Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Lungmedicin

Kronisk bronkit


Uppdaterad den: 2020-10-06
Sakkunnig: Remy Waardenburg, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons

Basfakta

Definition

 • Definitionen av kronisk bronkit är produktiv hosta (slemupphostningar) majoriteten av dagarna under en månad, som varar minst 3 månader och i två på varandra följande år.
 • Kronisk bronkit är en uteslutningsdiagnos vilket innebär att andra tänkbara orsaker till en liknande sjukdomsbild (med kronisk slemhosta) ska uteslutas innan diagnosen ställs.
 • Kronisk bronkit betraktas som en egen diagnos och kan förekomma tillsammans med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) eller utan luftvägsobstruktion.

Förekomst

 • Prevalens:
  • Prevalensen i Sverige är cirka 7 %1
  • I en metaanalys baserad på 38 internationella studier hittade man en prevalens på 6,4 %2
  • Hos yngre individer (20–44 år) fann man en prevalens på 2,6 % med en mycket stor variation (0,7–9,7 %) mellan olika länder3
  • I en svensk studie undersöktes prevalensen av kronisk bronkit (diagnosen ställd av läkare) och självupplevd kronisk slemhosta i Norrbotten i olika åldersgrupper:4
  • En finsk studie visade en nedgående trend mellan 1982–2007 som förklaras av minskad rökning och andra faktorer5
 • Kronisk bronkit och KOL:
  • Kronisk bronkit är mycket vanligt hos personer med KOL (14–74 %)6
 • Socioekonomiska förhållanden:
  • I likhet med förekomst av KOL är det visat att förekomsten av kronisk bronkit är högre hos de socioekonomiskt sämre ställda i samhället7

Etiologi och patogenes

 • Exponering för tobaksrök är den klart dominerande underliggande orsaken:
  • Det kan därför ibland kallas för "rökhosta"
  • Hös rökare leder till hypertrofi av körtelskiktet och kronisk inflammation till hypersekretion av slem
  • Kronisk slemhosta hos rökare är associerad med patologiska, funktionella och molekylära tecken på inflammation8 
 • I ett flertal studier har det visats att irritation av luftvägsslemhinnan utlösta av ett flertal agens som klor, kväveoxid och svaveldioxid leder till bägarcellshyperplasi.
 • Ökad slemproduktion i luftvägarna kan uppkomma vid långvarig exponering för ett flertal olika luftburna agens, till exempel tobaksrök, avgaser, höga halter av luftföroreningar och inom yrken som gruvarbete och lantbruk.9-10
 • Det finns även data som tyder på en ärftlig komponent vad gäller benägenheten att utveckla kronisk bronkit.11

Predisponerande faktorer

 • Exponering för luftburna irritanter såsom tobaksrök, avgaser, luftföroreningar, damm från gruvor eller lantbruk.
 • Upprepad eller stadig exponering predisponering för kronisk bronkit. 
 • Lungförändringar såsom bronkiektasier eller cystisk fibros.12 

ICD-10

 • J41
  • J41.0 Mukös (okomplicerad) kronisk bronkit, slembronkit
  • J41.1 Mukopurulent kronisk bronkit
  • J41.8 Kombinerad mukös och mukopurulent kronisk bronkit
 • J42
  • J42.9 Icke specificerad kronisk bronkit

ICD-10 Primärvård

 • J42-P Kronisk bronkit

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Diagnosen ställs med utgångspunkt i anamnesen:
  • Kronisk produktiv hosta/slemhosta de flesta dagarna per månad i minst tre månader under två på varandra följande år
 • Det finns inga spirometriska kriterier vid kronisk bronkit. 

Differentialdiagnoser

 • Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL):
  • Kronisk bronkit med spirometriska tecken på kronisk obstruktion, FEV1/FVC <0,70 efter bronkdilatation
 • Kronisk hjärtsvikt:
  • Ger vanligen dyspné och kan ge nattlig hosta, men slemhosta är ovanligare
 • Astma:
  • Anfallsvisa perioder med dyspné och/eller slem, särskilt efter exponering 
  • Spirometri och/eller PEF-mätningar kan ge stöd åt diagnosen
 • Infektioner:
  • Till exempel tuberkulos
  • Virusinfektioner kan ge långvarig hosta i efterförloppet
 • Gastroesofageal reflux:
  • Kan ge upphov till kronisk hosta, ibland med ökad slemproduktion
 • Tumörer i luftvägarna:
 • Bronkiektasier:
  • Ger ofta en klinisk bild som kan vara omöjlig att skilja från kronisk bronkit
 • Aspiration av främmande kropp.
 • Biverkning av ACE-hämmare.  

Anamnes

 • Långvarig hosta med slem – se diagnoskriterier. 
 • Exponering för irritanter:
  • Tobaksrök, antal paketår
  • Andra typer av rök
  • Damm
  • Partiklar
  • Gas
 • Frekventa luftvägsinfektioner? 
 • Tidigare hjärt- eller lungsjukdomar?
 • Ärftlig förekomst?
 • Symtom som talar för andra tillstånd?

Kliniska fynd

 • Det finns inga specifika fynd som talar för sjukdomen, eventuellt kan slemljud eller pipljud förekomma vid auskultation.
 • En orienterande undersökning rekommenderas för att utesluta andra differentialdiagnoser. 

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Spirometri:
  • Kan ge stöd åt astmadiagnos och fastslå om KOL föreligger
  • Vid kronisk bronkit kan spirometrin vara normal
 • Blodprover:
  • Blodstatus
  • SR, CRP 
  • Eventuellt pro-BNP vid misstanke om hjärtsvikt
 • EKG vid misstanke om kardiell orsak. 

Andra undersökningar

 • Lungröntgen eller DT lungor:
  • Ofta aktuellt för att bedöma risken för lungcancer
  • Emfysem kan föreligga vid kronisk bronkit (utan KOL-diagnos)
 • 24 timmars pH-mätning:
  • Vid misstanke om reflux som orsak
  • Provbehandling med en protonpumpshämmare i dubbeldos (morgon och kvällsdos) i två till fyra veckor rekommenderas innan patienten hänvisas till pH-mätning

När remittera?

 • Patienter behöver sällan remitteras till organspecialist.
 • Remittering kan bli aktuellt vid osäker diagnos eller frågor om behandlingsalternativ. 
 • Remittering kan bli aktuellt vid bronkiektasier med frekventa luftvägsinfektioner eller tumörmisstanke. 

Behandling

Behandlingsmål

 • Att minska sekretproduktion i luftvägarna och därmed lindra symtom.
 • Förhindra progression till KOL och andra komplikationer. 

Behandlingen i korthet

 • Det primära är att avbryta fortsatt exponering för utlösande agens. Detta innebär ofta hjälp till rökstopp.
 • Vid arbete i förorenade miljöer ska, om möjligt, fortsatt arbete i denna miljö upphöra.
 • Mukolytika kan prövas.

Egenbehandling

 • Minska exponering för luftvägsirriterande ämnen, vilket ofta innebär rökstopp.

Läkemedelsbehandling

 • Det finns begränsad forskning om behandling vid kronisk bronkit utan KOL. 
 • Mukolytika har ibland effekt och kan prövas:
  • Det finns stöd för att mukolytika kan ha gynnsam effekt på slemlösning och inflammation vid kronisk bronkit och KOL13
  • Till exempel acetylcystein
 • Andra läkemedel?14
  • Vid icke-specifik kronisk hosta kan antihistaminer prövas under en kortare tid
  • Inhalationssteroider har endast effekt vid eosinofil inflammation

Annan behandling

 • Behandling med sekretmobilisering och eliminering hos fysioterapeut kan vara indicerad.

Förebyggande åtgärder

 • Undvika skadlig exponering.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Vid fortsatt exponering är symtomen ofta oförändrade eller ökar med tiden.
 • Vid avbruten exponering avtar ofta symtomen med tiden.
 • Överproduktion av sputum är associerad till en nedgång i FEV1.15

Komplikationer

 • Upprepade luftvägsinfektioner.
 • Utveckling av KOL.
 • Utveckling av KOL-associerad sjuklighet:16
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Osteoporos
  • Ångest och depression
  • Lungcancer
  • Metabolt syndrom och diabetes
  • Bronkiektasier
  • Sömnapnésyndrom

Prognos

 • Förekomst av kronisk bronkit utgör, i sig, en riskfaktor för ökad sjuklighet. Det är visat att rökare som tidigt utvecklar kronisk bronkit senare i livet utvecklar KOL i högre utsträckning än de som inte har kronisk slemhosta.16-17
 • Förekomst av kronisk bronkit innebär en ökad mortalitet även om kronisk luftvägsobstruktion inte föreligger.18

Uppföljning

Vad bör kontrolleras?

 • Aktuell exponering ska alltid efterfrågas, vilket innebär att kartlägga aktuella rökvanor vid varje besök.
 • Spirometri med jämna mellanrum.
 • Undersökningar för att tidigt upptäcka och behandling komorbiditet.

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Sambandet mellan symtom och exponering.
 • Fortsatt exponering och risken för utveckling av komplikationer.

Animation

 • Luftrörskatarr

Patientförening

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från ERS (European Respiratory Society) årliga kongress? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons