Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Lungmedicin

Spontanpneumothorax


Uppdaterad den: 2020-05-19
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Pneumothorax innebär att det finns luft i pleurahålan, mellan pleura viscerale och pleura parietale.1

Spontanpneumothorax

 • Spontanpneumothorax uppträder utan någon provocerande faktor som trauma, kirurgi eller diagnostisk intervention.
 • Spontanpneumothorax klassificeras som antingen primär eller sekundär:
  • Vid primär föreligger ingen underliggande sjukdom
  • Vid sekundär är orsaken en underliggande lungsjukdom

Ventil/övertryckspneumothorax

 • Luft strömmar då in i pleurahålan vid inspiration, men kommer inte ut vid exspiration (ventileffekt).
 • Det ökade trycket i den berörda thoraxhalvan leder till en förskjutning av mediastinum och trakea vilket förhindrar att höger förmak och kammare fylls, något som i sin tur kan leda till cirkulationskollaps.
 • Dock kan en spontanpneumothorax ibland utvecklas till en övertryckspneumothorax.

Förekomst

 • Primär pneumothorax är vanligast bland män i åldern 20–40 år.2
 • Sekundär pneumothorax är vanligast bland äldre patienter med lungsjukdom.
 • Incidensen är cirka 20/100 000 bland män och cirka 7/100 000 bland kvinnor över 15 år i England.3
  • Incidensen har ökat tydligt senaste åren
 • Kronisk lungsjukdom är orsak till cirka 60 % av fallen (sekundär pneumothorax).3

Etiologi och patogenes

Primär pneumothorax

 • Orsaken tros vara en ruptur av subpleurala apikala blåsor som tillåter luft att strömma in i pleurahålan.
 • Nya studier tyder på att sjukdomen är ett uttryck för mer diffus påverkan av pleura och den underliggande lungan med porös pleura och subpleurala emfysematösa förändringar.
 • Inträffar utan föregående trauma eller utlösande händelse och uppstår hos personer utan uppenbar klinisk lungsjukdom. 1 
 • Störst risk ses hos cigarettrökare, personer med Marfans syndrom, homocystinuri eller med anamnes på pneumothorax i familjen.
 • Patienter som drabbats av primär spontan pneumothorax är ofta långa, tunna, unga män.

Sekundär pneumothorax, komplikation till underliggande lungsjukdom

 • Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) utgör 70 % av fallen.1
 • Emfysembåsor
 • Astma.
 • Cystisk fibros.
 • Marfans syndrom.
 • Tuberkulos.
 • Olika infiltrativa lungsjukdomar.
 • Övertrycksventilering med respirator.
 • Menstruationsrelaterade fall (katamenial pneumothorax), sällsynta och beror då oftast på endometrios:
  • Uppstår vanligtvis i perioden 1–3 dygn efter menstruation

Patogenes

 • Läckage av luft från lungparenkymet genom viscerala pleura och ut i pleurahålan.

Predisponerande faktorer

 • Kroppskonstitution – unga, långa, smala män.
 • Familjär predisposition.
 • Cigarettrökning ökar risken för spontan pneumothorax med 22 gånger för män och 8 gånger för kvinnor:
  • Det finns dessutom ett dos-responsförhållande

ICD-10

 • J93 Pneumotorax (luft i lungsäcken)
  • J93.0 Spontan ventilpneumotorax
  • J93.1 Annan spontanpneumotorax
  • J93.8 Annan specificerad pneumotorax
  • J93.9 Pneumotorax, ospecificerad

ICD-10 Primärvård

 • J93- Pneumotorax

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Typisk anamnes med plötsligt insättande tungandning och bröstsmärtor.
 • Slätröntgen eller DT av thorax ger diagnosen.

Differentialdiagnoser

 • Lungemboli
 • Hjärtinfarkt
 • Lunginflammation
 • Astma
 • KOL
 • Pleuravätska

Anamnes

 • Förekomst av riskfaktorer:
  • Rökare, lång/tunn/ung man, KOL, Marfans syndrom, homocystinuri, nyligen genomgången invasiv medicinsk procedur, allvarlig astma, tuberkulos, cystisk fibros
 • Plötsligt uppträdande bröstsmärtor och andfåddhet.
 • Symtomen uppstår ofta vid vila eller under sömn.
 • Många väntar i flera dagar innan de kontaktar läkare.
 • När tillståndet är en komplikation till en känd, kronisk lungsjukdom (till exempel KOL) kan det innebära en allvarlig, och ibland, livshotande försämring.

Diffrentialdiagnostik

 • Ventil-/övertryckspnemumothorax:
  • Patienten klagar över allvarliga och ökande andningssvårigheter, är påverkade med snabb och mödosam respiration, cyanos, uttalat svettiga och takykarda
  • Det krävs omedelbar intervention för att dekompensera tillståndet
 • Primär spontan pneumothorax:
  • Andningssvårigheterna uppstår som regel plötsligt. Allvarlighetsgraden av andningssvårigheterna beror på luftvolymen som befinner sig i pleurahålan
  • Bröstsmärta
  • De flesta fallen uppstår i vila. Patienterna kan oftast komma ihåg exakt när andningssvårigheterna uppstod
 • Sekundär spontan pneumothorax:
  • Patienterna klagar över andningssvårigheter och bröstsmärtor
  • På grund av underliggande lungsjukdom är symtomen oftast värre än vid en primär spontan pneumothorax

Kliniska fynd

 • Fynden är ofta små, men vid en övertryckspneumothorax kan det utveckla sig betydande andningssvårigheter.
 • Takypné.
 • Takykardi.
 • I lindriga fall finns ofta inga fynd alls.
 • Vid uttalade fall noteras nedsatta andningsljud och nedsatt rörlighet av thorax på den drabbade sidan och hypersonor perkussionston (tympanism).
 • Misstänk övertryckspneumothorax vid ökande symtom, uttalad takykardi och lågt blodtryck:
  • Slätröntgen av thorax visar mediastenal eller trakeal förskjutning

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Blodprover inklusive CRP är som regel normala vid primär pneumothorax.
 • EKG kan visa förändringar som kan misstolkas som akut hjärtinfarkt.

Andra undersökningar

 • Aktuella undersökningar är slätröntgen, eventuellt DT-torax.

Slätröntgen av thorax

 • Demonstrerar en tydlig luftficka med synlig visceral pleuralinje. Ibland föreligger också pleuravätska:4-5
  • Vid en liten pneumothorax är avståndet från den viscerala pleuraytan (lungkanten) till bröstväggen mindre än 2 cm, vid en stor pneumothorax är avståndet mer än 2 cm
  • Illustrerande thoraxbilder finns här
 • Vid övertryckspneumothorax ses stora mängder luft på den berörda sidan och kontralateral förskjutning av mediastinala strukturer:
  • Övertryckspneumothorax orsakas vanligen av penetrerande trauma, lunginfektioner, hjärt-lungräddning eller övertrycksbehandling i respirator

DT Thorax

 • Huvudindikationen är att skilja en emfysemblåsa från en pneumothorax, något som kan vara svårt på röntgenbilder.
 • Högupplöst DT kan också vara värdefullt vid misstanke om underliggande parenkymal lungsjukdom.

När remittera?

 • Vid misstanke om diagnosen.
 • Inläggning vid tydliga symtom.

Behandling

Behandlingsmål

 • Observation av spontan utläkning.
 • Förbättring av lungfunktion.

Allmänt om behandlingen

 • Behandlingen beror på hur allvarligt tillståndet är och eventuellt underliggande sjukdom.
 • Spontan utläkning sker i lindriga fall genom att luft absorberas från pleurahålan.
 • Större pneumothorax (>2–3 cm apikalt och i sida) bör behandlas med dränage eller eventuellt med enkel aspiration. 
 • Övertryckspneumothorax kräver akut dränagebehandling – i livshotande situationer räcker en tjock venflon i intercostalrum 2. 
 • Kirurgi ska övervägas vid recidiverande episoder.6-7
 • Pleurodes används till att begränsa risken för återfall.6-7

Egenbehandling

 • Förebyggande åtgärder för att undvika att provocera fram nya episoder av pneumothorax.

Annan behandling

Observation på sjukhus

 • Lindriga fall, det vill säga små luftspalter på mindre än 1–2 cm på röntgen av thorax:
  • Om patienten är helt opåverkad behövs inte inläggning, utan patienten kan kontrolleras polikliniskt.
  • Utgör mindre än 15 % och kan behöva behandlas på sjukhus med sängläge, eventuellt host- och smärtdämpande medel samt frekventa röntgenkontroller.
  • Högdos syrgasbehandling kan påskynda att lungan vecklar ut sig igen.
  • De flesta kan skrivas ut inom loppet av två dagar.
  • Möjligen skulle fler patienter med okomplicerad medelstor/stor pneumothorax oftare kunna behandlas konservativt:8
   • I en öppen RCT jämfördes dränage mot konservativ behandling på patienter med en pneumothorax på i genomsnitt >32 %
   • Jämfört med den dränbehandlade gruppen hade den konservativt behandlade gruppen lika bra utläkning efter 8 veckor, färre komplikationer och färre recidiv efter ett år
   • En viktig begränsning i studien var att 88 % av forskningsdeltagarna i ursprungsgruppen exkluderades på grund av kontraindikationer

Behandling med dränage

 • Vid utveckling av större pneumothorax (>2–3 cm apikalt och i sida), subkutant emfysem och vid övertryckspneumothorax.
 • Aspiration via en kanyl kan med fördel provas vid spontan pneumothorax istället för att lägga drän.
 • Vid sekundär pneumothorax och utebliven effekt av aspiration anläggs drän (max 14 F), stora drän är inte indicerade.
 • Sug används inte rutinmässigt (risk för re-expansionsödem). Används endast om lungan inte vecklar ut sig efter 1–2 dygn.
 • Luftläckage (bubblor i dränet) indikerar att hålet i lungan är fortsatt öppet, och efter 6–12 dygn bör patienten hänvisas till thoraxkirurgisk avdelning.

Kirurgi

 • Vid allvarliga fall:
  • Thoraxkirurg kontaktas om lungan inte vecklat ut sig efter 4–5 dagars dränage
  • De flesta lungorna vecklar ut sig inom 14 dagar utan kirurgisk intervention
 • Hos patienter med recidiverande episoder med spontanpneumothorax.
 • Det finns olika kirurgiska metoder:
  • Thorakoskopi är mindre traumatiskt än thorakotomi
  • Pleurodes med pensling/instillering/pudring av doxycyklin eller talk minskar recidiv jämfört med endast dränage9-10

Farmakologisk behandling

 • Optimal behandling av underliggande sjukdom vid sekundär pneumothorax (KOL, astma, cystisk fibros med mera).
 • Vid menstruationsrelaterad pneumothorax (endometrios) är hormonbehandling aktuellt.

Förebyggande åtgärder

 • Sluta röka.11
 • Undvika exponering för höga höjder (tunn luft), flygning utan tryckkammare och dykning.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Akut tillstånd.
 • Stark tendens till recidiv, cirka hälften kommer att uppleva nya episoder av pneumothorax:12
  • De flesta recidiv sker inom loppet av de första 6 månaderna till 3 åren.

Komplikationer

 • Spontanpneumothorax kan utveckla sig till en övertryckspneumothorax, särskilt vid övertrycksventilering i respirator.
 • Pneumomediastinum, uteslutning av esofagus- eller bronkruptur bör då ske. 
 • Subkutant emfysem, som är ofarligt med kan se obehagligt ut.

Prognos

 • Sekundära fall av pneumothorax har sämre prognos än de primära.
 • Recidivfrekvensen efter en första episod är cirka 25 % för bägge könen.3
 • Recidiv efter kirurgi och pleurodes är sällsynt.
 • Dödsfall är sällsynta, men kan orsakas av utveckling av ventil-/övertryckspneumthorax, allvarliga underliggande lungsjukdomar eller svåra trauman.

Uppföljning

Plan

 • Vanligen ingen fastställd uppföljning efter att den akuta fasen är över.
 • Eventuellt DT Thorax för att se om det föreligger många emfysemblåsor/cystor vilket ökar risken för recidiv.

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Undvik tunga lyft under sex veckor efter pneumothorax.
 • Den höga recidivtendensen.
 • Vad patienten kan göra själv för att minska risken för recidiv:
  • Sluta röka
  • Undvika exponering för höga höjder (tunn luft)
  • Flygning utan tryckkabin
  • Dykning med luftaggregat. Vanlig snorkling är inget hinder

Skriftlig patientinformation

Animationer

 • Hur lungorna fungerar
 • Punkterad lunga, pneumothorax

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från ERS (European Respiratory Society) årliga kongress? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons