Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Lungmedicin

Pneumoni hos vuxna


Uppdaterad den: 2021-06-23
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Pneumoni definieras som en infektion i lungparenkymet med symtom och statusfynd förenliga med akut nedre luftvägsinfektion och med radiologiska förändringar som talar för pneumoni.1-2
 • Sjukdomen kan också involvera bronker, bronkioler, pleura och interstitiell vävnad:
 • Vid lunginflammation hos barn, läs här.
 • Samhällsförvärvad pneumoni (CAP, community-acquired pneumonia): 
  • Symtom/statusfynd förenliga med akut nedre luftvägsinfektion i kombination med lungröntgenförändringar talande för denna sjukdom. Vanliga symtom är feber, hosta, dyspné, nytillkommen uttalad trötthet och andningskorrelerad bröstsmärta
 • Sjukhusförvärvad pneumoni (HAP, hospital-acquired pneumonia):
  • Definieras som en pneumoni som debuterar ≥48 timmar efter sjukhusinläggning
  • Ventilatorassocierad pneumoni (VAP, ventilator-associated pneumonia) är en undergrupp av sjukhusförvärvad pneumoni enligt definitionen ovan och definieras som en pneumoni som uppkommer ≥48 timmar efter intubation/trakeostomi och start av invasiv ventilation
 • Pneumonit:

Förekomst

 • Förekommer oftast hos äldre och vuxna immunsupprimerade.
 • Incidens:
  • Omkring 1 % per år i industriländer, men betydligt högre hos äldre2
  • Cirka 5–11 per 1 000 invånare får pneumoni under ett år3
 • I åldersgruppen >64 år har förekomsten ökat mest:
  • 16 per 100 000 personår under 1990
  • 74 per 100 000 personår under 2004
 • Ungefär 21 000 patienter har fått diagnosen pneumoni under 2015 (öppenvården).4 
 • CAP är den vanligaste infektiösa dödsoraken i höginkomstländer och den sjunde vanligaste dödsorsaken i världen.3

Etiologi och patogenes

 • Infektiös, antingen genom att infektiöst agens inhaleras ner i alveolerna, eller genom spridning från en pågående bronkit.
 • CAP orsakas av många olika mikro-organismer:
  • Bakterier, atypiska bakterier (Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila) och virus
  • Mycoplasma pneumoniae är vanligare hos patienter under 50 års ålder
  • Bara i undantagsfall blir den bakteriella orsaken verifierad1
 • De vanligaste patogenerna vid CAP är Streptococcus pneumoniae (dominerande), Chlamydophila pneumoniae, Haemophilus influenzae, Mycoplasma pneumoniae och influensavirus.
 • De vanligaste patogenerna vid HAP är Enterobacteriaceae, Haemophilus influenzae och non-fermentativa gramnegativa bakterier, som Pseudomonas aeruginosa och Acinetobacter baumanniigruppenStaphylococcus aureus, betahemolytiska streptokocker och pneumokocker. Virus och svamp är ovanliga orsaker till HAP hos immunkompetenta vuxna individer.5
 • Infektioner kan orsakas av flera bakterier samtidigt och en blandinfektion med virus kan föreligga.

Predisponerande faktorer

 • Rökning är sannolikt en viktig riskfaktor.6
 • Patienter med försvagad hostreflex har ökad risk för pneumoni:
  • Kan bero på smärta, alkoholintag, hjärtsjukdom, stroke eller hög ålder
 • Akut bronkit.
 • Sinuit.
 • Cystisk fibros kan ge upprepade pneumonier hos barn.
 • Neurologisk dysfunktion av sväljreflex, till exempel efter stroke.
 • Vissa läkemedel hos äldre är associerade med ökad risk för lunginflammation7, till exempel:
  • Läkemedel med antikolinerg effekt
 • Ökad risk för aspiration vid till exempel sänkt medvetandenivå, plant ryggläge och enteral nutrition.
 • Rök och damm?
  • Det finns studier som talar för ökad risk för pneumokockpneumoni vid exponering för rök och damm8

ICD-10

 • J12 Viruspneumoni som ej klassificeras annorstädes
 • J13 Pneumoni orsakad av Streptococcus pneumoniae
 • J14 Pneumoni orsakad av Haemopilus influenzae
 • J15 Bakteriell pneumoni som ej klassificeras annorstädes
 • J16 Pneumoni orsakad av andra infektiösa organismer som ej klassificeras annorstädes
 • J18 Pneumoni orsakad av icke specificerad mikroorganism

ICD-10 Primärvård

 • J18-P Pneumoni

Diagnos

Diagnoskriterier9

 • Anamnes och kliniska fynd talande för pneumoni är hörnstenar i diagnostiken.
 • Blodprover kan ge stöd åt diagnosen eller göra den mindre sannolik.
 • Undersökningen som anses vara gyllene standard för pneumonidiagnos är lungröntgen, men rekommenderas inte i praktiken vid klara fall.
 • Skillnaden mellan typiska eller atypisk patogener är inte alltid tydlig och kan skilja sig mellan olika atypiska patogener:
  • Akut sjukdomsdebut, hållsmärta och LPK >15 x 109/L kan tala för pneumokockinfektion
  • Låg ålder, långsamt insjuknande, torrhosta, LPK <10 x 109/L och interstitiella lungröntgeninfiltrat kan tala för Mycoplasma pneumoniae
  • Kombinationen nedsatt medvetandegrad, leverpåverkan, hyponatremi och relativ bradykardi kan tala för legionella
  • Ett uteblivet svar på penicillinantibiotika kan tala för atypiska patogener

Differentialdiagnoser

 • Bronkit – bättre allmäntillstånd, snabbare sänkning av temperatur och CRP-värden.
 • Astma – obstruktion dominerar.
 • KOL – exacerbation hos känd KOL-patient, kan utvecklas till pneumoni.
 • Hjärtsvikt – dyspné är huvudsymtom, afebril, CRP normalt eller lätt förhöjt.
 • Tuberkulos – observera riskgrupp: utlandsfödda och äldre.
 • Lungemboli – cirka 50 % påvisbart DVT, eventuell annan riskfaktor. Kan vara svårt att skilja från pneumoni.
 • Lungcancer – som regel afebril, men kan vara omöjligt att skilja från pneumoni under akut fas.

Anamnes

 • Sjukdomsbilden vid pneumoni uppvisar betydande variation, från lindriga besvär till allvarlig sjukdom.
 • Vanliga symtom är hosta, feber, bröstsmärta (pleurit), dyspné, nytillkommen uttalad trötthet och ökad slemproduktion. Mukopurulent sputum anses vara förenligt med bakteriell genes:
  • Andra symtom kan komma från GI-kanalen (illamående, kräkning och diarré) och ändrad medvetandenivå (särskilt äldre)
  • Frysningar och kraftig frossa förekommer
  • Äldre kan ibland sakna feber 
 • De enskilda kliniska tecknen har lågt prediktivt värde, och den kliniska diagnosen i primärvården är osäker:10
  • Sannolikt föreligger en betydande överdiagnostik och viss underdiagnostik av diagnosen

Kliniska fynd

 • Andningsfrekvensen är oftast normal hos vuxna vid mindre pneumonier:
  • Ökad andningsfrekvens förekommer i 45–70 %
  • Takypné (>20 andetag/minut) är ett allvarligt tecken hos vuxna
 • Lungauskultation:
  • Hos de flesta patienter hörs rassel vid lungauskultation, tecken på konsolidering (avsaknad eller minskning av andningsljud) förekommer hos ungefär en tredjedel
  • Försvagat/nedsatta respirationsljud kan höras över den påverkade delen av lungan vid pleuraeffusion
  • Pleurala gnidningsljud hörs sällan, men har högt prediktivt värde för pneumoni
  • Dämpning vid perkussion hörs först och främst vid lobära pneumonier, och är som regel ett opålitligt fynd vid bronkopneumoni
  • Rassel förekommer också vid till exempel KOL och hjärtsvikt
 • 80 % av alla patienter har feber (dock ofta frånvarande hos äldre patienter).
 • Cirkulation:
  • Takykardi (>120/minut) är vanligt
  • Perifer cyanos är ett allvarligt tecken och kan tyda på sepsis och cirkulationssvikt
 • Förvirring och ostadighet är ofta framträdande hos äldre med pneumoni.
 • Pulsoximetri:
  • Är i de flesta fall normalt
  • PaO2 <92 % kan vara tecken på allvarlig pneumoni som kräver inläggning
 • Positiva fynd av symtom (hosta) och tecken (feber, takykardi och rassel) har en sensitivitet på enbart <50 %.11

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Om den kliniska bilden är oklar så kan CRP ge visst stöd:9-10
  • CRP >100 mg/L med en klinisk bild som talar för pneumoni, överväg antibiotika
  • CRP >50 med symptom som har pågått under mer än en vecka talar för pneumoni, överväg antibiotika
   • CRP ≥50 mg/L med misstanke på pneumoni korrelerar med fynd på röntgen12
  • CRP <20 mg/L efter >24 timmar utesluter med hög sannolikhet pneumoni, avstå från antibiotika:13
  • Sannolikheten för bakteriell pneumoni med ökande CRP?
   • Också influensa i akutfas, eller akut bronkit som har varat under 2–5 dagar kan medföra CRP i området 50–100
   • CRP är också förhöjt vid lungemboli eller hjärtinfarkt
   • En studie med 98 patienter på akutmottagningen visade att CRP och procalcitonin inte kan skilja mellan bakteriell eller viral pneumoni (inte heller med högre gränsvärden)15
  • Vid normalt CRP (<10 mg/L) är pneumoni mycket osannolikt
 • Procalcitonin: 
  • Det är oklart i nuläget om procalcitonin medför ytterligare fördelar jämfört med CRP och i praxis används CRP framför procalcitonin på grund av tillgänglighet och pris
 • Övriga blodprover, såsom blodstatus, laktat, SR, leverprover, elektrolyter och njurfunktionen kan övervägas.

Allvarlighetsgradering enligt CRB-65

 • Som hjälpmedel vid gradering av allvarlighetsgraden av samhällsförvärvad pneumoni kan följande schema användas (CRB-65):

Andra undersökningar

 • Lungröntgen:
  • Används i många länder som standardundersökningen vid pneumoni för att påvisa typ av infiltrat
  • Används sparsamt inom primärvården vid akuta besvär som talar för pneumoni, utan tecken på allvarlig sjukdom
  • Rekommenderas framför allt vid oklarheter kring diagnosen:12

Kompletterande undersökningar på sjukhus

Samhällsförvärvad pneumoni

 • Beror på allvarlighetsgraden enligt CRB-65.
Undersökning CRB-65 0-2 poäng CRB-65 3-4 poäng Terapisvikt
Blododling (x2) Ja Ja Ja
Sputumodling Ja Ja Ja
Nasofarynxodling Ja Ja Ja
Pneumokockantigen (urin) Ja Ja Ja
Legionellaantigen (urin) Övervägs Ja Övervägs
Odling/PCR legionella Övervägs Ja Övervägs
PCR mykoplasma Övervägs Ja Ja
PCR influensa Övervägs Ja Ja
PCR övriga virus Övervägs Övervägs Övervägs
Bronkoskopi Nej Övervägs Övervägs
Diagnostik avseende chlamydophila, tularemi, tuberkulos, m m Övervägs Övervägs Övervägs
 • Odlingar:
 • Urinprov:
 • PCR för bakterier:
 • Serologi:
 • Radiologi:
 • Eventuellt diagnostik för tuberkulos.

Sjukhusförvärvad pneumoni

 • Lungröntgen:
  • Nytillkomna lunginfiltrat är ett avgörande kriterium
 • Mikrobiologiska undersökningar:
 • Intuberade patienter är ofta koloniserade även i de nedre luftvägarna.
Aspirationspneumoni
 • Följer samma diagnostiska principer.
Diagnostik hos immunsupprimerade patienter

När remittera?

 • Vid samhällsförvärvad pneumoni används CRB-65 för att gradera allvarlighetsgraden:
  • De flesta patienter kan behandlas hemma17-18
  • Allmänpåverkade patienter med takypné, cyanos, vilodyspné, mental oklarhet, hypotension eller PaO2 < 92 % bör läggas in19
 • Man bör remittera patienter som inte har tillräcklig tillsyn hemma eller som har allvarlig underliggande sjukdom.
 • Ofta finns behov för inläggning av patienter med sämre immunförsvar, såsom patienter utan mjälte, patienter med diabetes, patienter med KOL eller hjärtsvikt.

Checklista vid remittering

Lunginflammation

 • Syftet med remissen:
  • Diagnostik? Behandling? Övrigt?
 • Anamnes:
  • Debut och varaktighet? Utveckling?
  • Symtomatologi? Feber? Andningssvårigheter?
  • Andra sjukdomar av betydelse? Regelbundna läkemedel?
  • Eventuellt genomförda behandlingsförsök – effekt?
  • Konsekvenser?
 • Kliniska fynd
  • Allmäntillstånd? Feber? Lungstatus?
 • Kompletterande undersökningar:
  • CRP
  • Eventuella serologiska tester
  • Eventuella odlingsprover
  • Eventuell lungröntgen?

Behandling

Nationella rekommendationer

Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård: Pneumoni hos vuxna (Läkemedelsverket; 2019)

 • Symtom och fynd:
  • Påverkad patient, takypné eller takykardi, feber, hosta, dyspné, andningskorrelerad bröstsmärta
  • Fokalt nedsatta andningsljud, rassel/ronki, eller dämpning vid perkussion
 • Diagnos:
  • CRP är inte nödvändigt vid kliniskt klar pneumoni, men kan vara av värde för att följa förloppet
  • Lungröntgen behövs vanligen inte för diagnos
  • Oklar nedre luftvägsinfektion:
 • Antibiotikabehandling:
  • Fenoximetylpenicillin (Penicillin V) 1 gram x 3 i 7 dagar
  • Vid terapisvikt eller penicillinallergi: Doxycyklin i 7 dagar, 200 mg x 1 dag 1–3, därefter 100 mg x 1
 • Uppföljning:
  • Klinisk kontroll (telefon eller besök) efter 6–8 veckor

Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård (2019) – Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten och Strama

Sjukhusförvärvad pneumoni – behandlingsrekommendation (Läkemedelsverket; 2016)

Sammanfattning
 • Val av behandling vid sjukhusförvärvad pneumoni styrs av hur lång vårdtid som föregått insjuknandet, eventuell invasiv ventilation, förekomst av riskfaktorer för resistenta bakterier, sjukdomens svårighetsgrad och om patienten är immunsupprimerad eller inte.
 • Till en icke immunsupprimerad patient som insjuknar inom fyra dagar efter sjukhusinläggning, som inte respiratorbehandlas eller har riskfaktorer för infektion med resistenta bakterier rekommenderas i första hand cefotaxim. För andra patienter kan en initialt bredare behandling, ibland kombinationsbehandling, vara motiverad.
 • Empirisk behandling mot sjukhusförvärvad pneumoni är motiverad om patienten uppvisar röntgenfynd förenliga med pneumoni i kombination med minst två av följande kriterier: feber, förhöjda inflammatoriska parametrar och purulent luftvägssekret.
 • Åtta dagars antibiotikabehandling är i de flesta fall tillräckligt.
 • Adekvat mikrobiologisk diagnostik inkluderande luftvägsodlingar och blododling rekommenderas alltid före insättande av antibiotikabehandling vid sjukhusförvärvad pneumoni.
 • Vid immunsuppression måste man överväga en bredare diagnostik inklusive bronkopskopi och behandling samt överväga DT-thorax initialt eftersom denna undersökning är känsligare än konventionell lungröntgen för att diagnosticera karakteristiska förändringar, till exempel för mögelsvamp.
 • Symtombilden vid pneumoni kan vara diskret hos de allra minsta barnen.

Källa: Läkemedelsverket. Sjukhusförvärvad pneumoni. 2016.

Behandlingsmål

 • Eliminera infektion.
 • Hindra död hos allvarligt sjuka.
 • Lindra symtomen.

Allmänt om behandlingen

 • Behandlingen består av antibiotikabehandling.
 • Ibland behövs även stödjande behandling med till exempel syrgas och vätska.

Läkemedelsbehandling 

Antibiotika vid samhällsförvärvad pneumoni 

 • Duration för samtliga former av samhällsförvärvad pneumoni är 7 dagar, förutom legionellapneumoni.
 • Förstahandsval inom primärvården, hos patient som inte behöver sjukhusvård:
  • Fenoximetylpenicillin (Penicillin V) 1 gram x 3 i 7 dagar. Initial täckning mot mykoplasma behövs inte då självläkningen är hög.
  • Vid terapisvikt eller penicillinallergi:
   • Doxycyklin i 7 dagar, 200 mg dag ett till tre, därefter 100 mg x 1 i ytterligare 4 dygn
 • Patienter som kräver sjukhusvård (CRB-65 0–1):
 • Patienter med CRB-65 som har 2 poäng (sjukhusbehandling):
 • Patienter med CRB-65 som har 3–4 poäng (sjukhusbehandling):

Antibiotika vid atypisk pneumoni

 • Vid stark misstanke om infektion med M. pneumoniae eller C. pneumoniae:
  • Se texten om Mykoplasmapneumoni och Klamydiapneumoni
 • Vid misstanke om Legionella pneumophila:
  • Se texten om Legionärssjuka

Antibiotika vid sjukhusförvärvad pneumoni, aspirationspneumoni, pneumoni hos patienter med nedsatt immunförsvar och svamppneumoni

 • Se Läkemedelsverkets rekommendation (2016).

Egenbehandling

 • Det finns inga tydliga evidensbaserade råd om egenbehandling vid pneumoni. 

Annan behandling

 • Syrgasbehandling:
  • Målsättningen är att hålla SaO2≥92 %
  • Hos KOL-patienter bör detta göras försiktigt, med upprepade blodgasanalyser
 • Flaskblåsning och PEP-mask är gynnsamma vid lunginflammation:
  • Behandling i samråd med fysioterapeut kan övervägas
 • Noninvasiv ventilation vid respirationssvikt.
 • Hostdämpande mediciner bör undvikas på grund av fara för sekretstagnation, men kan ges vid nattlig torrhosta:
  • Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma om receptfria hostdämpande och slemlösande medel (bromhexin och ambroxol) är till nytta vid pneumoni21
 • Fysioterapi kan vara nyttig för slemmobilisering hos generellt svaga patienter.
 • Steroider?
 • Statinbehandling?

Förebyggande åtgärder

 • Vaccination:
  • Årlig influensavaccination:
   • Rekommenderas hos särskilda grupper med förhöjd risk på allvarlig influensa. Läs mer: Influensavaccination.
  • Pneumokockvaccination:
   • Har ingen säkerställd skyddseffekt mot pneumokockpneumoni men skydd mot invasiv pneumokocksjukdom anses vara högt
   • Läs mer: Pneumokockvaccination
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • I normalfallet förbättras patienten inom 48–72 timmar från behandlingsstart avseende allmäntillstånd, kroppstemperatur, andningsfrekvens, saturation och cirkulation:2
  • Hos patienten inom öppenvården hittades en mediantid för avslutande av feber på 3 dagar, avslutande av myalgi 5 dagar, dyspné 6 dagar och 14 dagar för både hosta och slöhet. En stor del av patienter hade åtminstone ett symtom kvar efter ungefär en månad23-24
 • Stor variation i allvarlighetsgrad, beroende på etiologisk agens och patientens försvarsapparat:
  • Många får pneumoni i terminalfasen av annan allvarlig sjukdom
  • Om en stor del av lungvävnaden blir angripen, som vid lobär pneumoni, kan det utvecklas en allvarlig hypoxi. Särskilt utsatt blir patienten om det finns nedsatt lungfunktion i den del av lungan som inte är angripen
 • Bakteriella pneumonier kan ge sepsis.
 • Kvarstående feber (och symtom som produktiv hosta) kan vara ett tecken på pleurala infektioner eller lungabscess.
 • Obstruktivitet efter genomgången pneumoni kan förekomma.
 • Tillbakagång av lungförändringarna:
  • Bland äldre patienter som är hospitaliserade med röntgenologiskt bekräftad lunginflammation, har cirka 75 % rena lungor efter tolv veckor11
  • Patienter med komorbida tillstånd och mer än en involverad lunglob har långsammare upplösning av förändringarna

Komplikationer

 • Lungsvikt.
 • Pleurala infektioner.
 • Lungabscess.
 • Sepsis.
 • Död.

Prognos

 • Beroende på allvarlighetsgraden enligt CRB-65 finns olika mortalitetssiffror:
 • De mest allvarliga pneumonierna har en betydligt ökad dödlighet, särskilt bland äldre och försvagade patienter.
 • Samlad letalitet är i storleksordningen ungefär 5 %.
 • CRP kan indikera prognosen vid pneumoni hos inlagda patienter:

Uppföljning

Plan

 • I normalfallet (okomplicerat förlopp, snabbt svar på given behandling) rekommenderas uppföljning med telefonkontakt eller kortare besök för klinisk bedömning efter 4–8 veckor eller tidigare vid försämring eller utebliven förbättring.
 • Vid ett komplicerat förlopp rekommenderas ett besök på vårdcentral för klinisk bedömning med eventuellt provtagning med CRP och lungröntgen (se nedan).
 • Lungröntgen (efter 4–8 veckor) för uppföljning rekommenderas i vissa fall:
  • Vid komplicerat förlopp
  • Vid kvarstående symtom
  • Vid recidiverande pneumoni
  • Vid immunosuppression
  • Vid ökad risk för malignitet, särskilt rökare >40 år eller före detta rökare >50 år
 • Vid kvarvarande symtom och/eller lungröntgenförändringar rekommenderas datortomografi och eventuellt bronkoskopi för utvidgad diagnostik.
 • Översyn av förebyggande åtgärder – indikation för vaccination?
 • Vid rökning rekommenderas hjälp vid rökstopp.

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

 • Lunginflammation

Animationer

 • Hur lungorna fungerar
 • Lunginflammation
Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från ERS (European Respiratory Society) årliga kongress? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons