Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Kirurgi

Stick- och skärskador inom vården


Uppdaterad den: 2022-03-07
Sakkunnig: Veronica Pahlberg, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons

Basfakta

Definition

 • Kontakt med blod från patient via stick- eller skärskada med blodigt föremål.
 • Blodstänk på slemhinna eller skadad hud likställs i regel med stickskada.

Förekomst

Stick- och skärskador

 • Det finns sannolikt ett mörkertal av stickskador som följd av underrapportering.
 • En enkätstudie av fackförbunden Vårdförbundet, Kommunal och Vision 2012 visade att:
  • Vårdpersonal rapporterade till chef i upp till 80% av fallen men det i sin tur oftast inte föranledde vidare åtgärder
  • 63% av sjuksköterskorna hade råkat ut för en stick- eller skärskada under en tio-årsperiod
  • Förekomsten av tillbud hade minskat 2005–2012
 • Sjuksköterskor tenderar att råka ut för flest stickskador och läkare tycks rapportera incidenter i mindre omfattning än andra yrkeskategorier, men kunskapsunderlaget är bristfälligt.1

Yrkesrelaterad blodsmitta

 • 1993–2008 rapporterades i Sverige yrkesrelaterad smitta i 4 fall av hepatit B och 14 fall av hepatit C.1
 • Sedan år 1999 har endast enstaka fall av hepatit B och en handfull fall av hepatit C (senaste fallet 2009) rapporterats av Folkhälsomyndigheten.2
 • Inga fall av yrkesrelaterad hiv-smitta inom sjukvård eller tandvård finns dokumenterade i Sverige.3

Etiologi och patogenes

  • Viktigaste etiologiska agens för blodburen smitta inom vården:
   • Hiv
   • Hepatit B
   • Hepatit C
  • Hepatit D förekommer kopplat till Hepatit B
  • Infektionsrisken i det individuella fallet beror på smittrisken hos patienten, vilket inte alltid är okänt vid skadetillfället.
  • Smittrisken är låg även vid kontakt med smittat blod och uppskattas generellt till 0,2–0,3% vid hiv, 5% vid hepatit C och upp till 20% vid hepatit B.4-5
  • Smittsamheten för en individ med behandlad hivinfektion är mycket låg.3
  • Vaccin mot hepatit B är effektivt, skyddseffekten efter 3 doser är 90%.6-7 

Åtgärder

Mål

 • Att förhindra blodöverförd infektion

Åtgärder i korthet

Rengöring

 • Rekommenderad första åtgärd är att göra rent skadan med det desinfektionsmedel som finns tillgängligt. För blodstänk i slemhinnor används koksalt eller vatten.

Provtagning

Indexpatient

 • Akuta prover avseende hepatit B, hepatit C och hiv bör tas snarast möjligt på patienten (index) om identiteten är känd.
 • Provtagning kräver personens medgivande. 

Den exponerade (vårdpersonal eller annan person)

 • Vid incidenter i tjänsten bör ofta företagshälsovård kontaktas, i annat fall vederbörande vårdcentral eller i vissa fall infektionsklinik
 • Provtagning utgångsvärde blodsmittescreening: hepatit B, hepatit C och hiv 
 • Index behöver ge samtycke till att den exponerades behandlande läkare får ta del av provsvar på index.
  • Om provsvaren är negativa behöver inga ytterliggare åtgärder vidtas
  • Om index är okänd eller provtagning inte kunnat genomföras tas uppföljande prover enligt särskilt schema ofta efter 2 och 6 månader8
  • Om provsvaren är positiva tas uppföljande prover i samråd med infektionsklinik4,8

Vaccination

 • Om den exponerade är ovaccinerad eller om vaccinationsstatus är okänt bör man ta ställning till vaccination mot hepatit B.
 • Vaccinet är effektivt och ger 90% skydd efter 3 doser. 
 • Skyddseffekten är minst 10-15 år, behovet för påfyllnadsdos är ännu inte klarlagt.6 
 • Vaccinet tycks ge ett skydd över tid trots sjunkande antikroppsnivåer vilket man tror är kopplat till det cellullära immunförsvaret och att det immunologiska minnet kan aktiveras.6,9
 • Vårdpersonal rekommenderas vaccination mot hepatit B och är därför i regel vaccinerade vid stick- eller skärskada inom vården.6 

Postexpostitionsprofylax

 • Vid känd hepatit B eller hiv ska infektionsläkare kontaktas, vid hiv bör kontakten ske omgående, för ställningstagande till postexpostitionsprofylax.
 • För hepatit C finns ingen postexpositionsprofylax.

Förebyggande åtgärder

 • För att undvika skär- och stickskador är det viktigt med förebyggande åtgärder. 
 • Man bör sträva efter en god arbetsmiljö, undvika stress, ha en bra arbetsställning samt rutiner för att skydda stickande och skärande föremål, som exempel:
  • Säkerhetsprodukter som nålskyddade kanyler
  • Behållare för förbrukat stickande och skärande material som töms regelbundet på ett säkert sätt.
 • Mer information finns i:

Komplikationer och prognos

 • Prognosen är god.
 • Risken för komplikationer i form av blodsmitta är låg.
 • Det är vanligt stick-och skärincidenter leder till oro. Kvarstående ångest som PTSD förekommer.10
Annons
Annons

Uppföljning

 • Uppföljande prover tas i regel på den exponerade efter 2 och 6 månader om man inte säkert kan avskriva risken för smitta.
 • Hepatit B vaccination ges efter särskilt schema.
 • Psykologiskt omhändertagande och fortsatt stöd kan i regel erbjudas via företagshälsovård.
 • Uppföljning av fall med konstaterad smitta sker via infektionsspecialist 

Källor

 

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons