Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Lungmedicin

Akut astma hos barn 0–6 år


Uppdaterad den: 2022-02-14
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Riktlinjer för akut astma hos barn gäller i regel för barn upp till 6 år; hos barn över 6 år följer behandlingen riktlinjer för akut astma hos ungdom och vuxna.

Basfakta

Definition

 • Akut eller subakut försämring (exacerbation) i symtomkontroll som är så kraftig att den leder till besvär eller hälsorisker och föranleder besök till sjukvården och/eller kräver ökad läkemedelsbehandling, ofta med perorala steroider.
 • Se även texten om astma hos barn.

Förekomst

 • Kön:
  • I gruppen barn 0–6 år är akut astma ungefär dubbelt så vanligt hos pojkar som hos flickor1
 • Komplikation hos barn med astma:
  • Akut astma kan även vara debutsymtom

Etiologi och patogenes

 • Se artikel om astma hos barn.

Predisponerande faktorer

 • De vanligaste faktorerna som kan utlösa akut astma hos småbarn är övre luftvägsinfektioner och allergenexponering, speciellt med samtidig exponering för rökning i omgivningen:
  • Passiv rökning nästan fördubblar risken för sjukhusinläggning hos barn med astma2

ICPC-2

 • R96 Astma

ICD-10

 • J46 Akut svår astma

Diagnos

Diagnostiska kriterier

Svårighetsgradering

 • Ett astmaanfall hos barn kan definieras utifrån varierande svårighetsgrader som lindrigt, måttligt eller svårt hos barn yngre eller äldre än 2 år.3
Svårighetsgradering av akut astma hos barn <2 år
 • Lindriga besvär: Opåverkad i vila, orkar leka, andningsfrekvens 30–40/minut. Lätta indragningar. SaO2 >96 %.
 • Måttliga besvär: Opåverkad i vila, påverkad vid ansträngning (lek), andningsfrekvens 40–50/minut. Måttliga indragningar. SaO2 91–96 %.
 • Svåra besvär: Påverkad i vila, börjar bli trött, andningsfrekvens > 50/minut. Kraftiga indragningar, SaO2 <85–91 %.
Svårighetsgradering av akut astma hos barn >2 år
 • Lindriga besvär: Opåverkad i vila, opåverkat tal, lätta indragningar, lätt väsande utandning, lätta indragningar, oftast ronki. SaO2 >96 %.
 • Måttliga besvär: Nedsatt aktivitet, men orkar röra sig, påverkat tal, måttliga indragningar och ronki. SaO2 91–96 %.
 • Svåra besvär: Påverkad i vila, andnöd, barnet orkar bara andas, talar enstaka ord, kraftiga indragningar och rikligt med ronki. SaO2 <90 %.
Andra graderingar
 • Det finns även andra graderingar av akut astma hos barn:

Differentialdiagnoser

Spädbarn
 • Bronkiolit (RS-virus)
 • Medfött hjärtfel
 • Främmande kropp i luftvägarna
Småbarn
 • Bronkiolit
 • Akut laryngit 
 • Kikhosta 
 • Främmande kropp i luftvägarna 
 • Viral bronkit eller pneumoni
 • Epiglottit 
 • Diabetesketoacidos
Samtliga
 • Luftvägsinfektion/Pneumoni
 • Lungödem
 • Anafylaktisk reaktion
 • Atelektas

Anamnes

 • Tidiga symtom på en exacerbation kan vara:
  • Akut eller subakut försämring i andfåddhet och pip i bröstet
  • Ökad hosta, framför allt nattetid/under sömn
  • Slöhet eller minskad förmåga till fysisk aktivitet
  • Försämring i dagliga aktiviteter, inklusive amning/matning
  • Dålig respons på snabbverkande luftrörsvidgande
  • Dokumentation:
   • Om barnet har pipande andning dagtid, hosta dagtid och behov av kortverkande luftrörsvidgande under natten handlar det om 70 % av fallen om en exacerbation av astma4
 • Anamnesen vid exacerbation ska vara kort och inte fördröja behandlingen:
  • Pipande och väsande andning
  • Trånghetskänsla
  • Hosta
  • Feber
  • Risk för exponering för främmande kropp
  • Misstänkt utlösande faktor (vanligast är virusinfektion, men även till exempel exponering för irriterande ämnen, födoämnesallergi)
  • Tidpunkten för försämringen och utvecklingen sedan dess
  • Mediciner (framför allt kortverkande beta-2-receptorstimulerare (SABA), inhalationssteroider, leukotrienantagonister, NSAID)
  • Andra sjukdomar
 • Riskfaktorer för allvarlig, okontrollerad astma:
  • Tidigare besök eller inläggning på akutsjukhus på grund av astma, tidigare behandling med perorala steroider, syrgas eller intubering på grund av astma, snabba försämringar och födoämnesallergi
  • Barn med lindrig astma som inte har en underhållsbehandling med inhalationssteroider är överrepresenterade bland de som får allvarliga akuta exacerbationer4

Kliniska fynd

 • Tillhör svårighetsgraderingen.
 • Allmäntillstånd: Lek, ångest eller oro kan tyda på hypoxemi. Kan barnet sitta, ligga? Medvetandegrad? Är talet påverkat (meningar/ord)?
 • Indragningar (subkostala eller subglottiska) eller användning av andra accessoriska muskler? 
 • Lungauskultation: Sibilanta ronki (högfrekventa)/Pipande biljud? Rassel? Normala andningsljud? 
  • "Tyst" thorax är ett tecken på svår/livshotande astma
 • Saturation (under 91-92 % tyder på svåra besvär). Central cyanos? 
 • PEF-mätning hos barn i akuta situationer kan göras i undantagsfall men är endast användbart när försämringen är av lindrig-måttlig grad så att barnet kan göra en maximal utblåsning och när barnets normalvärde för PEF är känt.

Kompletterande undersökningar inom primärvården

 • Lungröntgen kan vara aktuellt vid misstanke om främmande kropp (stridor), pneumoni (rassel, feber över 39 grader) eller om akut astma inte kan förklara det kliniska tillståndet.
 • Vid misstanke på infektion kan blodstatus eller CRP övervägas.
 • Andra undersökningar på indikation.

Andra undersökningar

 • Blodgasanalys:
  • Stigande pCO2 och tilltagande acidos, och/eller syresättningssvårigheter är tecken på försämring

När remittera?

 • Barn med svåra besvär eller vid lindriga-måttliga besvär där ingen förbättring sker med given behandling bör genast remitteras till akutsjukhus.
 • Vid riskfaktorer för allvarlig, okontrollerad astma (se anamnes) eller andra medicinska sjukdomar som kan ge risk för fatal astma.
 • Remiss/inläggning vid osäkerhet om patienten eller närstående kan hantera tillståndet.
 • Vid oklar diagnos.

Behandling

Nationella rekommendationer

Nationella riktlinjer för vård vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Socialstyrelsen formulerar rekommendationerna som åtgärder som hälso- och sjukvården bör, kan eller i undantagsfall kan erbjuda vid ett visst tillstånd. Syftet är att stödja mottagarna att tolka och tillämpa rekommendationer med rangordningen 1–10. Formuleringen används för rekommendationer med rangordning 1–3, kan för 4–7 och kan i undantagsfall för 8–10. Nedan listas rekommendationer med rangordning 1–3 samt åtgärder som inte bör erbjudas.

Diagnostik vid misstänkt astma

 • Hälso- och sjukvården bör erbjuda:
  • Dynamisk spirometri med reversibilitetstest i diagnostiskt syfte till vuxna och barn som är ≥6 år med misstänkt astma (prioritet 1)
  • Astmautredning (anamnes, status och ställningstagande till riskfaktorer) till barn från 6 månader med obstruktiva andningsbesvär som krävt sluten vård (prioritet 2)
  • Uppföljning för att ta ställning till astmautredning till barn från 6 månader till 3 år med obstruktiva andningsbesvär, som krävt besök på akutmottagning mer än 2 gånger (prioritet 2)
  • Uppföljning för att ta ställning till astmautredning till barn från 3 till 6 år med obstruktiva andningsbesvär, som krävt besök på akutmottagning minst 1 gång (prioritet 2)
  • Astmautredningen bör innehålla anamnes om passiv rökning, allergi, exacerbationer, fysisk aktivitet och frånvaro från förskola eller skola, symtom mätt med validerat frågeformulär, allergiutredning, mätning av längd och vikt samt spirometri (barn ≥6 år) eller PEF-mätning (barn 3–6 år)
  • Barn med misstänkt astma en riktad allergiutredning med blodprov eller pricktest vid misstänkt utlösande allergen (prioritet 2)
  • Exponeringsanamnes avseende inomhusmiljö, mögel och fukt vid misstanke om påverkande omgivningsfaktorer (prioritet 3)
  • Bedömning av misstänkt laryngeal obstruktion som differentialdiagnos hos ungdomar och unga vuxna med misstänkt ansträngningsutlöst astma utan effekt av standardbehandling (prioritet 3)

Diagnostik vid misstänkt KOL

 • Hälso- och sjukvården bör erbjuda:
  • Dynamisk spirometri med mätning av FEV1/FVC efter bronkdilaterande behandling till personer med misstänkt KOL och som röker eller har rökt (prioritet 1)
  • FEV1/FEV6-mätning som inledande obstruktivitetsutredning till personer med misstänkt KOL och som röker eller har rökt (prioritet 2)

Interprofessionell samverkan vid astma eller KOL

 • Hälso- och sjukvården bör erbjuda:
  • Personer med KOL vård med interprofessionell samverkan (prioritet 3)

Rökstopp vid astma eller KOL

 • Hälso- och sjukvården bör erbjuda:
  • Stöd att sluta röka till personer med astma som röker (prioritet 1)
  • Stöd att sluta röka till föräldrar som har barn med astma
   (prioritet 2)
  • Stöd att sluta röka till personer med KOL som röker
   (prioritet 1)

Läkemedelsrelaterad behandling vid astma

 • Hälso- och sjukvården bör erbjuda:
  • Gravida med astma fortsatt optimal läkemedelsbehandling under graviditeten (prioritet 1)
  • Behandling med inhalationssteroider till barn från 6 månader till och med 5 år som har återkommande astmasymtom (prioritet 2)
  • Tilläggsbehandling med regelbunden inhalationssteroid till vuxna och barn från 6 år med astma som har behov av kortverkande beta-2-stimulerare mer än 2 gånger per vecka (prioritet 2):
   • Observera att nya internationella och lokala riktlinjer rekommenderar behandling med inhalationssteroid vid varje typ av behandling med kortverkande beta-2-stimulerare (SABA)
  • Tillägg av långverkande beta-2-stimulerare hos vuxna med astma utan tillräcklig effekt av inhalationssteroider (prioritet 2)
  • Tillägg av leukotrienhämmare hos vuxna med astma utan tillräcklig effekt av långverkande beta-2-stimulerare och långverkande beta-2-stimulerare
  • Bronkdilaterande läkemedelsadministrering med spray och spacer vid akut exacerbation till barn och vuxna med astma (prioritet 2)
 • Hälso- och sjukvården bör inte erbjuda:
  • Refluxbehandling för astmakontroll hos personer med astma och refluxsjukdom (icke-göra)
  • Antibiotika vid astmaexacerbation utan misstänkt bakteriell infektion (icke-göra)

Läkemedelsrelaterad behandling vid KOL

 • Hälso- och sjukvården bör erbjuda:
  • Behandling med antikolinergika vid symtomgivande KOL (prioritet 3, bättre effekt på exacerbationer)
  • Behandling med långverkande beta-2-stimulerare med 24 timmars duration vid symtomgivande KOL (prioritet 3, bättre effekt på dyspné och livskvalitet)
  • Tillägg av långverkande beta-2-stimulerare med 24 timmars duration vid symtomgivande KOL med otillräcklig effekt av antikolinergika (prioritet 3)
  • Systemisk steroidbehandling vid akut exacerbation av KOL (prioritet 2)
  • Antibiotikabehandling vid akut exacerbation av KOL i slutenvård (prioritet 3)
 • Hälso- och sjukvården bör inte erbjuda:
  • Behandling med enbart inhalationssteroid vid KOL med upprepade exacerbationer, utan behandling med långverkande
   bronkdilaterare (icke-göra)
  • D-vitamin i syfte att behandla KOL vid KOL utan verifierad D-vitaminbrist (icke-göra)

Mätning av fysisk kapacitet samt träning och nutrition vid KOL

 • Hälso- och sjukvården bör erbjuda:
  • Mätning av fysisk kapacitet med sex minuters gångtest vid stabil KOL och FEV1 <80 procent av förväntat normalvärde (prioritet 2)
  • Personer med stabil KOL och nedsatt fysisk kapacitet konditions- och styrketräning. Rekommendationen avser personer med FEV1 <80 procent av förväntat normalvärde (prioritet 3)
  • Personer med KOL och en akut exacerbation ledarstyrd konditions- och styrketräning i anslutning till den akuta försämringen. Rekommendationen avser personer med FEV1 <80 procent av förväntat normalvärde (prioritet 3)
  • Nutritionsbehandling till personer med KOL och ett BMI som är lägre än 22 (prioritet 3)

Utbildning och egenvård vid astma eller KOL

 • Hälso- och sjukvården bör erbjuda:
  • Ungdomar och vuxna med astma patientutbildning och stöd till egenvård såväl individuellt som i grupp (prioritet 3)
  • Utbildning i grupp för föräldrar till barn med astma (prioritet 3)
  • Personer med astma en skriftlig behandlingsplan (prioritet 3)
  • Personer med KOL patientutbildning och stöd till egenvård individuellt eller i grupp (prioritet 3)
  • Personer med KOL en skriftlig behandlingsplan (prioritet 3)

Symtombedömning vid astma eller KOL

 • Hälso- och sjukvården bör erbjuda:
  • Ungdomar och vuxna med astma bedömning av hälsostatus med frågeformuläret ACT (prioritet 2)
  • Barn med astma bedömning av hälsostatus med frågeformuläret C-ACT (prioritet 2)
  • Personer med KOL bedömning av hälsostatus med frågeformuläret CAT (prioritet 2)
  • Hjärtsviktsutredning till patienter med KOL och andnöd som inte förklaras av KOL (prioritet 2)

Återbesök vid astma

 • Hälso- och sjukvården bör erbjuda:
  • Barn och ungdomar återbesök:
   • Inom 6 veckor vid astma och exacerbation (prioritet 2)
   • Minst 2 gånger per år vid okontrollerad astma (prioritet 2)
   • 1–2 gånger per år vid kontrollerad astma och underhållsbehandling (prioritet 2)
   • Vid behov vid kontrollerad astma utan underhållsbehandling (prioritet 3)
   • Besöket bör innehålla bedömning av symtom och fysisk aktivitet,anamnes om rökstatus och sjukfrånvaro, uppföljning av skriftlig behandlingsplan, undersökning av inhalationsteknik, mätning av längd och vikt samt spirometri
  • Vuxna återbesök:
   • Inom 6 veckor vid astma och exacerbation (prioritet 2)
   • Minst 2 gånger per år vid okontrollerad astma (prioritet 2)
   • 1 gång per år vid kontrollerad astma och underhållsbehandling (prioritet 3)
   • Besöket bör innehålla bedömning av symtom och fysisk aktivitet, anamnes om rökstatus och sjukfrånvaro, uppföljning av skriftlig behandlingsplan, undersökning av inhalationsteknik samt mätning av längd och vikt
   • Vuxna med okontrollerad astma och underhållsbehandling uppföljande spirometriundersökning 1 gång per år (prioritet 2)
   • Vuxna med kontrollerad astma uppföljande spirometriundersökning minst vart tredje år (prioritet 3)

Återbesök vid KOL

 • Hälso- och sjukvården bör erbjuda:
  • Personer med KOL återbesök:
   • Inom sex veckor vid akut exacerbation (prioritet 2)
   • Minst två gånger per år vid upprepade exacerbationer (prioritet 2)
   • En gång per år vid underhållsbehandling (prioritet 3)
   • Vid behov vid ingen underhållsbehandling (prioritet 3)
   • Besöket bör innehålla bedömning av symtom och fysisk aktivitet, anamnes om rökstatus, uppföljning av skriftlig behandlingsplan, undersökning av inhalationsteknik och saturation samt mätning av längd och vikt
   • Personer med KOL som röker uppföljande spirometri en gång per år (prioritet 2)
   • Personer med KOL och FEV1 <80 procent av förväntat normalvärde uppföljande spirometri årligen för att identifiera dem med snabb lungfunktionsnedsättning, så kallade "rapid decliners" (prioritet 2)

Till: Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL, publicerad 2020-12-17

Behandlingsmål

 • Häva luftvägsobstruktionen och förebygga morbiditet och mortalitet på grund av astmaexacerbation.

Behandlingen i korthet

 • Behandling av akut astma hos barn över 6 år följer behandlingsprinciperna för akut astma hos vuxna. 
 • Behandling av akut astma hos barn påbörjas med fördel hemma:
  • Det är viktigt att individuell behandlingsplan finns och att föräldrar eller vårdgivare kan känna igen exacerbationer
  • Vårdgivare ska söka vård direkt om barnet är påverkat, när symtomen inte hävs av SABA, effekt av denna medicinering gradvis blir sämre eller SABA behövs flera timmar i rad
 • Behandlingen av akut astma beror på allvarlighetsgraden av exacerbationer:
  • Om man vid telefonrådgivning redan förstår att det handlar om en svår eller allvarlig exacerbation bör ambulanstransport beställas till akutsjukhus
  • Behandling består av luftrörsvidgande läkemedel och i vissa fall perorala steroider  
  • Saturationen ska hållas över 90 procent med målvärde 93–95 %
 • Behandling med perorala steroider kan behövas, beroende på allvarlighetsgrad och om besvären kommer tillbaka trots luftrörsvidgande behandling.

Behandling hemma 

 • SABA kan ges vid behov var 3–4:e timme:
  • Sprayinhalator med spacer (inhalationskammare, andningsbehållare) med eller utan mask används till barn upp till 5–7 år
  • Pulverinhalatorer kan användas hos äldre barn
 • Inhalationssteroider:
  • Barn upp till 6 år som inte redan har inhalationsssteroider kan behandling med medelhög dos inhalationssteroider i några veckor–månader ges
  • Förkylningsastma:
   • Barn upp till 6 år kan, vid svårare infektionsutlösta besvär, ges behandling med lågdos inhalationssteroid (motsvarande flutikason 125 µg × 4 de första 3–4 dagarna, därefter 125 µg × 2 i ytterligare cirka 7 dagar) eller leukotrienantagonist 4 mg/dag i cirka 10 dagar (sämre evidens)4
  • Ökning av inhalationssteroid?
   • Det saknas evidens av ökning av den dagliga doseringen av inhalationssteroider hos barn som redan står på inhalationssteroider
   • Dock är det en vanlig åtgärd i klinisk praxis att patientens vanliga dos fördubblas/tredubblas under 1-2 veckor vid förkylningar

Behandling på vårdcentralen

Lätta och måttliga besvär3,5

 • Inhalation salbutamol 0,1 mg/dos i inhalationskammare (spacer) med passande mask:
  • Antal puffar:
   • Barn <2 år: 4 puffar
   • Barn >2 år: 6 puffar
  • Antal inandningar:
   • Barn <18 månader: 8 inandningar, normal andning (tidalandning)
   • Barn <6 år: 6 inandningar, normal andning (tidalandning)
  • Kan upprepas var 20:e till 30:e minut under den första timmen, sedan glesare intervall beroende på behandlingssvar
  • Nebulisering är andrahandsval och har inga behandlingsfördelar jämfört med användning av spray och inhalationskammare:6
   • Spray och inhalationskammare är lugnare för barnet och dessutom kan man kontrollera hur föräldrarna hanterar läkemedlen
   • Nebulisering ger ökad risk för aerosolbildning och bör undvikas vid risk för luftburen smitta (som till exempel vid covid-19)
   • Läs mer under rubriken Läkemedelsbehandling
 • Perorala steroider:
  • Ges alltid vid måttlig och svår astma
  • Betametason tablett 0,5 mg:
   • <6 år – 6 tabletter som engångsdos
  • Prednisolon:
   • 1–2 mg/kg/dag fördelat på 3 dostillfällen, maxdos 30–60 mg/dygn, ges under 3 dagar
  • Svårigheter vid peroral administrering – se Läkemedelsbehandling
 • Efter 30–60 minuter görs en förnyad bedömning av patienten:
  • Otillräcklig förbättring:
   • Förnyade inhalationer var 20–30:e minut den första timmen, sedan med glesare intervall beroende på behandlingssvar
  • Vid subjektiv och objektiv förbättring:
   • Hemgång
   • Barn som står på inhalationssteroider ska öka dosen 3–4 gånger under 7–10 dagar
   • Behandling med SABA under exacerbationen
   • Grundbehandlingen kontrolleras/justeras
   • Återbesök inom 6 veckor planeras6

Svåra besvär3,5

 • Syrgas:
  • 5–6 L/minut i näsgrimma eller mask för att uppnå en saturation >90 %
 • Vätska:
  • I första hand vatten, eventuellt intravenös vätskebehandling
 • Inhalationer av salbutamol och ipratropium i spacer:
  • Se lindriga–måttliga besvär
  • Om patienten inte kan inhalera kan terbutalin 0,25–0,5 mg ges som subkutan injektion
 • Perorala steroider:
  • Se lindriga–måttliga besvär
 • En förnyad bedömning av patienten görs löpande:
  • Kvarstående obstruktiva besvär:
   • Ytterligare beta-2-receptorstimulerare i spacer ges under transporten till akutsjukhus
   • Syrgas med målvärdet av SaO2 >90 %
   • Patient bör övervakas och ha en intravenös infart
  • Otillräcklig förbättring:
   • Förnyade inhalationer var 20–30:e minut den första timmen, sedan med glesare intervall beroende på behandlingssvar
  • Vid subjektiv och objektiv förbättring:
   • Prednisolon 1-2 mg/kg/dag fördelade på 3 dostillfällen (max 60 mg/dygn) vanligen i 3 dagar
   • Barn som står på inhalationssteroider ska dosen 3-4 gånger under 7-10 dagar
   • Behandling med SABA under exacerbationen
   • Grundbehandlingen kontrolleras/justeras
   • Återbesök inom 6 veckor planeras6

Läkemedelsbehandling

Beta-2-receptorstimulerare (SABA)
 • Salbutamol, ipratropiumbromid, adrenalin i Maxin-nebulisator:
  • Salbutamol, 5 mg/mL, mängd 2 mL:
  • Salbutamol + ipratropiumbromid vid otillfredsställande resultat: 1 mL salbutamol 5 mg/mL + 1 mL ipratropiumbromid 0,25 mg/mL:
  • Adrenalin (l-adrenalin) 1 mg/mL, 2 mL:
 • Salbutamol i Aiolos/Pari-nebulisator:
 • Salbutamol, terbutalin, adrenalin, ipratropiumbromid i nebulisator:
Glukokortikoider
 • Rekommenderas om symtomen kommer tillbaka inom 3–4 timmar, och ges alltid vid svår/livshotande astma:4
  • Tablett betametason 0,5 mg: 3–4 mg (0,25 mg/kg med maxdos 8 mg, men 3–4 mg är vanligtvis tillräckligt vid akut astma)
  • Tablett prednisolon 2,5 mg, 5 mg, 10 mg: 1–2 mg/kg/dag fördelat på 3 dostillfällen. Maxdos 60 mg/dygn, men oftast räcker en maxdos på 20–30 mg/dygn
  • Duration av behandling:
   • Vanligen 3–5 dagar4
  • Om patienten inte kan medverka till peroral administrering:
Övriga
 • Syrgas med målvärde 94–98 %.
 • Vätska är viktig och ges som dryck peroralt.
 • Antibiotika ges endast vid misstanke om bakteriell infektion (hög feber, klar CRP-stegring). 
 • Magnesium:
 • Teofyllin:
 • Terbutalin:
 • Överväg intravenös vätskebehandling:
 • Respiratorbehandling:

Förebyggande behandling

 • Om möjligt undvikande av exponerande faktorer som till exempel tobaksrök.
 • God behandling av astma:
  • Inhalationssteroider är indicerade hos de flesta patienter med astma
  • Underbehandling ger ökad risk för exacerbationer
 • Information om tidiga symtom på akut astma och snar behandling vid försämring.
  • Individuell behandlingsplan kan hjälpa till vid detta
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Det akuta anfallet kan som regel behandlas effektivt.
 • Ett akut anfall kan indikera en negativ utveckling av själva sjukdomen och bör därför leda till intensifierade kontroller och en ny genomgång av behandlingsupplägget.

Komplikationer

 • Livshotande luftvägsobstruktion med hypoxi med åtföljande morbiditet och mortalitet.

Prognos

 • Barn som har haft en försämring i astma har större risk att få nya exacerbationer och bör därmed följas upp mera noggrant.
 • Antalet inläggningar för akut astma har reducerats, och man tror att det beror på ökad användning av förebyggande behandling med inhalationssteroider.7-8
 • För barn under tre år är risken för återinläggning fortfarande lika stor som tidigare, vilket kan bero på andra bakomliggande patofysiologiska mekanismer hos de yngsta barnen.9

Uppföljning

Akut uppföljning

 • Kontroll av tillståndet rekommenderas inom 1–2 dagar:4
  • Kom överens med patienten (vårdgivare) om ett nytt besök eller en telefon-/videokontakt.

Subakut uppföljning

 • Bör ske inom 6 veckor från exacerbationen.
 • Föräldrar och vårdgivare ges information om hur man känner igen exacerbationer.
 • Faktorer som har utlöst exacerbationer ska identifieras och om möjligt undvikas i framtiden.
 • Efter en akut försämring bör uppföljning hos läkare erbjudas inom sex veckor:
  • Återbesöket bör innehålla anamnes avseende:
   • Passiv rökning
   • Försämringsperioder
   • Frånvaro från förskolan/skolan
   • Symtom mätt med validerat instrument (Astma kontroll test, AKT (ACT))
   • Frågor om deltagande i idrott, lek och aktiviteter
   • Uppföljning av skriftlig behandlingsplan
  • Återbesöket bör innehålla följande undersökningar:
   • Status (hjärta, lungor, munhåla och svalg, näsa, ögon, hud):
    • För att bedöma tecken på allergi/atopi såsom rinit och eksem
   • Spirometri (över 6 år)
   • Längd och vikt (BMI)
   • Inhalationskontroll:
    • Fungerar inhalatorn?
    • Behärskar patienten/vårdgivaren inhalationstekniken?
  • Information om att kortverkande luftrörsvidgande kan tas till maximumdoser men att de ska trappas ned till underhållsdosen.
 • Se avsnittet Astma hos barn.

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Viktigt med återbesök inom 6 veckor vid försämringar i astma.
 • Se under Uppföljning.

Skriftlig patientinformation

Allmänt om astma

Astma hos barn

 • Astma hos barn
 • Akut astma hos barn
 • Behandling av astma hos barn

Animationer

 • Astma
 • Inhalatorer

Patientföreningar

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från ERS (European Respiratory Society) årliga kongress? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons