Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Kardiologi

Sinus caroticus syndrom


Uppdaterad den: 2024-02-19

Annons

Bakgrund

 • Sinus caroticus syndrom är synkope utlöst av stimulering av sinus caroticus i vardagliga situationer (till exempel rakning eller vridning av huvudet i trång skjortkrage):
  • Beror på en extrem reflexrespons på stimulering av baroreceptorerna i sinus caroticus
  • Kan ge sinus arrest, SA-block, AV-block, blodtrycksfall
 • Ett närbesläktat begrepp är överkänslighet i sinus caroticus som objektiv kan definieras:
  • Asystoli >3 sekunder och/eller fall i systoliskt blodtryck >50 mmHg (utan synkope) vid karotismassage
  • Bara en del av personer med överkänslighet i sinus caroticus har också sinus caroticus syndrom

Epidemiologi

 • Överkänslighet i sinus caroticus är mycket sällsynt bland personer <50 år, men ökar sedan kraftigt med åldern:
  • 2,4 % i åldern 60–70 år
  • 9,1 % i åldern 70–80 år
  • 40 %  i åldern >80 år
 • Vanligare bland män (4:1) och bland personer med hjärt-kärlsjukdom, diabetes och neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom.

Etiologi och patogenes

Normal blodtryckshomeostas

 • Sinus caroticus reflexen spelar en central roll i kontrollen av blodtrycket.
 • Ändringar i spänning och transmuralt tryck registreras av baroreceptorerna i hjärtat, sinus caroticus, aortabågen och andra större kärl.
 • Afferenta impulser sänds från sinus caroticus via n. glossopharyngeus och n. vagus till nucleus tractus solitarius och de paramediana kärnorna i hjärnstammen.
 • Efferenta impulser sänds genom sympatiska nerver och vagusnerven till hjärtat och blodkärlen och kontrollerar på det sättet hjärtfrekvensen och vasomotorisk tonus.

Patofysiologi

 • Baroreceptorfunktionen avtar vanligtvis med åldern och en del människor upplever hypersensitiva baroreflexer i halspulsådern. Hos dessa personer kan bara en liten stimulering på halsen utlösa bradykardi och blodtrycksfall.
 • Denna reflexrespons har två (tre) komponenter:
  • En kardioinhibitorisk komponent (70 %)
   • Beror på ökad parasympatikus tonus
   • Manifesterar sig genom allt från sinusbradykardi till sinus arrest och eventuell AV-block I till III
  • En vasodepressor komponent (10 %)
   • Beror på nedsatt sympatikusaktivitet
   • Medför sänkt vaskulär tonus och blodtrycksfall, oberoende av den minskade hjärtfrekvensen
  • En blandning av dessa komponenter (20 %)
Annons
Annons

ICD-10

 • G90.0 Idiopatisk perifer autonom neuropati

Anamnes

 • Medför kortvariga episoder med synkope (reflexmedierad synkope).
 • Patienten återfår medvetandet nästan omedelbart i liggande ställning.
 • Utlösande orsaker:
  • Utlöses ofta av rotation eller vridning av huvudet
  • Eventuellt i samband med rakning eller trång halskrage
  • Eventuellt tumör på halsen
  • I många fall hittas ingen tydlig utlösande faktor
 • Förkänningar?
  • Synkope kan ha föregåtts av förkänningar (prodromalsymtom) som illamående, svettning, svimningskänsla, huvudvärk eller hjärtklappning
 • Tillståndet kan vara orsaken till oförklarliga fall och svimning hos äldre personer.

Kliniska fynd

 • Under anfall:
  • Hypotension
  • Bradykardi
  • Eventuellt asystole

Utredning av sinus caroticus syndrom

Utredning i differentialdiagnostiskt syfte

 • Blodprover:
  • Har sällan en funktion vid utredning av synkope
  • Rekommenderas endast vid misstanke om bakomliggande orsak såsom blodstatus vid misstanke om blödning eller glukos vid misstanke om hypoglykemi
 • EKG:
  • Sök efter bradykardier, takykardier, AV-block, skänkelblock, för korta eller förlängda QT-intervall, tecken på tidigare hjärtsjukdom
 • Ortostatisk hypotension:
  • Blodtryck i liggande mäts efter att personen vilat i minst 5–10 minuter, helst på morgonen
  • Därefter mäts blodtrycket när patienter ställer sig upp (0 minuter) och efter 1 och 3 minuter:
   • Symtom och hjärtfrekvens registreras vid varje mätning av blodtrycket
   • Vissa källor anger andra tidpunkter såsom 0, 1, 3, 5 och 10 minuter
   • Förlängd registrering är framför allt aktuellt när man misstänker ett sent blodtrycksfall

Karotismassage för att bekräfta diagnosen

 • Bekräftar överkänslighet i sinus caroticus och kan göras vid synkopeutredning hos personer >40 år efter att den första utvärderingen har utförts.
 • Många med positivt karotismassagetest har dock inga symtom på sinus caroticus syndrom.

Procedur

 • Görs vanligen inte inom primärvården. Venflon bör vara insatt och atropin tillgängligt.
 • Samtidigt EKG- och blodtrycksövervakning.
 • Patienten ska ligga med lätt sträckt hals.
 • Överkänslighet i sinus caroticus bekräftas om ensidig karotismassage i 5–10 sekunder leder till asystoli som varar i ≥3 sekunder eller blodtrycksfall på ≥50 mmHg.
 • Det bör gå minst 30 sekunder innan massage utförs på den andra sidan.
 • Vid negativt test bör karotismassage utföras även i sittande och stående ställning (tiltbräda).

Kontrindikationer

 • Absoluta kontraindikationer:
  • Stroke, TIA eller hjärtinfarkt under de senaste 3 månaderna
 • Relativa kontraindikationer:
  • Arytmi (ventrikulär takykardi eller ventrikelflimmer) eller blåsljud över a. carotis
  • Vid blåsljud över a. carotis bör doppler halskärl göras, och om den visar stenos på ≥70 % är karotismassage absolut kontraindicerat
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Neurokardiogen (vasovagal) synkope.
 • Bradyarytmier och AV-block.
 • Sjuk sinusknuta.

Behandling av sinus caroticus syndrom

 • De flesta behandlas med information om tillståndets karaktär, triggers, risk och prognos.
 • Överväg att avbryta läkemedel som kan orsaka hypotoni.
 • Ett fåtal patienter har svåra och återkommande besvär som kräver mer aktiv behandling med exempelvis pacemaker.

Egenbehandling

 • Inga aktivitetsrestriktioner är nödvändiga utöver försiktighet i situationer där synkope kan vara farligt som bilkörning, simning etc.
 • Utlösande faktorer som trånga skjortkragar eller plötsliga roterande nackrörelser bör undvikas.

Läkemedelsbehandling

 • Det finns inget läkemedel som har visat sig ha någon långvarig effekt.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Annan behandling

 • Pacemaker kan vara aktuellt i särskilda fall vid allvarlig synkope av övervägande kardioinhibitorisk karaktär, det vill säga med asystoli, men inte hos patienter med övervägande blodtrycksfall.

Prognos

 • Det är ingen ökad dödlighet.
 • Obehandlade symtomatiska patienter har en återfallsfrekvens på >60 % under en 4-årsperiod.

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.