Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Kirurgi

Preoperativ bedömning före anestesi


Uppdaterad den: 2013-03-13
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Överordnat mål för den preoperativa bedömningen är att reducera risken för peroperativ morbiditet.1-2
 • Kardiovaskulära komplikationer är den vanligaste orsaken till peroperativ morbiditet och mortalitet.3

Indikationer

 • Före mindre ingrepp och kortvariga anestesier av friska, yngre och fysiskt aktiva patienter behövs det normalt inte göras någon preoperativ undersökning utöver en grundlig anamnes.
 • Före större ingrepp, och när anestetika ska ges till små barn och äldre patienter, bör det dessutom övervägas att göra en klinisk undersökning, särskilt av hjärta och lungor.
 • Övriga preoperativa undersökningar utvärderas med utgångspunkt i anamnesen och det planerade ingreppet.

Uppgifter

 • Identifiera individuella riskfaktorer och utreda dem vidare, vid behov.4-5
 • Optimera patientens fysiska tillstånd, till exempel genom att komplettera eller seponera läkemedel.
 • Optimera patientens psykiska tillstånd och skapa förtroende.
 • Göra en samlad bedömning av risker och fördelar.
 • Informera om procedurer, risker och alternativ.
 • Informera om specifika förberedande åtgärder, till exempel fasta, rökstopp.
 • Bestämma anestesiform.
 • Förbereda anestesiteamet, säkerställa att den nödvändiga utrustningen finns på plats.
 • Planera den initiala postoperativa hanteringen och se till att nödvändig utrustning finns på plats.

Konsultationen

 • Bör helst göras av den ansvariga anestesiläkaren.
 • Kan vid elektiva ingrepp i många fall ske polikliniskt en kort tid före inläggningen.
 • Ska gå igenom patientens medicinska tillstånd.
 • Ska bygga upp förtroendet.
 • Är ett tillfälle att informera patienten och fatta beslut i samråd med patienten.

Undersökningen

 • Riskbedömningen baseras på:
  • Anamnes
  • Klinisk undersökning
  • Kompletterande undersökningar
 • Omfattningen av utredningen måste bedömas i det enskilda fallet och baseras på tillståndet och typen av ingrepp.

Riskklassificering

 • ASA-systemet (American Society of Anesthesiologists).
 • ASA I – en frisk patient.
 • ASA II – en patient med lindrig systemsjukdom utan större funktionell begränsning.
 • ASA III – en patient med allvarlig systemsjukdom och tydlig funktionell inskränkning.
 • ASA IV – en patient med allvarlig systemsjukdom, som är konstant livshotande.
 • ASA V – en moribund patient, som inte anses överleva 24 timmar med eller utan kirurgi.

Anamnes

 • Bedöm tidigare och aktuell anamnes.
 • Ha tillgång till patientens journal, särskilt information om tidigare anestesier, intubationsproblem och allergi samt hjärt-lungsjukdom.
 • Lägg särskild vikt vid bedömningen av tidigare anestesijournaler.
 • Se till att få upplysningar från de anhöriga om patienten inte är orienterad.
 • Tidigare komplikationer till anestesi?
  • Fråga också om andra familjemedlemmar har upplevt större komplikationer, se malign hypertermi

Risktillstånd

 • Undvik elektiv kirurgi hos patienter:
  • Som har haft hjärtinfarkt de senaste tre månaderna
  • Med diastoliskt blodtryck över 110 mm Hg
  • Som är gravida, särskilt i första trimestern
  • Med en reversibel komponent, som kan behandlas preoperativt
 • Kardiopulmonell riskbedömning:
  • Hjärt- och lungtillståndet är viktigast
 • Tidigare problem under anestesi (allergichock, intubationsproblem).
 • Användning av kombinationspiller (östrogen/gestagen).
 • Användning av antikoagulantia.
 • Hjärtsvikt?
  • En av de starkaste riskfaktorerna
 • Koronarsjukdom?
  • Inte lika kritisk riskfaktor som hjärtsvikt, men klarlägg om det föreligger nylig infarkt, instabil eller allvarlig angina pectoris
 • Astma?
 • Allergi?
 • Läkemedel?
  • Säger ofta något om tidigare/nuvarande sjukdom
 • Blödningsrubbningar?
  • Stora menstruations- eller näsblödningar, blödning vid tandextraktion, förlossning och operationer?

Fysisk undersökning

 • Auskultera hjärta och lungor.
 • Mät blodtrycket.
 • Bedöm de anatomiska förhållandena med tanke på intubation eller regional blockad.
 • Undersök lumbalryggen, om det är aktuellt att ge spinal- eller epiduralanestesi.

Kompletterande undersökningar

 • Efter indikation baserat på anamnes och klinisk undersökning.
 • Behovet av kompletterande undersökningar är sannolikt överskattat:6
  • Det bästa testet är att ta en bra anamnes, göra en klinisk undersökning och bedöma redan utförda tester
  • Studier visar lika goda resultat från sjukhus, där rutinmässiga preoperativa laboratorieprover inte tas som från sjukhus där prover tas7-8
 • Röntgen av hjärta-lungor?9
  • Endast på klar indikation
  • Undersökningen är ofta onödig, om det inte finns några kliniska fynd
 • EKG?10
  • Endast på klar indikation
  • Prevalensen av onormalt EKG bland friska patienter, som ska genomgå elektiv kirurgi har befunnits vara 14–53 %
  • EKG-screening av asymtomatiska patienter är kontroversiell, men bör omfatta patienter över fyrtio år
  • Syftet är att hitta högriskpatienter med tidigare hjärtinfarkt eller arytmi
  • Det letas efter:
   • Vänsterkammarhypertrofi?
   • Vänstersidigt grenblock?
   • ST-T-abnormiteter?
   • Rytmstörning?
 • Klinisk kemi?11
  • Endast på tydlig indikation – hjärt-, lung-, endokronologisk, njur- och/eller leverpåverkan?
  • Hb?
   • Är först och främst värdefullt som stöd för reducerad kardiovaskulär eller pulmonell kapacitet eller vid misstanke om blödning
  • Elektrolyter?
   • Kalium – med avseende på risken för rytmstörningar, särskilt hos digitaliserade patienter:
    • Men det finns inte några studier, som dokumenterar sambandet mellan hypokalemi och perioperativ morbiditet eller mortalitet
   • Vid njursjukdom, diabetes mellitus och diuretikaanvändning, bör elektrolyter kontrolleras
  • Kreatinin?
   • Diabetes mellitus, hypertoni och/eller hög ålder kan kräva kreatininkontroll
  • Leverstatus?
   • INR för att bedöma leverns produktionskapacitet
  • Koagulation och hemostas?
   • Står patienten på någon form av antikoagulantia?
   • Anamnes och kliniska fynd är väl så viktiga
   • Se under peroperativ trombosprofylax
  • Glukos?
   • Är i regel inte indicerat

Återupplivningsberedskap

 • MÅSTE finnas på plats före användning av lokala och allmänna anestesimedel.
 • Utrustning för övertrycksventilation med syrgas och läkemedel för användning vid respirationsdepression, kramper, hypotoni, toxiska eller allergiska reaktioner (naloxon, flumazenil, diazepam, atropin, efedrin, adrenalin, hydrokortison, antihistamin, H2-antagonist, teofyllin och Ringer-acetat för infusion) måste finnas omedelbart tillgängligt.
 • Tiopental och suxameton bör finnas tillgängligt, om anestesikunnig personal kan tillkallas.
 • MÅSTE vara förberett för A-HLR.
Annons
Annons

Särskilda förhållningsregler

Graviditet

 • Elektiva ingrepp bör i princip undvikas hos gravida.
 • Under den första trimestern finns risk för läkemedelsinducerad fosterskada.
 • Men, sådana effekter är inte säkert dokumenterade för något av dagens anestesimedel.
 • Det är vanligt att vänta med ingrepp som, utan risk för permanent skada, kan skjutas upp till andra eller tredje trimestern.
 • Lokal- eller regionalanestesi är i regel att föredra framför allmän anestesi.

Yrkesmässig exponering

 • Det är omtvistat om kronisk, yrkesbetingad, exponering för spårkoncentrationer av narkosgaser har skadliga effekter.
 • Men det är visat att lustgasexponering i högre koncentrationer än vad som tillåts på operationsavdelningar i Sverige kan minska kvinnors fertilitet.
 • Missbruk av lustgas kan ge nervskador.
 • Förutsatt att föreskrifterna för kontroll av narkosutrustning och maximal koncentration av narkosgaser i luften på operationsavdelningar efterlevs och att personalen är försiktig i hanteringen av narkosgaser, kan kvinnor i fertil ålder arbeta på operationsavdelningar utan rädsla för att få skador.

Användning av östrogen och gestagen

P-piller (kombinationspiller)

 • Risken för postoperativa venösa tromboser är förhöjd hos patienter, som använder p-piller preoperativt.
 • Risken ökar också vid ortopedisk kirurgi på underextremiteterna, långa ingrepp och sen postoperativ mobilisering.
 • Därför har det förekommit att det rekommenderats seponering av p-piller fyra till sex veckor före ett planerat kirurgiskt ingrepp.
 • Men det finns inga kontrollerade studier, som belyser i vilken omfattning seponering av p-piller före kirurgi leder till oönskade graviditeter eller som visar att sådan seponering har avsedd effekt.
 • Seponering bör bedömas individuellt i samråd med kvinnan.
 • Om seponering inte vidtas, rekommenderas trombosprofylax med subkutant lågmolekylärt heparin eller dextran.

Minipiller – gestagener

 • Behöver inte seponeras före kirurgiska ingrepp.

Postmenopausal substitutionsbehandling med östrogener

 • En lätt ökning av risken för tromboembolism under det första behandlingsåret har dokumenterats.
 • Risken vid kirurgiska ingrepp och effekten av att seponera behandlingen är inte klarlagd.
 • Idag rekommenderas i regel trombosprofylax utan seponering av substitutionsbehandling vid kirurgi.

Blödningstendens och antikoagulationsbehandling

 • Blödningstendens till följd av sjukdom eller läkemedelsbehandling kan ge större blödningar i samband med anestesi och operativa ingrepp.
 • Det är viktigt att undersöka om patienten har blödningstendenser före anestesi och kirurgi (stora menstruations- eller näsblödningar, blödning vid tandextraktion, förlossning och operationer).
 • Vid positiv anamnes bör utredning övervägas.

Vid spinal- och epiduralanestesi

 • Vid spinal- och epiduralanestesi till patienter med klinisk blödningstendens finns det risk för utveckling av intraspinala hematom, som kan leda till irreversibla neurologiska skador.
 • Värdera behovet av antikoagulation, fibrinolytisk behandling, trombocythämmare, trombocytopeni. Observera uremi och leversvikt.
 • Sådan anestesi ska vanligtvis inte ges till patienter med klinisk blödningstendens: INR > 2,8 eller uttalad trombocytopeni (< 50 x 109/l).
 • Det finns ingen dokumenterad ökad risk för intraspinala hematom i samband med spinal- eller epiduralanestesi hos patienter som behandlas med NSAID.

Trombosprofylax vid spinal- och epiduralanestesi

 • Spinal- och epiduralanestesi kan ges till patienter, som får trombosprofylax med lågmolekylärt heparin, efter följande hänsynstaganden:
  • Det bör dröja tio timmar från den sista heparininjektionen till spinal-/epiduralpunktion och till borttagande av epiduralkateter
  • Vid samtidig användning av acetylsalicylsyra (senaste veckan), NSAID (senaste 24 timmarna) och dextran ökar blödningsrisken vid trombosprofylax med lågmolekylärt heparin
  • Ryggbedövning bör då endast användas efter särskilt övervägande
 • Kontraindikation:
  • Vid terapeutiska doser heparin eller lågmolekylärt heparin för trombolytisk behandling av djup ventrombos och lungemboli är spinal- och epiduralbedövning i princip kontraindicerad
 • Epiduralkateter ska normalt tas bort minst en timme före behandling med heparin och två timmar före fibrinolysbehandling.

Hjärt-kärlsjukdom

Risk

 • Patienter med allvarlig hjärtsvikt, hjärtarytmier, njursvikt eller hyperkalemi har ökad perioperativ morbiditet och mortalitet.3
 • Under de första 30 dagarna efter akut hjärtinfarkt är den perioperativa risken mycket hög, särskilt för patienter som har symtom på koronar ischemi.
 • Den perioperativa risken den första tiden efter en infarkt bedöms bäst utifrån symtom och specifika hjärtundersökningar.
 • Det finns tydliga indikationer på att preoperativ optimering och noggrann per- och postoperativ uppföljning sänker den perioperativa kardiovaskulära risken för hjärtpatienter.

Riskbegränsande åtgärder

 • Hos patienter med ischemisk hjärtsjukdom är det viktigt att både se till att myokardiets syrebehov inte ökar och att undvika att myokardiets syretillförsel minskar.
 • Undvik postoperativ hypotermi.
 • Betareceptorantagonister och nitropreparat behöver inte seponeras före kirurgiska ingrepp hos dessa patienter och behandlingen bör i regel fortsättas i den per- och postoperativa fasen.
 • Den nedre gränsen för det per- och postoperativa hemoglobinvärdet sätts i regel något högre för patienter med ischemisk hjärtsjukdom än för hjärtfriska patienter.
 • Betablockerare?
  • Det kan också vara bra att börja med betareceptorantagonister omedelbart före en operation3
  • Det gäller särskilt patienter, som ska genomgå större ingrepp och som löper hög risk för komplikationer, till exempel patienter med hjärtsjukdom, cerebrovaskulär sjukdom, diabetes mellitus eller njursvikt 12
 • Statiner?
  • Perioperativ statinbehandling rekommenderas för patienter, som ska genomgå vaskulär kirurgi3 och 13
  • De har så kallad pleotropisk effekt – minskar vaskulär inflammation, förbättrar endotelialfunktion och stabiliserar aterosklerotiska plack

Hypertension

 • Patienter med hypertension, där det diastoliska blodtrycket ligger över 110-115 mm Hg, bör utredas och behandlas med läkemedel före elektiv kirurgi.
 • En pågående antihypertensiv behandling ska normalt inte seponeras före anestesi och kirurgi.

Fasta

 • I allmänhet gäller att patienter, som ska genomgå planerade ingrepp, inte ska äta, dricka eller röka efter kl. 24.00 dagen före operationen.
 • På senare tid har det ruckats något på detta:
  • Vuxna, smärtfria patienter med normal mag-tarmfunktion, som ska genomgå planerade ingrepp, kan dricka måttliga mängder klar vätska (ett glas vatten, saft eller te) fram till två timmar före anestesi14
  • För barn med samma förutsättningar gäller att de kan dricka klar vätska upp till 10 mg/kg kroppsvikt fram till två timmar före anestesi
 • Patienter, som har mag-tarmrubbningar, smärtor eller har varit utsatta för skador, får inte dricka eller äta om det är aktuellt med anestesi.
 • Spädbarn, som ammas och som inte har några mag-tarmrubbningar, kan dricka bröstmjölk fritt fram till fyra timmar före anestesi.
 • Peroral premedicinering med en liten klunk vatten en timme före anestesi ökar inte risken för aspiration i samband med anestesin.

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Frågeformulär

 • Frågeformulär för patienter som ska få anestetika

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons