Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Kirurgi

Värmerelaterade tillstånd


Uppdaterad den: 2022-06-16
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

  • Värmerelaterade tillstånd innebär ett kontinuerligt spektrum av patologiska tillstånd:1
   • Lindrigare former av värmerelaterad sjukdom
   • Värmeutmattning, överhettning
   • Värmeslag
   • Ansträngningsutlöst värmeslag
  • Lindrigare former av värmerelaterad sjukdom:
   • Central kroppstemperatur under 40° C och inga symtom från centrala nervsystemet
  • Värmeutmattning, överhettning:
   • Personen är ur stånd att fortsätta med sina aktiviteter
  • Värmeslag:
   • Livshotande tillstånd med kroppstemperatur i regel över 40° C och med CNS-påverkan som leder till delirium, kramper eller koma2
   • Utvecklas ofta långsamt under flera dagar och förekommer främst bland äldre och personer med kroniska sjukdomar2
   • Kan vara fatalt trots till synes effektiv behandling. Bestående neurologiska skador förekommer.3
   • Ansträngningsutlöst värmeslag utvecklas snabbare än vanligt värmeslag och uppstår oftast hos yngre och friska personer. Karaktäriseras av varm hud med eller utan svettning och centralnervösa förändringar4
  • Modern definition:
   • Värmeslag är en form av hypertermi som har samband med systemisk inflammatorisk respons (SIRS) och leder till multiorgansvikt där encefalopati dominerar2

Förekomst

 • I USA bedöms att 2000 dödsfall årligen är väderrelaterade, och att 30 % av dessa beror på värme.5
 • Äldre personer och utomhusarbetare är den grupp som är värst utsatt för värmeslag.6
 • Värmeslag utgör 2 % av alla dödsfall bland unga idrottsutövare7-8
 • Förekomst av värmeslag har samband med temperaturen och luftfuktigheten. Värmeböljor kan ge "epidemier" av värmeslag.

Etiologi och patogenes

 • Vid kraftig värme ökar svettning, perifer vasodilatation, hjärtfrekvens och hjärtminutvolym.9
 • Risken för hjärtinfarkt, stroke och organstörningar ökar.9

Kroppens temperaturreglering

 • Faktorer som ökar värmeproduktionen:
  • Kraftig fysisk aktivitet kan öka kroppens värmeproduktion mer än tio gånger

Kroppen förlorar värme genom fyra olika mekanismer

 • Strålning – värmeöverföring via elektromagnetiska vågor:
  • När luftens temperatur är lägre än kroppstemperaturen leder denna typ av strålning till värmeförluster
  • Vid lufttemperatur över kroppstemperaturen är detta en källa till värmetillförsel
  • Ljusa kläder absorberar mindre värme och bidrar till att förhindra värmerelaterade sjukdomar
  • Kroppen reglerar denna värmeförlust genom blodtillströmning till huden
 • Avdunstning – omvandling av vätska till gas kräver energitillförsel:
  • Avdunstning av svett står för en signifikant del av den totala värmeförlusten hos en naken person i vila
  • Vid ökande luftfuktighet blir avdunstning en mindre effektiv form av nerkylning, medan vätskeförlusten genom svettning kvarstår4,10
 • Konvektion – värmeförlust till luft runt kroppen:
  • Står för 10–15 % av värmeförlusterna under normala förhållanden
  • Ökad luftrörelse, vindhastighet, ökar värmeförlusten. Löst sittande kläder ökar värmeförlusten genom denna mekanism
  • Fungerar inte när lufttemperaturen överstiger kroppstemperaturen
 • Konduktion – värmeöverföring mellan två fasta föremål genom direkt kontakt:
  • Denna form av värmeförlust står vanligen för endast 2 %, men dykning i kallt vatten kan ge höga värmeförluster denna väg.

Strålning och avdunstning, patogenetiska förhållanden

 • Strålning och avdunstning är de två viktigaste mekanismerna för att undvika överhettning.
 • När omgivningens temperatur är högre än kroppstemperaturen förlorar man strålningens reglerande effekt.
 • När luftfuktigheten är hög förlorar man regleringen via svettning och avdunstning.
 • Vid samtidig hög temperatur och hög luftfuktighet förlorar man de båda viktigaste regleringsmekanismerna och ökar risken att drabbas av värmeslag.

Acklimatisering

 • Acklimatisering till nya temperaturer tar vanligen 2–14 dagar (eventuellt flera veckor).2,10-11
 • Faktorer som medverkar är:
  • Ökad kardiovaskulär kapacitet
  • Aktivering av renin-angiotensin-aldosteron-axeln
  • Saltbesparande effekt i svettkörtlar och njurar
  • Ökad svettningsförmåga
  • Ökad plasmavolym
  • Ökad glomerulär filtrationshastighet
  • Samt ökad förmåga att motstå ansträngningsutlöst rabdomyolys

Patogenes

 • När den centrala temperaturen går över 40° C uppstår cellskador.
 • Rubbningar av homeostasen utlöser vävnadshypoxi, metabolisk acidos och allvarlig organdysfunktion.12-13

Predisponerande faktorer

Allmänt

 • Enligt en studie på svenska förhållanden har värmeböljors längd stor betydelse:
  • Direkt värmerelaterade dödsfall vid värmeböljor är ofta ganska få, men antalet döda totalt, och främst i hjärt-kärlsjukdom ökar påtagligt14
 • Hög luftfuktighet.
 • Värmestrålning, vanligen från solen.
 • Dålig acklimatisering till varmare omgivningar.

Riskgrupper

 • Äldre personer:
  • Använder oftare läkemedel som påverkar salt- och vätskebalansen, är mera orörliga och känsligare för vätskeförluster
 • Barn:
  • Har större kroppsyta i förhållande till massan och sämre svettningsförmåga
  • Barn acklimatiserar sig långsammare till värme och har lägre törstrespons10
 • Personer som bedriver ansträngande utomhusaktiviteter:
  • Idrottsmän, militär personal, personer som har tungt utomhusarbete15-18
 • Personer med hjärtkärlsjukdom.

Hög endogen värmeproduktion

 • Hårt fysiskt arbete.
 • Febersjukdom och långdragna kramper.
 • Vissa läkemedel/narkotiska preparat:
  • Kokain, amfetamin, LSD och tricykliska antidepressiva
  • Dessa verkar antingen genom att rubba hypotalamus temperaturreglering eller genom att öka muskelaktiviteten
 • Vissa sjukdomar (bland annat hypertyreos).

Bristande förmåga att göra sig av med värme

 • Dehydrering:
  • Ökad metabolism och värmeproduktion
  • Sänker svettproduktionen
 • Kardiovaskulär sjukdom:
  • Vasodilatation i huden sänker hjärtats afterload och minutvolymen ökar för att normalt blodtryck ska upprätthållas
 • Barn och äldre:
  • Barn har ännu inte utvecklat god temperaturreglering och har en stor kroppsyta i förhållande till volymen
  • Äldre har sämre förmåga att öka hjärtats minutvolym som svar på temperaturökning, använder ofta flera läkemedel och har nedsatt svettproduktion
 • Fetma:
  • Ofta samband med dålig kondition och "extra isolering"
 • Olämplig klädsel:
  • Tjocka och tättsittande kläder hindrar svett från att avdunsta och hindrar vindens nerkylande effekt
 • Alkohol:
  • Ger ökad vasodilatation och dehydrering som följd av ADH-hämning
 • Vissa hudsjukdomar.

ICD-10

 • T67 Effekter av värme och ljus
  • T67.0 Värmeslag och solsting

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Värmeslag innebär CNS-påverkan och hög central kroppstemperatur, vanligen över 40o C.

Differentialdiagnoser vid kroppstemperatur >40 grader

Förgiftningar/missbruk

 • Alkoholabstinens.
 • Malignt neuroleptikasyndrom.
 • Antikolinerg toxicitet.
 • PCP-, kokain- eller amfetaminförgiftning.
 • Serotonergt syndrom vid vissa förgiftningar

Infektioner och inflammationer

 • Sepsis
 • Encefalit eller meningit
 • Andra svåra infektioner

Endokrina och andra orsaker

 • Malign hypertermi
 • Status epilepticus
 • Diabetisk ketoacidos i samband med infektion

Anamnes

Värmeutmattning, överhettning

 • Symtomen är lindrigare än vid värmeslag och omfattar yrsel, törst, svaghet, huvudvärk, illamående, kräkningar, irritabilitet och försämrad koordinationsförmåga.
 • Patienter med värmeutmattning saknar per definition de centralnervösa symtom som är typiska för värmeslag.
 • Symtomen går normalt snabbt tillbaka efter adekvat vätsketillförsel och nerkylning.19

Värmeslag

 • Ett klassiskt värmeslag utvecklas under flera dagar och visar sig tidigt genom en lätt temperaturhöjning.19
 • Värmeslag bör övervägas hos alla med hypertermi >40o C och tecken på CNS-dysfunktion:
  • Synkope, irritabilitet/hetsigt humör, underligt uppförande, hallucinationer, medvetandepåverkan och koma, se även under Kliniska fynd
 • Har patienten varit utsatt för hög värme eller mycket ansträngande fysisk aktivitet?
  • Vanligare bland yngre, aktiva personer
  • Beakta exponeringens varaktighet
  • Typ av exponering, luftfuktighet, strålning, klädsel
  • Andra predisponerande faktorer (ej acklimatiserad person, alkoholism, läkemedels-/narkotikabruk, endokrina tillstånd, hjärt-kärlsjukdom)

Kliniska fynd

Värmeutmattning, överhettning

 • Är en vanligare och mindre extrem manifestation av värmerelaterad sjukdom. Rektal temperatur ligger mellan 37° C och 40° C.
 • Huden kan vara blek. Ofta föreligger takykardi och/eller hypotoni.

Värmeslag

 • Temperatur vanligen >40° C rektalt eller centralt, torr, varm hud och CNS-symtom:
  • Temperaturmätning i munnen, örat eller armhålan är inte lika exakt11,15
 • Många slags neurologiska fynd kan kopplas till värmeslag:
  • Cerebellum är särskilt känslig. Ataxi är ett tidigt fynd
  • Förändrade reflexer, bland annat Babinskis tecken
  • Muskelrigiditet talar för malign hypertermi eller serotonergt syndrom
  • Dystonier
  • Ortostatism
  • Status epilepticus
  • Koma
 • Kraftig svettning tidigt i förloppet saknas vid dehydrering.
 • Anhidros föreligger vid ett klassiskt värmeslag, men en drabbad patient kan också fortsätta att svettas.11,15
 • Takykardi och blodtrycksfall.
 • Takypné är regel

Multiorgansvikt

 • Encefalopati, rabdomyolys, akut njursvikt, akut lungskada (ARDS), myokardskada, hepatocellulär skada, intestinal ischemi eller infarkt, pankreasskada, blödningskomplikationer - särskilt DIC med trombocytopeni.20

Kompletterande blodprover

 • Elektrolyter och kreatinin.
 • CK eller myoglobin, ASAT och LD.
 • Glukos:
  • Ska vara normalt eller högt, uteslut hypoglykemi
 • Arteriella blodgaser.
 • Syra-basstatus:
  • Respiratorisk alkalos tidigt i förloppet, efter hand utvecklas metabolisk acidos

Andra undersökningar

 • Röntgen cor/pulm eller CT torax utan kontrast.
 • Vid CNS-påverkan kan CT hjärna och lumbalpunktion vara indicerade.
 • EKG.

När remittera?

 • Omedelbar inläggning på intensivvård vid medvetandepåverkan, mycket hög kroppstemperatur eller allvarligt derangerade blodprover.
 • I övriga fall inläggning på medicinsk avdelning.

Behandling

Behandlingsmål

 • Normalisera kroppstemperaturen och behandla eventuella komplikationer.

Behandlingen i korthet

 • Enligt SMHIs varningssystem vid värmebölja bör åtgärder för sårbara grupper sättas in om maxtemperaturen förväntas bli minst 26o C under 3 dygn i följd:9
 • Nedkylning och rehydrering.
 • Värmeslag kräver omedelbar behandling.
 • Allvarlighetsgraden av värmerelalterade tillstånd är inte alltid uppenbar till en början.

Värmeutmattning, överhettning

 • Avlägsna patienten från värmen, ta av onödiga kläder och stabilisera patienten på en sval plats:
  • Kyl ner patienten tills denne börjar darra
  • Nedkylning är den mest effektiva åtgärden för att begränsa morbiditet och mortalitet21
 • Lägg patienten ner, eventuellt med benen högt.
 • Vätsketillförsel:
  • Ge helst vätska peroralt om patienten kan dricka och svälja11
  • Undvik att ge hypotona lösningar eftersom det kan föreligga hyponatremi
 • Kontrollera vitalparametrar:
  • Cental kroppstemperatur, puls och blodtryck
  • Elektrolytstatus om möjligt
 • Om symtomen ger med sig inom loppet av 20–30 minuter kommer tillståndet att gå över inom två till tre timmar.19
 • Om symtomen inte förbättrats inom 30 minuter bör tillståndet behandlas som värmeslag och bland annat medföra inläggning.4,11

Värmekramper

 • Ansträngningsutlösta värmekramper som kan orsakas av fysisk träning i varmt och fuktigt klimat.
 • Dehydrering och elektrolytförluster genom svettning kan utlösa en sådan reaktion, särskilt hos personer som svettas kraftigt.22
 • Behandlingen består av vila, långvarig stretching av drabbade muskelgrupper och natriumtillförsel vid påvisad hyponatremi i plasma.
 • Infusion NaCl 9 mg/ml intravenöst ges vid hyponatremi för snabb lindring, vid kort anamnes och uttalade diffusa kramper och när patienten inte kan få i sig salt peroralt.22

Första hjälpen vid värmeslag

 • Starta med att kontrollera patienten enligt A-B-C-D-E konceptet (airway-breathing-circulation-disability-expose):
  • luftvägar, andning, cirkulation och medvetande
 • Stabilisera andning och cirkulation:
  • Upprätta intravenös åtkomst
  • Sätt kateter för att mäta diures
 • Nerkylning:
  • För patienten till skugga eller en svalare plats och ta av onödiga kläder
  • Därefter är det viktigaste att sänka kroppstemperaturen till under 40° C23
  • Snabb nerkylning minskar risken för komplikationer
 • Vid epileptiska kramper bör antikonvulsiv behandling ges. Sådan patient ska flyttas till intensivvårdsavdelning om möjligt.

Egenbehandling

 • Acklimatisering på ett tidigt stadium om möjligt24
 • Patienten kan på själv eller med hjälp av anhöriga uppsöka svalare omgivning och eventuellt applicera kalla omslag.
 • Vid risk för synkope ska patienten inte sätta sig i kallt vattenbad utan tillsyn.
 • Febernedsättande läkemedel har ingen effekt vid värmeslag.

Läkemedelsbehandling

 • Antikonvulsiv behandling vid kramper:
  • Diazepam: 5–10 mg intravenöst eller rektalt:25
   • Vid återkommande kramper (status epilepticus) ges diazepam upprepat en gång
  • Vid behov tillägg av annat antiepilepticum enligt lokalt vårdprogram (fenytoin, valproat eller levetiracetam)
 • Infusion Ringer-Acetat 500–1 000 ml första timmen beroende på graden av dehydrering.
  • Iaktta viss försiktighet vid vätsketillförsel till äldre och hjärtsjuka
  • Patienter med värmeslag är inte nödvändigtvis dehydrerade
  • Vid dehydrering ses hypernatremi i blodet. Parenteral vätskebehandling bör fortsätta med Ringer-Acetat som ger långsammare korrigering av natriumvärdet jämfört med Glukos 50 mg/ml.
  • Rehydrering säkrar njurgenomblödningen och förebygger rabdomyolys
 • Försök pågår med användning av immunmodulerande läkemedel för att dämpa den inflammatoriska reaktionen, men erfarenheten av sådana medel hos människa är begränsad.2

Annan behandling

Extern nerkylning

 • Nerkylningen av patienten bör pågå tills patienten är stabil och rektal/central kroppstemperatur är <38.3°C.26
 • Nerkylning genom avdunstning:
  • Enkelt och snabbt och betraktas av många som förstahandsval vid värmeslag27
  • Placera fläktar runt den avklädda patienten och se samtidigt till att patientens hud hålls fuktig genom att vatten tillförs med hjälp av sprayflaskor eller trasa/svamp:
   • Plågsamma frossbrytningar kan behandlas med diazepam
 • Nersänkning av patienten i kallt vattenbad:
  • Placering i kallt vattenbad (2o C) är den mest effektiva metoden för att sänka kroppstemperaturen och leder till nästan 100 % överlevnad vid värmeslag bland atleter15,28
  • Metoden ger kraftiga frossbrytningar och är svår att uthärda för patienter som är vid medvetande
  • Metoden är kontraindicerad om patienten behöver hjärtövervakning och eventuellt defibrillering
 • Ispåsar:
  • Strategiskt placerade ispåsar i ljumsken och armhålan. Isen ska inte komma i direkt kontakt med huden
  • Nackdelarna är frossbrytningar, och relativt långsam effekt29

Intern nerkylning

 • Sköljning med kallt vatten i ventrikeln, urinblåsan och i rektum är en måttligt invasiv men opraktisk metod.
 • Hjärt-lungmaskin är en sällan tillgänglig, men effektiv, nerkylningsmetod.
 • Tillförsel av kalla vätskor intravenöst rekommenderas ej.

Förebyggande åtgärder

 • Planering:
 • Allmänna råd:
  • Se Kunskapsguidens text Praktiska råd till vård och omsorgspersonal
  • Snabb nerkylning vid tecken på värmeutmattning är den mest effektiva metoden för att förhindra värmeslag11,15,31
  • Vid långvariga värmeböljor minskar risken för värmeslag om man kan komma bort ifrån värmen, om än bara för några timmar varje dag2
  • Man bör skydda sig själv genom god vätsketillförsel, undvika exponering för värme, använda löst sittande och ljusa kläder och undvika kraftig fysisk ansträngning
  • Utomhusaktiviteter bör ske på sådana tider på dygnet då det är lite svalare.
  • Drick extra vätska
  • Öka saltintaget
  • Acklimatisering:
   • Idrottsutövare bör acklimatisera sig till värmen i tre till fyra dagar innan de anstränger sig
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Börjar ofta med yrsel, huvudvärk och illamående. Patienten får efter hand takykardi och temperaturen stiger upp mot 40–41° C.
 • Tillståndet kan snabbt bli livshotande med utveckling av ytterligare centralnervösa symtom som sänkt medvetandegrad, kramper och koma.

Komplikationer

 • Blodtrycksfall och cirkulatorisk chock, även hos unga och tidigare friska individer.
 • Hjärnödem vid mycket hög kroppstemperatur.
 • Irreversibel hjärnskada förekommer hos 20 % och är förknippat med dålig prognos.3
 • Njursvikt på grund av rabdomyolys och myoglobinuri:
  • Akut tubulär insufficiens kan utvecklas flera dagar efter det att skadan inträffade
 • Flera olika hematologiska tillstånd, inklusive koagulopati.
 • Blödningar, koagulationsrubbning, DIC
 • Elektrolytrubbningar.

Multiorgansvikt

 • Encefalopati, rabdomyolys, akut njursvikt, ARDS, myokardskada, leverskada, tarmischemi, pankreasskada, blödningskomplikationer20

Prognos

 • Värmeslag har en dödlighet på upp till 10 %.32
 • Dödligheten är beroende av eventuella underliggande sjukdomar, ålder och hur långvarig och kraftig uppvärmningen var.
 • Tidig diagnos och korrekt behandling ger i det närmaste 100 % överlevnad.12,15,33
 • Långsamt förbättrat medvetande indikerar dålig prognos.3
 • Äldre personer med underliggande sjukdomar löper ökad risk att avlida:34
  • Under den varma sommaren 2018 var det cirka 700 extra dödsfall i Sverige, och överdödligheten sågs främst bland äldre och personer med underliggande sjukdomar35

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Följ vissa förhållningsregler vid vistelse i varma trakter.

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons