Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Kardiologi

Sinus caroticus syndrom


Uppdaterad den: 2020-11-25
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Symtom som passar vid reflexmedierad synkope och medvetandeförlust som följd av hypersensivitet i sinus caroticus:1
  • Beror på en extrem reflexrespons på stimulering av baroreceptorerna i sinus caroticus2-3
  • Kan ge sinus arrest, SA-block, AV-block, blodtrycksfall
 • Sinus caroticus överkänslighet:
  • Asystoli >3 sekunder och/eller fall i systoliskt blodtryck >50 mmHg (utan synkope)

Förekomst

 • Tillståndet är sällsynt före 40-årsåldern men prevalensen tilltar med ålder och comorbiditet (kardiovaskulär, cerebrovaskulär, neurodegenerativ)4och är vanligare bland män.3
 • Förekommer troligen oftare hos män än man tidigare trott.
 • Troligen underdiagnostiserat hos äldre.
 • Tillståndet kan konstateras hos upp till 45 % av äldre patienter med synkope, problem med fall och yrsel. 5

Etiologi och patogenes

Normal blodtryckshomeostas

 • Sinus caroticus reflexen spelar en central roll i kontrollen av blodtrycket.
 • Ändringar i spänning och transmuralt tryck registreras av baroreceptorerna i hjärtat, carotid sinus, aortabågen och andra större kärl.
 • Afferenta impulser sänds från sinus caroticus via n. glossopharyngeus och n. vagus till nucleus tractus solitarius och de paramediana kärnorna i hjärnstammen.
 • Efferenta impulser sänds genom sympatiska nerver och vagusnerven till hjärtat och blodkärlen och kontrollerar på det sättet hjärtfrekvensen och vasomotorisk tonus.

Patofysiologi

 • Baroreceptorfunktionen avtar vanligtvis med åldern och en del människor upplever hypersensitiva baroreflexer i halspulsådern6. Hos dessa personer kommer bara en mild stimulering av halsen att kunna utlösa bradykardi och blodtrycksfall.
 • Denna reflexrespons har två (tre) komponenter7:
  • En kardioinhibitorisk komponent (70-75 %)
   • Beror på ökad parasympatikus tonus
   • Manifesterar sig genom allt från sinusbradykardi till sinus arrest och eventuell AV-block I till III
  • En vasodepressor komponent (5-10 %)
   • Beror på nedsatt sympatikusaktivitet
   • Medför sänkt vaskulär tonus och hypotension, oberoende av den minskade hjärtfrekvensen
  • En blandning av dessa komponenter (20-25 %)

Predisponerande faktorer

 • Ökande ålder.
 • Hypertoni.
 • Koronarsjukdom.
 • Neurokardiogen (vasovagal) synkope.
 • Samtidig medicinering med digitalis, betablockerare, metyldopa.

ICD-10

 • G90 Sjukdomar i autonoma nervsystemet
  • G90.0 Idiopatisk perifer autonom neuropati

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Anamnes som ger misstanke om tillståndet.
 • Positivt carotismassage test.

Differentialdiagnoser

 • Neurokardiogen (vasovagal) synkope.
 • Bradyarytmier och AV-block.
 • Sjuk sinusknuta.

Anamnes

 • Medför kortvariga episoder med synkope (reflexmedierad synkope).
 • Patienten återfår medvetandet nästan omedelbart i liggande ställning.
 • Utlösande orsaker:4
  • Utlöses ofta av rotation eller vridning av huvudet
  • Eventuellt i förbindelse med rakning, stram halskrage
  • Eventuellt tumör på halsen
 • Prodromer?
  • Förlorat medvetande kan ha föregåtts av förebådande tecken (prodromer) som illamående, svettning, svimningskänsla, huvudvärk, hjärtklappning, blekhet 8
 • Tillståndet kan vara orsaken till oförklarliga fall och svimningsanfall hos äldre människor.

Kliniska fynd

 • Under anfall:
  • Hypotension
  • Bradykardi
  • Eventuellt asystole

Karotismassage

 • Är mest aktuell för personer >40 år.
 • Kontraindikation:
  • Bör inte utföras om stenosljud över blodkärlen på halsen eller om symtom på stroke eller TIA4
 • Försiktighet:
  • Bör kanske inte utföras inom primärvården. Venflon bör vara insatt, atropin tillgängligt
  • Samtidigt EKG- och blodtrycksövervakning
 • Rutin:
  • Patienten ska ligga med lätt sträckt hals
  • Kardial orsak till synkope bekräftas om ensidig carotismassage i fem till tio sekunder leder till asystoli som varar i minst tre sekunder eller blodtrycksfall på minst 50 mm HG4
  • Det bör gå minst 30 sekunder innan massage utförs på den andra sidan
 • Vid negativt test bör massage utföras även i sittande och stående ställning.

Kompletterande undersökningar

 • Syftet är att utesluta (se synkope):
  • Kardiogen synkope
  • Vasovagal synkope
  • Situationsbetingad synkope
  • Sjuk sinusknuta
  • Ortostatisk hypotension
  • Andra orsaker till synkope
 • EKG.

Andra undersökningar

 • Beroende av behovet av att utreda differentialdiagnoser.

När remittera?

 • Om diagnosen är oklar.
 • Vid utvärdering av eventuell behandling.

Checklista vid remittering

Sjukt sinus syndrom

 • Syftet med remissen
  • Bekräftande diagnostik? Behandling? Övrigt?
 • Anamnes
  • Debut och varaktighet? Ihållande, recidiverande, eventuellt progression?
  • Anfallets varaktighet? Möjlig utlösande faktor - ångest? Medföljande fenomen - andningssvårigheter, bröstsmärtor, yrsel, svimningar?
  • Bakomliggande sjukdom. Familjär disposition?
  • Eventuellt genomförda behandlingsåtgärder och resultat?
  • Aktuella läkemedel?
  • Konsekvenser - yrke , socialt, fysisk aktivitet, annat?
 • Kliniska fynd
  • Allmäntillstånd? Medföljande fenomen? Karakteriserat av ångest?
  • Blodtryck, puls, tecken på stas?
  • Har man försökt med carotismassage under anfall - eventuell effekt?
 • Kompletterande undersökningar
  • Hb, CRP, glukos, FT4, TSH, elektrolyter, kreatin.
  • EKG

Behandling

Behandlingsmål

 • Reducera anfallsfrekvensen.

Allmänt om behandlingen

 • De flesta behandlas med information, eventuellt ändringar i livsstil, avvaktande.9
 • Några få patienter har svåra och återkommande besvär som kräver en mer aktiv behandling.

Egen behandling

 • Inga aktivitetsrestriktioner nödvändiga.
 • Utlösande faktorer som trånga skjortkragar eller plötsliga roterande nackrörelser bör undvikas.

Läkemedelsbehandling

 • Det finns inget läkemedel som har visat sig ha någon långvarig effekt.

Annan behandling

 • Pacemaker i särskilda fall vid allvarlig synkope av övervägande kardioinhibitorisk karaktär, det vill säga med asystoli och icke-dominerande vasodepressiv/hypotensiv effekt.

Förebyggande åtgärder

 • Kunskap om tillståndet och undvikande av aktiviteter som kan provocera fram nya anfall.
 • Försiktighet i situationer som är förknippade med fara för att få ett anfall.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Prognos

 • Det förekommer ingen ökad dödlighet.
 • Obehandlade symtomatiska patienter har en återfallsfrekvens på över 60 % under en fyra-årsperiod.10
 • Patienter som behandlas med pacemaker har lägre återfallsfrekvens.

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Undvik utlösande faktorer som trånga skjortkragar eller plötsliga roterande nackrörelser.

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons