Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Kirurgi

Främre bukväggsbråck


Uppdaterad den: 2022-09-19
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons

Basfakta

Definition

 • Främre bukväggsbråck kan delas in i medfödda svagheter i bukväggen ( epigastricabråck och navelbråck) och bråck som har uppstått efter kirurgiska ingrepp i bukväggen (ärrbråck eller incisionsbråck).1
 • Epigastricabråck sitter i medellinjen mellan naveln och processus xiphoideus, ofta cirka 1 cm i diameter, men kan vara större.2

Förekomst

 • Det uppskattas att 80 % av alla främre bukväggsbråck hos vuxna är ärrbråck:3
  • Uppstår hos 10–15 % efter efter kirurgiska ingrepp i bukväggen4 och hos nästan 25 % av dem som får postoperativ sårinfektion5
 • Navelbråck är vanligt hos barn och förekommer hos cirka 2 % av vuxna.2
 • Epigastricabråck är relativt vanligt.2

Etiologi och patogenes

 • Främre bukväggsbråck orsakas av svaghet i bukväggen och klassificeras efter etiologi och lokalisation:5
  • Främre bukväggsbråck kan förekomma:
   • Efter tidigare operation (ärrbråck)
   • Spontant i form av navelbråck eller epigastricabråck

Predisponerande faktorer

 • Fetma och sårinfektion är predisponerande faktorer för utveckling av främre bukväggsbråck efter laparotomi.6-7

ICD-10

 • K43 Främre bukväggsbråck (hernia ventralis):
  • K43.0 Inklämt ärrbråck utan gangrän
  • K43.1 Ärrbråck med gangrän
  • K43.9 Annat och ospecificerat främre bukväggsbråck utan inklämning eller gangrän
 • K45 Andra bukbråck (aliae hernia abdominalis):
  • K45.0 Annat specificerat bukbråck med inklämning, utan gangrän
  • K45.1 Annat specificerat bukbråck med gangrän
  • K45.8 Annat specificerat bukbråck utan inklämning eller gangrän
 • K46 Icke specificerat bukbråck (hernia abdominalis non specificata):
  • K46.0 Icke specificerat bukbråck med inklämning, utan gangrän
  • K46.1 Icke specificerat bukbråck med gangrän
  • K46.9 Icke specificerat bukbråck utan inklämning eller gangrän

ICD-10 Primärvård

 • K46-P Bukbråck UNS

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Diagnosen baseras på kliniska fynd.

Anamnes

 • Svagheten i bukväggen gör att ärrbråcket buktar ut i förhållande till bukväggen.
 • En del får besvär och smärtor från bråcket.

Kliniska fynd

 • Tydligt utbuktande bråck i bukväggen.
 • En del med navel- och/eller epigastrikabråck har samtidigt rektusmuskeldiastas med separation mellan de två längsgående stora musklerna rectus abdominis:
  • Visar sig som en utbuktning i mittlinjen som blir mer tydlig om man tar sig upp i sittande från liggande
  • Förekommer vanligen hos medelålders kvinnor som fött barn

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Behövs vanligtvis inte.

Andra undersökningar

 • Eventuellt ultraljud och eller DT-undersökning om diagnosen är svår att ställa kliniskt, exempelvis vid övervikt eller vid mycket små bråck:2
  • På grund av hög stråldos rekommenderas inte DT-undersökning i första hand till barn
 • MRT och herniografi (kontrast injiceras i bukhålan) används i undantagsfall.2

När remittera?

 • Patienter med ärrbråck som har besvär av bråcket.
 • Navelbråck hos vuxna:2
  • Navelbråck hos barn går oftast spontant tillbaka och elektiv kirurgi rekommenderas inte före 2 års ålder
  • Eftersom navelbråck hos vuxna har ganska hög risk för inklämning är operation oftast aktuellt
  • Navelbråck som inte går att reponera eftersom det ska betraktas som inklämt 
 • Epigastrica bråck:2
  • Bör opereras om de ger besvär eftersom det då finns inklämningsrisk
 • Rektusmuskeldiastas:8
  • Fysioterapi med bålstabiliserande träning kan prövas
  • Hos en liten grupp med mer uttalade besvär där fysioterapi inte gett önskat resultat kan kirurgisk korrektion bli aktuell
 • Vid tecken på inklämning av bråcket.

Behandling

Behandlingsmål

 • Minska eller avlägsna eventuella obehag från bråcket.

Behandlingen i korthet

 • Indikation för kirurgi:
  • Alla främre bukväggsbråck behöver inte opereras, men vid smärtor, obehag, gastrointestinala besvär och risk för inklämning är operation oftast nödvändig
  • Patienter med främre bukväggsbråck är en heterogen grupp med hög förekomst av preoperativa riskfaktorer9
 • Operation för främre bukväggsbråck kan vara ett omfattande ingrepp med ett betydande antal dygn på sjukhus och efterföljande sjukskrivning10

Egenbehandling

 • Eventuellt bråckband.

Kirurgi

Implantation av nät

 • Leder till en tensionsfri slutning av bukväggen, vilket är avgörande vid bråckkirurgi. Ingreppet kan utföras med öppen kirurgi eller laparoskopi.
 • Öppen bråckplastik med enkel adaption av fasciekanterna har en recidivfrekvens på uppemot 50 %.9,11
 • Det avråds från att göra en herniotomi utan nätimplantation om bråckdiametern är >4 cm.12
 • Vid större bråck har det både i kontrollerade studier och i okontrollerade studier påvisats färre recidiv vid användning av nätteknik.

Laparoskopisk ventrikelherniotomi

 • Ingreppet görs i generell anestesi och gas i bukhålan.13
 • Bukväggen undersöks inifrån med hjälp av 30° optik, adherenser och bråckinnehåll fridissekeras, kirurgen säkrar en fri bukvägg i största möjliga mån och minst fem centimeters omkrets från bukväggsdefekten för att säkra nätöverlappningen.11
 • Bråcksäcken får vara kvar. Nätets storlek mäts och appliceras.
 • Eftersom nätet placeras intraperitonealt används nätvävnad som säkrar god inväxt mot peritoneum och som förebygger adherenser och fistlar mot abdominalsidan.

Laparoskopisk vs. öppen kirurgi vid ärrbråck

 • En Cohranerapport (2011) konkluderade att laparoskopisk jämfört med öppen kirurgi innebar minskad risk för sårinfektion och smärta. Laparoskopisk teknik innebar dock något ökad risk för enterotomier.14
 • En systematisk översiktsartikel (2015) konkluderade att laparoskopisk och öppen kirurgi av bråck efter bukoperation gav likvärdiga slutresultat med i stort sett samma recidivbenägenhet och vårdtider, men att risken för sårinfektion var lägre med laparoskopisk teknik.15

Navelbråck

 • Enkel suturering av defekten eller så kallad Mayo-plastik, där fascian duplikeras, kan göras i lokalanestesi med sedering
 • Om defekten är >3 cm i diameter kan inläggning av nät vara att föredra för att undvika recidiv. Detta kan göras laparoskopiskt

Epigastricabråck

 • Kan opereras med sutur, Mayo-teknik eller nät.2
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Bråcket kan utvidgas med tiden.

Komplikationer

 • I ett norskt material fick 43 % recidiv, 16 % sårinfektion, 17 % serom, 6 % sårruptur och 6 % hematom. 3 % fick allvarliga komplikationer i form av tunntarmsläckage, anastomosläckage, abscesser, tunntarmsfistel, sepsis och multiorgansvikt:9
  • Andra material visar upp något lägre komplikationstal11-12
 • Komplikationsfrekvensen verkar öka om patienten är opererad en eller flera gånger för främre bukväggsbråck sedan tidigare.

Prognos

 • Användning av laparoskopisk teknik ger bättre prognos än öppen kirurgi.16
 • En hög andel patienter med främre bukväggsbråck har opererats flera gånger. I ett norskt material fann man en recidivförekomst på 43 %.9
 • I det norska materialet blev patienter med kroniska buksmärtor inte väsentligt bättre efter operation för främre bukväggsbråck.
 • Möjligheten att lyckas är störst vid första operationen av främre bukväggsbråck. 17
 • Det är vanligt med recidiv efter operation.17

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons