Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Kirurgi

Skallfraktur


Uppdaterad den: 2020-07-03
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons

Basfakta

Definition

 • Det finns tre huvudsakliga typer av skallfrakturer:1
  • Linjära frakturer över kraniets laterala konvexitet
  • Impressionsfrakturer
  • Skallbasfrakturer
 • Skallfraktur räknas som infekterad när:
  • Överliggande hud har öppen skada
  • Frakturen involverar bihålor eller mellanöra

Förekomst

 • Skallfrakturer förekommer förhållandevis ofta vid större huvudskador, särskilt hos barn.
 • Linjära frakturer är vanligast.
 • Fraktur i temporalisbenet utgör 15–50 % av alla skallfrakturer, skallbasfrakturer utgör 20 %.
 • De flesta impressionsfrakturer är öppna (75–90 %).

Klinisk anatomi

 • Hjärnan omges av cerebrospinalvätska som hålls på plats av hjärnhinnor och som skyddar hjärnan på insidan av skallen.
 • Fascior och muskler på utsidan av skallen ger ytterligare skydd av hjärnan.
 • Ett slag mot huvudet medför att hjärnan slår mot insidan av skallen där slaget hamnar. Det efterföljs av att hjärnan kastas i motsatt riktning, vilket resulterar i skada på motsatt sida av hjärnan.

Etiologi och patogenes

 • Linjära frakturer:2
  • Uppstår ofta i pars squamosa ossis temporalis, där temporalbenet är särskilt tunt, och nära arteria meningea media
  • Linjära frakturer kan skada artärkanaler, vensinuskanaler eller suturer och ge arteriella blödningar respektive vensinustrombos/vensinusocklusion och suturdiastas
  • Detta är den vanligaste orsaken till epiduralblödning
 • Skallbasfraktur:
  • Uppstår oftast i golvet av den främre skallgropen (fossa cranii anterior), särskilt i os ethmoidale
  • Skallbasfrakturer är ofta förknippade med duralesioner
  • Kan ge CSF-läckage till näshålan (rhinorrhea) och är ofta associerat med meningit
  • Vid skallbasfrakturer finns det risk för samtidig skada på kranialnerver och intrakraniella kärl
 • Impressionsfraktur:
  • Beror på ett direkt högenergislag mot ett mindre område av skallen
  • De flesta av dessa frakturer uppstår i den frontoparietala regionen
  • Frakturen kan vara öppen eller sluten
 • 15 % av patienterna med skallfraktur är samtidigt skadade i cervikalkotpelaren.

Predisponerande faktorer

 • Trubbiga eller penetrerande trauman.

ICD-10

 • S02 Skallfraktur och fraktur på ansiktsben
  • S02.0 Fraktur på huvudets övre del
  • S02.1 Fraktur på skallbasen
  • S02.2 Fraktur på näsbenen
  • S02.3 Fraktur på orbitalgolvet
  • S02.7 Multipla frakturer som engagerar skallens och ansiktets ben
  • S02.8 Fraktur på andra specificerade skallben och ansiktsben
  • S02.9 Fraktur på skalle och ansiktsben med icke specificerad lokalisation
 • S07 Klämskada på huvudet
  • S07.0 Klämskada i ansiktet
  • S07.1 Klämskada i hårbotten
  • S07.8 Klämskada på andra specificerade delar av huvudet
  • S07.9 Klämskada på huvudet med icke specificerad lokalisation

ICD-10 Primärvård

 • S02- Skallfraktur och fraktur på ansiktsben

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Diagnosen ställs utifrån kliniska fynd och kranieskada påvisad med DT-undersökning.

Differentialdiagnoser

 • Ytliga sår
 • Andra skallskador

Anamnes

 • Varierande grad av medvetandeförlust.
 • Vid linjära frakturer har patienten ofta få symtom.
 • Vid skallbasfraktur kan patienten berätta om klar vätska från näsa eller öron eller rödsprängd svullnad runt ögonen.
 • Hörselförlust tyder på fraktur i öronbenskedjan, hematotympanon eller skada på åttonde kranialnerven.

Kliniska fynd

 • Linjära frakturer:
  • Har som regel få eller inga symtom
 • Impressionsfrakturer:
  • Cirka 25 % har inte medvetandeförlust, 25 % har medvetandeförlust kortare tid än en timme
  • Fynd berorende på andra skador i samband med traumat såsom intrakraniella skador, epiduralhematom, durarifter och kramper
 • Skallbasfrakturer:
  • Kan i främre skallgropen ge CSF-läckage genom näsan (rhinorrhea)
  • Kan i bakre skallgropen ge CSF-läckage genom öronen (otorrhea)
  • CSF i blodblandad vätska från näsa eller öron bildar ofta en "gloria" eller ring runt blodet om det droppas på papper
  • Eckymoser runt ögonen (brillenhematom) eller i mastoidregionen och hematotympanon tyder på skallbasfraktur.
  • Fraktur i främre skallgropen kan orsaka förlust av luktsinne och synförlust vid påverkan på nervus olfactorius respektive nervus opticus.
 • Frakturer kan omfatta orbita och ge förlamningar av ögonmusklerna, dubbelseende och försämrad synskärpa.
 • Skador på arteria carotis interna kan ge upphov till arterio-kavernösa fistlar.
 • När kranialnerverna V, VI och VII är involverade ses nedsatt ansiktsensibilitet och kornealreflex, diplopi när patienten tittar åt sidan och facialispares.
 • Mekanisk eller neurogen hörselförlust, nystagmus och ataxi kan uppstå vid transversa temporalfrakturer.
 • Foramen jugulare-syndromet vid skada på kranialnerver IX, X och XI: Aspiration/sväljpares, foneringsproblem och ipsilateral pares/paralys av stämbanden, mjuka gommen, muskulus sternocleidomastoideus och muskulus trapezius.

Andra undersökningar

När remittera?

 • Remittera alltid vid misstanke om skallfraktur.

Behandling

Behandlingsmål

 • Stabilisering i akutsituationen och förhindra utveckling av komplikationer.

Behandlingen i korthet

 • De flesta skallfrakturer kan behandlas konservativt.
 • Patienter med små linjära frakturer eller impressionsfrakturer utan neurologiska tecken kan skrivas hem efter en observationsperiod:
  • Det rekommenderas att små barn observeras på sjukhuset över natten4
 • Eventuell kirurgisk behandling anpassas efter varje enskilt tillstånd.

Läkemedelsbehandling

 • Likvorré (klar vätska från örat, näsan eller svalget) samt förekomst av intrakraniell luft inger misstanke om skallbasfraktur med öppning mot det intrakraniella rummet:3
  • Antibiotikaprofylax sätts in med täckning för pneumokocker, vanligen cefuroxim
  • Vid penetrerande trauma behövs även täckning för S aureus och gramnegativa bakterier, varför metronidazol läggs till
  • Pneumokockvaccin bör ordineras
 • Eventuellt antiepileptika.
 • Tetanusprofylax vid penetrerande skada.

Annan behandling

 • Vid rhinorrhea orsakad av skallbasfraktur höjs huvudänden till 60°:
  • Om läckaget inte upphört inom 6–8 timmar bör dränage via lumbal CSF-kateter övervägas
 • Impressionsfraktur med förskjutning på mer än en skallbensbredd bör som regel opereras snabbt:
  • Det gäller även öppna, svårt kontaminerade sår, likvorré, intrakraniell luft och underliggande hematom
 • Instabila occipitala frakturer kräver snabb atlantoaxial artrodes.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Skallfrakturer omfattar allt ifrån helt okomplicerade skador till skador som ger livshotande komplikationer.

Komplikationer

 • Intrakraniell blödning är den vanligaste komplikationen till skallfraktur:
  • Skallfraktur ökar risken för akut, intrakraniellt hematom med 80–400 gånger
  • Omkring en av fyra vuxna med skallfraktur har eller utvecklar ett intrakraniellt hematom, men bara hälften av de patienter som utvecklar ett sådant hematom har en skallfraktur
 • Spinalvätskeläckage.
 • Meningit.
 • Vensinustrombos.
 • Suturdiastas.
 • Skada på kranialnerver.
 • Epilepsi.

Prognos

 • Prognosen beror på skadans omfattning.
 • Vid mindre skador och hos barn är prognosen ofta god.
 • Faktorer som indikerar dålig prognos är bland annat stor skada, långvarig medvetslöshet och intrakraniella komplikationer.

Uppföljning1

 • Vuxna med enkla, linjära frakturer utan medvetandeförlust eller andra komplikationer behöver inte långtidsuppföljning.
 • Små barn med liknande frakturer med durarifter bör följas noggrannare på grund av risken för att skallfrakturen kan expandera.
 • Patienter med kontaminerade, öppna, insjukna skallfrakturer som behandlats kirurgiskt bör följas med några DT-kontroller över de följande 2–3 månaderna för att kontrollera att det inte uppstår en abscess.
 • Uppföljning bestäms också av medföljande komplikationer som kramper, infektioner, borttagning av benfragment.

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Potentiellt allvarligt tillstånd som kräver inläggning på sjukhus och observation.
 • Information om tecken på ökande intrakraniellt tryck, epilepsi och meningit.

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons