Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Lungmedicin

Idiopatisk lungfibros


Uppdaterad den: 2020-03-20
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Idiopatisk lungfibros (IPF, idiopathic pulmonary fibrosis), är en sällsynt, idiopatisk och livshotande sjukdom som utvecklas gradvis. Tillståndet karakteriseras av inflammation och ärrvävnad i lungorna, tilltagande dyspné och väsentligt förkortad livslängd.
 • IPF är det vanligaste tillståndet (drygt hälften) bland de idiopatiska interstitiella pneumonierna (IIP).1
 • Den histopatologiska bilden vid IPF är så kallad "usual interstitial pneumonia" (UIP).
 • IIP delas in i:1
  • Huvudsakliga IPP:
   • Idiopatisk lungfibros (IPF)
   • Icke-specifik interstitiell pneumoni (NSIP)
   • Deskvamativ interstitiell pneumoni (DIP)
   • Respiratorisk-bronkiolit associerad interstitiell lungsjukdom (RB-ILD)
   • Kryptogen organiserad pneumoni (COP)
   • Akut interstitiell pneumoni (AIP)
  • Ovanliga IPP:
   • Idiopatisk lymfocytär interstitiell pneumoni (LIP)
   • Idiopatisk pleuroparenchymal fibroelastos (PPFE)
  • Oklassificerbar IIP

Förekomst

 • Prevalensen och incidens i Sverige är inte känd.1
 • Incidensen globalt uppskattas till 3–9/100 000 invånare.2
 • Prevalensen globalt uppskattas till 0,5–27,9 per 100 000 invånare.3
 • Ålder1
  • Sjukdomen debuterar i 55–75 års åldern och är vanligare hos män än hos kvinnor
  • Det är ovanligt att sjukdomen debuterar före 50 års ålder
 • Kön:
  • Tillståndet är vanligare hos män1
 • Hereditet:
  • Vissa fall ses familjärt, och i dessa fall debuterar sjukdomen i yngre ålder4
  • Arvsmönstret är sannolikt autosomalt dominant med varierande penetrans1

Etiologi och patogenes

 • Orsaken är okänd (idiopatisk).
 • En möjlig förklaring är dåligt reglerad och onormal fibroblastaktivitet.
 • Inflammation och ökad fibrotisering startar i alveolväggarna (interstitiell), men leder efterhand till förändringar av alveol- och luftrörsstrukturerna.

Predisponerande faktorer5-6

 • Det finns indikationer på att cigarettrök (särskilt vid ≥20 paketår1) samt metall- och trädamm disponerar för sjukdomen.
 • Även mikrobiologiska agens har diskuterats:
  • En hypotes är att det finns ett samband mellan idiopatisk lungfibros och en kronisk virusinfektion i luftvägarna
  • Epstein-Barr virus, cytomegalovirus och hepatit C är exempel på virus som föreslagits i detta sammanhang
 • Lungskada orsakat av upprepad mikroaspiration av surt maginnehåll sekundärt till gastroesofagal reflux är ytterligare en möjlig orsak bakom utvecklingen av IPF.
 • Det kan föreligga en genetisk komponent.

ICD-10

 • J84.1 Annan interstitiell lungsjukdom med fibros

ICD-10 Primärvård

 • J84-P Interstitiell lungsjukdom

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Typiska symtom är gradvis ökande dyspné och hosta.
 • Diagnosen kräver uteslutning av sekundära interstitiella lungsjukdomar och grundlig kartläggning av eventuella exponeringar.
 • Diagnosen bekräftas vid DT Thorax och eventuellt lungbiopsi i svårbedömda fall1,5
 • Den histiologiska bilden är "usual interstitial pneumonia":
  • Det finns områden med normal lungvävnad och områden med alveolsepta, fibroblastansamlingar och onormala kollagenstrukturer, och såkallat bikakeutseende ("honeycombing")

Differentialdiagnoser

 • Andra idiopatiska interstitiella lungsjukdomar:
  • Det är viktigt att så långt som möjligt fastställa rätt diagnos eftersom terapisvar och prognos skiljer sig markant
 • Lungfibros vid inhalation av organiskt damm (allergisk alveolit).
 • Lungfibros vid inhalation av oorganiskt damm (pneumokonios).
 • Lungfibros vid reumatiska sjukdomar och andra systemiska sjukdomar.
 • Lungfibros vid eosinofili.
 • Postinfektiös fibrosutveckling:
  • Till exempel Chlamydia pneumoniae, mykoplasma, CMV, hepatit C
 • Läkemedelsutlöst lungfibros.
 • Toxisk lungskada.

Anamnes

 • Tillståndet karakteriseras av tilltagande andfåddhet och torrhosta. 
 • Progressionen kan vara snabb eller långsam, eller så förvärras sjukdomen i samband med akuta exacerbationer. 7
 • Subklinisk reflux är vanligt.8
 • Allmänsymtom i form av sjukdomskänsla, trötthet och viktnedgång kan finnas.9
 • Feber, ledvärk och muskelvärk förkommer sällan och indikerar annan orsak än IPF.1
 • Riskfaktorer är positiv hereditet, cigarettrökning och hög ålder. En minoritet av patienterna har exponerats för trä- eller metalldamm. Differentialdiagnostiskt bör patienterna frågas ut angående exponeringar.

Kliniska fynd

 • Vilodyspné, takypné och i sen fas cyanos.
 • Vid lungauskultation hörs i 95 % av fallen torra knasterljud basalt.
 • Trumpinnefingrar ses i 25–50 %10 av fallen och med tiden hos 70 %.11
 • Utveckling av cor pulmonale är tecken på avancerad sjukdom med högerkammarbelastning av hjärtat.

Kompletterande undersökningar

Laboratorieprover

 • Laboratorieprover är ospecifika och används framförallt differentialdiagnostiskt.
 • Svensk Lungmedicinsk Förening föreslår:1
  • SR, CRP, Hb, EVF, LPK med differentialräkning (B-celler), TPK, Na, K, Ca, kreatinin, albumin, B-glukos, gall-/leverprover och urinsticka.
  • Antikroppar mot cyklisk citrullinerad peptid (anti-CCP), ANA och antineutrofila cytoplasmatiska antikroppar (ANCA), extraherbara nukleära antigen (ENA)
  • Eventuellt:
   • Precipiterande anikroppar
   • ACE
   • CK, elfores, NT-proBNP
  • SR kan vara måttligt förhöjt, men det brukar inte föreligga anemi eller leukocytos.
  • Autoantikroppar kan vara lätt förhöjda utan något specifikt mönster vid lungfibros

DT Thorax/Högupplöst DT (HRCT)

 • Har en central roll i diagnostiken av Idiopatisk lungfibros (IPF) och är oftast den avgörande undersökningen.
 • Vid IPF ses diffus alveolit med förtätningar och typiska subpleurala cystor med en diameter på 1–2 cm (bikakemönster).
 • Moderat förstoring av hiluslymfkörtlar kan också ses.

Lungröntgen

 • Har låg sensitivitet och specificitet vid IPF.
 • I tidigt stadium kan lungröntgen se helt normal ut.
 • Typiska tecken är basala och retikulära eller retikulonodulära förändringar, i uttalade fall även apikalt med mer utbredda fibrotiska drag och cystbildningar basalt.12
 • Förändringarna är oftast lika utbredda i båda lungorna, även om asymmetri kan förekomma.
 • I avancerat stadium kan en uppdragning av diafragmavalven tillkomma som tecken på att lungvolymen minskar.

Spirometri

 • Spirometri med bestämning av lungvolymer inkluderande forcerad exspiration med bestämning av forcerad vitalkapacitet (FVC), forcerad exspiratorisk volym under första sekunden (FEV1) och exspiratoriska flöden.
 • Visar obstruktivt/restriktivt mönster.
 • Lungvolymerna behöver inte vara minskade i tidiga skeden av lungfibros.
 • Diffusionskapaciteten är nedsatt i tidig fas. I sena faser kan den vara 15–20 % av förväntat.
 • Senare tillkommer nedsättning av total lungkapacitet (ofta ner till 40–50 % av förväntat), vitalkapacitet och FEV1.
 • FEV1/FVC-kvoten är oftast högre än 0,9.

Andra undersökningar

Bronkoskopi

 • Bronkoalveolärt lavage (BAL) har låg sensibilitet och specificitet, och därför avråds det för att använda denna diagnostik initialt. Hos patienter med HRCT-fynd som är svårvärderade kan BAL dock tillföra information.
 • BAL visar typiskt neutrofil alveolit.
 • Bronkoskopisk lungbiopsi har begränsat värde vid utredning av IPF men kan vara av värde i differentialdiagnostiskt syfte för att till exempel utesluta sarkoidos.
 • En ny lovande biopsimetod är kryobiopsi via bronkoskop. Den ger större och mer histologiskt bedömbara biopsier som kan ersätta torakoskopisk lungbiopsi.13

Torakoskopisk lungbiopsi

 • Kan ibland vara nödvändigt för att ställa en säker diagnos:
  • Avsaknad av bikakebildning (men övriga kriterier uppfyllda) innebär att de radiologiska fynden enbart kan sammanfattas som ”Möjlig UIP” vilket innebär att lungbiopsi krävs för definitiv diagnos
  • Lungbiopsi krävs likaså vid närvaro av ett eller flera av fynd som talar emot UIP:

När remittera?

 • Vid misstanke om diagnosen.

Behandling

Behandlingsmål

 • Dämpa sjukdomsaktiviteten.

Behandlingen i korthet

 • IPF är en progressiv sjukdom för vilken det saknas botande behandling.
 • Lungtransplantation har visat sig förlänga överlevnaden.14 Tidig remiss till transplantationscenter är viktigt.1
 • Effekterna av annan behandling är blygsamma. Det finns evidens för att pirfenidon and nintedanib kan bromsa sjukdomsförloppet.15 Behandlingen sköts av specialist i lungmedicin.
 • Det finns få kvalitetsstudier gjorda.
 • Lungrehabilitering kan ha positiv effekt på kort sikt, men påverkan sannolikt inte förloppet på lång sikt.16
 • Behandling mot gastroesofagal reflux bör som regel ges. Morfinpreparat kan prövas mot hosta och dyspné. Långtids syrgasbehandling rekommenderas vid klinisk signifikant hypoxemi i vila. Vid akuta exacerbationer rekommenderas behandling med kortikosteroider.

Läkemedelsbehandling

Pirfenidon och nintedanib

 • Behandling bör diskuteras vid multidisciplinär konferens. Alla patienter ska inte behandlas och ställningstagande till behandling ska därför även tas i samråd med patienten.1
 • Hos symtomgivande patient med diagnostiserad idiopatisk lungfibros och FVC >50 % bör behandlingmed pirfenidon eller nintedanib övervägas.
 • Pirfenidon och nintedanib har jämförbara effekter på överlevnad, men olika biverkningsprofil.17
 • Pirfenidon:
 • Nintedanib:

Gastroesofagal reflux1

Palliativ vård

Akut exacerbation

Läkemedel att undvika24

Annan behandling

 • Lungtransplantation kan vara aktuellt och är enda behandlingsåtgärden som ger förlängd överlevnad:25
  • Behandlingen är dock begränsad till i övrigt relativt friska patienter med lungfibros, dvs utan kontraindikationer för lungtransplantation

Långtids syrgasbehandling1

Lungrehabilitering

Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos 

Förlopp

 • Det kliniska förloppet varierar.
 • Hos de flesta är sjukdomen jämnt progredierande.4

Komplikationer

 • Pulmonell hypertension och cor pulmonale med högerkammarsvikt.
 • Lungsvikt.
 • Lungcancer – 10 gånger ökad risk.
 • Lunginfektion.
 • Lungemboli.

Prognos

 • Patienten upplever tilltagande dyspné och funktionssvikt över tid.5
 • Prognosen vid IPF korrelerar med graden av restriktiv lungfunktionsnedsättning:
  • Medianöverlevnaden efter det att diagnosen ställts är 2,5–3,5 år4,26
  • Vid total lungkapacitet <50 % av förväntat är den förväntade överlevnaden <2 år
  • Vid lungkapacitet mellan 50 och 70 % av förväntat är femårsöverlevnaden utan behandling 50–70 %
 • Exempel på ogynnsamma faktorer för överlevnad:1

Uppföljning

Plan

 • Regelbunden kontroll hos lungläkare.

Vad bör kontrolleras?

 • Symtomutveckling.
 • Spirometri.
 • Lungröntgen.
 • Eventuella tecken på infektioner.

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Animationer

 • Pneumonit
 • Hur lungorna fungerar
 • Rökstopp

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från ERS (European Respiratory Society) årliga kongress? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons