Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Lungmedicin

Pleurit


Uppdaterad den: 2018-02-12
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Inflammation i pleura.1
 • Delas in i torr och exsudativ pleurit.
 • Pleuraempyem räknas också in under pleuriter.

Klinisk anatomi

 • Pleurarummet är ett tunt, vätskefyllt rum mellan lunga och thoraxhålan som möjliggör friktionsfri rörelse för lungorna under andning.
 • Pleuran består av två hinnor (pleurablad): viscerala pleuran som omsluter lungorna och parietala pleura som täcker insidan av bröstkorgen. 
 • Pleurarummet kan potentiellt fyllas med olika substanser, såsom till exempel transudat, exsudat, var, blod, luft eller kylus (lymfvätska).
 • Det finns smärtreceptorer i parietala pleura.

Etiologi och patogenes

 • Pleura och pleurarummet kan påverkas av olika systemiska sjukdomsprocesser, så väl som av lokal sjukdom i lungorna2
 • Två tredjedelar av pleuriterna uppstår från lunginflammationer eller penetrerande torakalt trauma. Andra uppkomstmekanismer är vaskulär spridning eller spridning från bukhålan.3

Torr pleurit

 • Frekvent fynd vid lobära pneumonier och lunginfarkt/lungemboli.2
 • Kan också ses vid andra pneumonier, vid lungabscess och vid primär tuberkulos.
 • Myalgia epidemica (coxsackie B-virus).
 • Uremi, SLE, reumatoid artrit.
 • Trauman – revbensfraktur, pneumothorax.

Exsudativ pleurit

 • Oftast sekundärt till lunginflammation, särskilt bakteriell pneumoni, som i cirka 1/3 av fallen följs av pleuraexsudat.
 • Mykoplasma och virusinfektion ger mer sällan exsudat.
 • Tuberkulös pleurit: 
  • Några fall i Sverige årligen
  • Oftast yngre migranter från fattiga länder
  • Behöver inte tillhöra någon riskgrupp
 • Neoplastiskexsudativ pleurit orsakas oftast av lungcancer och metastatisk cancer, mer sällan av mesoteliom.

Pleuraempyem

 • I de flesta fall sekundärt till pneumoni.
 • Andra orsaker är operativa ingrepp eller trauman i thorax, eventuellt spridning från abdominell sjukdom och peritonit.
 • Typiska bakteriella agens är pneumokocker, stafylokocker, Streptococcus pyogenes och Haemophilus influenzae.
 • Cirka 1/3 av empyem orsakas av anaeroba bakterier.
 • Hos nästan hälften finns två till tre olika bakterier.

Predisponerande faktorer

 • Lunginflammation.
 • Thoraxtrauman.
 • Postthorakotomisyndrom:
  • Efter kirurgiska ingrepp kan en ospecifik inflammation i pleura medföra återkommande pleuraexsudat

ICD-10

 • J90 Pleurit med effusion
 • R09.1 Pleurit

ICD-10 Primärvård

 • J90-P Utgjutning i lungsäcken som ej klassificeras annorstädes

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Torr pleurit diagnostiseras utifrån anamnes och typiska fynd.
 • Exsudativ pleurit diagnostiseras utifrån anamnes och typiska fynd, och bekräftas vid pleurapunktion.
 • Pleuraempyem diagnostiseras utifrån typisk klinik, pleurapunktion och aerob och anaerob odling.

Differentialdiagnoser

 • Lungemboli
 • Akut koronarsyndrom
 • Aortadissektion
 • Pneumothorax
 • Lunginflammation

Anamnes

Torr pleurit

 • Kraftig och skärande smärta i bröstkorgen som förvärras vid djupa andetag, hosta och nysning.
 • Smärtan är ensidig, akut förekommande och oftast lokaliserad nedåt och lateralt på thorax.
 • Smärtan kan projiceras till skuldran vid påverkan av diafragmadelen av pleura.
 • Eftersom smärtan förvärras vid djupandning och hosta är andningen ofta ytlig och snabb.
 • Många föredrar att ligga på den sjuka sidan.

Exsudativ pleurit

 • Symtomen beror på den primära sjukdomen.
 • De pleurala smärtorna försvinner ofta när det utvecklas exsudat, och många exsudat utvecklas utan föregående lokala symtom.
 • Vid större exsudat kan det förekomma torrhosta och dyspné.

Pleuraempyem

 • Det vanligaste symtomet är feber, antingen som förekommande förhöjd temperatur eller sekundär temperaturstegring efter en pneumoni eller ett thoraxingrepp.
 • Äldre och försvagade personer kan vara afebrila.
 • Lokala smärtor och dyspné kan förekomma.

Kliniska fynd

Torr pleurit

 • Det typiska är pleuralt gnidningsljud, sprakande eller skrapande ljud som hörs både vid in- och utandning från det smärtande området.
 • Gnidningsljuden är ofta övergående och kan försvinna inom några timmar.

Exsudativ pleurit

 • Den sjuka sidan rör sig ofta mindre vid respirationen.
 • Inbuktningarna som motsvarar interkostalrummen kan försvinna och ersättas av en utåtbuktning.
 • Perkussionsljuden är dämpade, främst basalt.
 • Respirationsljuden är försvagade.
 • Det kan finnas lätta bronkiala respirationsljud vid exsudatets överkant.
 • Ofta måste exsudaten vara på 500 ml eller mer innan man finner säkra auskultatoriska förändringar.

Pleuraempyem

 • Dämpning och försvagad respiration och fremitus.
 • Empyem kan perforera huden och skapa pleurokutan fistel, vilket speciellt var vanligt tidigare vid tuberkulösa empyem.

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Infektionstester:
  • CRP, eventuellt LPK med B-celler.
  • Temperaturmätning
 • För differentialdiagnostisering gentemot lungemboli bör Wells score göras, se artikel om Lungemboli, under rubrik Diagnos.

Andra undersökningar

Slätröntgen

 • Exsudativ pleurit:
  • Vätskan samlar sig vanligen mellan lungans bas och diafragma
  • Bilden kan förändras av pleuraadherenser, och vätskan kan då vara samlad i fickor som ser oförändrade ut i sidoläge
  • De minsta exsudaten ses bäst i sidoläge, vätskemängder ner till 25–50 ml kan påvisas
 • Pleuraempyem:
  • Exsudatet är ofta avkapslat vid diagnostidpunkten
  • Oftast lokaliserat nedåt, baktill eller lateralt
  • Vid bronkopleural fistel kan luft-vätskenivå ses.

Pleuratappning

 • Indikation:
  • Diagnostisk pleuratappning vid vätska >5 mm på sidobilder av okänd orsak
  • Terapeutisk pleuratappning om patienten är andfådd, har hypoxi och stora exsudat
 • Se Vårdhandboken för tillvägagångssätt.
 • Exsudativ pleurit:
  • Utvärdering av utseende, lukt och viskositet
  • Albumin och LD, jämföra med blodvärden, för att skilja mellan exsudat/transudat
 • Pleuraempyem:
  • Odling av vanliga bakterier aerobt och anaerobt, eventuellt också för tuberkelbakterier

Andra undersökningar

 • Ultraljudsundersökning:
  • Bra metod för att påvisa fri vätska och eventuellt adherenser eller fickor
  • Viktig metod för att bedöma var pleuratappning bör göras i thorax
 • CT:
  • Kan ibland ge viktig information om läge av tumörer, sammanväxningar och eventuella vätskesamlingar
  • Bör inte skjuta upp en pleuratappning, om man inte tror att tappningen kan vara svår att utföra och inte självklart ses på ultraljud
 • PET-undersökning:
  • Kan vara värdefullt för att skilja mellan maligna och benigna förändringar i pleura
  • Kan också indikera var bästa platsen för biopsier finns
 • Pleurabiopsi vid misstanke om tumör eller tuberkulos. Vid misstanke om tuberkulos bör odling ske på biopsimaterial.
 • Thorakoskopi vid förekommande vätskeansamling av oklar etiologi.

När remittera?

 • Vid misstanke om lungemboli, Wells score ≥4.
 • Vid misstanke om annan bakomliggande sjukdom som inte kan behandlas på vårdcentral.
 • Vid indikation för pleuratappning, se Pleuratappning ovan.
 • Vid upprepade pleuratappningar remiss för pleurodes, för diagnostik och då det finns risk för sammanväxningar som förhindrar expansion av lungan.

Behandling

Behandlingsmål

 • Behandla orsak till pleurit, eventuellt behandla symtomatiskt.

Allmänt om behandlingen

 • Beror på orsak och typ av pleurit.4
 • Antibiotika och operativ behandling vid empyem.
 • Annars symtomatisk behandling och behandling av underliggande sjukdom.

Läkemedelsbehandling

 • Analgetika, till exempel NSAID har bra effekt vid torr pleurit. Räcker ofta som behandling vid viruspleurit.
 • Vid pneumoni och pleurit ges behandling som vid pneumoni; i första hand penicillin V 1 g x 3 i 7 dagar per oralt.
 • Val av antibiotika beror på bakteriell etiologi.5
 • Om det vid pleuratappning finns misstanke om empyem bör 5 g penicillin och 500 mg metronidazol installeras i pleurahålan, samtidigt som parenteral behandling med penicillin och metronidazol startas:
  • Behandlingen justeras enligt svaren på odlingen
  • Behandlingen bör fortsätta under tre veckor, ibland ännu längre

Annan behandling

Exsudativ pleurit

 • Tömning av exsudat görs alltid om de är stora och ger dyspné.
 • Större exsudat bör tömmas om de inte visar tecken på spontan resorption eftersom ett kroniskt exsudat kan organiseras och förhindra expansion av lungan.
 • Pleurodes kan provas vid recidiverande pleurautgjutningar.

Pleuraempyem

 • Pleuradränage och frekvent sköljning samt antibiotikabehandling i höga doser och minst i tre veckor.
 • Det finns ingen evidens för intrapleural fibrinolytika.6
 • Terapeutisk thorakocentes med sköljning och inläggning av dränage.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

Torr pleurit

 • De flesta tillfrisknar när grundsjukdomen behandlas.

Exsudativ pleurit

 • Förloppet beror på den primära sjukdomen.
 • Exsudat sekundärt till pneumoni eller lunginfarkt försvinner som regel inom loppet av några veckor vid adekvat behandling.

Pleuraempyem

 • Läker ofta vid tidig diagnos och behandling.
 • Obehandlat och efter dränageinläggning kan empyemet bli kroniskt.
 • Kroniskt empyem kan också bero på lungcancer, främmande föremål, bronkopleural fistel eller specifik infektion som till exempel tuberkulos.
 • Vid tillfredsställande behandling försvinner varet och avlöses av ett seröstexsudat som ofta kvarstår i två till fyra veckor.

Komplikationer

 • Torr pleurit:
  • Adherenser mellan pleurabladen
  • Övergång till exsudativ pleurit
 • Exsudativ pleurit:
  • Pleurafibros (särskilt vid tuberkulös pleurit)
 • Pleuraempyem:
  • Bronkopleural fistel
  • Pleurokutan fistel

Prognos

 • Prognosen vid pleuraempyem beror på den primära lungsjukdomen och patientens allmäntillstånd:
  • Spädbarn och äldre har dålig prognos

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Animation

 • Lungsäcksinflammation

Uppföljning

Plan

 • Kräver uppföljning och kontroll.

Vad bör kontrolleras?

 • Symtomutveckling.
 • Röntgen av thorax med avseende på läkning och eventuellt recidiv.

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från ERS (European Respiratory Society) årliga kongress? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons