Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Kardiologi

Mitralisinsufficiens


Uppdaterad den: 2023-02-27
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Blodflöde i retrograd riktning från vänster kammare genom en läckande mitralisklaff till vänster förmak.
 • Prolaps av mitralisklaffen är den vanligaste orsaken till uttalad icke-ischemisk mitralisinsufficiens.1

Förekomst

 • Mitralisinsufficiens är i Sverige, efter aortastenos, det vanligast förekommande behandlingskrävande klaffelet.
 • Kliniskt betydelsefull mitralisinsufficiens är ett ökande problem i den äldre befolkningen.2  
 • Dilatation av vänster kammare vid hjärtsvikt är en vanlig orsak till sekundär mitralisinsufficiens.

Etiologi och patogenes

 • Orsakerna till mitralisinsufficiens är många:
  • Prolaps av mitralisklaffen
  • Funktionell mitralisinsufficiens som följd av dilatation av vänster kammare
  • Ruptur av chordae tendinae
  • Papillärmuskeldysfunktion – beror nästan alltid på ischemisk hjärtsjukdom
  • Medfödd insufficiens
  • Reumatisk feber
  • Endokardit
  • Fel på kollagensyntesen (Marfans syndrom och Ehlers-Danlos syndrom)
  • Reumatiska systemsjukdomar (till exempel SLE)
 • Prolaps av mitralisklaffen:
  • Är ett heterogent tillstånd med variation i både patologisk, klinisk och ekokardiografisk bild
  • Myxomatös degeneration av mitralisklaffen, som är den vanligaste patofysiologiska förklaringen till prolaps, är i USA den vanligaste orsaken till isolerad allvarlig mitralisinsufficiens som kräver kirurgi3-4
  • Prolaps av mitralisklaffen är förknippad med sjukdomar som Marfans syndrom och Ehlers-Danlos syndrom, osteogenesis imperfecta och pseudoxantoma elasticum1
  • Alla patienter med prolaps av mitralisklaffen utvecklar inte mitralisinsufficiens
 • Läckaget medför ett ökat tryck i vänster förmak och ökad preload i vänster kammare:
  • Läckaget i systole ökar med högre puls och medför därför tidigare ansträngningsdyspné än aortainsufficiens
  • Vänster kammare kompenserar med dilatation och så småningom kan hjärtsvikt utvecklas

Predisponerande faktorer

 • Vänstersidig hjärtsvikt och därmed dilaterad vänster kammare.
 • Genomgången myokardinfarkt.
 • Genomgången reumatisk feber.

ICD-10

 • I05 Reumatiska mitralisklaffel
  • I05.1 Reumatisk mitralisinsufficiens
  • I05.2 Mitralisstenos med mitralisinsufficiens
  • I05.8 Andra mitralisklaffel
  • I05.9 Mitralisklaffel, ospecificerat
 • I34 Icke reumatiska mitralisklaffsjukdomar
  • I34.0 Mitralisinsufficiens
  • I34.1 Prolaps av mitralisklaffen
  • I34.8 Andra specificerade icke reumatiska mitralisklaffsjukdomar
  • I34.9 Icke reumatisk mitralisklaffsjukdom, ospecificerad

ICD-10 Primärvård

 • I38-P Akut och kronisk endokardit

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Misstanke om diagnos vid auskultation om holosystoliskt blåsljud grad I–III, punctum maximum vid apex med fortledning till vänster axill.
 • Diagnos erhålls med hjälp av ekokardiografi.

Differentialdiagnoser

Systoliska blåsljud

 • Aortastenos
 • Kammarseptumdefekt
 • Tricuspidalisinsufficiens
 • Hypertrofisk kardiomyopati

Anamnes

Akut uppkomst av mitralisinsufficiens

 • Akut dyspné och eventuellt lungödem.

Med kroniskt förlopp

 • Ansträngningsdyspné som progredierar till vilodyspné och ortopné.
 • Minskad minutvolym kan leda till allmän trötthet och orkeslöshet.

Kliniska fynd

 • Pansystoliskt blåsljud med punctum maximum över apex och med fortledning mot vänster axill:5
  • Vid vänsterkammarsvikt kan blåsljudet försvagas
 • Vid dilatation är apex förskjuten lateralt, förskjuten ictus.
 • Ofta förmaksflimmer.

Hjärtljud vid mitralisinsufficiens:

[Your browser does not support the audio element]

Kompletterande undersökningar i primärvården

EKG

 • EKG har låg sensitivitet, men kan påvisa belastning av vänster förmak.
 • Förmaksflimmer kan uppkomma till följd av förstoring av vänster förmak.
 • Associeras ofta med ischemisk hjärtsjukdom och eventuella ischemiska EKG-förändringar.

Andra undersökningar

Hjärt-lungröntgen

 • Syftet är att avslöja tecken på stas.
 • Visar dilatation av vänster kammare och eventuell dilatation av vänster förmak.
 • Eventuellt kan också förkalkning av mitralisklaffen ses.

Ekokardiografi

 • Dopplerultraljud för diagnos och kvantifiering.
 • Ekokardiografi för att kartlägga etiologi1 och för att identifiera vilka patienter som har den högsta komplikationsrisken.
 • Visar en volymbelastad dilaterad vänsterkammare med hyperdynamisk funktion och dilaterat vänster förmak.

När remittera?

 • Vid fynd av nytillkommet blåsljud hos vuxna, bör patienten remitteras för utredning.

Checklista vid remittering

Blåsljud på hjärtat hos vuxna

 • Syftet med remissen:
  • Diagnostik? Behandling? Övrigt?
 • Anamnes:
  • När och hur ställdes diagnosen? Eventuell försämring? Tidigare sjukdomar som kan ge klaffel?
  • Symtom? – nedsatt fysisk kapacitet, andfåddhet, angina pectoris, svimning, arytmi?
  • Andra sjukdomar av betydelse? Rökning? Aktuella läkemedel?
  • Eventuella genomförda behandlingsåtgärder och resultat?
  • Konsekvenser – yrke, socialt, fysisk aktivitet, övrigt?
 • Kliniska fynd:
  • Allmäntillstånd? Cyanos, blekhet, venstas eller ödem?
  • Blodtryck, puls, hjärta – ictus, biljud, rytm, frekvens, hjärtsvikt?
  • Biljud – systoliskt/diastoliskt, punctum maximum, fortledning
 • Kompletterande undersökningar:
  • Hemoglobin, lipidstatus
  • EKG
  • Eventuellt resultat av ekokardiografi

Behandling

Behandlingsmål

 • Att minska en eventuell dilatation av vänster kammare.
 • Att kontrollera en sjukdom fram till dess att eventuell kirurgisk behandling kan utföras.
 • Symtomatisk behandling.

Allmänt om behandlingen

 • Symtomen behandlas med läkemedel, men patienter i NYHA (New York Heart Association) funktionsgrupp 2 ska utredas för kirurgi.
 • Om klaffplastik är möjlig kan kirurgisk behandling övervägas på ett tidigare stadium än vid klaffbyte.
 • Med modern teknik är operationsmortaliteten i avsaknad av kontraindicerande komorbiditet <1 %. De funktionella resultaten är i allmänhet goda efter upp till 20 års uppföljning.2

Egenbehandling

 • Personer med måttlig till allvarlig mitralisinsufficiens bör begränsa sin aktivitet och undvika maximala belastningar.

Läkemedelsbehandling

 • Hjärtsvikt kan behandlas med ACE-hämmare, diuretika, digoxin och betablockerare (se hjärtsvikt).
 • Kroniskt förmaksflimmer bör behandlas med antikoagulantia med tanke på risken för embolism (se förmaksflimmer).

Förebyggande åtgärder

Endokarditprofylax

 • Rekommenderas enligt nya riktlinjer inte för patienter som har fått en konstgjord klaff inopererad.
 • Endokarditprofylax är inte nödvändig under perioden före operation.

Efter inoperation av klaffprotes

 • En mekanisk klaffprotes kräver livslång antikoagulationsbehandling med warfarin:
  • Intensitet: Optimalt INR 2,5-3,5. Vid elektiv kirurgi noggrann planering och när INR < 2,0 subkutant LMWH
 • Vid biologisk klaffprotes, oftast seponering efter tre månader. Förmaksflimmer, förstorat vänster förmak eller tidigare förekommande tromboembolism kräver dock livslång behandling.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Den volymbelastning patienten får på grund av läckage, kan på längre sikt ge dilatation av vänster kammare och av vänster förmak.
 • Det ökade trycket som så småningom kan fås i förmaket, kan framkalla lungstas och sekundär pulmonell hypertoni samt därefter högersidig hjärtsvikt.

Komplikationer

Vid långsamt progredierande mitralisinsufficiens

 • Vänstersidig hjärtsvikt med därpå följande lungstas och pulmonell hypertoni.
 • Förmaksflimmer som kan orsaka embolier till systemkretsloppet.
 • Högersidig hjärtsvikt.

Vid akut mitralisinsufficiens

 • Lungödem
 • Chock

Efter klaffoperation

 • Den totala dödligheten efter klaffplastik eller klaffbyte tvar 1,2 % i en amerikansk studie.6
 • En studie jämförde reparation av mitralisklaffen och insättning av klaff hos patienter med allvarlig mitralisinsufficiens:7
  • Efter 2 år var det ingen signifiktant skillnad i vänsterventrikelfunktion och överlevnad
  • Reparationsgruppen hade fler recidiv av hjärtsvikt och kardiovaskulära händelser
 • Mekanisk klaff medför högre risk för stroke jämfört med biologisk klaff (14 % respektive med 7 % efter 15 års uppföljning), och högre risk för blödning (15 % respektive 9 %).8
 • Biologisk klaff medför högre risk för reoperation jämfört med mekanisk klaff (11 % respektive 5 % efter 15 år).8

Prognos

 • Prognosen beror på allvarlighetsgrad och etiologi.
 • Prognosen är god när vänsterkammarfunktionen är bevarad.
 • Akut ruptur av chordae tendinae, papillärmuskelruptur eller endokardit accelererar förloppet och prognosen är dålig om behandling uteblir.
 • Prolaps av mitralisklaffen:
  • Prognosen är generellt mycket god, men enstaka patienter utvecklar allvarliga komplikationer som infektiös endokardit, plötslig hjärtdöd och allvarlig mitralisinsufficiens

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Animationer

 • Hur hjärtklaffarna fungerar
 • Klaffläckage
 • Operation av mitralisklaffar

Uppföljning

Plan

 • Patienten kontrolleras regelbundet för bedömning, ställningstagande till medicinering och värdering om operationsindikationer.
 • INR-kontroller efter inoperation av konstgjord klaff, vid förmaksflimmer, efter embolism.

Vad bör kontrolleras?

 • Blåsljud.
 • Fråga om eventuella nya eller förvärrade symtom.
 • Kontrollera warfarinbehandlingen:
  • Vid mekanisk mitralisklaff optimalt INR 2,5–3,5
 • Genomförande av hjärt- och lungstatus med tanke på nya fynd.

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons