Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Lungmedicin

Asbestos


Uppdaterad den: 2024-01-31

Annons

Bakgrund

 • Interstitell lungfibros som beror på inhalation av asbestdamm.
 • Hos många är detta en lindrig sjukdom utan särskilt mycket besvär. Latenstiden från exponering till maximal incidens är >10 år.
 • Andra asbestrelaterade lungsjukdomar är lungcancer, mesoteliom och pleuraplack.

Epidemiologi

 • Prevalensen varierar kraftigt i olika delar av världen.
 • Enligt Socialstyrelsen databas över diagnoser i sluten och/eller specialiserad öppen vård är förekomsten cirka 25–35 individer mellan åren 2013–2023, varav >90 % är män.
 • I höginkomstländer har förekomsten av asbestos varit sjunkande under de senaste decennierna.

Etiologi och patogenes

Asbest

 • Asbest är fintrådiga fibrösa mineralsilikater.
 • Ämnet har kemiska och fysikaliska egenskaper som gör det lämpligt för en lång rad produkter, däribland värmeisolering och eldfasta produkter.
 • Numera är det förbjudet att använda asbest. Den farligaste sorten förbjöds i Sverige 1975, och ett totalförbud infördes 1982.

Patofysiologi

 • Asbestfibrer tas upp vid inandning av asbestförorenad luft.
 • De små asbestfibrerna orsakar direkta skador på epitelceller och alveolära makrofager i de nedre luftvägarna.
 • De skadade makrofagerna aktiveras och sätter igång en inflammatorisk reaktion
 • Vid inhalation av asbestdamm under längre tid (månader) kan den inflammatoriska reaktionen leda till vävnadsskador där lungvävnad omvandlas till bindväv. Denna process tar minst 10 år.
 • Sjukdomen uppträder bilateralt och är mest uttalad i subpleurala zoner, särskilt basalt.
Annons
Annons

ICD-10

 • J61 Pneumokonios (dammlunga) orsakad av asbest och andra mineralfibrer

Anamnes

 • Sjukdomen har en latensfas på >10 år efter exponering.
 • De första symtomen kommer långsamt och är ospecifika:
  • Tilltagande ansträngningsdyspné
  • Ihållande/progredierande torrhosta:
   • Vissa har sparsamma mängder ofärgat exspektorat
  • Tryckkänsla eller stickande smärta i bröstet förekommer i enstaka fall
 • Yrkesanamnes vid misstanke om asbestos:
  • Yrkesanamnesen ska omfatta alla arbetsplatser och arbetsförhållanden med uppgift om tid och möjlig exponering för asbest:
   • Eternit, isolering, bromsband, skeppsmotorer, ugnar, underhållsarbete med mera
  • Exponeringens varaktighet och frekvens registreras:
   • Exponeringen har ofta pågått i flera månader vid asbestos
  • För att gradera exponering kan det vara till hjälp att fråga om irritation i ögon och luftvägar från damm och/eller i vilken grad exponeringen medförde att det kom damm på kläder eller i håret

Kliniska fynd

 • Slutinspiratoriska basala krepitationer.
 • Pleurala gnidningsljud.
 • Vid vätska i lungorna är andningsljuden minskade/upphävda med motsvarande nedsatta perkussionsfynd.
 • Asbestos ger vanligen inga pipljud.
 • Trumpinnefingrar/klubbfingrar ses ibland och är associerat med allvarlig eller framskriden sjukdom.
 • Vid framskridet tillstånd kan cyanos och tecken på hjärtsvikt ses.
 • Vid undersökningen av patienter med misstänkt asbestos måste också risken för associerad malign sjukdom, särskilt lungcancer beaktas.

Utredning av asbestos

 • Spirometri med mätning av FVC, FEV1 och FEV%:
  • Visar som regel ett restriktivt mönster med nedsatt vitalkapacitet
  • På grund av bronkiell fibros kan spirometrin dessutom ge ett lätt obstruktivt mönster
 • Lungröntgen:
  • Asbestos ses på röntgen som småfläckiga och bandformade förtätningar, ofta lokaliserade till de nedre lungloberna
 • Högupplöst DT (HRCT):
  • För att öka sensitiviteten för påvisande av fibros kan HRCT, high resolution CT, vara aktuell, särskilt i fall där lungfunktionen är nedsatt och/eller betydande symtom föreligger utan att fibros påvisas med vanlig röntgen
  • Fynd av pleuraplack indikerar betydande asbestexponering
 • Diffusionskapacitet för CO:
  • Vid misstanke om fibros som inte påvisas vid vanlig röntgenundersökning, kan diffusionskapaciteten för CO (DLCO) undersökas vid ett andningsfysiologiskt laboratorium
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Infektiösa förtätningar.
 • Andra interstitiella lungsjukdomar/pneumokonioser.
 • Sarkoidos.
 • Hjärtsvikt.
 • Lungcancer.

Behandling av asbetstos

 • Det finns ingen bra behandling som påverkar det sjukdomsförloppet vid asbestos.
 • Inga läkemedel har visat effekt.
 • Syrgasbehandling vid framskriden sjukdom.
 • Den viktigaste åtgärden för rökare är att sluta röka:
  • Det finns en synergieffekt av kombinationen cigarettrökning och asbestos som kraftigt ökar risken för lungcancer

Egenbehandling

 • Rökstopp.
 • Fysisk träning verkar vara viktigt för att bevara och förbättra uthålligheten

Förebyggande åtgärder

 • Förebyggande av asbestos:
  • Allt arbete med asbest och asbestinnehållande produkter, däribland underhållsarbete, rivning och sanering ska anmälas till Arbetsmiljöverket
  • Bara kunnig personal med tillstånd från Arbetsmiljöverket får utföra sådant arbete
 • Förebyggande åtgärder hos personer som har utvecklat asbestos:
  • Rökstopp är mycket viktigt
  • Pneumokock- och influensavaccin samt vaccin mot covid-19
  • Tidig behandling av nedre luftvägsinfektioner
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Komplikationer

 • Pulmonell hypertension.
 • Cor pulmonale.
 • Hjärtsvikt.
 • Progressiv andningssvikt.
 • Associerade tillstånd:
  • Mesoteliom
  • Lungcancer

Prognos

 • Symtomen är som regel progredierande även om exponeringen har upphört för länge sedan.
 • En del avlider i associerade tillstånd, däribland lungcancer.
  • Vissa rekommenderar uppföljning med lungröntgen och lungfunktionstester var 3–5:e år för att upptäcka eventuell lungcancer i ett tidigt skede

Källor

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från ERS (European Respiratory Society) årliga kongress? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.