Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Kirurgi

Tensionspneumothorax


Uppdaterad den: 2012-12-21
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Tensionspneumothorax (övertryckspneumothorax, ventilpneumothorax) är ett akut tillstånd med ökande lufttryck i pleurahålan och påföljande kompression av lungor och kärl i thorax.

Förekomst

 • Frekvensen är osäker.
 • I USA utförs prehospital dekompression på grund av misstänkt tensionspneumothorax på 10–30 % av patienterna som sänds till nivå 1 akutmottagning:
  • Inte alla dessa har tillståndet

Etiologi och patogenes

 • Tillståndet orsakas nästan alltid av lesioner i viscerala pleura där defekten verkar som en envägs-ventil. I vissa fall kan en sådan ventilmekanism uppstå genom en skada i bröstväggen och parietalpleura så att luft sugs in utifrån.
 • Luft strömmar in i pleurahålan vid inspiration, men kommer inte ut vid exspiration.
 • Den skadade lungan kollapsar och det ökade trycket i den halvan av thorax leder till en förskjutning av mediastinum och trakea som komprimerar motsatt lunga samt vena cava superior och inferior.
 • Resultatet blir reducerat venöst tillbakaflöde, fallande hjärtminutvolym och eventuellt kardiovaskulär kollaps.

Predisponerande faktorer

 • Beror ofta på penetrerande thoraxskada, trubbigt thoraxtrauma med kostalfraktur och parenkymskador eller övertrycksventilering.
 • Kan också uppstå som sekundärskada vid spontan pneumothorax.

ICD-10

 • J93.0 Spontan ventilpneumotorax
 • J93.8 Annan specificerad pneumotorax
 • J93.9 Pneumotorax, ospecificerad
 • S27.0 Traumatisk pneumotorax

ICD-10 Primärvård

 • J93- Pneumotorax

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Diagnosen är klinisk och baseras på karakteristiska symtom och tecken.

Differentialdiagnoser

 • Spontan pneumothorax
 • Akut astma
 • Främmande föremål i luftvägarna
 • Lungemboli
 • Chock
 • Hjärttamponad
 • Andra orsaker till akut kardiovaskulär kollaps.

Anamnes

 • Patienterna saknar ofta kliniska tecken fram till att andningspåverkan inträder.1
 • Vanliga symtom är bröstsmärtor, hyperventilation och ångest.
 • Så småningom sjunkande medvetande.

Kliniska fynd

 • Diagnosen är klinisk:
  • Uttalad dyspné
  • Halsvenstas
  • Cyanos
  • Takykardi
  • Mediastinal/trakeal deviation
  • Hyperresonans vid perkussion över berörd hemithorax
  • Ensidig frånvaro av respirationsljud
 • Sena tecken är hypotension, sänkt medvetande, cyanos och hypoxi:
  • Sådana fynd indikerar ögonblicklig dekompression!2
  • Hos patienter med inlagd Swan-Ganz-kateter ska ökande lungartärtryck eller fallande hjärtminutvolym leda till misstankar om tensionspneumothorax

Kompletterande undersökningar

 • Inga

Andra undersökningar

 • Arteriella blodgaser kan påvisa hypoxi, hyperkapni och acidos.
 • Röntgen av thorax påvisar tensionspneumothorax, men ska inte utföras eftersom omedelbar behandling krävs:
  • Röntgen av thorax är indikerat efter att situationen stabiliserats med dekompression och inläggning av thoraxdränage

När remittera?

 • Akut behandling och inläggning är påkallat.

Behandling

Behandlingsmål

 • Återupprätta normala tryckförhållanden i thoraxhålan och så förhindra kardiovaskulär kollaps.
 • Vid misstanke om tillståndet får inga undersökningar försinka omedelbar behandling.

Allmänt om behandlingen

 • Primärbehandling är omedelbar dekompression med stor kanyl i andra interkostalrummet i medioklavikulärlinjen eller femte interkostalrummet i främre axillärlinjen på berörd sida:
  • Nål-dekompression ska göras omedelbart vid misstanke om tensionspneumothorax
 • Thoraxdränage ska läggas in så snart som möjligt. Video som demonstrerar inläggning av thoraxdränage.
 • Patienten får 100 % O2 via mask.

Läkemedelsbehandling

 • Ingen läkemedelsbehandling är aktuell.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Obehandlad resulterar tensionspneumothorax i kardiovaskulär kollaps och hastig död.

Komplikationer

 • Vid felaktig diagnos kan nåldekompression framkalla en pneumothorax eller konvertera en sluten pneumothorax till en öppen och skada lungvävnaden:
  • I och med att tillståndet är dödligt utan behandling ska tröskeln för dekompression trots detta vara låg

Prognos

 • Prognosen är god vid snabbt insatt behandling och utan andra komplicerande skador.

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Animationer

 • Hur lungorna fungerar
 • Punkterad lunga (spontan pneumothorax)

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons