Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Kardiologi

Myokardit


Uppdaterad den: 2019-01-16
Sakkunnig: Remy Waardenburg, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons

Basfakta

Definition

 • Myokardit definieras som en inflammation i hjärtmuskulaturen där myokard skadas av infektion, toxinpåverkan, immunologiskt relaterad skada av muskulaturen eller genom okänd orsak.
 • Delas in i möjlig myokardit, sannolik myokardit och definitiv myokardit baserad på kliniska symtom, resultat på prover och eventuellt biopsi.1
 • Symtomen varierar från subklinisk sjukdom till akut hjärtsvikt. 
 • Tillståndet räknas vanligen in under kardiomyopatierna (inflammatorisk kardiomyopati).

WHO definitioner2

 • Myokardit:
  • Inflammatorisk sjukdom i myokard diagnostiserad genom etablerade histologiska, immunologiska och immunohistokemiska kriterier
 • Inflammatorisk kardiomyopati:
 • Dilaterad kardiomyopati:

Histologiska definitioner2

Förekomst

 • Okänd incidens, men obduktionsmaterial tyder på underdiagnostisering:
  • Gyllene standard för diagnos är biopsi och histologisk bekräftelse, vilket sällan görs i praxis
 • Det saknas vederhäftiga upplysningar om förekomsten eftersom sjukdomen ofta har ett subkliniskt förlopp med spontan förbättring.3
 • Myokardit är tillsammans med hypertrofisk kardiomyopati och abnormal avgång av koronarartärer bland de tre vanligaste orsakerna till plötslig död hos unga till synes friska personer.
 • Uppskattningsvis är upp till 4 procent av hjärtsvikt hos yngre och ungefär 0,5–1 procent av hjärtsvikt hos äldre förorsakad av myokardit.4

Etiologi och patogenes

Etiologi

 • Virusinfektion är den vanligaste orsaken till myokardit i industrialiserade länder:
  • Vävnadsskada sker oftast till följd av en lokal immunologisk respons på en infektion
  • Vanligast är parvovirus B19, herpesvirus 6 och olika enterovirus (Coxsackie, ECHO), andra är adenovirus, parotitvirus, cytomegalovirus, och infektiös mononukleos
  • Hos AIDS-sjuka kan HIV-infektionen kompliceras av myokardit och dilaterad kronisk kardiomyopati
 • Bakteriell infektion:
  • Är mer ovanligt
  • Borrelia, Corynebacterium diphtheriae, Stafylococcus aureus, med flera
 • Hos immunsupprimerade:
  • Svampinfektioner (aspergillus) och parasitinfektioner (toxoplasmos) kan vara orsaken
 • Immunmedierade reaktioner:
  • Vid steril myokardit kan orsaken vara immunologiska reaktioner i samband med systemiska sjukdomar såsom SLE, läkemedelsreaktioner (sulfa, penicillin) eller transplantatrejektion
  • Kan också förekomma efter vaccinationer
  • Sarkoidos kan förekomma som granulomatös myokardit
 • I utvecklingsländer:
  • Både virus, bakterier, parasiter och reumatisk feber kan vara orsaken
  • Trypanosomiasis (Chagas sjukdom) är vanlig i Central- och Sydamerika och är den vanligaste orsaken till myokardit generellt i världen
  • Rickettsios-myokarditer som fläcktyfus, Rocky Mountain-fläckfeber och Q-feber
 • En ovanlig form är idiopatisk jättecellsmyokardit (idiopathic giant cell myocarditis).

Patogenes

 • Myokardit kan involvera myocyter, interstitium, vaskulära strukturer och perikard.
 • Klassifikationen har varit omdiskuterad och tillståndet kan orsakas av en rad olika agens som i det enskilda fallet ofta inte är identifierbara.
 • Infektiös myokardit kan skada myokard genom olika mekanismer – genom direkt invasion av en mikroorganism, genom produktion av toxin eller via en immunologiskt relaterad skada av muskulaturen.

Predisponerande faktorer

 • Immunbrist.
 • Aktuell eller nyligen genomgången virusinfektion.

ICD-10

 • I01 Akut reumatisk feber med hjärtsjukdom
  • I01.2 Akut reumatisk myokardit
 • I09 Andra reumatiska hjärtsjukdomar
  • I09.0 Reumatisk myokardit
 • I40 Akut myokardit
  • I40.0 Infektiös myokardit
  • I40.1 Isolerad myokardit
  • I40.8 Annan specificerad akut myokardit
  • I40.9 Ospecificerad akut myokardit
 • I51 Komplikationer och dåligt definierade beskrivningar av hjärtsjukdomen
  • I51.4 Ospecificerad myokardit

ICD-10 Primärvård

 • I40-P Akut myokardit
 • I51-P Ofullständigt preciserad hjärtsjukdom och komplikationer till hjärtsjukdom

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Olika kriterier används – en indelning efter olika grader av diagnostisk säkerhet kan användas för akut myokardit:
 1. Möjlig subklinisk akut myokardit:
  • En klinisk situation utan kardiella symtom, där andra orsaker till hjärtsjukdom är uteslutna, där det finns en föregående trigger (till exempel virusinfektion) och det föreligger ett eller flera av följande:
   • Ökade troponiner
   • EKG-förändringar förenliga med akut myokardskada
   • Onormal hjärtfunktion vid ekokardiografi eller MR hjärta
 2. Sannolik akut myokardit:
  • En klinisk situation med akut hjärtsvikt, bröstsmärtor, synkope eller perikardit. Andra orsaker till hjärtsjukdom är uteslutna och det föreligger ett eller flera av följande:
   • Ökade troponiner
   • EKG-förändringar förenliga med akut myokardskada
   • Onormal hjärtfunktion vid ekokardiografi eller MR hjärta
 3. Definitiv myokardit:
  • Histologisk eller immunohistologisk bekräftad myokardit
 • Myokardit bör misstänkas hos yngre, speciellt män, med kardiella symtom utan säker förklaring såsom hjärtsvikt, tecken på kardiell ischemi eller ledningshinder:5
  • Hos yngre patienter bör utredas grundligt: biopsi och kranskärlsröntgen kan vara indicerade
 • Se även definition.

Differentialdiagnoser

 • Akut koronart syndrom: instabil angina pectoris och akut hjärtinfarkt:
  • Vid perimyokardit kan det förekomma bröstsmärtor, EKG-förändringar och enzymstegring
 • Hjärtsvikt av annan orsak.

Anamnes

 • Sjukdomsdebut:
  • De kliniska symtomen kan variera från lymfadenopati och ospecificerade influensaliknande symtom, till akut hjärtsvikt med lungödem eller plötslig död
  • Ofta finns en historia av en virusinfektion veckorna före insjuknandet6
  • Förloppet kan också vara subkliniskt3
 • Typiska symtom:
  • Andfåddhet, bröstsmärta, hjärtklappning och infektionssymtom:6
   • Myokardit kan ge bröstsmärtor och därför imitera angina eller hjärtinfarkt7-8
  • Oförklarlig hjärtsvikt och arytmier (bradykardi på grund av sjuk sinusknuta, höggradigt atrioventrikulärt block eller ventrikelarytmi) kan orsaka (pre-)synkope9

Kliniska fynd

 • Vid klinisk undersökning kan man finna klassiska tecken på hjärtsvikt såsom:
  • Taknypné
  • Halsvenstas
  • Rasslande ljud från lungorna
  • Gnidningsljud och galopprytm från hjärtat.

   Gnidningsljud: [Your browser does not support the audio element]

   Galopprytm: [Your browser does not support the audio element]

 • Andra orsaker till symtomen, såsom ischemisk hjärtsjukdom och klaffsjukdom, bör övervägas och uteslutas.
 • Vid fulminant myokardit ses progredierande vänster- och högersidig hjärtsvikt och/eller anfall med ventrikulära arytmier och allvarliga ledningsstörningar.

Kompletterande undersökningar i primärvård

 • Biokemiska prover:
  • Skada på kardiomyocyter ger troponinstegring
   • Utsläpp av hjärtmarkörer sker under längre tid än vid infarkt, utan den snabba ökningen och minskningen
  • CRP
 • EKG:
  • Ofta ospecifika, kan ha likheter med perikarditbild
  • Kan visa övergående lätta rytmstörningar med extrasystolier, ospecifika ST-T-förändringar, AV-block (ses speciellt vid borreliainfektion) och livshotande ventrikulära arytmier som kan uppträda sent eller tidigt i förloppet

Andra undersökningar

 • Serologi och mikrobiologi:
 • Ekokardiografi:
 • CT:
 • Koronarangiografi och CT koronarangiografi:
 • MR-hjärta:
 • Endomyokardiell biopsi:
 • Obduktion:

När remittera?

 • Vid misstanke om tillståndet bör patienten remitteras till akutsjukhus.

Behandling

Behandlingsmål

 • Hemodynamisk stabilisering och eventuell begränsning av inflammationen.

Behandlingen i korthet

 • Beror på allvarlighetsgraden och misstänkt orsak:
  • Vid möjlig subklinisk akut myokardit (se diagnoskriterier) kan tillståndet följas med rytmövervakning och övervakning av prover (troponin) tills dessa har normaliserats
  • Vid sannolik akut myokardit är behandlingen beroende av graden av symtom. Vid hjärtsvikt är behandlingen som vid andra orsaker till hjärtsvikt

Egenbehandling

 • Patienter med myokardit bör undvika NSAID, högt alkoholintag och större fysisk aktivitet:2
  • Fysisk aktivitet bör undvikas under den akuta fasen, till minst 6 månader efteråt

Läkemedelsbehandling

 • Hjärtsvikt behandlas som vanligt:
  • Betablockerare, ACE-hämmare, eventuellt med tillägg av diuretika, ARNI, spironolakton, digitalis
 • Kortikosteroider bör undvikas, förutom vid biopsifynd som talar för jättecellsmyokardit eller sarkoidos.
 • Antiviral behandling kan vara aktuellt i speciella tillfällen med påvisad virusaktivitet (virus-PCR).
 • Högdos intravenösa immunoglobuliner kan också vara aktuellt. 
 • Vid återkommande ventrikeltakykardi kan amiodaron och betablockerare ges.

Annan behandling

 • Akut kateterablation vid vissa rytmstörningar.
 • ECMO vid livshotande hjärtsvikt och hemodynamisk instabilitet.
 • Pacemakerbehandling eller implantering av automatisk defibrillator kan övervägas.
 • Hjärttransplantation.  
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos.

Förlopp

 • I de flesta fall sker en komplett restitution.
 • Myokarditer kan utvecklas till dilaterad kardiomyopati:
  • Förekommer i 30 % av patienter med biopsiverifierad myokardit2
  • I sällsynta fall förekommer det vid subkliniska former

Komplikationer

 • Dilaterad kardiomyopati.
 • Arytmier och plötslig död.
 • Kardiogen chock.

Prognos

 • Myokardit utan hjärtsvikt har god prognos.
 • Myokardit utan fullständig restitution är ett allvarligt tillstånd:
  • Myokardit är bland de vanligaste tillstånden som leder till hjärttransplantation

Uppföljning

 • Patienter med myokardit bör följas upp noga med avseende på utveckling av komplikationer som hjärtsvikt och arytmier.
 • Behov av automatisk defibrillator? Hjärttransplantation?

Patientinformation

 • Hjärtmuskelinflammation (myokardit)

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons