Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Kirurgi

Ljumskbråck


Uppdaterad den: 2019-01-30
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons

Basfakta

Definition

 • Ljumskbråck, två huvudtyper:
  • Indirekta, laterala:1
   • Hos barn är bråcksäcken en medfödd, öppetstående processus vaginalis
  • Direkta, mediala:2
   • Defekt medialt om yttre ljumsköppning
   • Är mycket sällsynt hos barn, ger sällan inklämning
 • Inklämt ljumskbråck (inkarcererat ljumskbråck):
  • Tillståndet föreligger när innehållet i bråcksäcken inte kan föras tillbaka till bukhålan (inkarceration)
  • Om blodförsörjningen till exempelvis tarmslyngan i bråcket skadas, kläms bråcket av (strangulation) och det uppstår ischemisk nekros och risk för tarmperforation

Förekomst

 • >90 % av alla ljumskbråck finns hos män.
 • Ljumskbråck uppträder hos cirka 2 % av alla levande födda pojkar (0,2 % flickor).
 • Indirekta ljumskbråck:
  • Incidens hos barn är 1–5 %3
  • Förhållandet pojke:flicka är 10:1.
  • Bilateralt hos cirka 10–20 % 
  • Prematura har ökad incidens:
   • Cirka 7 % hos pojkar födda före graviditetsvecka 30 (0,6 % efter graviditetsvecka 36)
 • Direkta ljumskbråck:
  • Hos vuxna ökande incidens med ökande ålder:4
   • Bland män ≥65 år var 20-årsincidens 14 %
   • Bland kvinnor 20-årsincidens 2 %
 • Femoralbråck (lårbråck):
  • Vanligare hos kvinnor än män:5
   • Femoralbråck utgör 25 % av bråck i ljumskregionen hos kvinnor, medan motsvarande andel hos män är 1 %

Etiologi och patogenes

Indirekta ljumskbråck

 • Inguinalkanalen är ett ställe i bukväggen där gubernaculum, testis och sädesledaren vandrar ned hos män, och det runda ligamentet hos kvinnor.
 • En peritoneal utbuktning (processus vaginalis) i inguinalkanalen sluter sig i regel under barndomen.
 • Passage av innehåll genom en persisterande processus vaginalis leder till ett indirekt inguinalt bråck:
  • Orsaken till bråckbildningen är en medfödd svaghet i slutningen av utbuktningen
 • Tillståndet är vanligare på höger sida eftersom höger testikel vandrar ned senare.

Inkarceration

 • I regel är tarmen det organ som har inkarcererats, men andra intraabdominala organ kan också bli inkarcererade.
 • Vid irreponibelt bråck hos en flicka är det nästan alltid ovariet som utgör innehållet, men ovariet blir sällan skadat.

Direkta ljumskbråck

 • Protrusion genom försvagad bukvägg.
 • Ljumskbråck hos vuxna antas uppstå till följd av tunga lyft eller vid tillstånd som ger högt intraabdominellt tryck.6
 • Denna typ av bråck är förvärvat och omfattar inte passagen genom inguinalkanalen, och förekommer företrädesvis bland vuxna.
 • Ger sällan inkarceration och strangulation.

Predisponerande faktorer

 • Hos barn:
  • Mest hos pojkar
  • Prematuritet – bristfällig bildning av anatomiska strukturer predisponerar för bråckbildning
  • Ej nedvandrad testikel
  • Familjär förekomst
  • Urogenitala missbildningar
 • Hos vuxna:
  • Prostatism
  • Obstipation
  • Övervikt
  • KOL
  • Graviditet

ICD-10

 • K40 Ljumskbråck (hernia inguinalis):
  • K40.0 Inklämt dubbelsidigt ljumskbråck utan gangrän
  • K40.1 Dubbelsidigt ljumskbråck med gangrän
  • K40.2 Dubbelsidigt ljumskbråck utan inklämning eller gangrän
  • K40.3 Ensidigt eller icke specificerat ljumskbråck med inklämning, utan gangrän
  • K40.4 Ensidigt eller icke specificerat ljumskbråck med gangrän
  • K40.9 Ensidigt eller icke specificerat ljumskbråck utan inklämning eller gangrän

ICD-10 Primärvård

 • K40-P Ljumskbråck och femoralbråck

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Okomplicerat ljumskbråck ses som en utbuktning i ljumsken i stående eller vid hosta.
 • Vid inkarceration finns akuta buksmärtor och bråcket kan inte reponeras. Åtföljande symtom kan vara illamående och kräkningar, eventuellt tecken på ileus.

Differentialdiagnoser

 • Hydrocele testis eller funiculi.
 • Testistorsion.
 • Hematom.
 • Lymfkörtlar.

Anamnes

 • Ett barn med inguinalbråck har en tydlig svullnad i ljumsken och/eller pungen, och det ger vanligen inte större besvär.
 • Bråcket blir särskilt tydligt när barnet skriker eller använder bukpressen. Bråcket går ofta lätt att trycka in.
 • Bråcket kan med tiden växa och ge ökande besvär.
 • Akut inklämt bråck:
  • Kraftiga smärtor.
  • Bråcket kan inte reponeras.
  • Hos spädbarn kan irritabilitet vara enda symtomet, ibland föreligger matningsproblem, oroligt barn, hejdlös gråt.
  • Åtföljande symtom kan vara illamående och kräkningar, eventuellt tecken på ileus

Kliniska fynd

 • Bråcket syns ofta inte förrän barnet hostar eller använder bukpressen.
 • Femoralbråck kan vara svårt att skilja från ljumskbråck, men det är lokaliserat nedanför inguinalligamentet.

Femoralbråck

 • Kan vara svårt att skilja från indirekt inguinalbråck, symtom och tecken är ofta desamma.
 • Det är lokaliserat nedanför inguinalkanalen.
 • Diagnosen ställs ofta inte förrän under operationen.

Inklämning av bråck

 • Intensiv smärta, patienten kan bli toxisk.
 • Takykardi och feber är tecken på minskad blodcirkulation i den inklämda tarmslyngan, strangulation.
 • Ett utbuktande och extremt ömt bråck som inte kan reponeras:
  • Huden över bråcket kan vara ödematös och lätt missfärgad vid inkarcererat bråck
  • Vid strangulation kan huden vara ödematös och extremt öm
  • Obehandlad strangulation kan leda till tarmperforation, abscessbildning, peritonit och septisk chock

Kompletterande undersökningar

 • Leukocytos:
  • Tecken på systemisk toxicitet och strangulation

Andra undersökningar

 • Behövs vanligen inte.1
 • Röntgen buköversikt.
 • Vid tarmobstruktion kan utspända tarmslyngor med gas-vätskenivå ses.
 • Ultraljud – särskilt för att skilja mellan hydrops och inguinalbråck.7

När remittera?

 • Bråck hos småbarn och unga:
  • Bör remitteras med undantag för navelbråck
 • Medfödda ljumskbråck hos prematura barn:
  • Opereras inom 2–3 månader efter beräknad förlossning (justerad för ålder)
 • Akut inläggning vid misstanke om inklämt bråck.
 • Vuxna män med asymtomatiskt ljumskbråck behöver inte remitteras till kirurg om det inte finns indikation för operation.

Behandling

Behandlingsmål

 • Återupprätta en stabil bukvägg så att bukinnehållet hålls på plats.
 • Eliminera risken för inklämning särskilt hos barn och unga.

Allmänt om behandlingen

 • Inguinalbråck hos små barn:
  • Läker inte spontant och bör opereras relativt snart för att förhindra inklämning
 • Inguinalbråck hos vuxna män:
  • Bråck som ger besvär i form av smärtor och tryck bör opereras, men det är sällan någon brådska – med undantag för om inklämning föreligger8
  • Män med få eller inga symtom kan avvakta behandling
  • Bråcket har en tendens att öka i omfång med tiden
  • Bråck hos äldre personer behöver sällan opereras eftersom de nästan aldrig blir inklämda och ofta recidiverar efter operation
 • Ljumskbråck hos kvinnor:8
  • Tidig operation rekommenderas
 • Reponering:
  • Bör göras omedelbart, men reponering ska inte göras om det föreligger tecken på systemisk toxicitet (strangulation):
   • Till exempel leukocytos, takykardi, utspänd buk, gallkräkningar
  • Lyckas i 95 % av fallen
 • Strangulation – tecken på systemisk toxicitet:
  • Om det finns misstanke om strangulation, det vill säga tecken på systemisk toxicitet, ska operation genomföras omedelbart.

Egenbehandling

 • Tunga lyft bör undvikas den första tiden efter operationen.
 • Bråckband kan förhindra fortsatt bråckbildning.

Reponering

 • Sedering med barbiturat eller midazolam behövs ofta.
 • Låt patienten ligga i Trendelenburgs läge.
 • Massera bråckinnehållet försiktigt mot bråckporten.
 • Ägna tid åt reponeringen.
 • Använd båda händerna för att undvika att bråckinnehållet pressas så att det hamnar utanpå ljumskkanalen.
 • Ett jämnt och stadigt tryck under en längre tid.
 • Efter en lyckad reponering bör bråcket opereras elektivt inom två till fyra dagar – efter att ödemet har gått tillbaka.
 • Om reponeringen misslyckas måste patienten opereras innan innehållet strangulerar.

Kirurgi

 • Ett inkarcererat bråck som har strangulerats kan inte reponeras utan operativ intervention.
 • Betydande ödem och ischemi i den skadade delen av tarmen gör det omöjligt och riskabelt att skjuta tillbaka bråckinnehållet i bukhålan.
 • Operation måste ske omedelbart och tarmens livsduglighet måste utvärderas noga under operationen.
 • Om det har utvecklats nekros måste det drabbade tarmsegmentet avlägsnas.

 Förebyggande åtgärder

 • Pojkar med testisretention och associerat bråck har ökad tendens till inkarceration och de kan få ischemi och infarkt av testes (gäller också testiklar som finns i skrotum):
  • De bör därför opereras snabbt
 • Prematura med ljumskbråck:
  • Barnet bör helst opereras elektivt innan det skrivs ut från barnavdelningen
  • Väntar till cirka tio veckor (om bråcket är lätt att reponera) på grund av apnétendens efter narkos
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Ett inkarcererat bråck kan ge tarmnekros, peritonit och testisnekros.

Komplikationer

 • Ett strangulerat bråck kan ge allvarliga följdsjukdomar:1
  • Risk för tarmnekros och testisnekros
 • Akut jämfört med elektiv operation:
  • Komplikationsrisken är upp till 20 gånger högre vid akuta operationer än vid elektiva operationer
  • Det är svårare att operera akut

Prognos

 • Resultaten efter operation av ljumskbråck är goda, men 5–15 % har kvarstående smärta ett år efter operationen.9
 • 1–2 % får recidiv efter 2–4 års uppföljning.9

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Animation

 • Ljumskbråck

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons