi)
  • Huvuddelen av patienterna är vuxna män med en genomsnittlig ålder på 40 år, men förekommer i alla åldrar och hos båda könen
  • Hos äldre kan tillståndet vara sekundärt till tidigare hypertoni
 • Restriktiv kardiomyopati:
  • Påminner sällan om dilaterad eller hypertrofisk kardiomyopati

Etiologi och patogenes

Typer av kardiomyopati

Dilaterad kardiomyopati

 • Oftast idiopatisk.
 • Kan vara slutstadiet i en rad olika orsaker till myokardskada som inflammation (myokardit), toxisk påverkan (alkohol, doxorubicin), endokrinopati/metabolisk skada, infiltrationssjukdom och hypertoni.
 • Familjär förekomst finns hos 1/3.
 • Genetiska faktorer kan ha väsentlig betydelse.
 • Patologiska förändringar:
  • Dilatation av alla kaviteter och frekvent bildning av murala tromber
  • Hjärtat har ökad vikt, men inte ökad väggtjocklek
  • Koronarartärerna är vanligen normala

Restriktiv kardiomyopati

 • Tillståndet kan vara idiopatiskt eller associeras med andra sjukdomar som inlagringssjukdomar (glykogen) eller infiltrativa tillstånd (amyloidos, hemokromatos)
 • Andra orsaker är sekvele efter läkt myokardit, endomyokardiell fibros, Löfflers endomyokardiell sjukdom (eosinofil myokardit med fibrotisk läkning) och systemsjukdomar (sklerodermi, med mera).
 • Patologiska förändringar:
  • Förmaken är förstorade, atrioventrikulärklaffarna förtjockade och endokardiet är fibröst förtjockat
  • Fibros och möjlig trombos i kamrarna leder till diastolisk dysfunktion och sekundärt till hjärtsvikt

Arytmogen högerkammarkardiomyopati

 • Fettinfiltration och fibros primärt i höger kammarel, men kan också involvera vänster kammare, medan septum är opåverkat.
 • Familjär förekomst är vanlig, tillståndet är autosomalt dominant med inkomplett penetrans.
 • Det kan ge upphov till ventrikulära arytmier och plötslig död.

Specifika kardiomyopatier

 • Myokardit/inflammatorisk kardiomyopati kan orsakas av virus, bakterier och protozoer:
  • Manifesterar sig som dilaterad eller restriktiv kardiomyopati
 • Toxisk/fysisk påverkan:
  • Alkohol ger dilaterad kardiomyopati
  • Cytostatika och röntgenbestrålning ger övergångsform mellan dilaterad och restriktiv
 • Endokrin sjukdom:
  • Syndromen tyreotoxikos och karcinoid ger dilaterad kardiomyopati
  • Hyperparatyreoidism ger hypertrofisk kardiomyopati
  • Akromegali kan uppträda i olika former
 • Inlagringssjukdom:
  • Amyloidos och hemokromatos ger restriktiv kardiomyopati:
  • Fabrys sjukdom ger hypertrofisk kardiomyopati
 • Bristsjukdom:
  • Brist på tiamin, selen, koenzym Q och karnitin ger dilaterad kardiomyopati
 • Bindvävs- och systemsjukdom:
  • Systemisk lupus erythematosus ger dilaterad kardiomyopati
  • Polymyosit uppträder i olika former
  • Sklerodermi ger restriktiv kardiomyopati
  • Sarkoidos ger dilaterad kardiomyopati eller blandformer av kardiomyopati
 • Neuromuskulär sjukdom:
  • Friedreichs ataxi och progressiv muskeldystrofi ger hypertrofisk kardiomyopati
 • Graviditet och myokardsjukdom:
  • Somliga kvinnor utvecklar tecken på hjärtsvikt i graviditetens sista trimester eller under den första månaden efter förlossningen
  • Det rör sig troligen om en heterogen grupp med övergång till hypertensiv hjärtsjukdom och inflammatorisk (autoimmun) kardiomyopati
  • Det är oklart om kardiomyopatin är förknippad med graviditeten eller om den bara demaskerar en latent dilaterad kardiomyopati

ICD-10

 • I25 Kronisk ischemisk hjärtsjukdom
  • I25.5 Ischemisk kardiomyopati
 • I42 Kardiomyopati
  • I42.0 Dilaterad kardiomyopati
  • I42.1 Obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati
  • I42.2 Annan hypertrofisk kardiomyopati
  • I42.4 Endokardiell fibroelastos
  • I42.5 Annan restriktiv kardiomyopati
  • I42.6 Alkoholrelaterad kardiomyopati
  • I42.7 Kardiomyopati som orsakas av läkemedel och andra yttre ämnen
  • I42.8 Andra specificerade kardiomyopatier
  • I42.9 Ospecificerad kardiomyopati
 • O90 Komplikationer post partum, ej klassificerad någon annanstans
  • O90.3 Kardiomyopati post partum
 • O99 Övriga sjukdomar hos mödrar som kan klassificeras på andra ställen men som komplicerar graviditet, förlossning och post partum
  • O99.4 Sjukdomar i cirkulationssystemet som komplicerar graviditet, förlossning och post partum

ICD-10 Primärvård

 • I25-P Kardiomyopati UNS
 • I42-P Kardiomyopati
 • I51-P Ofullständigt preciserad hjärtsjukdom och komplikationer till hjärtsjukdom
 • O90-P Komplikationer under barnsängstiden som ej klassificeras annorstädes
 • O99-P Annan komplikation till graviditet, förlossning och barnsängstid

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Vanligen ställs diagnosen med hjälp av ekokardiografi.
 • Myokardbiopsi kan vara aktuellt.

Differentialdiagnoser

 • Angina pectoris.
 • Hjärtinfarkt.
 • Hypertensiv hjärtsjukdom.
 • Klaffsjukdom.
 • Medfödd hjärtsjukdom.
 • Cor pulmonale.

Dilaterad kardiomyopati

 • Specifik kardiomyopati med manifestationen dilaterad kardiomyopati.
 • Diffus ischemisk hjärtsjukdom utan typisk angina pectoris.

Restriktiv kardiomyopati

 • Specifika kardiomyopatier:
  • Sklerodermi, cytostatika, strålningsbehandling, metastatisk infiltration, inlagringssjukdom, infiltrativt tillstånd
 • Kronisk konstriktiv perikardit:
  • Kan behandlas med perikardiektomi

Anamnes

Dilaterad kardiomyopati

 • Patienterna kan länge vara asymtomatiska och många söker vård på grund av tillfälligtvis diagnostiserat förmaksflimmer eller vänstersidigt grenblock. Akuta eller subakuta tillstånd förekommer också.
 • Debutsymtomen är funktionsdyspné och trötthet med gradvis försämring över månader till år.
 • Tillståndet kan vara stationärt under längre perioder men visar oftast tecken på progression.
 • Senare i förloppet förekommer tilltagande vänstersidig hjärtsvikt med ortopné och paroxysmal nattlig dyspné.
 • Sent utvecklas högersidig hjärtsvikt med dilaterad halsven, leverstas och ödem:
  • Ödemtendens visas redan i starten hos 1/3
 • Det kan också förekomma okaraktäristiska bröstsmärtor och palpitationer (avspeglar supraventrikulära eller ventrikulära arytmier).
 • Emboliska komplikationer kan vara debutsymtom och ses i förloppet hos 15–20 % av patienterna.

Restriktiv kardiomyopati

 • Trötthet, klarar inte att öka minutvolymen och dyspné.
 • Patienter med Löfflers endomyokardiella sjukdom kan ha flera organ involverade och särskild risk för embolisering till systemkretsloppet.

Kliniska fynd

Dilaterad kardiomyopati

 • Det kan ses olika tecken på vänster- eller högersidig hjärtsvikt.
 • Auskultation kan uppvisa fynd som:
  • Snabb hjärtrytm
  • Diastolisk galopprytm
  • Systoliskt biljud som tyder på mitralis- och/eller trikuspidalinsufficiens
  • Paradoxal splittring av 2:a hjärttonen kan förekomma vid vänstersidigt grenblock

  Galopprytm: [Your browser does not support the audio element]

  Mitralisinsufficiens: [Your browser does not support the audio element]

 • Pulstrycket är ofta lågt.

Restriktiv kardiomyopati

 • Högersidiga stasfenomen (som följd av diastolisk dysfunktion).

Arytmogen högerkammarkardiomyopati

 • Ger ventrikulära arytmier (utgått från höger kammare) och plötslig död hos ungdomar.
 • Arytmier och synkopeepisoder är typiskt.

Kompletterande undersökningar

Dilaterad kardiomyopati

 • Laboratorieundersökningar:
  • Biokemisk screening för specifik orsak till sjukdomen
  • Nt-proBNP/BNP, Elektrolyter, njurparametrar, vaniljmandelsyra/VMA (feokromocytom), tyreoideafunktion, leverfunktion med gamma-GT och CDT (alkohol), blodglukos (diabetes mellitus)
  • SR, CRP och ANA tas vid misstanke om kardial involvering vid bindvävssjukdom
  • Virusserologi tas vid misstanke om myokardit, men ger sällan konklusiva resultat
 • EKG:
  • Vanligen onormalt, de flesta typer av förändringar uppvisas
  • Vänstersidig hypertrofi och grenblock är vanliga fynd
  • Sinustakykardi och förmaksflimmer uppvisas också
  • AV-block är ovanligt

Restriktiv kardiomyopati

 • EKG:
  • Små utslag och ospecifika ST-T förändringar
  • Somliga har förmaksflimmer/fladder
  • Ledningsstörningar kan förekomma

Andra undersökningar

Dilaterad kardiomyopati

 • Thoraxröntgen:
  • Diffus förstoring av hjärtat, varierande grad av lungstas och eventuell pleuraeffusion
 • Ekokardiografi:
  • Viktigaste undersökningen
  • Ger diagnos, allvarlighetsgrad och möjlighet att utesluta klaffel och medfödd hjärtsjukdom
  • Isotopangiografi, ERNA eller MUGA kan användas till bedömning av ejektionsfraktionen i de fall då ekokardiografi inte kan genomföras tekniskt
 • 24-timmars-EKG:
  • Kan påvisa supraventrikulära eller ventrikulära arytmier (de senare associeras med dålig prognos)
 • Hjärtkateterisering:
  • Höger- och vänstersidig hjärtkateterisering med ventrikulografi och koronar-angiografi kan ingå i en fullständig utredning av oförklarlig hjärtsvikt
 • Myokardbiopsi:
  • Tas vanligen från höger kammarseptum
  • Kan hos 5–10 % bidra med specifik diagnos och i sällsynta fall till behandling (sarkoidos)
  • Har särskild användning vid uppföljning av myokardit och i transplantationsutvärderingar
 • Elektrofysiologisk undersökning:
  • Övervägs hos utvalda patienter med kammartakykardi (speciellt vid tidigare synkopetillfällen)
 • Multidetektor-CT (MDCT):
  • Hos patienter med dilaterad kardiomyopati med oklar etiologi och som behöver koronar evaluering så kan den här icke-invasiva undersökningen påvisa koronarstenos utan de komplikationer som är förbundna med angiografi1

Restriktiv kardiomyopati

 • Thoraxröntgen:
  • Tecken på förstorade förmak och i vissa fall lungstas
  • Vid eosinofili (Löfflers endomyokardiella sjukdom) kan lunginfiltrat påvisas
 • Ekokardiografi:
  • Normalstor vänster kammare med bevarad systolisk funktion, men diastolisk dysfunktion
  • Väggtjockleken är vanligen normal, men kan ha ökats vid amyloidos
 • Hjärtkateterisering:
  • Förhöjt slutdiastoliskt tryck, skiljer sig ofta åt mellan kamrarna (till skillnad från vid konstriktiv perikardit)

Arytmogen högerkammarkardiomyopati

 • Diagnosen baseras på typiska fynd vid EKG, ekokardiografi, angiografi och myokardbiopsi.
 • MR kan visa myokardiell fettinfiltration.

När remittera?

 • Alltid vid misstanke om kardiomyopati.

Checklista vid remittering

Kardiomyopatier

 • Syftet med remissen
  • Bekräftande diagnostik? Behandling? Övrigt?
 • Anamnes
  • Debut och varaktighet? Ihållande, recidiverande, eventuellt progression?
  • Symtomatologi – grad av andningssvårigheter, nattliga andningssvårigheter, ödem, bröstsmärtor?
  • Utlösande eller underliggande sjukdom? Familjär disposition? Aktuella läkemedel?
  • Eventuellt genomförda behandlingar och resultat?
  • Konsekvenser - yrke , socialt, fysisk aktivitet, annat?
 • Kliniska fynd
  • Allmäntillstånd? Tecken på hjärtsvikt?
  • Blodtryck, puls, biljud från hjärtat?
 • Kompletterande undersökningar
  • Nt-proBNP/BNP, Hb, SR, CRP, glukos, FT4, TSH, elektrolyter, kreatinin, gamma-GT, CDT, eventuellt ANA
  • EKG

Behandling

Behandlingsmål

 • Dilaterad kardiomyopati:
  • Målet med behandlingen är att förbättra hjärtsvikt och förebygga arytmier
  • Det kan bli aktuellt med hjärttransplantation som behandlingsform
 • Restriktiv kardiomyopati:
  • Symtomlindring, men vid specifik kardiomyopati kan det bli aktuellt att prova etiologisk behandling

Behandlingen i korthet

Dilaterad kardiomyopati

 • Behandlas i stort sett som hjärtsvikt av andra orsaker.
 • Antiarytmisk behandling kan bli nödvändig, liksom antikoagulation.
 • Yngre och medelålders patienter bör hänvisas till myokardbiopsi och i vissa fall påföljande immunosuppressiv behandling.
 • Vid intraktabla arytmier eller bestående låg ejektionsfraktion kan automatisk defibrillator implanteras.
 • Hjärttransplantation är aktuellt liksom korttids eller långtids mekanisk hjärtpump.

Restriktiv kardiomyopati

 • Behandlingen är svår och begränsad till få medel, huvudsakligen diuretika.
 • Vasodilatation är kontraindicerat eftersom endast en liten reduktion i preload kan medföra signifikant reduktion av minutvolym med påföljande synkope.
 • Antiarytmisk behandling används med försiktighet, personer med amyloidos tål vanligen inte digitoxin.
 • Tafamidis en effektiv behandling av amyloidos med hjärtsvikt2
 • Ventömning och eventuell järnkelatbehandling kan bli aktuellt vid hemokromatos.
 • Vid endomyokardiell fibros kan operation av mitralis/trikuspidal-klaffarna bli aktuellt.

Arytmogen högerkammarkardiomyopati

 • Kontroll av ventrikulära arytmier med betablockerare och eventuellt amiodaron.
 • Radiofrekvensablation av arytmogent fokus kan prövas.
 • Implantation av automatisk defibrillator krävs ofta.

Alkoholrelaterad kardiomyopati

 • Förutom att sluta med alkohol är det ofta effektivt att korrigera hypomagnesemi, hypofosfatemi och tiaminbrist.

Egen behandling

 • Fullständig avhållsamhet från alkohol vid alkoholrelaterad kardiomyopati.

Läkemedelsbehandling

Dilaterad kardiomyopati

 • Vanlig sviktbehandling:
  • ACE-hämmare, diuretika, nitrater och eventuellt digitoxin
 • Amiodaron är att föredra som antiarytmikum eftersom det har liten negativ inotrop effekt.

Restriktiv kardiomyopati

 • Diuretika är ofta basbehandlingen.
 • Arytmier behandlas vanligen med digitoxin och amiodaron.
 • Löfflers endomyokardiella sjukdom behandlas med kortikosteroider och hydroxyurea samt antikoagulation.

Annan behandling

 • Implanterbar defibrillator?
  • Förutom medicinsk standardbehandling kan implanterbara defibrillatorer ytterligare reducera mortaliteten hos selekterade patienter med icke-ischemisk kardiomyopati (ejektionsfraktion < 35 %)3

Förebyggande åtgärder

 • Adekvat behandling av hypertoni.
 • Uppmaning till reducerat alkoholintag.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos.

Förlopp

Dilaterad kardiomyopati

 • Graden av kammardysfunktion (uttalad dilatation och låg ejektionsfraktion) och NYHA-klass (grad av hjärtsvikt) är betydelsefullt för förloppet.

Restriktiv kardiomyopati

 • Utvecklar sig ofta gradvis, och när symtomen visar sig är sjukdomen vanligen i framskridet stadium.

Komplikationer

Dilaterad kardiomyopati

 • Cirka 65 % av patienter som har ett dödligt förlopp, får progressiv hjärtsvikt.
 • 25 % dör plötsligt (arytmier).
 • 10 % dör som följd av tromboemboliska komplikationer.

Restriktiv kardiomyopati

 • Arytmier och embolier.
 • Klaffsjukdom vid endomyokardiell fibros.

Prognos

Dilaterad kardiomyopati

 • Patienter med genomgången myokardit som efter 0,5–1 år uppvisar en bild av dilaterad kardiomyopati har en dålig prognos.
 • Gruppen som helhet har en mortalitet på cirka 50 % de första två till fem åren efter diagnostidpunkten.

Restriktiv kardiomyopati

 • Tvåårsmortaliteten är omkring 50 %.

Patientinformation

Vad finns det för skriftlig information?

 • Alkohol och hjärt- och kärlsjukdom

Källor

 • Lorentzen I, Bendixen G, Hansen NE (red). Medicinsk Kompendium 15. utgave. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 1999
 • Tierney LM, McPhee SJ, Papadakis MA (eds). Current Medical Diagnosis & Treatment. Stamford: Appleton & Lange 1998
Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons