Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Lungmedicin

Asbestos


Uppdaterad den: 2013-01-15
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Interstitell lungfibros som beror på inandning av asbestdamm.1
 • Hos många är detta en lindrig och inte särskilt plågsam sjukdom. Latenstiden från exponering till maximal incidens anges till 20–30 år.2
 • Andra asbestrelaterade lungsjukdomar är lungcancer, mesoteliom och pleuraplack.
 • Inhalation av asbestfibrer kopplades till utveckling av lungsjukdom för första gången 1890.

Förekomst

 • Förekomsten av asbestos är osäker.
 • I industrialiserade länder har förekomsten av asbestos varit sjunkande under de senaste åren.
 • I utvecklingsländer används asbest fortfarande i stor omfattning och förekomsten förväntas att vara hög under många år framöver.
 • Asbestrelaterad sjukdom har sin högsta förekomst 30–40 år efter exponering. Malignt mesoteliom är det tillstånd som har längst latenstid och incidensen förväntas öka i Europa fram till 2020.3

Etiologi och patogenes

Asbest

 • Asbest är den storleksmässigt minsta naturligt förekommande formen av fiber.2
 • Asbest är fintrådiga fibrösa mineralsilikater som huvudsakligen indelas i serpentin- och amfiboltyper.
 • Ämnet har kemiska och fysikaliska egenskaper som gör det lämpligt för en lång rad produkter, däribland värmeisolering och eldfasta produkter.
 • På grund av ämnets sjukdomsframkallande egenskaper är det nu förbjudet i isoleringsmaterial.

Patogenes

 • Det skiljs ofta mellan tre former av exponering för asbest:
  • Primär exponering: gruvarbetare
  • Sekundär exponering: yrkesmässig kontakt med asbest, exempelvis i byggbranschen
  • Tertiär exponering: miljöexponering, exempelvis inandning av asbestförorenad luft
 • Asbestfibrer tas upp vid inandning av asbestförorenad luft:
  • Stora asbestfibrer deponeras i de övre luftvägarna och avlägsnas via mukociliär transport
  • Asbestfibrer med diameter 0,5–5 µm når ända ned till respiratoriska bronkioler och alveoler
 • Alveolit:
  • De små asbestfibrerna orsakar direkta skador på epitelceller och alveolära makrofager i de nedre luftvägarna
  • De skadade makrofagerna aktiveras och frisätter reaktiva syreradikaler och olika cytokiner som sätter igång en inflammatorisk reaktion
  • Inflammationen som uppstår medför att makrofager och monocyter ansamlas både i alveolerna och i interstitiet
  • Denna process kallas alveolit
  • Vid deponering av små asbestmängder kommer merparten att avlägsnas effektivt
  • Vid större exponering kommer den inflammatoriska reaktionen att bli intensiv och det kan uppstå vävnadsskador och progressiva fibrotiska förändringar
 • Sjukdomen uppträder bilateralt och är mest uttalad i subpleurala zoner, särskilt basalt.
 • Under sjukdomsförloppet kan patienten utveckla pulmonell hypertoni, cor pulmonale, hjärtsvikt och progressiv andningssvikt.

Patofysiologi

 • De första mikroskopiska tecknen på asbestos är begränsade fibrotiska områden i väggen på proximala respiratoriska bronkioler.
 • Vartefter sjukdomen progredierar engageras också distala bronkioler och interstitiet omkring alveolerna.
 • Mikroskopiskt varierar utseendet från en lätt ökning av interstiellt kollagen till en komplett förändrad mikroarkitektur med omfattande fibros och cystiska hålrum.
 • I ljusmikroskop ses asbestkroppar, som är fagocyterade asbestfibrer inkapslade i en protein-järnmatrix.
 • Icke fagocyterade asbestfibrer kan bara ses i elektronmikroskop.

Predisponerande faktorer

 • Arbete med asbest medför risk för spridning av fibrer och hög risk för inandning om inte förebyggande åtgärder vidtas.2
 • Vanliga källor till asbestexponering är eternit, isoleringsmaterial, bromsband, skeppsmotorer, ugnar, underhållsarbete med mera:
  • Nya produkter innehåller mycket sällan asbest men sådana varor som är tillverkade före cirka 1980 innehåller betydande mängder
 • Koncentrationen av asbestfibrer i vanliga bostäders inomhusluft är normalt mycket låg och utgör ingen risk för utveckling av asbestos eller cancer:
  • Källorna till mätbara koncentrationer i inomhusluft har oftast varit material där ytan inte är tillräckligt förseglad, exempelvis till följd av direkt mekanisk påverkan, fuktskador eller försummat underhåll
 • Det finns ett klart samband mellan den ansamlade mängden inandade asbestfibrer, exponeringens varaktighet och risken för att utveckla asbestos.
 • Rökning ökar troligen risken för att utveckla asbestos hos exponerade personer:
  • Kombinationen av rökning och asbestexponering ökar dessutom risken för lungcancer 50–90 gånger jämfört med endast en av riskfaktorerna

ICD-10

 • J61 Pneumokonios (dammlunga) orsakad av asbest och andra mineralfibrer

ICD-10 Primärvård

 • J61- Pneumokonios orsakad av asbest och andra mineralfibrer

Diagnos

Diagnoskriterier

Kriterier för vanlig klinisk användning

 • Asbestexponering av en viss omfattning och över en viss tid.
 • Karakteristiska symtom och kliniska fynd torde uppstå med en viss latenstid.
 • Påvisande av lungfibros vid lungröntgen eller HRCT (high resolution CT) eller DLCO (diffusionskapacitet för CO) förenlig med interstitiell lungfibros.

Histopatologisk diagnos

 • Diffus interstitiell fibros
 • Asbestkroppar

Differentialdiagnoser

 • Infektiösa förtätningar
 • Andra interstitiella lungsjukdomar/pneumokonioser
 • Sarkoidos
 • Hjärtsvikt
 • Malign lungsjukdom

Anamnes

 • Sjukdomen har som regel en latensfas på 15–20 år efter exponering.
 • De första symtomen kommer långsamt och är ospecifika:4
  • Progressiv funktionsdyspné
  • Ihållande/progredierande torrhosta:
   • Vissa har sparsamma mängder ofärgat exspektorat
  • Tryckkänsla eller stickande smärta i bröstet förekommer hos en minoritet
 • Yrkesanamnes vid misstanke om asbestos:
  • Yrkesanamnesen måste omfatta alla arbetsplatser och arbetsförhållanden med uppgift om tid och möjlig exponering för asbest:
   • Eternit, isolering, bromsband, skeppsmotorer, ugnar, underhållsarbete med mera
  • Exponeringens varaktighet och frekvens måste registreras
  • För att få ett intryck av graden av exponering kan det vara till hjälp att fråga om irritation i ögon och luftvägar från damm och/eller i vilken grad exponeringen medförde att det kom damm på kläder eller i håret
  • Möjlig asbestexponering utanför arbetet, särskilt som barn, bör tas med

Kliniska fynd

 • Slutinspiratoriska basala krepitationer kan höras hos 60–80 %.
 • Pleurala gnidningsljud.
 • Vid vätska i lungorna är andningsljuden minskade/upphävda med motsvarande nedsatta perkussionsfynd.
 • Asbestos ger vanligen inga pipljud.
 • Trumpinnefingrar/klubbfingrar ses hos 30–40 % av patienterna och är associerade med allvarlig eller framskriden sjukdom.
 • Vid framskridna tilstånd kan cyanos och tecken på hjärtsvikt ses.
 • I undersökningen av patienter med misstänkt asbestos måste också risken för associerad malign sjukdom, särskilt lungcancer beaktas.

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Spirometri med mätning av FVC, FEV1 och FEV%:5
  • Visar som regel ett restriktivt mönster med nedsatt vitalkapacitet2
  • På grund av bronkiell fibros kan spirometrin dessutom ge ett lätt obstruktivt mönster

Andra undersökningar

 • Syrgasmättnad, eventuellt arteriell blodgas.
 • Lungröntgen:
  • För undersökning av asbestrelaterade lungsjukdomar är det nödvändigt med utvidgad lungröntgen med frontal-, sido- och snedprojektioner från båda sidorna
  • Om eventuella pleuraplack är tydliga och uppfyller kriterierna för frontal- och/eller sidobilder, är det inte absolut nödvändigt att ta snedbilder:
   • Snedbilder ökar sensitiviteten för att upptäcka plack
  • Asbestos ses på röntgen som småfläckiga och bandformade förtätningar, ofta lokaliserade till de nedre lungloberna2
  • Men interlobära pleuraspalter kan framträda tydligare som följd av pleurareaktioner
  • Lungröntgen antas ha en sensitivitet på 85–90 % och specificitet på 90–95 % för påvisande av lungsjukdom hos patienter med asbestos1
 • Högresolutions-CT:
  • För att öka sensitiviteten för påvisande av fibros kan HRCT, high resolution CT, vara aktuell, kanske särskilt i fall där lungfunktionen är nedsatt och/eller betydande symtom föreligger utan att fibros påvisas med vanlig röntgen
  • Fynd av pleuraplack indikerar betydande asbestexponering2
 • Diffusionskapacitet för CO:
  • Vid misstanke om fibros som inte påvisas vid vanlig röntgenundersökning, kan diffusionskapaciteten för CO (DLCO) undersökas vid ett andningsfysiologiskt laboratorium
  • Undersökningen är sensitiv för att påvisa diffus interstitiell lungfibros1
  • Díffusionskapaciteten är minskad hos 80–90 % av patienterna med asbestos
 • Bronkoskopi:
  • Kan vara aktuell i fall där lungcancer misstänks, men är vanligen inte nödvändig för att ställa diagnosen asbestos6
 • Öppen lungbiopsi är sällan aktuell.

När remittera?

 • Vid behov av utökad utredning och behandling.

Behandling

Behandlingsmål

 • Lindra symtom och bromsa/förhindra progression.

Allmänt om behandlingen

 • Det finns i dag ingen bra behandling som påverkar det naturliga förloppet vid asbestos.2
 • Inga läkemedel har visat effekt.
 • Syrgasbehandling vid framskriden sjukdom.
 • Den viktigaste åtgärden för rökare är att sluta röka.

Läkemedelsbehandling

 • Syrgasbehandling i hemmet.
 • Kortikosteroider, som används vid idiopatisk lungfibros, har ingen effekt.

Förebyggande åtgärder

 • Förebyggande av asbestos:
  • Allt arbete med asbest och asbestinnehållande produkter, däribland underhållsarbete, rivning och sanering ska anmälas till Arbetsmiljöverket
  • Bara kunnig personal med tillstånd från Arbetsmiljöverket får utföra sådant arbete
 • Förebyggande åtgärder hos personer som har utvecklat allergi:
  • Rökstopp är mycket viktigt
  • Pneumokock- och influensavaccin
  • Tidig behandling av nedre luftvägsinfektioner
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Sjukdomen har en latenstid på 15–20 år efter exponering:
  • Latenstiden är omvänt proportionell till exponeringens omfattning
 • Symtomen är som regel progredierande även om exponeringen har upphört för länge sedan.
 • Många avlider i associerade tillstånd, däribland lungcancer.

Komplikationer

 • Pulmonell hypertoni.
 • Cor pulmonale.
 • Hjärtsvikt.
 • Progressiv andningssvikt.
 • Associerade tillstånd:
  • Mesoteliom
  • Lungcancer

Prognos

 • Asbestos på grund av exponering i början av 1990-talet är orsak till 3–6 av 1 000 000 dödsfall i USA.

Uppföljning

 • Alla fall av asbestrelaterad sjukdom ska av läkare anmälas som yrkessjukdom till Arbetsmiljöverket.
 • Om patienten så önskar och han/hon har men och/eller sannolik yrkes- eller förvärvsmässig invaliditet till följd av sjukdomen, bör en kopia av anmälan skickas till Försäkringskassan och den senaste arbetsgivarens försäkringsbolag.

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Vid positiv anamnes med hänsyn till asbestexponering och negativa kliniska fynd och kompletterande prover, är det endast nödvändigt med allmän information om resultat, riskreducerande åtgärder och fortsatt rutinmässig uppföljning i enlighet med regelverket.
 • Den anställda ska ha skriftlig information från arbetsgivaren om senare uppföljning om den anställda slutar vid ett företag där han/hon har exponerats för asbest i mer än två år före 1980.
 • Tobak:
  • Informera om att rökfrihet är den viktigaste och i realiteten enda riskreducerande åtgärd som kan vidtas
 • Patienter med asbestrelaterade sjukdomar bör undvika varje fortsatt exponering för irriterande damm eller andra ämnen som irriterar lungorna.

Skriftlig patientinformation

Animationer

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från ERS (European Respiratory Society) årliga kongress? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons