Ska man behandla hosta med läkemedel
Artikel | Lungmedicin

Bör man behandla hosta?

Hosta är en viktig automatisk reaktion som skyddar luftvägarna mot främmande ämnen, men det är även ett väldigt vanligt symtom vid någon typ av luftvägssjukdom. 


Innehållet är framtaget av: MEDA

Vad beror hostan på?

Hosta delas in i akut hosta eller kronisk hosta, alltså när hostan varar längre än 6-8 veckor. Långdragen kronisk hosta är vanligt och ofta är det ett besvärligt symptom. Den kan bl.a bero på astma, KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom), kronisk bronkit, gastroesofageal reflux, allergisk rhinit med baksnuva (även kallad upper airway cough syndrome), biverkning av ACE-hämmare eller allvarligare sjukdomar som lungcancer och lungfibros. Behandlingen måste inrikta sig på den underliggande orsaken men i vissa fall är det svårt att hitta underliggande genes. Läs mer om hosta »

Förkylningshosta

Akut hosta är väldigt påtagligt för både individen och omgivningen. Den centrala orsaken är övre luftvägsinfektioner där virus är den utlösande faktorn. Som regel är någon i omgivningen också sjuk. Den här typen av vanliga förkylningar går oftast över av sig själv inom en vecka. I vissa fall har patienten hög feber och ont i musklerna och man kan då misstänka influensa. Går febern över inom 4 dagar behöver man inte behandla såvida det inte finns misstanke om ett bakteriellt inslag.

Är det meningsfullt att behandla hosta vid förkylning?

Vid slemhosta måste slemmet hostas upp och ska därför inte dämpas, dessutom har acetylcystein eller övriga slemlösande orala läkemedel överhuvudtaget ingen vetenskaplig dokumentation. Däremot kan rikligt med vätska hjälpa, t.ex te, honungsvatten eller någon annan dryck för att slemmet ska späs ut. Flertalet så kallade hostläkemedel innehåller en del starka ämnen samt socker som ibland ger ett subjektivt välbefinnande, däremot är inte någon effekt på hosta påvisad. Det finns inget vetenskapligt stöd för att använda bronkvidgare i samband med hosta, varken hos barn eller vuxna. Det är ganska vanligt att man använder hostmedicin till barn, men finns misstanke om astma och man behöver bronkvidgande behandling bör vanliga bronkvidgare (beta-2-stimulerare) användas.  Läs mer »

När hostan inte går över

I vissa fall fortsätter hostan och kan då gå över i en besvärlig postinfektiös torrhosta (rethosta) och det kan ta flera veckor innan den avtar. Mykoplasmainfektion kan också ge långdragen torrhosta och där hjälper inte antibiotika i sent skede. Det kan vara besvärligt både för patient och omgivning med torrhosta, särskilt på natten. Morfinpreparat har visat sig vara effektiva mot torrhosta och det kan man pröva till natten.  Ibland kan patienter uppleva god effekt trots att det finns mycket lite vetenskaplig dokumentation.

När det gäller akut hosta där man misstänker virusutlösta infektioner bör läkemedelsbehandling ge företräde åt information och goda råd. »

Lennart Hansson
Överläkare, Med Dr
Lung- o allergisektionen
VO Hjärt- o lungmedicin
Skånes Universitetssjukhus

Astma- & Allergilinjens hemsida »


Annons
Annons
Annons
Annons