Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Kardiologi

Kronisk hjärtsvikt


Uppdaterad den: 2023-02-02
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Ett komplext kliniskt syndrom med typiska symtom och tecken som beror på en strukturell eller funktionell hjärtavvikelse vilket leder till att hjärtats minutvolym blir för låg i förhållande till kroppens behov och/eller leder till ett kompensatoriskt ökat fyllnadstryck i vänsterkammaren:1
  • Kan definieras av en klinisk bild med specifika symtom såsom dyspné och trötthet samt typiska tecken såsom lungrassel och perifert ödem som tecken på salt- och vätskeretention
  • Det europeiska förbundet för kardiologer (European Society of Cardiology) definierar hjärtsvikt som en abnormalitet i hjärtstruktur eller -funktion som leder till att hjärtat inte uppnår tillräcklig kapacitet för att förse kroppen med syre, trots normala fyllnadstryck i hjärtat (eller kompensatoriskt ökade) 
 • Hjärtsvikt är, när den är obehandlad, en progressiv sjukdom som utvecklar sig från asymtomatisk till allvarlig svikt och där tidig behandling kan hindra utveckling av klinisk svikt.2-3
 • Olika klassificeringar:
  • Efter kliniskt förlopp (akut, kroniskt eller stabilt)
  • Efter funktionsklass enligt NYHA-klassificering (New York Heart Association)4
  • Etiologiskt
  • Patofysiologiskt, högersvikt eller vänstersvikt – forward failure eller backward failure
  • Hjärtsvikt med reducerad ejektionsfraktion, bevarad ejektionsfraktion eller en mellanform bland dessa två; i kliniska sammanhang är detta den viktigaste indelningen

Definitioner av HFpEF, HFrEF och HFmEF

 • Hjärtsvikt kan beroende på ejektionsfraktionen (EF) delas in i tre olika grupper som har olika etiologi, demografi, komorbiditet och behandlingssvar:1
  • Hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion: HFpEF (Heart failure with preserved/normal ejection fraction), tidigare benämning var diastolisk hjärtsvikt:
   • Ejektionsfraktionen vid HFpEF är ≥50 %
   • Kliniskt definieras HFpEF som ett tillstånd med klassiska hjärtsviktsymtom men bevarad ejektionsfraktion i vila5-7
  • Hjärtsvikt med reducerad ejektionsfraktion: HFrEF (Heart failure with reduced ejection fraction), tidigare benämning var systolisk hjärtsvikt:
   • Ejektionsfraktionen vid HFrEF är <40 %
  • Hjärtsvikt med mellanvärden för ejektionsfraktionen: HFmEF (Heart failure with mid-range ejection fraction):
   • Ejektionsfraktionen vid HFmEF är 40–49 %
   • Gränsen för skillnaden mellan HFpEF och HFrEF har skiljt sig bland olika källor mellan 35–50 % och ESC har nu nämnt denna gråzon för HFmEF.1,8 Värden mellan 40 och 49 % anses i kliniska studier ofta som HFpEF

Förekomst

Incidens

 • Under 65 år är 1/1 000 män per år och 0,4/1 000 kvinnor per år.9
 • Över 65 år är 11/1 000 män per år och 5/1 000 kvinnor per år.
 • I en studie från 2013 hittade man en incidens av HFpEF (EF >50 %) på 34 % och HFrEF (EF <40 %) på 66 %.10
 • Mörk hudfärg är relaterad till högre incidens av hjärtsvikt hos patienter <50 år.
 • Livstidsrisken för hjärtsvikt vid 55 års ålder är 33 % för män och 28 % för kvinnor.1

Prevalens

 • Prevalensen brukar anges till 1–2 %, det vill säga omkring 100 000–200 000 patienter i Sverige, men prevalensen ökar till 10 % hos personer >70 år:11
  • Andra källor anger en prevalens på 200 000–300 000 personer12
 • Under 65 år är 1/1 000 män och 1/1 000 kvinnor och över 65 år är 40/1 000 män och 30/1 000 kvinnor.9
 • Prevalensen varierar med de diagnostiska kriterierna och prevalensdata gäller i första hand symtomgivande systolisk hjärtsvikt.
 • Man har uppskattat prevalensen av HFpEF till 40–60 % men på grund av olika kriterier finns en stor spridning i rapporterad prevalens:
  • Av sjukhusvårdade patienter med hjärtsvikt har 35–40 % HFpEF8
 • Prevalensen är generellt sett ökande på grund av bättre prognos för ischemisk hjärtsjukdom och bättre överlevnad och på grund av en åldrande befolkning:
  • Prevalensen för patienter över 80 år är cirka 10 %11

Etiologi och patogenes

 • Normal systolisk funktion kräver:13
  • Normal kontraktion under systole och relaxation under diastole
  • Normal intrakardiell volym före kontraktion (preload)
  • Begränsat motstånd för blodströmmen ut från hjärtat (afterload)

Patofysiologi

 • Det finns en relation mellan trycket i vänsterkammare och ejektionsfraktionen (EF); den så kallade Frank Starling kurvan.
 • Tre viktiga komponenter som utgör hjärtminutvolymen är preload (volym vid slutet av den diastoliska fasen), myokardkontraktiliteten och afterload (hur mycket tryck vänsterkammaren måste pumpa emot):
  • Vid minskad myokardkontraktilitet uppstår en systolisk dysfunktion (HFrEF)
  • Vid en diastolisk dysfunktion (HFpEF) är EF normal men det finns en svikt vid fyllnadsfas, det vill säga ökat motstånd vid påfyllnad av den ena eller båda ventriklarna, vilket ger perifer stockning och pulmonell hypertension14 
 • Symtomen orsakas av låg hjärtminutvolym eller högt påfyllnadstryck till höger eller vänster hjärthalva.
 • Hjärtsvikt är inte en bestämd sjukdom utan ett kliniskt symtomkomplex som karakteriseras av:
  • Reducerad vänsterkammarfunktion med symtom som är uttryck på minskad perfusion av organ
  • Neurohormonell aktivering av kompensationsmekanismer (noradrenalin, angiotensin, aldosteron):
   • Dessa anses ha skadliga effekter på blodkärl, njurar, muskler, benmärg, lungor och lever
   • Förhöjda värden av dessa hormoner är korrelerat med dålig prognos15
  • Aktivering av renala kompensationsmekanismer som leder till vätskeretention och stockning av vätska i lungor
 • Högerkammarsvikt:16
  • Föreligger ofta vid HFpEF och HFrEF
  • Akut högerkammarsvikt kan orsakas av lungemboli, sepsis, acidos/hypoxi, myokardit, kranskärlsocklusion pulmonell. Kronisk högerkammarsvikt kan orsakas av pulmonell hypertension vid vänsterkammarsvikt, kardiomyopati, klaffsjukdomar och vissa hjärtanomalier 
 • Kardiell remodellering:

Predisponerande faktorer

 • Olika faktorer som predisponerar för utvecklingen av hjärtsvikt har identifierats:
  • Kranskärlsjukdom
  • Rökning
  • Hypertoni och vänsterkammarhypertrofi:
  • Fetma
  • Diabetes
  • Klaffel
  • Kardiomyopati
 • Tidigare ansågs kranskärlsjukdom och hypertoni vara de viktigaste riskfaktorerna för utvecklingen av hjärtsvikt, men senare studier har visat att hypertoni har en mindre roll än vad man tidigare har trott:
 • Beroende på diagnosen HFpEF eller HFrEF kan en skillnad i predisponerande orsaker göras:
  • Kranskärlsjukdom står för ungefär två tredjedelar av HFrEF; hypertoni och diabetes är sannolikt bidragande faktorer20
  • Faktorer associerade med utvecklingen av HFpEF är hög ålder, hypertoni, kvinnligt kön, aortastenos, diabetes mellitus, sömnapnéer, fetma, hypertrofisk kardiomyopati och njursvikt8,20
 • Kardiomyopati är en egen diagnos som kan leda till hjärtsvikt. Bakomliggande orsaker till kardiomyopatin är flera. Läs mer om kardiomyopatier.
 • Andra faktorer som är relaterade till hjärtsvikt är medfödda hjärtfel, arytmier, droger och vissa sällsynta tillstånd (endokrina sjukdomar, reumatologisk sjukdom, neuromuskulär sjukdom). 

Orsaker till hjärtsvikt1

 • Myokardsjukdom:
  • Ischemisk hjärtsjukdom: ärrvävnad i myokard, hibernerande myokard, koronarsjukdom i epikard, abnorm cirkulation i koronarer, endoteldysfunktion
  • Toxisk skada: droger (alkohol, kokain, amfetamin, anabola steroider), tungmetaller (koppar, järn, kobolt, bly), läkemedel (cytostatika, immunmodulerande läkemedel, antidepressiva, antiarytmika, NSAID, anestetika), strålning
  • Immunologisk reaktion och inflammatorisk skada: infektioner (bakterier, spirocheter, protozoer, parasiter, rickettsia, virus), inflammatoriska sjukdomar (lymfocytär-/jättecellsmyokardit, hypersensitiv myokardit, eosonifil myokardit, autoimmuna sjukdomar)
  • Infiltrerande sjukdomar: cancersjukdomar och metastaser, andra infiltrerande sjukdomar (amyloidos, sarkoidos, hemokromatos, glykogenoser, lysosomala sjukdomar)
  • Metabola sjukdomar: hormonella (tyreoidea- och paratyreoideasjukdomar, akromegali, växthormonbrist, hyperkortisolism, Conn's sjukdom, Addisons sjukdom, diabetes, metabolt syndrom, feokromocytom, obstetriska sjukdomar) och nutritionella sjukdomar:
   • Brist på tiamin, L-karnitin, selen, järn, fosfat, kalcium
   • Komplexa malnutritionstillstånd som vid maligniteter, AIDS, anorexia nervosa
   • Obesitas
  • Genetiska sjukdomar: diverse former (hypertrofisk kardiomyopati, dilaterad kardiomyopati, vänsterventrikel non-compaction, restriktiva kardiomyopatier, muskulära dystrofier och laminopatier)
 • Abnorma fyllningsomständigheter:
  • Hypertoni
  • Klaffel och tillstånd i myokard: förvärvade (sjukdom i mitralis-, aorta-, tricuspididalis- och pulmonalisklaffen) och medfödda (atrium- eller ventrikelseptumdefekt och andra strukturella defekter)
  • Sjukdomar i perikard och endomyokard: perikard (konstriktiv perikardit, perikardiell utgjutning), endomyokard (HES, EMF, endokardiell fibroelastos)
  • Höga flöden: allvarlig anemi, sepsis, tyreotoxikos, Paget's sjukdom, arteriovenösa fistlar, graviditet
  • Övervätskning: njursvikt, iatrogen övervätskning 
 • Arytmier:
  • Takykardier och bradykardier

Primärprevention

 • Europeiska rekommendationer för att minska risken för att symtomatisk hjärtsvikt ska uppstå:21
  • Behandling av hypertoni
  • Personer med hög eller mycket hög risk för aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom
  • Rökstopp/inte för högt intag av alkohol
  • Behandling med ACE-hämmare hos personer med nedsatt EF utan symtom
  • Behandling med betareceptorblockerare hos personer med nedsatt EF utan symtom och tidigare hjärtinfarkt
 • En studie hittade att behandling med aldosteronantagonisten finerenon kan minska risken för utvecking av kronisk hjärtsvikt hos personer med kronisk njursvikt och typ 2-diabetes.22

ICD-10

 • I50 Hjärtsvikt
  • I50.0 Kongestiv hjärtsvikt
  • I50.1 Vänstersidig hjärtsvikt
  • I50.9 Ospecificerad hjärtsvikt
 • I09 Andra reumatiska hjärtsjukdomar
  • I09.0 Ospecificerad reumatisk hjärtsjukdom
 • I11 Hypertensiv hjärtsjukdom
  • I11.0 Hypertensiv hjärtsjukdom med stockningssvikt

ICD-10 Primärvård

 • 150- Hjärtinsufficiens

Diagnos

Nationella rekommendationer

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp – Nydebuterad hjärtsvikt

 • Följande symtom/fynd kan ge misstanke om hjärtsvikt:
  • Dyspné
  • Trötthet
  • Nedsatt fysisk kapacitet
  • Ödem
  • Ortopné
  • Halsvenstas
  • Patologiskt EKG
 • Om misstanke kvarstår efter status och anamnes tas NT-proBNP:
  • NT-proBNP >2000 ng/L – välgrundad misstanke, ekokardiografi inom 14 dagar
  • NT-proBNP 400–2000 ng/L eller NT-proBNP 125–400 ng/L med hög klinisk misstanke om hjärtsvikt – välgrundad misstanke, ekokardiografi inom 30 dagar
  • NT-proBNP <125 ng/L eller <300 ng/L med akuta symtom – hjärtsvikt mycket osannolikt
  • Ekokardiografi utförs endast om patienten kan ha nytta av behandling
 • Ekokardiografi ska innehålla följande information:
  • Symtom på hjärtsvikt, gradering av symtom enligt NYHA
  • NT-proBNP och eventuella tidigare resultat på ekokardiografier
  • EKG-bedömning
  • Kroppslängd och -vikt
  • Tidigare/nuvarande sjukdomar, hjärtkirurgi

Personcentrerat sammanhållet vårdförlopp – Nydebuterad hjärtsvikt, Nationellt kliniskt kunskapsstöd (Hämtad 2021-03-16).

Diagnostiken i korthet

 • Diagnostiken bygger på riktlinjer från det europeiska förbundet för kardiologer (European Society of Cardiology).1 Se bilden nedan.  
 

Diagnoskriterier

 • Kriterier för HFrEF är (samtliga ska föreligga):
  1. Symtom och fynd som är typiska för hjärtsvikt
  2. EF <40 %
 • Kriterier för HFpEF är (samtliga ska föreligga):
  1. Symtom och fynd som är typiska för hjärtsvikt
  2. EF ≥50%
  3. Förhöjda värden av natriuretiska peptider (enheter BNP >35 pg/mL och/eller NT-proBNP >125 pg/mL)
  4. Relevanta förändringar i hjärtats struktur (vänsterkammarhypertrofi och/eller förstorat vänster förmak) och/eller diastolisk dysfunktion
 • Kriterier för HFmEF är som för HFpEF men EF ligger här mellan 40–49 %:
  • Det kan vara svårt att diagnostisera HFmEF och HFpEF men ekokardiografi med eller utan arbetsprov kan ge vägledning 
 • Indelningen kan därefter göras beroende på grad av symtomen, enligt The New York Heart Association (NYHA). Symtomen har dock dålig relation till EF:4
NYHA-klasser

Differentialdiagnoser

 • Lungbesvär som pneumoni, lungemboli, obstruktiv lungsjukdom och pneumothorax.
 • Panikångest med hyperventilation.
 • Övervikt med dålig kondition.
 • Perifera ödem på grund av venös insufficiens och inaktivitet.
 • Njursvikt.
 • Leversjukdom.
 • Tyreoideasjukdomar (hypotyreos, hypertyreos).
 • Anemi.
 • Arytmier.

Anamnes

Allmänt

 • Eftersom hjärtsvikt ofta uppstår på grund av andra sjukdomar bör anamnesen innefatta övervägande av möjliga bakomliggande orsaker:
  • Anamnes: Hypertoni, diabetes, tecken på (krans-)kärlsjukdom såsom tidigare myokardinfarkt eller stroke/TIA
  • Livsstilsfaktorer: Rökning, fysisk inaktivitet, alkoholbruk, matvanor och övervikt
  • Andra sjukdomar: Till exempel kända hjärtanomalier som medfött hjärtfel, kardiomyopati eller klaffel
  • Läkemedel: Användning av antihypertensiva läkemedel, diuretika
 • Symtomen varierar beroende på om hjärtsvikten är stabil med oförändrat tillstånd (kompenserad hjärtsvikt) eller om den är försämrad (dekompenserad hjärtsvikt):
  • En försämring kan ske akut och kallas då för akut hjärtsvikt (akut dekompensation)
  • En akut dekompensation kan ske vid en rad olika tillstånd (se blå ruta nedan)
 • Symtomen kan vara svåra att tolka vid överviktiga patienter, hos äldre eller hos patienter med kronisk lungsjukdom.

Kronisk hjärtsvikt

 • Många symtom är ospecifika och är inte till hjälp för att skilja hjärtsvikt från andra tillstånd.
 • Typiska symtom vid kronisk hjärtsvikt är:
  • Dyspné, ortopné (dyspné i liggande ställning), paroxysmal nattlig dyspné, minskad ansträngningskapacitet, trötthet/fatigue med förlängd tid till återhämtning, ankelödem
  • Ortopné och paroxysmal nattlig dyspné är de mest typiska symtomen men förekommer inte så ofta
 • Mindre typiska symtom vid kronisk hjärtsvikt är:
  • Nattlig hosta, pipande andning, viktökning (>2 kg/vecka), viktminskning (vid avancerad hjärtsvikt), uppsvälldhet, dålig aptit, förvirring, nedstämdhet, palpitationer, yrsel, synkope och dyspné vid framåtböjning (bendopné)

Akut hjärtsvikt

 • Se separat artikel om akut hjärtsvikt.

Sensitivitet och specificitet av symtom och tecken vid hjärtsvikt

 • Tabellen nedanför visar sensitivitet och specificitet för olika kliniska observationer vid vänsterkammardysfunktion (bekräftat vid ekokardiografi) för misstänkt hjärtsvikt:2
Kliniska fynd Sensitivitet Specificitet
Anamnes Ansträngningsdyspné 100 % 17 %
Paroxysmal nattlig dyspné 39 % 80 %
Tidigare hjärtinfarkt 59 % 86 %
Klinisk undersökning Lateralt förskjuten apex 66 % 95 %
Dekliva ödem 20 % 86 %
Galopprytm 24 % 99 %
Hepatojugulär reflux 33 % 94 %
Dilaterad halsven 17 % 98 %
Stasfynd över lungorna 29 % 77 %
Andra undersökningar Röntgen av thorax
Kardiomegali, lungödem eller båda
71 % 92 %
EKG
Q-våg eller vänstersidigt grenblock
94 % 61 %

Faktorer som kan utlösa akut försämring i kronisk hjärtsvikt

Faktorer som kan utlösa akut försämring i kronisk hjärtsvikt:1,23

 • Bristfällig följsamhet till ordinerad behandling (läkemedel, vätske- och/eller saltrestriktion).
 • Akut koronart syndrom.
 • Hypertoni med mycket höga blodtrycksvärden.
 • Anemi.
 • Infektion, särskilt pneumoni, infektiös endokardit och sepsis.
 • Tyreoidearubbningar.
 • Alkohol och droger.
 • Arytmi:
  • Förmaksflimmer – bidrar i sig självt till reducerad minutvolym, ofta ses förmaksflimmer hos patienter med hjärtsvikt
  • Takykardier och block
  • Bradyarytmier
 • Exacerbation av KOL.
 • Lungembolism.
 • Kirurgiska ingrepp och perioperativa komplikationer.
 • Stroke.
 • Endokrina rubbningar:
 • Behandling med vissa läkemedel:
  • Vissa läkemedel med negativ inotrop verkan kan utlösa eller förvärra hjärtsvikt:
  • Vissa läkemedel kan ge vätskeretention och förvärra/utlösa svikt:
  • Vissa läkemedel kan ha kardiotoxiska effekter:

Kliniska fynd

Kronisk hjärtsvikt 

 • Många fynd är ospecifika och inte till hjälp för att skilja hjärtsvikt från andra tillstånd.
 • Typiska fynd vid kronisk hjärtsvikt är:
  • Halsvenstas, hepatojugulär reflux, tredje hjärtton, lateralt placerad apikal impuls
 • Mindre typiska fynd vid kronisk hjärtsvikt är:
  • Viktuppgång (>2 kg/vecka), viktnedgång vid avancerad hjärtsvikt, kakexi, blåsljud på hjärtat, perifert ödem (ankel, sakral, skrotal), rassel, minskade andningsljud och minskad rörlighet av lunggränser, takykardi, oregelbundna pulsationer, takypné, Cheyne-Stokes andning, hepatomegali, ascites, kalla extremiteter, oliguri och lågt pulstryck
  • Auskultation av hjärtat visar takykardi, ibland rytmstörningar, såsom galopprytm (3:e hjärttonen) och biljud vid klaffsjukdom

Akut hjärtsvikt

 • Se separat artikel om akut hjärtsvikt.

Kompletterande undersökningar

Blodprover

 • Av särskilt värde är natriuretiska peptider (BNP och NT-proBNP) då normala värden inte är förenliga med diagnos av hjärtsvikt:1,24-25
  • Värden av BNP och NT-proBNP används för att utesluta hjärtsvikt och inte för att påvisa hjärtsvikt
  • Värden på BNP <35 pg/mL (= ng/L) och/eller NT-proBNP <125 pg/mL (= ng/L) gör diagnosen hjärtsvikt osannolik:
 • En rad blodprover är aktuella för kartläggning av etiologi/utlösande faktorer, för att upptäcka reversibla och behandlingsbara tillstånd och komorbiditet.
 • Blodprover är också viktiga för att kartlägga tillstånden i förhållande till prognos och val av behandling, samt för monitorering av tillstånden.
 • Rekommenderade blodprover vid diagnostiserad hjärtsvikt är blodstatus, natrium, kalium, urea, kreatinin (eGFR), bilirubin, ASAT, ALAT, GT, glukos, HbA1c, lipidstatus, TSH, järn, ferritin och BNP eller NT-proBNP.

Blodprover – tolkning

 • Hemoglobin och blodstatus:
  • Både anemi och polycytemi ökar hjärtverksamheten
  • Blodstatus kan ge information om eventuella infektioner
 • Järn, ferritin och vid behov TIBC, transferrinmättnad:
  • Järnbrist är vanligt vid kronisk hjärtsvikt26-27
 • SR/CRP:
  • Vid misstanke om försämring av hjärtsvikten på grund av infektion, som ofta är utlösande faktor
 • NT-proBNP eller BNP är användbart om diagnosen är osäker, se även tolkningen ovan under blodprover:
  • Förmaksflimmer, ålder och njursvikt kan försvåra tolkning av natriuretiska peptider
  • Det finns konflikterande information huruvida hjärtsviktsbehandling utifrån nivån av natriuretiska peptider kan förbättra hjärtsviktsvården:
  • Särskilt hos patienter med HFpEF med samtidig fetma eller besvär endast vid ansträngning kan värdena vara normala32
  • Värden >2000 pg/mL vid diagnos är associerade med fördubblad risk för sjukhusinläggning för hjärtsvikt jämfört med personer med NT-proBNP <400–2000 pg/mL33
 • Natrium och kalium:
  • Hyponatremi ger dålig respons på diuretika, indikerar sämre prognos
  • Hyperkalemi ses vid bruk av ACE-hämmare och/eller aldosteronantagonist medan hypokalemi är en biverkning vid för hög dosering av diuretika
  • Hypokalemi ökar känsligheten för digitalis
 • Kreatinin och uträkning av eGFR:
  • Njursvikt kräver större doser furosemid
  • Dålig njurfunktion ger sämre verksamhet av tiazider samt att man vid njursvikt måste vara försiktigare vid (start av) behandling med ACE-hämmare
 • Leverenzymer (bilirubin, ASAT, ALAT, ALP, GT).
 • TSH:
  • Både hypo- och hypertyreos kan utlösa svikt
 • Totalkolesterol och triglycerider
 • Glukos och/eller HbA1c:
  • Diabetes påverkar valet av diuretikum
  • Möjlig etiologisk och utlösande faktor

EKG

 • EKG tas för att bedöma risken för hjärtsvikt, för att bedöma eventuell etiologi och ge information om eventuella behandlingar:
  • Vid hjärtsvikt är EKG sällan normalt – man uppskattar sensitiviteten till 89 %. EKG kan därmed betraktas som en metod för att utesluta hjärtsvikt  
  • Vid förmaksflimmer bör antikoagulantia sättas in och vid bradykardi eller skänkelblock kan CRT bli aktuellt
 • Bedöm följande:

Ekokardiografi

 • Vid symtom och klinisk misstanke om hjärtsvikt bör undersökning med transthorakal ekokardiografi utföras:
  • Ekokardiografi är nödvändigt för att bestämma ejektionsfraktion och dela in patienten i rätt diagnostisk kategori
  • Är en viktig metod för närmare kartläggning av etiologin vid hjärtsvikt och för värdering av hjärtats funktion och struktur i vila
  • Är förstahandsval på grund av hög noggrannhet, tillgänglighet och säkerhet till en låg kostnad
 • Ger följande mätbara resultat:
  • Kammarvolymer (slutdiastolisk och slutsystolisk diameter), fyllnadstryck (E/e´kvot) och ejektionsfraktionen (EF %)
  • Väggtjockleken
  • Påvisar och graderar eventuell klaffsjukdom
  • Påvisar avvikelser i kontraktionsrörelserna
  • Påvisar och graderar eventuell pulmonell hypertension
  • Kontraktilitet av vänster kammare
 • När EF är över 40 % kan HFpEF eller HFmEF föreligga och det finns olika sätt att påvisa detta med ekokardiografi:1
  • Ibland behövs även ett stresstest (arbetsprov) för bedömning
 • Transesofagal ekokardiografi behövs inte rutinmässigt för att diagnostisera hjärtsvikt.

Röntgen av thorax

 • Röntgen av thorax är av begränsat värde för att påvisa hjärtsvikt. Undersökningen är mest användbar i situationer med akut hjärtsvikt:2
  • Vid vänstersidig hjärtsvikt med lungstas ses alveolärt ödem, Kerley B-linjer, pleural effusion, kardiomegali och prominenta kärl i ovanloberna
 • Undersökningen har låg sensitivitet och är normal hos en av tre med hjärtsvikt:34-35
  • Är därför av begränsat värde i diagnostiken av kronisk hjärtsvikt
 • Undersökningen kan främst användas för att utesluta pulmonell sjukdom, såsom tecken på malignitet, interstitiell lungsjukdom:
  • Överväg att undersöka patienten med CT vid misstanke på dessa sjukdomar

Spirometri

 • KOL är en viktig differentialdiagnos och kan vara svår att skilja från hjärtsvikt:
  • Spirometri kan skilja dessa tillstånd
  • Patienter med KOL har vanligen inte ortopné och kan ha tecken på kronisk bronkit; i anamnesen kan rökning vara mer framträdande hos KOL-patienter
  • Spirometri bör endast utföras hos stabila patienter utan övervätskning då pulmonell stockning kan ge viss obstruktion1

Andra undersökningar

6-minuters gångtest

 • Ett test på graden av svikt som används för att skilja mellan NYHA grad III och IV och för att klassificera patienter i grupper med hög risk för mortalitet och inläggning.36 Testet kan också användas för att följa upp effekten av behandlingen:

Arbetsprov

 • Arbetsbelastning kan ge nyttig information om funktionsnivå och används speciellt vid misstanke om ischemisk etiologi.37

Fler undersökningar

 • SPECT och PET (med eller utan CT):
 • MRT:
 • Koronarangiografi:
 • DT:
 • Högersidig hjärtkateterisering:

När remittera?

Allmänt

 • De flesta fall av hjärtsvikt kan utredas, behandlas och följas upp av allmänläkare, men remiss för ekokardiografi rekommenderas. 
 • Vid misstanke om klaffel eller ouppklarat patologiskt EKG kan förutom ekokardiografi även en remiss till kardiolog vara aktuell.
 • Hänvisning till kardiolog eller särskild hjärtsviktsmottagning kan även vara aktuell vid:
  • Oklarhet kring diagnosen
  • Problem med att genomföra behandlingen eller vid utebliven effekt av insatt behandling

Checklista vid remittering

Kronisk hjärtsvikt

 • Syftet med remissen:
  • Bekräftande diagnostik? Behandling? Övrigt?
 • Anamnes
  • Debut och varaktighet? Utveckling, eventuell progression? Underliggande sjukdom – koronarsjukdom, hypertoni, diabetes?
  • Symtomatologi? Andfåddhet, trötthet, svimningar? Bröstsmärtor? Hosta? Ankelödem? Funktionsklass (NYHA)?
  • Rökning? Aktuella läkemedel?
  • Eventuellt genomförda behandlingar och resultat?
  • Konsekvenser – socialt, fysisk aktivitet, annat?
 • Kliniska fynd
  • Allmäntillstånd? Andningssvårigheter? Cyanos?
  • Blodtryck, puls, tecken på stas över lungorna och perifert (ankelödem?) Eventuella auskultatoriska fynd – galopprytm?
 • Kompletterande undersökningar
  • Blodprover, särskilt nivå av BNP eller NT-proBNP 
  • EKG – tidigare infarkt? rytmstörning?
  • Resultat från ekokardiografi
 • Andra undersökningar
  • Eventuellt resultat från lungröntgen, CT-thorax, spirometri

Behandling

Nationella rekommendationer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp – Nydebuterad hjärtsvikt*

 • Behandling i avvaktan på resultat av ekokardiografi vid välgrundad misstanke:
  • Diuretika kan ges vid ödem
  • Behandling med ACE-hämmare om ingen kontraindikation finns
 • Vid HFrEF (EF <40 %):
  • Behandling med diuretika vid behov, ACE-hämmare/ARB, betablockerare och MRA vid fortsatta symtom:*
   • Ekokardiografi som uppföljning efter upptitrering
   • Vid fortsatt EF <40 % rekommenderas ställningstagande till andra linjens behandling såsom behandling med CRT, ICD, ARNI eller SGLT-2-hämmare
  • Kontakt med hjärtsviktsmottaging
  • Kontakt med fysioterapeut inom hjärtrehabilitering
  • Upptitrering av läkemedel till måldos eller den högsta dos personen tolererar
  • Intravenöst järn efter behov
  • Stöd för livsstilsförändringar
  • Utredning/behandling av eventuella bakomliggande faktorer till nedsatt EF såsom hypertoni, diabetes, hypotyreos eller förmaksflimmer
 • Vid HFmEF (EF 40–49 %):
  • Behandling med diuretika vid behov, ACE-hämmare/ARB, betablockerare och MRA kan övervägas
  • Se för övrigt HFrEF
 • HFpEF (EF >50 %):
  • Behandling med diuretika vid behov
  • Kontakt med hjärtsviktsmottaging (efter individuell bedömning)
  • Kontakt med fysioterapeut inom hjärtrehabilitering (efter individuell bedömning)
  • Stöd för livsstilsförändringar
  • Utredning/behandling av eventuella bakomliggande faktorer såsom diabetes, tyreoideasjukdomar eller KOL

Personcentrerat sammanhållet vårdförlopp – Nydebuterad hjärtsvikt, Nationellt kliniskt kunskapsstöd (Hämtad 2021-03-16).

*) Dessa rekommendationer bedöms av Medibasredaktionen vara i behov av revision. För aktuella rekommendationer hänvisas till texten nedan och regionala rekommendationer för läkemedelsbehandling

Nytta och risk med läkemedel för äldre: perorala antikoagulantia och trombocythämmare – En systematisk litteraturöversikt från SBU (2014)

 • Det finns inga vetenskapligt underbyggda skäl att enbart på grund av hög ålder avstå från att behandla patienter med perorala antikoagulantia eller trombocythammare. Balansen mellan nytta och risk är minst lika bra hos äldre som hos yngre.
 • Strokeprofylax vid förmaksflimmer:
  • Nytta–riskbalansen för vitamin K-antagonister som strokeprofylax vid förmaksflimmer förefaller inte ändras med åldern, medan en viss minskning av nyttan kan ses för trombocythämmare
  • Nytta–riskbalansen för vitamin K-antagonister är bättre än för ASA som strokeprofylax vid förmaksflimmer oavsett ålder
  • Apixaban visar, jämfört med ASA, en 50-procentig riskreduktion för tromboembolisk sjukdom för patienter över 75 års ålder med förmaksflimmer som bedömts som olämpliga för warfarinbehandling
  • Apixaban har, jämfört med warfarin, en positiv nytta–riskbalans i att förhindra tromboembolisk sjukdom för patienter över 75 års ålder med förmaksflimmer
  • Rivaroxaban är inte sämre än väl inställd behandling med warfarin i att förebygga stroke och systemisk embolism hos personer över 75 år med förmaksflimmer
  • Blödningskomplikationerna mellan rivaroxaban och warfarin skiljer sig inte åt för olika åldersgrupper
  • Dabigatran har, jämfört med väl inställd behandling med warfarin, bättre skyddseffekt mot stroke och systemisk embolism hos äldre, men blödningsrisken ökar med åldern för dabigatran relativt warfarin
  • Klopidogrel kombinerat med ASA har bättre skyddseffekt än ASA ensamt mot allvarlig kardiovaskulär händelse hos äldre med förmaksflimmer som bedömts som olämpliga för behandling med warfarin
  • Blödningsrisken för klopidogrel, som tillägg till ASA, är kraftigt förhöjd
 • Profylax mot återinsjuknande i ischemisk stroke
  • ASA ensamt, eller kombinerat med dipyridamol reducerar risken för ny stroke eller död i alla åldersgrupper hos personer med tidigare stroke eller TIA
  • Klopidogrel har en tilläggseffekt till enbart ASA för att skydda mot återinsjuknande i stroke hos äldre, men blödningsrisken hos äldre är inte säkerställd
  • Akuta koronara syndrom behandlat med ASA inom 24 timmar reducerar risken för vaskulär mortalitet inom fem veckor hos äldre med misstänkt hjärtinfarkt utan att blödningsrisken med säkerhet ökar
  • Den sammanlagda risken för hjärtinfarkt, stroke eller kardiovaskulär död minskar vid tillägg av klopidogrel till ASA hos äldre med akut koronarsyndrom utan ST-höjning
  • Tikagrelor som tillägg till ASA ger bättre skydd än klopidogrel mot kardiovaskulär död, hjärtinfarkt eller stroke hos äldre med akut koronarsyndrom, men risken för allvarlig blödning, är ökad
  • Prasugrel som tillägg till ASA ger bättre skydd än klopidogrel mot kardiovaskular död, hjärtinfarkt och stroke hos äldre med akut koronarsyndrom planerade för PCI. Prasugrel ökar dock risken för allvarlig blödning
  • Rivaroxaban i låg dos som tillägg till ASA, i kombination med klopidogrel eller tiklopidin, minskar risken for kardiovaskulär död, hjärtinfarkt och stroke hos äldre med akut koronarsyndrom, men risken för blödning ökar kraftigt för personer över 65 år
 • Kardiovaskulär prevention:
  • Primärprevention med ASA minskar den sammanlagda risken för hjärtinfarkt, stroke och kardiovaskulär död också hos friska äldre, men effekten tas ut av en ökad risk for blödning hos äldre
  • Sekundärprevention med ASA minskar den sammanlagda risken för hjärtinfarkt, stroke och kardiovaskulär död också hos äldre eftersom risken för allvarlig blödning är låg
 • Biverkningar:
  • Vitamin K-antagonister har inte en åldersbetingad ökning av risken för blödning även om bakgrundsrisken för blödning ökar med åldern
  • ASA i låg dos har inte en åldersbetingad ökning av risken för blödning, även om bakgrundsrisken för blödning ökar med åldern

Nytta och risk med läkemedel för äldre: perorala antikoagulantia och trombocythämmare – En systematisk litteraturöversikt från SBU (2014)

Behandlingsmål

 • Förebygga utvecklingen av hjärtsvikt (prevention).
 • Minskade symtom och förbättring i funktionell kapacitet.
 • Förebygga inläggningar.
 • Reducera mortalitet.

Behandlingen i korthet

 • Behandlingen kan delas in i:
  • Åtgärder för att förebygga utvecklingen av hjärtsvikt (prevention)
  • Livsstilsåtgärder och andra åtgärder inom egenvård 
  • Farmakologiska åtgärder beroende på typ av hjärtsvikt (HFrEF, HFpEF, HFmEF)
  • Behandling med CRT (Cardiac Resynchronization Therapy) och ICD (Implantable Cardioverter-Defribillator) hos vissa patientgrupper
  • Behandling av komorbiditet
 • Undvik NSAID och glitazoner på grund av risk för försämring av hjärtsvikten.
 • Behandlingsprinciper:

Behandlingsöversikt 

 • I avvaktan på information om EF kan diuretika sättas in vid ödem och behandling med ACE-hämmare startas (om inga kontraindikationer föreligger):12
  • Efter inläggningskrävande akut hjärtsvikt kan snabb insättning/upptitrering av läkemedel (inom 2 veckor) ge förbättrade resultat. Se texten Akut hjärtsvikt
 • De senaste rekommendationerna från ESC har tagits över av majoriteten av regionerna vid behandling av hjärtsvikt:
  • Se även regionala rekommendationer för läkemedelsbehandling
 • Behandlingsförslagen skiljer sig beroende på typ av hjärtsvikt (HFrEF eller HFpEF/HFmEF) och symtomnivån:12,21
 • Start- och måldoser för olika läkemedel presenteras i information om läkemedelsgrupper:
  • Det är viktigare att sätta in alla läkemedel från basbehandlingen än att uppnå måldoserna för alla läkemedel41
  • Om patienten inte tolererar måldosen ska läkemedlet titreras upp till den högsta dos patienten tolererar
  • Evidensen för fördelaktig effekt av basbehandlingen är begränsad vid HFmEF

Behandlingsförslag patienter med HFrEF och HFmEF

Patientgrupp Åtgärd Kommentar
Samtliga
 • Kontakt med hjärtsviktsmottaging
 • Kontakt med fysioterapeut inom hjärtrehabilitering
 • Behandling av hypertoni/hyperlipidemi
 • Livsstilsåtgärder

 

Samtliga
 • Basbehandling:
  • ACE-hämmare eller ARB
  • Betablockerare
  • MRA (aldosteronantagonister)
  • SGLT-2-hämmare
 • Tiazid- eller loopdiuretika vid behov
 • ARB har sämre evidens
 • Tiaziddiuretika har sämre effekt vid eGFR <30 mL/min/1,73 m
 • SGLT-2-hämmare rekommenderas oavsett förekomst av diabetes typ 2
EF <35–40 % efter insatt behandling (ekokardiografi) eller fortsatta symtom
 • Ställningstagande till andra linjens behandling såsom behandling med CRT, ICD, byte från ACE-hämmare till ARNI eller tillägg av ivabradin

 

Patienter med tecken på järnbrist
 • Intravenös järnbehandling
 

Behandlingsförslag hos patienter med HFpEF

Patientgrupp Åtgärd Kommentar
Samtliga
 • Behandling av eventuell bakomliggande sjukdom(ar)
 • Tiazid- eller loopdiuretika vid behov
 • Livsstilsåtgärder
 • Konditions- och styrketräning rekommenderas hos samtliga patienter
Patienter med HFpEF
 • Ingen indikation för specifika läkemedel mot hjärtsvikt
 • Kontakt med hjärtsviktsmottaging, efter individuell bedömning
 • Kontakt med fysioterapeut inom hjärtrehabilitering, efter individuell bedömning
 
Hypertoni  
 • Tilägg av amlodipin vid blodtryck över målvärden
 • Kalciumblockerare av non-dihydropyridintyp rekommenderas inte
Förmaksflimmer
 • Betareceptorblockerare för att reglera hjärtfrekvens
 • DOAK (eller behandling med warfarin vid mitralisstenos eller mekanisk klaff)
 • Använd CHA2DS2-VASc och HAS-BLED för ett bedöma indikation och kontra-indikation
 • Eventuellt ablationsbehandling
Typ 2-diabetes

 

Andra tillstånd
 • Behandlas för varje enskilt tillstånd
 • Här ingår till exempel sömnapnésyndrom, förhöjd kardiovaskulär risk, koronarsjukdom, fetma, njursvikt, lungsjukdom, alkoholöverkonsumtion

Egenbehandling

Patientutbildning

 • Rekommenderad patientutbildning (se även längre ner):
  • Information om orsaken till hjärtsvikten, symtom och prognos och eventuellt livsuppehållande åtgärder
  • Förändringar i symtom och tecken som kan ange en försämring:
   • Ökad dyspné
   • Ökat ödem
   • Viktuppgång >2 kg på 3 dagar
   • Generell utbildning för egenkontroll och egen monitorering av tillståndet kan leda till bättre livskvalitet och minska antalet inläggningar42
  • Medicinering:
   • Till exempel biverkningar, administrationstider (dosettdelning?) och administrationssätt och möjligheter till att själv dosera diuretika. Patienter bör ha en aktuell läkemedelslista
  • Kunskap om vätskerestriktion (framför allt vid framskriden hjärtsvikt) och ökat behov vid illamående, kräkningar eller varmt väder
  • Information om risker med rökning och droger
  • Information om sexuell aktivitet
  • Information om att depressiva symtom och kognitiv svikt förekommer i högre grad hos hjärtsviktspatienter
 • Skriftlig och muntlig information rekommenderas, se patientinformation.
 • Information om hur vården är organiserad kring hjärtsvikt kan ge ökad trygghet och förståelse hos patienter; delaktighet av närstående bör uppmuntras.

Vaccination

 • Patienter med hjärtsvikt bör erbjudas vaccin mot pneumokocker och årlig influensa:
  • Regelbunden och tidig influensavaccinering (september till oktober) verkar ha störst effekt43

Kost och vikt

 • Patienter med hjärtsvikt bör undvika intag av stora mängder vätska:
  • Hos patienter med ödem och andfåddhet kan en vätskerestriktion om 1,5–2 L per dag rekommenderas
  • Vid illamående, kräkningar eller varmt väder kan det finnas ökat behov av vätska
 • Patienter rekommenderas att regelmässigt väga sig:
  • Förutom viktuppgång på grund av ödem ska vården även vara uppmärksam på malnutrition och obesitas
 • Varierad kost, normal kroppsvikt och normalt saltintag rekommenderas:
  • Ett saltintag över 6 gram per dag rekommenderas inte; överväg att be patienten att avstå från salt helt
  • Det finns inga studier på effekten av saltrestriktion på morbiditet och mortalitet44
  • En studie hittade ingen förebyggande effekt av lågt saltintag på hjärt-kärlhändelser45
 • Alkohol bör undvikas helt vid alkoholkardiomyopati, hos övriga bör generella riktlinjer för alkoholintag tillämpas.
 • Övrig dokumentation:

Rökning

 • Rökning leder till ökad risk för hjärt-kärlsjukdom och bör därmed undvikas för att minska risken att insjukna i och fördröja utvecklingen av hjärtsvikt:
  • Information om dess risker samt rekommendation om rökstopp rekommenderas
  • Vid behov kan läkemedel användas  

Fysisk aktivitet

 • Fysisk träning rekommenderas hos patienter med hjärtsvikt (inom hjärtrehabilitering):11
  • Med hjärtrehabilitering menas fysisk träning (konditions- och styrketräning) som är regelbunden, individanpassad och utformad av fysioterapeut med tillräcklig erfarenhet och kompetens inom specialiserad öppenvård inom hjärtrehabilitering
 • Rekommendationer:
  • Regelbunden aerob fysisk aktivitet rekommenderas för att förbättra funktionell kapacitet, symtom och livskvalitet och för att minska risken för inläggningar hos alla patienter med hjärtsvikt
  • Hos patienter med HFrEF minskar regelbunden aerob fysisk aktivitet risken för inläggningar men evidensen är inte övertygande, framför allt på längre sikt
  • Hos patienter med HFpEF finns mer evidens för fysisk aktivitet och här kan åtgärden leda till bättre livskvalitet och diastolisk funktion
  • Aktiviteten bör leda till mild eller måttlig andfåddhet
  • Samarbete med andra professioner, såsom fysioterapeut och arbetsterapeut, rekommenderas för att minska inläggningar och mortalitet
  • Se även FYSS 2015 för anvisningar
 • Dokumentation:

Sexualitet53

 • Patienter med hjärtsvikt informeras om att det är tryggt att vara sexuellt aktiv.
 • Erektil dysfunktion förekommer och kan oftast behandlas som hos patienter utan hjärtsvikt, under förutsättning att de inte har aktiv ischemi och inte behöver behandling med nitrater.

Vårdorganisation

 • Vid främst HFrEF och HFmEF rekommenderas behandling på en så kallad hjärtsviktsmottagning:12
  • En öppenvårdsverksamhet inom primärvård eller specialiserad vård
  • Inom verksamheten arbetar en eller flera sjuksköterskor med vidareutbildning inom hjärtsvikt och med delegering för dosjustering av hjärtsviktsläkemedel
  • En eller flera medicinskt ansvariga läkare ingår
 • Frekventa återbesök eller annan typ av monitorering genom telefonkontakt eller hembesök rekommenderas hos patienter med symtomgivande hjärtsvikt:
  • För patienter som har vårdats på sjukhus för kronisk hjärtsvikt ger uppföljning på en multidisciplinär hjärtsviktsmottagning minskad morbiditet och mortalitet11
 • Det finns ingen internationell europeisk rekommendation för behandling av hjärtsvikt som styrs av BNP/NT-proBNP-värden då tydlig evidens för en sådan metod saknas.
 • Uppföljning av specialutbildad sjuksköterska kan ge positiva effekter:54-57
 • Telemedicin (vård på distans) saknar övertygande evidens.

Läkemedelsgrupper

Basbehandling – insättning av läkemedel58

 • Tidig uppstart av farmakologisk behandling rekommenderas, men klara riktlinjer över hur snabbt insättningen ska ske saknas:
  • Kontroll av biverkningar, blodtryck och njurfunktion rekommenderas löpande vid insättning av läkemedlen
 • Basbehandlingen bör vanligen bestå av läkemedel från fyra läkemedelsgrupper (ACE-hämmare/ARB, betablockerare, MRA och SGLT-2-hämmare). De behöver inte sättas in samtidigt:
  • Ischemisk hjärtsjukdom: betablockerare och SGLT-2-hämmare i första hand, därefter ACE-hämmare/ARB och MRA
  • Uttalad stas: SGLT-2-hämmare och ACE-hämmare/ARB i första hand, därefter betablockerare och MRA
  • Nedsatt njurfunktion: SGLT-2-hämmare och betablockerare, därefter ACE-hämmare/ARB
  • Hypotension: SGLT-2-hämmare, därefter betablockerare, ACE-hämmare/ARB och MRA
  • Hypertoni: ACE-hämmare/ARB och betablockerare, därefter SGLT-2-hämmare och MRA
  • Förmaksflimmer:
   • Normofrekvent: SGLT-2-hämmare och ACE-hämmare/ARB, därefter betablockerare och MRA
   • Högfrekvent: betablockerare och SGLT-2-hämmare, därefter ACE-hämmare/ARB och MRA

Preparat

ACE-hämmare och ARB

 • Indikationer:
  • Hos samtliga patienter med HFrEF och HFmEF; se behandlingsöversikt
  • Rekommenderas även vid asymtomatisk HFrEF
 • Kontraindikationer av ACE-hämmare är angioödem, njurartärstenos, graviditet och allergi.
 • Försiktighet bör iakttas vid:
  • Hyperkalemi (kaliumvärde >5,0 mmol/L)
  • Njursvikt med eGFR <30 mL/min/1,73 m2
  • Hypotension med systoliskt blodtryck <90 mmHg
  • Samtidig behandling med kaliumsparande diuretika, NSAID, trimetoprim eller intag av kaliumsalter i kosten
 • Insättning:
  • Kontrollera njurfunktion och elektrolyter innan insättning
  • Starta med låg dos och trappa inte upp förrän tidigast efter två veckor; måldoseringen ska eftersträvas
  • Kontrollera njurfunktion och elektrolyter 1–2 veckor efter varje doshöjning och 4 månader efter att måldos har uppnåtts
  • Hos patienter med elektrolytrubbningar, njursvikt, hypotension, andra hjärtsjukdomar eller sköra patienter kan insättning göras av specialiserad hjärtsviktsmottagning
Doser av vanliga ACE-hämmare 
Preparat Startdos Måldos
Enalapril 2,5 mg x 2 10–20 mg x 2
Captopril 6,25 mg x 3 50 mg x 3
Lisinopril 2,5–5 mg x 1 20–35 mg x 1
Ramipril 2,5 mg x 2 5 mg x 2 
 • Komplikationer av insatt behandling:
  • Ortostas:
  • Hosta:
  • Förhöjda kreatininvärden:
 • Klinisk effekt:
  • Reducerar mortalitet, antal inläggningar för hjärtsvikt och ischemiska episoder60-62
 • Behandling med ARB på grund av biverkningar:
Doser av vanliga ARB 
Preparat Startdos Måldos
Kandesartan 4 mg 1 x 1 32 mg 1 x 1 
Losartan 50 mg 1 x 1 150 mg 1 x 1
Valsartan 40 mg 1 x 2 160 mg 1 x 1
 • Kombinationer av angiotensin-II-antagonister, ACE-hämmare eller reninhämmare rekommenderas inte:

Betareceptorblockerare

 • Indikation:
  • Alla patienter med kronisk hjärtsvikt av HFrEF och HFmEF, oavsett initial hjärtfrekvens 
 • Kontraindikationer:
  • AV-block grad 2 eller 3
  • Kritisk ischemi i extremiteter
  • Svår astma
  • Allergi mot läkemedlen
 • Försiktighet bör iakttas vid:
  • Hjärtsvikt med NYHA klass IV
  • Nyligen genomgången försämring av hjärtsvikt, AV-block grad 1 eller hjärtfrekvens <50 slag/minut
  • Ödem och lågt blodtryck
  • Interaktioner med verapamil/diltiazem (bör sättas ut vid hjärtsvikt), digoxin, amiodaron och ivabradin
 • Insättning:
  • EKG för att bedöma kontraindikationer
  • Starta med låg dos och trappa inte upp förrän tidigast efter två veckor; måldoseringen ska eftersträvas
  • Bedöm hjärtfrekvens, blodtryck, symtom och tecken (ödem, andfåddhet, viktuppgång)
Doser av vanliga betareceptorblockerare
Preparat Startdos Måldos
Bisoprolol 1,25 mg x 1 10 mg x 1 
Carvedilol 3,125 mg x 2  25 mg x 2
Metoprolol 12,5–25 mg x 1 200 mg x 1
Nebivolol 1,25 mg x 1 10 mg x 1
 • Komplikationer av insatt behandling:
  • Bradykardi:
  • Symtomatisk hypotension:
 • Klinisk effekt:
  • Behandling med betablockerare ger reducerad mortalitet och morbiditet och bromsar utvecklingen av hjärtsvikt, oberoende av kön, ålder, NYHA-klass, ejektionsfraktion och etiologi67
  • Initial försämring under upptitrering kan förekomma men brukar vara tillfällig
  • Hos vissa inträder förbättring först efter 3–6 månader behandling
  • Det är inte avgjort vilken preparattyp som är bäst, men en kvalitetsstudie har visat något förlängd överlevnad vid karvedilol jämfört med metoprolol (NNT 18 under 4 år)68

MRA (aldosteronantagonister)

 • Indikation:
  • Alla patienter med kronisk hjärtsvikt av HFrEF och HFmEF
  • Används för att att förbättra symtom och tecken, minska risken för sjukhusinläggningar på grund av hjärtsvikt samt öka överlevnad
  • Eplerenon rekommenderas som tillägg vid hjärtsvikt efter hjärtinfarkt11
 • Kontraindikationer är överkänslighet mot läkemedlen.
 • Försiktighet bör iakttas vid:
  • Kaliumvärden >5,0 mmol/L
  • Njursvikt med eGFR <30 mL/min/1,73 m2
  • Vissa interaktioner:
   • Kaliumtillskott (inklusive salt med kalium i stället för natrium) eller kaliumsparande diuretika såsom amilorid
   • ACE-hämmare och ARB som också kan ge hyperkalemi
   • NSAID (bör undvikas vid hjärtsvikt)
   • Trimetoprim och kombinationer med trimetoprim
   • Starka CYP3A4-inhibitorer vid bruk av eplerenon
 • Insättning:
  • Kontrollera njurfunktion och elektrolyter
  • Starta med en låg dos och kontrollera elektrolyter efter 1 och 4 veckor; trappa upp tidigast efter 4–8 veckor
  • Om kaliumvärdet stiger över 5,5 mmol/L eller eGFR till <30 mL/min/1,73 mhalveras dosen och elektrolyter bedöms inom 1–2 veckor
  • Om kaliumvärdet stiger över 6,0 mmol/L eller eGFR till <20 mL/min/1,73 msätts MRA ut omedelbart
 • Dosering:
Doser av vanliga MRA
Preparat  Startdos Måldos
Spironolakton 25 mg x 1 50 mg x 1
Eplerenon 25 mg x 1 50 mg x 1
 • Komplikationer av insatt behandling:
  • Hyperkalemi:
  • Gynekomasti:
 • Klinisk effekt:
  • Ger ökad diures och nedsatt kaliumutsöndring samt sänker blodtrycket
  • Dokumenterad positiv effekt vid hjärtsvikt efter genomgången hjärtinfarkt69
  • Medför reducerad dödlighet som tillägg till standardbehandling vid NYHA-klass II (FEV1 ≤35 %)70

SGLT-2-hämmare

 • Indikation:
  • Bör enligt svenska och europeiska riktlinjer ges till samtliga patienter med HFrEF och oftast HFmEF, oavsett förekomsten av diabetes21,58
  • Även hos patienter med HFpEF kan empagliflozin minska risken för kardiovaskulär död eller inläggning:71-72
   • Det saknas än så länge rekommendationer om att behandla med SGLT-2-hämmare hos patienter med HFpEF
 • Effekt:
  • Dapagliflozin har visat sig kunnat bromsa utvecklingen av hjärtsvikt/försämring av hjärtsvikt och minska kardiovaskulär mortalitet hos patienter med hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion oavsett förekomsten av diabetes73-75
  • Liknande resultat har hittats med empagliflozin76-77
  • Dapagliflozin har visat sig kunna minska försämringstakten av eGFR något vid HFpEF/HFmEF men man har inte kunnat hitta effekt på kardiovaskulär död, försämring av hjärtsvikt, allvarlig försämring av eGFR, terminal njursvikt eller njurrelaterad död78
 • Dosering:
Preparat Dos
Dapagliflozin 10 mg 1x1
Empagliflozin 10 mg 1x1
 • Kontraindikationer:
  • Typ 1-diabetes (ökad risk för ketoacidos)
  • Dehydrering (bör sättas ut vid risk för dehydrering, liksom metformin)
  • Njursvikt med eGFR <20 ml/min/1,73 m2
 • Biverkningar:
  • Urogenitala infektioner inklusive nekrotiserande fasciit
  • Glukosuri och viss viktnedgång

Diuretika

 • Indikation:
  • Alla patienter med symtom och tecken på stockning, oberoende av EF (NYHA-klass I–IV):
   • Klinisk vätskeretention, ödem, viktökning, dyspné, rasslande ljud från lungorna
   • Används tillsammans med andra läkemedel tills tecken på stockning har försvunnit
  • Loopdiuretika rekommenderas i första hand vid tecken på stockning och viktuppgång41
  • Tiaziddiuretika kan användas vid milda besvär och bevarad njurfunktion (eGFR >30 mL/min/1,73 m2)
 • Kontraindikationer är avsaknad av stockningsbesvär och överkänslighet mot läkemedlen.
 • Försiktighet bör iakttas vid:
  • Hypokalemi med kalium ≤3,5 mmol/L då diuretika kan ge sänkning av kaliumvärdet
  • Njursvikt med eGFR <30 mL/min/1,73 m2 då diuretika kan försämra njurfunktionen och tiaziddiuretika förlorar effekt
  • Hypovolemi/hypotension (systoliskt blodtryck < 90 mmHg) eftersom diuretika kan ge ökade besvär
  • Interaktioner med ACE-hämmare (ökad risk för hypotension), andra diuretika (ökad risk för hypovolemi, hypotension, hypokalemi och sämre njurfunktion) och NSAID (minskad effekt av diuretika, undvik NSAID vid hjärtsvikt)
 • Insättning:
  • Kontrollera njurfunktion och elektrolyter innan insättning
  • Starta med låg dos och trappa upp så att patienten inte har symtom eller tecken på stockning, eftersträva minst möjliga dosering:
   • Kontrollera blodtryck, njurfunktion och elektrolyter efter ökad dos (efter 1–2 veckor)
   • Minska dosen ifall patient inte har tecken på stockning samt tecken på hypovolemi (hypotension)
 • Dosering: se tabell nedan
Doser av vanliga diuretika
Preparat (typ av diuretikum) Startdos Vanlig dygnsdos
Furosemid (loop)  20–40 mg  40–240 mg
Torasemid (loop)  0,5–1 mg   1–5 mg
Hydroklortiazid (tiazid)   12,5–25 mg   12,5–100 mg
Bendroflumetiazid (tiazid)   2,5 mg  2,5–10 mg
 • Komplikationer av insatt behandling:
  • Hypotension:
  • Hypokalemi/-magnesemi:
  • Hyponatremi:
  • Gikt (ökat urat):
  • Hypovolemi/dehydration:
  • Ökad njursvikt:
 • Effekt:
  • Det har inte utförts några randomiserade studier där man har sett effekt på morbiditet och mortalitet44

Ivabradin

 • Indikation:
  • Vid symtomatisk HFrEF (EF ≤35 %) med sinusrytm och hjärtfrekvens i vila >70 slag/minut, trots optimal övrig behandling
 • Effekt:
  • Dosberoende sänkning av hjärtfrekvensen genom påverkan på sinusknytan
  • Minskar sjukhusinläggningar och kardiovaskulär mortalitet
  • Förbättrar överlevnad och livskvalitet, minskar sjuklighet79
 • Dosering:
  • Inled med 2,5–5 mg x 2. Efter 14 dagar ökas dosen till 7,5 mg x 2 om hjärtfrekvensen är över 60; mål för hjärtfrekvensen är 50–60 slag/minut
 • Komplikationer av insatt behandling:
  • Bradykardi, förmaksflimmer
 • EMA rekommenderar övervakning med avseende på ökad risk för utveckling av förmaksflimmer vid användning av ivabradin.80

Sakubitril-valsartan (angiotensinreceptor–neprilysinhämmare, ARNI)

 • Indikation:
  • Ersätter ACE-hämmare eller ARB vid symtomatisk HFrEF (EF ≤35 %) trots rekommenderad annan behandling81
  • HFpEF?
 • Effekt:
  • Så kallad angiotensinreceptor–neprilysinhämmare, en substans som har egenskaper från valsartan och sakubitril
  • Har påverkan på RAAS-systemet och hämmar nedbrytning av natriuretiska peptider, bradykinin och andra peptider
  • Minskar dödlighet och antalet sjukhusinläggningar jämfört med enalapril84
  • Kan, jämfört med behandling med valsartan, leda till mindre behov av inläggning hos kvinnor med HFpEF85
 • Dosering:
  • Startdos för de flesta grupper är 49 mg/51 mg två gånger dagligen, se även FASS
  • Dosen fördubblas varannan till var fjärde vecka till måldosen en tablett 97 mg/103 mg två gånger dagligen
  • Se även information om ACE-hämmare
 • Insättning:
  • ARNI bör inte ges samtidigt med en ACE-hämmare eller ARB:86
   • Behandling med ACE-hämmare avslutas under minst 36 timmar före första dos av ARNI för att undvika risk för angioneurotiskt ödem87

Övriga läkemedel

 • Digoxin:
 • Isosorbidmononitrat:
 • Statiner:
 • Orala antikoagulantia och trombocythämmare:
 • Reninhämmare: 
 • Kalciumblockerare av non-dihydropyridintyp (rekommenderas inte):
 • Järn (se nedan).

Komorbiditet

 • Klaffel:
  • Vid klaffel bör behandling av tillståndet övervägas då det kan leda till sämre hjärtfunktion
  • Vid aortastenos finns fara för hypotension vid användande av läkemedel som är vasodilaterande (ACE-hämmare, ARB, kalciumantagonister, nitrater)
 • Mitralisinsufficiens:
  • Vasodilatation är tillämpbart
  • Kirurgisk behandling bör utvärderas (klaffplastik)
 • Förmaksflimmer:
  • ACE-hämmare, ARB, betareceptorblockerare och MRA anses vara skyddande mot utvecklingen av förmaksflimmer
  • Skyndsam kardiovertering rekommenderas då förmaksflimmer kan försämra hjärtsvikten
  • Behandling med betablockerare är förstahandsvalet; digoxin och amiodaron (vid hemodynamisk instabilitet) kan också bli aktuellt:
   • Digitalis är speciellt tillämpbart vid snabb kammaraktivitet och dilaterad vänsterkammare
   • Det är något oklart vilken hjärtfrekvens som är bäst vid hjärtsvikt och förmaksflimmer; oftast rekommenderas 70–90 slag/minut
  • Antikoagulantia är aktuellt för att förebygga stroke (enligt CHA2DS2-VASc-poäng och HAS-BLED) – i första hand NOAK
  • CRT eller ICD kan vara aktuellt (eventuellt i kombination med ablation)
  • Ablation kan förbättra överlevnad, bidra till att bevara vänsterventrikelfunktion, minska antalet inläggningar och förbättra livskvalitet hos patienter med förmaksflimmer och hjärtsvikt91
 • Ventrikulära arytmier:
  • Korrektion av elektrolyter, utsättning av läkemedel som kan ge arytmier och optimal behandling är rekommenderat vid ventrikulära artymier
  • CRT och ICD kan vara aktuellt
 • Bradykardier:
  • <50 slag/minut (sinusrytm) eller <60 slag/minut (förmaksflimmer)
  • Utsättning eller reducering av läkemedel som kan ge bradykardi är den viktigaste åtgärden
  • CRT kan vara aktuellt
 • Hypertoni:
  • ACE-hämmare, betareceptorblockerare, diuretika och MRA kan användas
  • Observera att kalciumantagonister generellt sett inte har någon plats vid hjärtsvikt, se under Läkemedel
 • Ischemisk hjärtsjukdom:
  • Betablockerare är förstahandsval; ivabradin kan övervägas 
  • Kortverkande och långverkande nitrater, eventuellt kalciumantagonister som amlodipin och felodipin 
  • Eventuellt kan kirurgi övervägas (CABG/PCI)
 • Hjärtsvikt efter myokardinfarkt:
  • Behandling med ACE-hämmare, betablockerare och aldosteronantagonist i måldosering rekommenderas direkt efter genomgången myokardinfarkt vid tecken på systolisk dysfunktion:
   • Eplerenon är förstahandsval av aldosteronantagonist i detta fall11
  • Övrig sekundärprofylax, se artikel om myokardinfarkt
 • Järnbrist och anemi:92-94
  • Vanligt förekommande hos patienter med hjärtsvikt (såsom vid andra kroniska sjukdomar) och är kopplad till sämre prognos, andra orsaker bör uteslutas
  • Behandling med intravenöst järn bör övervägas vid järnbrist med ferritin <100 μg/L eller ferritin 100–299 μg/L med transferrinmättnad <20 %, eftersom man har sett positiva effekter på livskvalitet, symtomgrad och NYHA-klass
  • Moderat anemi associeras med ökad morbiditet och mortalitet hos patienter med hjärtsvikt95-96
  • Studier visar att järntillskott vid järnbrist kan leda till minskade symtom, bättre fysisk kapacitet, minskad NT-proBNP, minska inläggningar, ge bättre hjärtfunktion och/eller bättre livskvalitet.97-98
 • Njursvikt och benign prostatahyperplasi (BPH):
  • Behandling av ödem kräver större doser furosemid, tiazider bör undvikas vid eGFR <30 mL/min/1,73 m2
  • BPH kan leda till njursvikt; 5-alfa-reduktashämmare är förstahandsval vid kronisk hjärtsvikt
 • Erektil dysfunktion:
  • PDE5-hämmare (till exempel sildenafil) är användbara men är kontraindicerade vid samtidigt intag av nitrater
 • Diabetes mellitus:
  • Metformin är förstahandsval hos patienter med hjärtsvikt
  • Behandling med insulin kan försämra hjärtsvikten
  • Glitazoner rekommenderas inte
  • Det finns begränsad evidens kring användningen av DDP4-hämmare och GLP-1-analoger
  • Empagliflozin har i en studie visat sig kunna minska antalet inläggningar och dödlighet, men evidensgraden kring detta är fortfarande låg
  • ACE-hämmare är tillämpbart som antihypertensiv behandling
 • Fetma:
  • Kan också ge andfåddhet, minskad ansträngningsförmåga och ankelsvullnad
  • Hos patienter med hjärtsvikt har man inte sett att viktnedgång leder till bättre prognos men viktnedgång kan rekommenderas vid patienter med BMI över 35 för att förbättra symtombilden
 • Gikt:
  • Behandling med kolkicin rekommenderas i första hand (ej NSAID)
  • Säkerheten av behandling med allopurinol vid HFrEF är inte säkerställd
 • Astma och KOL:
  • Spirometri bör göras när patienter har varit stabil och euvolemisk (ej övervätskad) i minst tre månader för att minska risken för överdiagnostik
  • Kardioselektiva betablockerare (som till exempel metoprolol och bisoprolol) är inga absoluta kontraindikationer vid astma och KOL men försiktighet rekommenderas och icke-selektiva betablockerare bör undvikas
  • Orala glukokortikoider kan försämra hjärtsvikt men inhalationssteroider är säkra att använda
  • KOL kan på sikt leda till pulmonell hypertension

Annan behandling

 • Patienter med allvarlig svikt och reducerad ejektionsfraktion (<35 %) har betydligt ökad risk för kammarflimmer och bör utvärderas med tanke på implantation av implanterbar defibrillator (ICD).1
 • Kirurgi: Revaskularisering, klaffkirurgi, transplantation.

Implanterbar defibrillator (ICD) och kardiell resynkroniseringsterapi (CRT)

 • Kandidater for kardiell resynkroniseringsterapi (CRT) uppfyller ofta kriterierna för kombinationen implanterbar defibrillator och kardiell resynkroniseringsterapi.99
 • Tillägg av CRT till ICD har visat sig reducera dödlighet och sjukhusinläggningar för hjärtsvikt hos patienter med NYHA-klass II-III och breddat QRS-komplex.100
ICD
 • Många hjärtsviktspatienter dör på grund av arytmier.
 • En implanterbar defibrillator kan förebygga bradykardi och korrigera dödliga ventrikulära arytmier.
 • Rekommendationer:
  • Rekommenderas hos patienter som har haft ventrikulär arytmi med hemodynamisk påverkan med förväntad livslängd >1 år
  • Rekommenderas hos patienter med ischemisk hjärtsjukdom eller dilaterad kardiomyopati som har fått optimal farmakologisk behandling under åtminstone tre månader men trots det har en hjärtsvikt med NYHA II och III och EF <35%
  • Implantation av ICD rekommenderas ej inom 40 dagar efter en hjärtinfarkt
CRT
 • Rekommenderas hos symtomatiska patienter med en ejektionsfraktion <35 %, vänstergrenblock med QRS-bredd ≥130 ms trots optimal läkemedelsbehandling:
  • Rekommenderas inte hos patienter med QRS-bredd <130 ms
  • Se även nationella riktlinjer
 • Kan verka positivt på morbiditet, funktionsklass och överlevnad.101-102

Kirurgi och transplantation

Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Hjärtsvikt kan var akut eller kronisk och är en progressiv sjukdom.
 • Akut hjärtsvikt ses mest frekvent vid akut hjärtinfarkt och hypertoni men uppträder också som akuta episoder under ett kroniskt hjärtsviktsförlopp.

Komplikationer

 • Akut lungödem.
 • Tromboembolism:
  • Incidensen har visat sig vara 1,6–3,2 % per år104
 • Död:
  • 40–50 % av patienter med hjärtsvikt dör plötsligt, sannolikt på grund av en ventrikulär arytmi
  • Den andra stora kategorin är dem som dör på grund av allt sämre pumpfunktion
 • Kakexi/sarkopeni: 
 • Depression:
 • Sömnbesvär:

Prognos

 • Hjärtsviktdiagnosen innebär generellt en dålig prognos som är mer allvarlig än många av de allvarligaste cancerformerna.
 • Prognosen bestäms av patientens ålder och kön, orsaken till hjärtsvikten och hur stor skada det är på hjärtat:
  • Högt systoliskt blodtryck förefaller vara en positiv prognosfaktor för patienter med hjärtsvikt: Man har noterat 13 % reduktion av kardiovaskulär mortalitet med 10 mmHg högre systoliskt blodtryck105
  • Ökad albuminutsöndring i urin förefaller vara en oberoende riskfaktor för sämre prognos vid hjärtsvikt106
  • I en studie noterades fem års överlevnad för 59 % av männen och 45 % av kvinnorna13
  • NT-proBNP är en oberoende markör för plötslig kardiovaskulär död107
 • De nyare behandlingsformerna har inte lett till väsentliga reduktioner i mortaliteten.108-109
 • Sjukhusinläggning är en markör för dålig prognos:
  • Ettårsmortaliteten efter första sjukhusinläggningen för hjärtsvikt ligger på runt 30 % för båda könen110
 • Patienter med HFpEF utgör cirka halvparten av patienterna med hjärtsvikt och dessa patienter har en bättre prognos än dem med också systolisk hjärtsvikt.111
 • Överlevnad efter diagnos:112
  • Data från England hos patienter >45 år
  • Generellt så sjönk mortaliteten under studieperioden (2000–2017)
  • Ettårsöverlevnad var 80 % (i 2016)
  • Femårsöverlevnad var 48 % (i 2012)
  • Tioårsöverlevnad var 26 % (i 2007)

Livskvalitet

 • Hjärtsvikt kan, beroende på NYHA-klass, ge obefintlig till mycket stor effekt på livskvalitet.
 • Patienter med ejektionsfraktion under 35 % får med behandling mindre besvär och ökad arbetsförmåga.
 • Värdet i form av ökat generellt välbefinnande är osäkert.

Uppföljning

Plan

 • Patienten bör regelbundet kontrolleras av samma läkare. Det är viktigt med kontinuitet i förhållandet för att kunna utvärdera svikten.

Vad bör kontrolleras

Anamnes

 • NYHA-klass: Fysisk prestationsförmåga, dyspné, palpitationer, yrsel och ödemtendens.
 • Compliance.
 • Sexuell funktion.
 • Sömnstörning.
 • Andra sjukdomstecken.

Vikt

 • Ger indikation på behandlingsrespons och grad av vätskeretention.
 • Veckovis vägning. Viktökning >2 kg under ett till tre dygn bör medföra läkemedelsjustering.

Klinisk undersökning

 • Puls, blodtryck, halsvenstas, ödem, hjärtljud, lungstas och staslever.

Blodprov

 • Hb, järn och ferritin, elektrolyter, kreatinin, läkemedelskoncentration vid behov:
  • Eventuellt provtagning vid komorbiditeter
 • Eventuellt BNP/NT-proBNP:
  • Se nytta av BNP/NT-proBNP vid uppföljning

Andra undersökningar

 • Efter upptitrering av läkemedlen vid HFrEF rekommenderas uppföljning med en ny ekokardiografiundersökning:12 
  • Detta rekommenderas 60–90 dagar efter behandling med måldoser av läkemedel
 • Vid försämring kan EKG och ekokardiografi övervägas.

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Animationer

 • Hur fungerar hjärtat
 • Hjärtsvikt
 • LVAD
Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons