Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Kardiologi

Mitralisstenos


Uppdaterad den: 2022-09-26
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Förträngning av mitralisostiet, genom vilket blodflödet från vänster förmak går till vänster kammare.

Förekomst

 • Har blivit mer sällsynt de senaste decennierna till följd av lägre incidens av reumatisk feber i den svenska befolkningen.
 • Fortfarande vanlig i utvecklingsländer på grund av hög förekomst av reumatisk feber.

Etiologi och patogenes

 • Förorsakas nästan uteslutande av reumatisk feber:
  • En inflammation leder till klaffdegeneration och så småningom hemodynamiska förändringar
 • Kongenital stenos förekommer, men leder oftast till döden före fyllda två år om inte operation genomförs.
 • I västvärlden är degenerativa förändringar/ateroskleros den vanligaste orsaken.
 • Myxom i vänster förmak är en sällsynt orsak till mitralisobstruktion, men kan ge en illusion av mitralisstenos när tumören når ned till utflödet av vänster förmak.
 • En ren mitralisstenos leder till ökat tryck i vänster förmak, och så småningom i lungkretsloppet och i höger hjärthalva:
  • Vid ansträngning förkortas diastole och tömningen av förmaket försämras
  • Mitralisstenos ger därför tidig ansträngningsrelaterad dyspné
 • Dilatation av vänster förmak predisponerar för utveckling av förmaksflimmer, som ytterligare förvärrar det hemodynamiska tillståndet.

Predisponerande faktorer

 • Genomgången reumatisk feber.
 • Kongenital malformation.
 • Ateroskleros och hög ålder.

ICD-10

 • I05 Reumatiska mitralisklaffel
  • I05.0 Mitralisstenos
  • I05.2 Mitralisstenos med mitralisinsufficiens
 • I34 Icke reumatiska mitralisklaffsjukdomar
  • 134. 2 Icke reumatisk mitralisstenos

ICD-10 Primärvård

 • I38-P Akut och kronisk endokardit

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Misstanke baserad på anamnes och fynd av karakteristiskt blåsljud på hjärtat:
  • Blåsljudet är ett lågfrekvent diastoliskt blåsljud över apex
 • Påvisning av obstruktion av blodflödet genom mitralisklaffen.
 • Ekokardiografi visar en förkalkad klaff, reducerad klaffrörelse och förstorat vänster förmak.
 • Dopplerekokardiografi ger karakteristiska fynd och är lämplig för kvantifiering av allvarlighetsgrad.

Hjärtljud vid mitralisstenos:

[Your browser does not support the audio element]

Differentialdiagnoser

 • Myxom i vänster förmak.
 • Cor triatrium.
 • Austin-Flint blåsljud vid aortainsufficiens.

Anamnes

 • En mitralisstenos kan vara utan symtom i många år.
 • Med ökande stenosgrad och ökande tryck i lungkretsloppet utvecklas ansträngningsdyspné:
  • Patienten undviker så småningom fysisk ansträngning på grund av dyspné och utmattning även vid små ansträngningar
 • Ofta paroxysmal nattlig dyspné.
 • Vid långt gången sjukdom, tecken på högersidig kammarsvikt med svullnad i benen och ascites.

Kliniska fynd

Inspektion

 • Minskad vikt med rodnad över kindbenen, facies mitralis, är klassiska tecken.
 • Ventrycket kan vara förhöjt om pulmonell hypertoni utvecklats.

Palpation

 • Pulsen kan vara normal, eventuellt oregelbunden vid förmaksflimmer.
 • En diastolisk tremor kan också palperas.

Auskultation

 • Auskultation avslöjar en kraftig andraton med en öppningssmäll och lågfrekvent diastoliskt blåsljud med punctum maximum över apex cordis.

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • EKG kan visa hypertrofi av vänster förmak, eventuellt en tvåpucklig P-våg (p-mitrale).
 • EKG kan avslöja en högeraxel. Det är ett specifikt, men inte sensitivt fynd.

Andra undersökningar

 • Ekokardiografi är den gyllene standarden för påvisning, kvantifiering och bedömning av allvarlighetsgrad vid mitralisklaffsjukdom:
  • Visar en förkalkad klaff, reducerad klaffrörelse och förstorat vänster förmak, samt förändring av blodflödet
 • Transesofageal ekoundersökning ger den mest detaljerade översikten.
 • Hjärtröntgen kan visa ett förstorat vänster förmak och en eventuell förkalkning av mitralisklaffen.
 • Hjärtkateterisering kan bli aktuell för att avslöja ett eventuellt annat klaffproblem, kranskärlssjukdom eller pulmonell stenos.

När remittera?

 • Remiss vid misstanke om symtomgivande sjukdom.

Checklista vid remittering

Biljud på hjärtat hos vuxna

 • Syftet med remissen:
  • Diagnostik? Behandling? Annat?
 • Anamnes:
  • När och hur ställdes diagnosen? Progression? Tidigare sjukdomar som kan ge klaffel?
  • Symtom? – nedsatt fysisk kapacitet, tungandning, angina, synkop, arytmi?
  • Andra relevanta sjukdomar? Rökning? Aktuella läkemedel?
  • Genomförda behandlingsförsök och dess effekter
  • Konsekvenser – yrke, socialt, fysisk aktivitet, annat?
 • Kliniska fynd:
  • Allmäntillstånd? Cyanos, blekhet, dilaterade vener eller ödem?
  • BT, puls, hjärta – ictus, rytm, frekvens, svikt?
  • Biljud – systoliskt/diastoliskt, punctum maximum, utstrålning
 • Kompletterande undersökningar:
  • Hb, lipidstatus
  • EKG
  • Eventuellt resultat av ekokardiografi

Behandling

Behandlingsmål

 • Uppföljning av sjukdomen fram till eventuell kirurgisk behandling.
 • Förhindra komplikationer.

Allmänt om behandlingen

 • Kirurgisk behandling leder i kombination med läkemedelsbehandling till ökad överlevnad.
 • Läkemedelsbehandling blir aktuell fram till dess att kirurgisk behandling genomförs.
 • Tidpunkten för den kirurgiska behandlingen bestäms vid regelbundna kontroller med ekokardiografi. Kirurgi bör genomföras innan irreversibla förändringar i lungkretsloppet utvecklas.

Egenbehandling

 • Måttlig fysisk aktivitet för att bibehålla hjärt-lungfunktionen är förmodligen bra.

Läkemedelsbehandling

 • Antikoagulationsbehandling med warfarin allmänt vid mitralisstenos, men speciellt vid samtidigt förmaksflimmer:
  • Intensitet: INR 2,0–3,0:
   • ASA kan användas om warfarin är kontraindikerat:
    • ASA 75 mg 1 x 1
 • NOAK rekommenderas inte.1
 • Kalciumantagonister (verapamil) eller betablockerare används för att minska hjärtfrekvensen vid förmaksflimmer:
  • Kalciumantagonist, verapamil: 80–120 mg x 3
  • Betablockerare, exempelvis metoprolol: 100–200 mg x 1
 • Digitalis kan användas vid förmaksflimmer:
  • Digoxin tabletter 0,13–0,25 mg x 1

Kirurgi

 • Intervention bör övervägas för patienter med symtom.
 • Ballongvidgning perkutant är den metod som föredras.
 • Kirurgi om ballongvidgning inte kan genomföras:
  • Öppen klaffvidgning eller reparation av mitralisklaff
  • Eventuellt mitralisklaffprotes
 • Operationsmortaliteten är cirka 1–3 %.

Förebyggande åtgärder

 • Antikoagulationsbehandling
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Tillståndet är ofta asymtomatiskt i minst 10–20 år efter genomgången reumatisk feber.
 • Svaga symtom som allmän tendens för utmattning och ansträngningsdyspné uppstår oftast i 20–40-årsåldern.
 • Dessa symtom utvecklas långsamt under flera år och kan till slut förorsaka lungödem på grund av ökat tryck i vänster förmak, ofta snabbare försämring vid samtidig mitralisinsufficiens.
 • Paroxysmalt eller kroniskt förmaksflimmer uppstår hos 50–80 %.
 • Symtomen utlöses ofta när förmaksflimmer uppstår eller under perioder med takykardi.

Komplikationer

 • Förmaksflimmer hos 50–80 %.
 • Stroke till följd av embolism.
 • Kammardilatation.
 • Lungödem.
 • Högersidig kammarsvikt.

Prognos

 • Utan kirurgi har patienter med symtom en femårsöverlevnad på 70 %.
 • Efter en mitralisklaffoperation med inoperation av en klaffprotes har patienterna en tioårsöverlevnad på 70 %.

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Animationer

 • Hur fungerar hjärtklaffarna
 • Mitralisklaffstenos
 • Operation av mitralisklaffar

Uppföljning

Plan

 • Regelbunden uppföljning

Vad bör kontrolleras?

 • Har patienten fått nya symtom eller har redan existerande symtom förvärrats?
  • Arbetsprov som ett led i uppföjningen
  • Auskultera hjärta och lungor
  • Palpera ictus med tanke på eventuell lateralförskjutning
 • Att antikoagulationsbehandlingen är rätt inställd samt bedömning av annan medicinering:
  • INR 2,8–4,5 (TT 10–6 %)

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons