Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Kirurgi

Epidural- och spinalanestesi


Uppdaterad den: 2013-02-15
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Epiduralanestesi och spinalanestesi klassificeras som regional anestesi eller centrala blockader.
 • Spinalanestesi:
  • Ett eller flera läkemedel injiceras i spinalvätskan (subaraknoidalt)
  • Läkemedlen blandas med spinalvätskan och ger effekt på nervvävnaden
 • Epiduralanestesi:
  • Ett läkemedel eller en blandning av flera läkemedel deponeras i epiduralrummet (utanför dura)
  • Effekten uppstår dels genom verkan på nervrötterna i området, dels genom att läkemedlen diffunderar genom dura och in i spinalvätskan

Användningsområde

 • Metoderna används när det är önskvärt att patienten är vid medvetande under operationen, men även vid samtidig narkos för att minska användningen av analgetika.
 • Förlossningsanalgesi.
 • Postoperativ smärtlindring.
 • Behandling av kroniska smärtor.
 • Behandling av smärtor hos patienter i terminalskedet.

Fördelar

 • När man endast lägger anestesi på den del av kroppen där det kirurgiska ingreppet sker eller smärtan uppstår minskar förekomsten av postoperativa besvär, till exempel:
  • Mindre blodförlust vid höftkirurgi eller prostatakirurgi
  • Färre tromboemboliska komplikationer
  • Mindre rubbningar av lungfunktionen
  • Inte lika stor försvagning av immunfunktioner postoperativt
  • Kortare konvalescens
 • Muskelavslappningen är i regel mycket bra, vilket gör att det är onödigt att tillsätta muskelrelaxerande läkemedel:
  • Genom rätt val av anestesimedel kan man bevara både muskelstyrkan och delar av beröringssinnet, vilket gör att metoden passar bra som förlossningsanalgesi och vid postoperativ smärtlindring

Nackdelar

 • Det händer att metoderna ger inadekvat anestesi.
 • Hypotoni kan uppstå som en följd av sympatikusblockad, särskilt hos patienter med hypovolemi, men det är mycket sällsynt vid kirurgi på nedre delen av buken och i nedre extremiteterna.
 • Eftersom regional anestesi inte ger sedering är det ofta nödvändigt att komplettera med ett sedativum:
  • Patienter som behöver djup sedering är mindre lämpade för regional anestesi

Anestesitekniker

 • Smärtbehandling:
  • Kan uppnås om det vid spinal- eller epiduralanestesi administreras ett lokalanestesimedel i relativt låg koncentration och liten mängd, eventuellt i kombination med en relativt liten dos opioid
  • Ger god analgesi utan väsentlig minskning av muskelkraft och känsel
  • Det är lämpligt som förlossningsanalgesi och vid smärtlindring
 • Starkare analgesi och muskelrelaxation:
  • Uppnås med lokalanestesimedel i högre koncentrationer och större mängder spinalt och epiduralt
 • Hemodynamisk stabilitet:
  • Patienter som får spinal- och epiduralanestesi har reducerad neuroendokrin stressrespons och bevarad tarmperistaltik i samband med kirurgi
  • Det är särskilt viktigt att patienter som får sådan bedövning inte är hypovolemiska
  • Hemodynamisk stabilitet eftersträvas genom att infundera minst 500–1 000 ml Ringer-acetat strax före anestesin, därefter tillförsel av vätska efter behov vasokonstriktor
 • Sederande tilläggsbehandling gör att patienten ofta sover under ingreppet:
  • Det är obligat med övervakning med pulsoximeter

Barn och regionalanestesi

 • Upp till sju års ålder:
  • Kaudal epiduralanestesi med bupivakain rekommenderas
  • Mängden som ges beror på önskad anestesinivå
 • Postoperativ epidural smärtlindring med kombinationer av lokalanestesi och opioider är lämpligt för barn, förutsatt att det finns övervakningsrutiner för att upptäcka komplikationer.
 • Spinalanestesi kan vara aktuellt för små barn.

Spinalanestesi

 • Spinalanestesi uppnås genom att injicera ett lokalanestetikum till spinalvätskan i den lumbala delen av spinalkanalen.
 • Resultatet blir blockad av de spinala nervrötterna och dorsalrotsganglierna, möjligen även av den perifera delen av ryggmärgen.

Procedurer

 • Lokalisation:
  • Spinalanestesi injiceras hos vuxna på nivå L2/L3 eller lägre
 • Anestesispridning:
  • Vid användning av tung lokalanestesilösning (gjord hyperbar i förhållande till spinalvätskan med tillsats av glukos) är det i viss mån möjligt att styra anestesispridningen med hjälp av kroppsställning
 • Val av preparat:
  • Flera lokalanestetika kan användas spinalt
 • Spinal förlossningsanalgesi:
  • Kombination av lågkoncentrerat bupivakain och ett opioidanestetikum
  • Ger snabbt inträdande analgesi som varar i en till två timmar och ger liten reduktion av muskelkraften
Annons
Annons

Epiduralanestesi

 • Epiduralanestesi uppnås genom att injicera ett lokalanestetikum i extraduralrummet (epiduralrummet).
 • I regel är det epiduralrummet i lumbalregionen som man lägger blockaden i, men det beror på var man vill ha blockaden.

Procedurer

 • Vid behov av fullständig analgesi och god muskelrelaxation:
  • Den högsta koncentrationen av lokalanestesimedlet används
  • Tillslaget kommer succesivt efter cirka 10 minuter, kirurgisk anestesi är etablerad efter 20–30 minuter
  • Varaktighet 1–3 timmar, längst för bupivakain/ropivakain
  • Vid tillsats av ett opioidanestetikum uppnås ökad intensitet av analgesin och man kan använda en svagare koncentration av lokalanestetikumet
 • Vid operationer i thorax och större ingrepp i buken:
  • Är det ofta till fördel att kombinera epiduralanalgesi och allmän anestesi
  • Patienter som får epiduralkateter, får ofta erbjudande om kontinuerlig postoperativ smärtlindring
  • En patient som är vaken med god smärtlindring postoperativt mår subjektivt bättre, är i regel bättre på att hosta upp slem från luftvägarna och kan mobiliseras snabbare
 • Postoperativ epidural smärtlindring:
  • Ofta används en blandning av lokalanestetikum, opioidanalgetika och adrenalin
  • Sådana blandningar kan också användas för epiduralanalgesi under operation, vid förlossning, kronisk smärta och vid terminal smärta
 • Förlossningsanalgesi:
  • Här används en blandning av lågkoncentrerat lokalanestetikum och ett opioidanestetikum
  • I regel ges en startdos av blandningen följt av en kontinuerlig infusion tills förlossningen är över
  • Blandningarna har låg koncentration och därmed låg toxicitet och ger god analgesi med bevarad muskelkraft
 • Försiktighet:
  • Bupivakain ska inte användas i doser över 150 mg vid kejsarsnitt eftersom gravida är särskilt sårbara för bupivakainets toxiska effekter

Komplikationer

 • Hematom i spinalkanalen:
  • Patienter med uttalad blödningstendens ska inte ges centrala blockader (spinal- och epiduralanestesi) på grund av risken för lokala blödningar med kompression av medulla
  • Vid epiduralanestesi finns det rapporter om komplikationer med epidurala hematom också utan blödningstendens
 • Infektioner och abscesser:
  • Kan förekomma vid användning av epiduralkateter
  • Risken ökar om behandlingen pågår i över två dygn
  • Alla patienter som har epiduralkateter postoperativt ska undersökas för sensoriska och motoriska utfall regelbundet minst tre gånger per dygn
  • Patienterna måste instrueras om att berätta om allmänna och lokala infektionstecken som ryggsmärtor, ryggstelhet, feber och neurologiska utfall
  • Vid misstanke om infektion, och efter uteslutande av blödning, avlägsnas katetern och intravenös behandling med antibakteriella medel sätts in
  • Vid misstanke om neurologiska utfall måste man göra kompletterande undersökningar med MR eller CT omedelbart för att diagnostisera om det föreligger hematom/abscess i spinalkanalen
  • Vid kompression av intraspinala blodkärl och nervstrukturer är det nödvändigt med snabb evakuering om man ska förhindra permanenta neurologiska skador

Spinalanestesi

 • Hypotoni:
  • Regelbundet förekommande vid spinal- eller epiduralbedövning och beror på sympatikusblockad, ibland med ökad vagustonus
  • Behandling:
   • Patienten får ligga med benen i högläge och får snabbt vätska intravenöst, efedrin 5–20 mg intravenöst och eventuellt atropin 0,5–1 mg intravenöst
   • Vid uttalat blodtrycksfall och/eller bristande effekt av vätska och efedrin får patienten adrenalin 0,05–0,1 mg intravenöst
 • Respirationshämning:
  • Kan förekomma vid ”hög” spinalanestesi som blockerar nerverna till respirationsmuskulaturen och vid toxisk effekt av lokalanestetika
  • Kan i värsta fall leda till andningssvikt och hjärtstopp
  • Behandling:
   • Följer vanliga riktlinjer med assisterad eller kontrollerad ventilation
 • Urinretention:
  • Innervationen av urinblåsan är blockerad
  • Hög vätsketillförsel kan ge hög urinproduktion utan smärtsymtom
  • Det är ofta nödvändigt med kateterisering av urinblåsan
 • Illamående och kräkningar:
  • I inledningsfasen av anestesin – kan bero på samtidig hypotoni
  • Behandlas med volym och blodtryckshöjande farmaka och ibland lätt sedering
 • Klåda:
  • Är inte ovanligt vid användning av opioider spinalt eller epiduralt
 • ”Spinalhuvudvärk”:
  • Kan förekomma efter punktion av dura med efterföljande spinalvätskeläckage
  • Typiskt för den är att den är lägesberoende
  • Postspinal huvudvärk uppträder mindre sällan vid användning av tunna, icke-skärande spinalnålar
  • Yngre patienter, i synnerhet kvinnor, är mest utsatta
  • Huvudvärken försvinner ofta spontant inom en vecka
  • Vid lindrigare symtom är vanliga analgetika (med koffein) tillräckliga, men behandling med epidural blodinjection ("blood patch") är aktuellt vid uttalade eller långvariga symtom på spinalvätskeläckage:
   • "Blood patch" innebär injektion av upp till 20 ml av patientens eget blod in i epiduralrummet där den tidigare lumbalpunktionen har utförts
   • Ger i regel omedelbar smärtlindring utan att huvudvärken kommer tillbaka

Epiduralanestesi

 • Kan ge samma biverkningar som spinalanestesi, med undantag för spinalhuvudvärk.

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Frågeformulär

 • Frågeformulär för patienter som ska få anestetika

Animation

 • Rygginjektioner/spinal blockad

Dokumentation

 • Epiduralanestesi jämfört med parenterala opioider vid förlossning:
  • Metaanalysen bygger på 4 721 kvinnor från 16 studier1
  • Epiduralanestesi ger bättre smärtkontroll utan att det leder till flera kejsarsnitt, NNT=5
  • Andra stadiet av förlossningen varade i genomsnitt 15 minuter längre hos de som fick epiduralbedövning, de behövde mer oxytocin (NNT=5), hade oftare feber (NNT=5) och behövde förlösas instrumentellt oftare (NNT=14)NNT= Number needed to treat
  • Det var inga skillnader i effekter på barnet
Annons
Annons

Källor

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons