Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Kardiologi

Rehabilitering efter stroke


Uppdaterad den: 2020-06-18
Sakkunnig: Remy Waardenburg, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons

Basfakta

 • Efter en stroke får många personer problem i form av sensomotoriska dysfunktioner, kognitiva funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa. 
 • Förloppet efter en stroke kan delas in i olika faser (se nedan) som kräver olika rehabiliteringsinsatser.
 • De olika fasernas längd kan variera utifrån patientens funktionssvikt, åtföljande sjukdomar, motivation, spontan förbättring, komplikationer och nätverk.
 • Primärvårdens roll i rehabiliteringen blir vanligen större senare i förloppet.
 • Texten behandlar främst rehabilitering i ett icke-akut skede. Akut behandling vid stroke tas upp i texten om Stroke och TIA.

Behandlingsfaser1

 • Akut fas:
  • Superakut fas: 0–24 timmar
  • Akut fas: 1–7 dagar
  • Uppgifter:
   • Akut rehabilitering i form av mobilisering, aktivering och träning i personliga ADL
   • Bedöma rehabiliteringspotentialen
   • Planera vidare behandling och uppföljning
 • Subakut fas:
  • Tidig subakut fas: 7 dagar till 3 månader
  • Sen subakut fas: 3–6 månader
  • Uppgifter:
   • Rehabilitering medan patienten bor hemma om möjligt
   • Rehabilitering på institution för dem som behöver det
   • Anpassning till ett meningsfyllt liv på kommunalt särskilt boende för dem som inte kan återvända till eget boende
 • Kronisk fas:
  • Från 6 månader efter stroke
  • Uppgifter:
   • Kompensera för bestående funktionsnedsättning
   • Anpassning till bestående funktionsnedsättning
   • Underlätta ett aktivt meningsfyllt liv
   • Underlätta eventuell vidare uppföljning anpassad efter individens behov
   • Eventuella rehabiliteringsínsatser vid särskilda behov

Vårdnivå

 • Rehabiliteringen startar på strokeenheten, och kan därefter ske i olika former, till exempel på sjukhus (i sluten vård eller i öppen vård inom dagrehabilitering), i hemmiljö eller inom primärvården. Var den fortsatta rehabiliteringen sker beror på patientens behov, förutsättningar och mål.1-2
 • Hos patienter med lindrig till måttlig stroke rekommenderas tidig understödd utskrivning från sjukhus till hemmet, med fortsatt koordinerad rehabilitering av ett specialutbildat multidisciplinärt stroketeam.2
 • Hos patienter med måttlig till svår stroke med stort kvarvarande rehabiliteringsbehov samt kvarstående omvårdnadsbehov rekommenderas multidisciplinär teambaserad rehabilitering i sluten vård (direkt efter vård på strokeenhet):2
  • I undantagsfall kan fortsatt rehabilitering utföras av kommunen/primärvård
 • Vid avslutning av vården på strokeenhet bör följande klargöras:
  • Till vilken plats patienten bör skrivas ut (hemmet, rehabiliteringsklinik, särskilt boende)?
  • Vilka sekundärprofylaktiska åtgärder som ska vidtas och vilken uppföljning/kontroll som krävs av dessa åtgärder?
  • Vilka komplikationer har patienten haft och vilka som hotar i framtiden?
  • Har patienten behov av rehabilitering? Vilken rehabiliteringspotential har patienten?
  • Vad kan uppnås med träning av de olika funktionshindren?
 • Samverkan:
  • Primärvården bör i ett tidigt skede informeras om planeringen efter sluten vård för att kunna ge en optimal vård i hemmet
  • Regelbundna återbesök rekommenderas, beroende på symtom samt vilka insatser patienten får av rehabiliteringsteam och primärvård

Strokeenhet2

 • En strokeenhet är en enhet på sjukhus som enbart eller övervägande tar hand om personer som har fått en stroke.
 • En strokeenhet har personal med expertkunnande inom stroke och rehabilitering. Strokeenhetens multidisciplinära team innefattar kompetens inom medicin (läkare), omvårdnad (sjuksköterska och undersköterska) och rehabilitering (fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator och logoped) samt har tillgång till dietist och psykolog (helst med neuropsykologisk inriktning).
 • I arbetssättet ingår regelbundna teammöten samt en planerad och strukturerad utskrivning av patienter.

Behandling och rehabilitering 

Nationella riktlinjer

Nationella riktlinjer för vård vid stroke (Socialstyrelsen; 2020)

Socialstyrelsen formulerar rekommendationerna som åtgärder som hälso- och sjukvården bör, kan eller kan i undantagsfall erbjuda vid ett visst tillstånd. Syftet är att stödja mottagarna att tolka och tillämpa rekommendationer med rangordningen 1–10. Formuleringen bör används för rekommendationer med rangordning 1–3, kan för 4–7 och kan i undantagsfall för 8–10. Nedan listas rekommendationer med rangordning 1–3 samt åtgärder som inte bör erbjudas.

Primärprevention

 • Hälso- och sjukvården bör erbjuda:
  • Kardiovaskulär läkemedelsprevention till personer med tyst hjärninfarkt (prioritet 3)

Insatser före ankomst till sjukhus

 • Hälso- och sjukvården bör erbjuda:
  • Information till allmänheten om akuta strokesymtom i syfte att öka förutsättningarna för tidig behandling för personer med misstänkt stroke eller TIA (prioritet 2)
  • Strukturerat omhändertagande före ankomst till sjukhuset respektive inne på sjukhuset (exempelvis "Rädda hjärnan-larm") till personer med misstänkt stroke och eventuellt behov av trombolys eller trombektomi (prioritet 1) samt med ocklusion av hjärnans främre stora
   kärl och räddningsbar hjärnvävnad (6–24 timmar efter insjuknandet) för att
   möjliggöra trombektomi (prioritet 1)
  • En läkarbedömning med ställningstagande till fortsatt vårdform vid eventuellt strokeinsjuknande till multisjuka personer inom hemsjukvård eller särskilt boende med stort omvårdnadsbehov (prioritet 2)
 • Hälso- och sjukvården bör göra:
  • En prehospital bedömning med bedömningsinstrument hos personer med misstänkt stroke eller TIA (prioritet 2)
 • Hälso- och sjukvården bör använda:
  • Telemedicin för specialistkonsultation i akutskedet i syfte att ge fortsatt adekvat handläggning till personer med misstänkt stroke (prioritet 2)

Diagnostik

 • Hälso- och sjukvården bör använda:
  • Datortomografi-angiografi i direkt anslutning till undersökning med datortomografi i syfte att identifiera ocklusion av hjärnans stora kärl hos personer med misstänkt akut ischemisk stroke där trombektomi kan vara aktuellt (prioritet 1)
  • Datortomografi-perfusion för diagnostik av räddningsbar hjärnvävnad inför eventuell trombektomi, som tillägg till datortomografi-angiografi vid ischemisk stroke med ocklusion av hjärnans främre stora kärl (6–24 timmar efter insjuknandet) (prioritet 1)
  • Datortomografi för att diagnostisera subaraknoidalblödning hos personer med åskknallshuvudvärk där mindre än 6 timmar har gått efter symtomdebut (prioritet 1)
  • Lumbalpunktion för att diagnostisera subaraknoidalblödning hos personer med åskknallshuvudvärk där datortomografi utförd mer än 6 timmar efter symtomdebut inte visat tecken på blödning (prioritet 1)
 • Hälso- och sjukvården bör erbjuda:
  • Magnetresonanstomografi (MR) inklusive diffusion till personer med misstänkt ischemisk stroke eller TIA med differentialdiagnostiska svårigheter (prioritet 2)
  • Ultraljud till personer med TIA eller ischemisk stroke där karotisintervention (kirurgi/stent) kan vara aktuellt (prioritet 1)
  • Datortomografi-angiografi till personer med TIA eller ischemisk stroke där karotisintervention (kirurgi/stent) kan vara aktuellt (prioritet 2)
  • Magnetresonans-angiografi till personer med TIA eller ischemisk stroke där karotisintervention (kirurgi/stent) kan vara aktuellt (prioritet 3)

Behandling i akutskedet

 • Hälso- och sjukvården bör erbjuda:
  • Intravenös trombolys med alteplas inom 4,5 timmar från symtomdebut till personer med akut ischemisk stroke (prioritet 1)
  • Mekanisk trombektomi till personer med akut ischemisk stroke med ocklusion av hjärnans främre stora kärl (prioritet 1)
  • Mekanisk trombektomi till personer med akut ischemisk stroke med ocklusion av hjärnans bakre stora kärl (basilarisocklusion) (prioritet 2)
  • Acetylsalicylsyra till personer med ischemisk stroke i akutskedet (prioritet 2)
  • Dekompressiv hemikraniektomi till personer med expansiv ischemisk stroke (malign mediainfarkt) i akutskedet (prioritet 1)
  • Neurokirurgi till personer med expansiv lillhjärnsinfarkt i akutskedet (prioritet 2)
  • Blodtryckssänkande läkemedel till personer med intracerebral blödning, i akutskedet (prioritet 3)
  • Behandling med koagulationsfaktorkoncentrat kombinerat med K-vitamin till personer som fått hjärnblödning under behandling med warfarin i akutskedet (prioritet 2)
  • Behandling med idarucizumab för att reversera antikoagulantiaffekt till personer som drabbats av intracerebral blödning under behandling med dabigatran i akutskedet (prioritet 3)
  • Neurokirurgi till personer med expansiv lillhjärnsblödning i akutskedet (prioritet 2)
  • Kalciumantagonister till personer med subaraknoidalblödning i akutskedet (prioritet 2)
  • Behandling med warfarin till personer med cerebral venös trombos i akutskedet (prioritet 3)

Akut omhändertagande

 • Hälso- och sjukvården bör erbjuda:
  • Inläggning på strokeenhet som första vårdenhet till personer med misstänkt stroke (prioritet 1)
  • Vård på strokeenhet till personer med stroke (prioritet 1)
  • Bedömning av sväljförmåga hos personer med stroke (prioritet 1)
  • Bedömning av sväljförmåga med videofluoroskopi eller fiberendoskopi för ytterligare kartläggning hos personer med misstänkt eller verifierad dysfagi vid stroke (prioritet 3)
  • Tidig nutriering med sond (prioritet 2)
  • Nutriering med PEG (prioritet 3)
  • långtidsregistrering 24 till 48 timmar av hjärtrytm med Holter-EKG eller telemetri, för att upptäcka förmaksflimmer hos personer med ischemisk stroke eller TIA (prioritet 2)
  • Bedömning av munhälsan hos personer med stroke (prioritet 2)
  • Inläggning på strokeenhet som första vårdenhet med snabb utredning och tidigt insatt sekundärpreventiv behandling till personer med akut TIA (prioritet 2)
 • Hälso- och sjukvården bör inte erbjuda:
  • Personer med akut stroke vård på en vårdavdelning som inte är strokeenhet, oavsett om det finns tillgång till ett mobilt stroketeam
  • Graderad kompressionsstrumpa för att förebygga venös tromboembolism till personer med benpares eller oförmåga att gå vid stroke i akutskedet

 Rehabiliteringsinsatser under tidig och sen fas

 • Hälso- och sjukvården bör erbjuda:
  • Multidisciplinär teambaserad rehabilitering i sluten vård till personer med måttlig till svår stroke som har stort kvarvarande rehabiliteringsbehov samt kvarstående omvårdnadsbehov, direkt efter vård på strokeenhet (prioritet 2)
  • Tidig understödd utskrivning från sjukhus till hemmet, med fortsatt koordinerad rehabilitering av ett multidisciplinärt stroketeam, till personer med lindrig till måttlig stroke (prioritet 2)
  • ADL-träning i hemmet efter utskrivning till personer med nedsatt ADL-förmåga efter stroke (prioritet 3)
  • Anpassning av omgivningsfaktorer vid nedsatt ADL-förmåga efter stroke för att öka aktivitet och delaktighet (prioritet 2)
  • Fallpreventiva åtgärder till personer med ökad risk för fall efter stroke (prioritet 2)
  • Konditions- och styrketräning till personer som är inaktiva efter stroke (prioritet 3)
  • Uppgiftsspecifik gångträning till personer med lätt till måttligt nedsatt gångförmåga efter stroke (prioritet 3)
  • Intensiv språklig träning (minst 4 timmar i veckan) till personer som har afasi efter stroke (prioritet 3)
  • Kommunikationspartnerträning för närstående till personer som har afasi efter stroke (prioritet 3)
  • Samtalsstöd vid emotionella och psykiska reaktioner efter stroke (prioritet 3)
  • Träning i att använda kompensatoriska tekniker till personer med nedsatt minne efter stroke (prioritet 3)
  • Träning i kompensatoriska tekniker för att öka problemlösningsförmågan till personer med nedsatt problemlösningsförmåga och exekutiv förmåga efter stroke (prioritet 3)
  • Uppgiftsspecifik träning till personer med nedsatt motorisk förmåga efter stroke (prioritet 3)
  • Avlastande hjälpmedel för armen till personer med smärta i skuldran efter stroke (prioritet 3)
  • Praktisk handledning och träning för närstående till personer med stroke (prioritet 3)

Uppföljning och sekundärprevention

 • Hälso- och sjukvården bör erbjuda:
  • Strukturerad uppföljning (där personal med rätt kompetens finns tillgänglig och där återbesökens innehåll och frekvens bestäms av patientens behov) i öppen vård till personer med stroke eller TIA (prioritet 2)
  • Acetylsalisylsyra till personer med ischemisk stroke eller TIA utan förmaksflimmer (prioritet 3)
  • Klopidogrel till personer med ischemisk stroke eller TIA utan förmaksflimmer (prioritet 3)
  • Korttidsbehandling med acetylsalicylsyra och klopidogrel i kombination vid akut ischemisk stroke eller TIA, utan förmaksflimmer (prioritet 3)
  • Blodtryckssänkande läkemedel till personer med högt eller normalt blodtryck efter stroke (prioritet 2)
  • Behandling med statin till personer med ischemisk stroke eller TIA (prioritet 3)
  • Karotiskirurgi inom 14 dagar till personer med symtomgivande karotisstenos (prioritet 1)
  • Trombocythämmare till personer med dissektion i precerebrala kärl med cerebrala ischemiska symptom (prioritet 3)
  • Endovaskulär slutning av PFO inom 6 månader till personer med kryptogen stroke med öppetstående foramen ovale (PFO) (prioritet 3)

Källa: Nationella riktlinjer för vård vid stroke, Stöd för styrning och ledning. Publicerad 2020-01-15

Nytta och risk med läkemedel för äldre: perorala antikoagulantia och trombocythämmare – En systematisk litteraturöversikt från SBU (2014)

 • Det finns inga vetenskapligt underbyggda skäl att enbart på grund av hög ålder avstå från att behandla patienter med perorala antikoagulantia eller trombocythammare. Balansen mellan nytta och risk är minst lika bra hos äldre som hos yngre.
 • Strokeprofylax vid förmaksflimmer:
  • Nytta–riskbalansen för vitamin K-antagonister som strokeprofylax vid förmaksflimmer förefaller inte ändras med åldern, medan en viss minskning av nyttan kan ses för trombocythämmare
  • Nytta–riskbalansen för vitamin K-antagonister är bättre än för ASA som strokeprofylax vid förmaksflimmer oavsett ålder
  • Apixaban visar, jämfört med ASA, en 50-procentig riskreduktion för tromboembolisk sjukdom för patienter över 75 års ålder med förmaksflimmer som bedömts som olämpliga för warfarinbehandling
  • Apixaban har, jämfört med warfarin, en positiv nytta–riskbalans i att förhindra tromboembolisk sjukdom för patienter över 75 års ålder med förmaksflimmer
  • Rivaroxaban är inte sämre än väl inställd behandling med warfarin i att förebygga stroke och systemisk embolism hos personer över 75 år med förmaksflimmer
  • Blödningskomplikationerna mellan rivaroxaban och warfarin skiljer sig inte åt för olika åldersgrupper
  • Dabigatran har, jämfört med väl inställd behandling med warfarin, bättre skyddseffekt mot stroke och systemisk embolism hos äldre, men blödningsrisken ökar med åldern för dabigatran relativt warfarin
  • Klopidogrel kombinerat med ASA har bättre skyddseffekt än ASA ensamt mot allvarlig kardiovaskulär händelse hos äldre med förmaksflimmer som bedömts som olämpliga för behandling med warfarin
  • Blödningsrisken för klopidogrel, som tillägg till ASA, är kraftigt förhöjd
 • Profylax mot återinsjuknande i ischemisk stroke
  • ASA ensamt, eller kombinerat med dipyridamol reducerar risken för ny stroke eller död i alla åldersgrupper hos personer med tidigare stroke eller TIA
  • Klopidogrel har en tilläggseffekt till enbart ASA för att skydda mot återinsjuknande i stroke hos äldre, men blödningsrisken hos äldre är inte säkerställd
  • Akuta koronara syndrom behandlat med ASA inom 24 timmar reducerar risken för vaskulär mortalitet inom fem veckor hos äldre med misstänkt hjärtinfarkt utan att blödningsrisken med säkerhet ökar
  • Den sammanlagda risken för hjärtinfarkt, stroke eller kardiovaskulär död minskar vid tillägg av klopidogrel till ASA hos äldre med akut koronarsyndrom utan ST-höjning
  • Tikagrelor som tillägg till ASA ger bättre skydd än klopidogrel mot kardiovaskulär död, hjärtinfarkt eller stroke hos äldre med akut koronarsyndrom, men risken för allvarlig blödning, är ökad
  • Prasugrel som tillägg till ASA ger bättre skydd än klopidogrel mot kardiovaskular död, hjärtinfarkt och stroke hos äldre med akut koronarsyndrom planerade för PCI. Prasugrel ökar dock risken för allvarlig blödning
  • Rivaroxaban i låg dos som tillägg till ASA, i kombination med klopidogrel eller tiklopidin, minskar risken for kardiovaskulär död, hjärtinfarkt och stroke hos äldre med akut koronarsyndrom, men risken för blödning ökar kraftigt för personer över 65 år
 • Kardiovaskulär prevention:
  • Primärprevention med ASA minskar den sammanlagda risken för hjärtinfarkt, stroke och kardiovaskulär död också hos friska äldre, men effekten tas ut av en ökad risk for blödning hos äldre
  • Sekundärprevention med ASA minskar den sammanlagda risken för hjärtinfarkt, stroke och kardiovaskulär död också hos äldre eftersom risken för allvarlig blödning är låg
 • Biverkningar:
  • Vitamin K-antagonister har inte en åldersbetingad ökning av risken för blödning även om bakgrundsrisken för blödning ökar med åldern
  • ASA i låg dos har inte en åldersbetingad ökning av risken för blödning, även om bakgrundsrisken för blödning ökar med åldern

Till: Nytta och risk med läkemedel för äldre: perorala antikoagulantia och trombocythämmare – En systematisk litteraturöversikt från SBU (2014)

Funktionsträning

 • Det finns starkt stöd för nyttan av intensiv funktionsträning under alla faser efter en stroke:3
  • Det gäller särskilt övningar som är uppgiftsorienterade och -specifika
 • Tidig mobilisering rekommenderas i regel. Tidig mobilisering kan minska eller i bästa fall förhindra immobiliseringsrelaterade komplikationer som djup ventrombos, lunginflammation, felställningar, kontrakturer, muskelatrofier, passivitet och depressioner.
 • Patienten uppmuntras till att bidra själv så mycket som möjligt och får vägledning och hjälp vid problem.

Rehabilitering i hemmet

 • Om ett multidisciplinärt team ansvarar för den fortsatta rehabiliteringen i hemmiljön hos äldre patienter med milda till måttliga funktionshinder efter stroke, avlider färre och andelen minskar som är beroende av hjälp med sina personliga aktiviteter utan att kostnaden ökar på kort sikt, jämfört med annan rehabilitering i hemmet.4
 • Hos patienter med nedsatt ADL-förmåga rekommenderas ADL-träning i hemmet och anpassning av omgivningsfaktorer för att öka aktivitet och delaktighet:
  • Bostadsanpassning och användning av hjälpmedel är exempel
 • Hos patienter med ökad risk för fall rekommenderas fallpreventiva åtgärder:
  • Exempel är korrekt medicinering, anpassning av omgivande miljö, hjälpmedel och gång- och balansträning
 • Hos patienter med inaktivitet efter stroke rekommenderas att vården erbjuder kondition- och styrketräning:5-7
  • Bör utformas och individanpassas av fysioterapeut
  • Fysisk aktivitet på recept (FaR) är ett exempel 
 • Samtalsstöd vid emotionella och psykiska reaktioner efter stroke rekommenderas:
  • Vården bör erbjuda antidepressiva vid depression efter stroke 
 • Träning i att använda kompensatoriska tekniker till personer med nedsatt minne efter stroke rekommenderas:
  • Riktad uppmärksamhetsträning till personer med uppmärksamhetsproblem efter stroke kan erbjudas
  • Träning i kompensatoriska tekniker för att öka problemlösningsförmågan till personer med nedsatt problemlösningsförmåga och exekutiv förmåga rekommenderas
 • Spegelterapi till personer som har måttlig till uttalad nedsatt motorik i arm och hand kan erbjudas.
 • Träning till personer med nedsatt motorisk förmåga efter stroke bör erbjudas.
 • Praktisk handledning och träning för närstående rekommenderas.

Sena komplikationer efter stroke

 • Se även Socialstyrelsens nationella riklinjer för vård vid stroke. Nedan nämns ett antal problem som man kan möta i primärvården. 
 • Anamnesen bör förutom nedanstående aspekter fokusera på:
  • Stöd från anhöriga/närstående
  • Följsamhet till läkemedel och behandling
  • Riskfaktorer för ny stroke:
   • Se texten om Stroke och TIA
  • Tandstatus:
   • Vid ökad kariesrisk till följd av till exempel funktionsnedsättningar och läkemedel har patienten ofta rätt till särskilt tandvårdsbidrag
  • Behov anhörigstöd?
   • Ofta finns hjälp inom kommunen
 • Det är viktigt att man som vårdgivare bekantar sig med hur strokerehabiliteringen ser ut i området där patienten bor för att kunna erbjuda patienten allt stöd som finns. 
 • Bedöm även anhörigas behov av stöd. 

Depression och ångest

 • Vanligt efter stroke. Screening för tillstånden bör övervägas:
  • Screening med HAD eller PHQ-9 kan göra att fler fall av depression upptäcks1 
 • Depression kan påverka rehabiliteringsmöjligheterna.8
 • Riktlinjer från USA anger att tröskeln för behandling med antidepressiva ska vara låg hos personer som haft stroke.8
 • Om depression pågår i flera veckor är det lämpligt att pröva med antidepressiva läkemedel (i första hand SSRI) med en försiktig upptrappning av dosen.1,9
 • Patientundervisning, rådgivning och socialt stöd rekommenderas. Även samtalskontakt/KBT kan prövas.1-2

Apati

 • Apati sekundärt till stroke kan vara en vanligare neuropsykiatrisk komplikation än depression.10

Afasi och kommunikationssvårigheter

 • Stroke kan leda till afasi, dysartri, kognitiva kommunikationsproblem, talapraxi och nedsatt hörsel, som alla kan medföra talsvårigheter:
  • Broca´s afasi eller motorisk-efferent afasi:
   • Svårt att producera tal, talet låter trögt och stötvis. Språkförståelsen kan vara god och att läsa kan gå bra, men att skriva är ofta svårare
  • Wernicke´s afasi eller akustiko-gnostisk afasi:
   • Talproduktionen är god men orden och språkljuden blandas ihop 
  • Dysartri är talsvårigheter till följd av nervskador som innerverar de olika delarna av talmuskulaturen
  • Talapraxi innebär en sämre förmåga att anpassa talhastighet, ljudnivå och tonhöjd (förekommer oftast i samband med motorisk-efferent afasi)
 • Afasi är vanligt och kan leda till svårigheter att kommunicera med andra och att delta i sociala aktiviteter:
  • Oftast minskar afasin så småningom men många har kvarstående problem
 • Intensiv språklig träning och kommunikationspartnerträning rekommenderas.2,8
 • Olika hjälpmedel kan underlätta kommunikationen vid afasi, som till exempel talsyntes, läspenna, fickminne, talbok och talande klocka med minnesstöd.
 • Vid kommunikationssvårigheter kan sjukvårdspersonalen behöva bevaka att patienten får rätt vård och omsorg:
  • Anhöriga har inte alltid förmågan att bevaka patientens intresse
  • Taltjänst, hjälp vid kontakt med till exempel myndigheter och sjukvård, kan övervägas:
   • Det är som en tolk för personer med kommunikationsproblem till följd av till exempel afasi, dyslexi, cerebral pares eller neurologisk sjukdom
   • Tolken är, precis som en språktolk, opartisk och hjälper till med att (bland annat) förtydliga och anteckna 

Demens

 • Demens är dubbelt så vanligt hos personer med stroke (inklusive Alzheimers sjukdom).8
 • Hos patienter som har nedsatt kognitiv funktion sedan tidigare kan det vara svårt att skilja demens från andra former av nedsatt kognitiv förmåga och demenstillstånd.
 • Optimal kardiovaskulär riskhantering rekommenderas, särskilt fysisk aktivitet.

Skuldersmärtor

 • Upp till 75 % av alla med hemiplegi i armen drabbas av smärta i skuldran.2
 • Det kan leda till sämre möjligheter till rehabilitering, depression och sömnstörning. 
 • Behandlingsalternativ:
  • Träning för att bibehålla kraft och rörelseförmåga
  • Avlastande hjälpmedel för armen kan övervägas
  • Smärtstillande läkemedel mot neuropatisk smärta
  • Akupunktur
  • TENS
  • Botulinumtoxin (vid förhöjd tonus)
  • Nervblockad
  • Kirurgi
  • Kortikosteroidinjektioner

Spasticitet

 • Spasticitet har definierats som en rubbning som karaktäriseras av hastighetsberoende ökning av muskulär tonus (muskelsammandragning) och ökade senreflexer.
 • Spasticitet kan leda till kontrakturer och påtagliga följder på att kunna ta hand om sig själv.
 • Behandling består av botulinumtoxin i kombination med andra rehabiliteringsinsatser rekommenderas.2
 • Läkemedel såsom baklofen kan prövas, men har en begränsad effekt och har en hög risk för (dosrelaterade) biverkningar. Intratekal infusion av baklofen har beskrivits som ett alternativ vid svår spasticitet som inte reagerat på andra behandlingsalternativ.8 

Osteoporos8

 • Osteoporos är vanligare efter genomgången stroke.
 • Fysisk aktivitet anses vara viktigt för att förebygga osteoporos i denna patientgrupp.
 • Risk för D-vitaminbrist bör bedömas hos personer som bor på boenden. 

Anal- och urininkontinens8

 • Ett mindre antal personer har fortsatta problem med urin- och/eller analinkontinens efter stroke.
 • Bäckenbottenträning och regelbundna miktionsvanor (eventuellt med larm) kan minska besvär med urininkontinens.
 • Analinkontinens behandlas såsom hos andra patienter.
 • Blåstömningsproblem kan leda till frekventa urinvägsinfektioner:
  • Symtom är inte alltid tydliga, i regel bör asymtomatisk bakteriuri inte behandlas med antibiotika

Sexuell dysfunktion8

 • Detta är ett ämne som ofta förbises efter en stroke eftersom så många andra allvarliga problem dominerar:
  • Sjukvårdspersonalen bör aktivt ta upp detta
 • Det finns många faktorer som kan påverka den sexuella hälsan, såsom samsjuklighet, biverkningar av läkemedel, kroppsliga funktionsnedsättningar, oro för att sex kan framkalla sjukdom, förändrad självbild och minskad libido.11
 • Det finns inga kontraindikationer för sex efter genomgången stroke.
 • Vid sexuell dysfunktion till följd av läkemedel, till exempel betablockerare, kan det vara aktuellt att överväga sänkt dos eller seponering.
 • Det finns otillräcklig dokumentation för att kunna rekommendera en särskild behandlingsform vid sexuell dysfunktion.12

Fatigue

 • Fatigue är ett svårdefinierat begrepp, det kallas också för hjärntrötthet eller mental trötthet:
  • Det karakteriseras av bland annat trötthet, kraftlöshet och bristande uthållighet och förekommer hos två tredjedelar av strokepatienter1
 • Det finns otillräcklig vetenskaplig dokumentation för att kunna rekommendera någon behandlingsform. Hos vissa ger fysisk aktivitet en förbättring.13
 • Besvären avtar hos många under det första året efter stroken.

Försäkringsmedicinsk bedömning

Annons
Annons

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

 • Stroke
 • Störningar i rums- och kroppsuppfattning efter stroke
 • Behandling av stroke, en översikt
 • Rehabilitering efter stroke
 • Förberedelser för utskrivning av strokepatient

Animationer

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons