Så kan illamående och kräkningar påverka valet av migränbehandling
Artikel | Neurologi

Så kan illamående och kräkningar påverka valet av migränbehandling

13,2% av den svenska befolkningen lider av migrän1, varav cirka hälften drabbas av illamående och kräkningar.2,3


Grünenthal (migrän)
Innehållet är framtaget av: Grünenthal (migrän)

Förekomsten av illamående och kräkningar är oftast relaterad till smärtintensitet under migränattacker, även om den exakta kopplingen mellan smärta och gastrointestinala symtom hos migränpatienter ännu inte är känd.4

Både migrän och illamående hämmar migränbehandlingen kraftigt genom att i vissa fall hämma upptagningen av läkemedlet.4 Dessutom indikerar 30,5% av migränpatienter med illamående att de undviker att ta sina orala migränläkemedel, medan detsamma gäller för 42,2% av patienter med kräkningar.5 En central del till att behandla migränassocierade symtom som illamående och kräkningar är att stoppa migränattacken så tidigt som möjligt, med effektiv behandling i en effektiv dos, med alternativa administrationsformer vid behov.4

Zomig® Nasal (zolmitriptan) – en icke-peroral beredning med initial effekt på 15 min6

Zomig ® Nasal  är en nässpray som erbjuder ett alternativ till exempelvis oral administrering. Den absorberas delvis direkt via nässlemhinnan och är inte helt beroende av gastrointestial absorption för att få effekt.6

Läs mer om migrän och Zomig® Nasal här »

Nej till Migrän!

En kampanj från Grünenthal startar under hösten ”Nej till Migrän”. Kampanjen syftar bland annat till att upplysa personer som lider av migrän att förstå sin sjukdom bättre och på så vis ställa rätt frågor till sin läkare. Då kan de tillsammans hitta den behandlingsform som fungerar bäst för dem.

Läs mer om migrän och Zomig® Nasal här »

Fullständig förskrivningsinformation hittar du här »

Referenser:

1. Dahlhof C, Linde M. One-year prevalence of migraine in Sweden: a population-based study in adults. Cephalalgia, 2001; 21:664-671.
2. Gajiria K, Lee LK, Flores NM, et al. Humanistic and economic burden of nausea and vomiting among migraine sufferers. J Pain res 2017;10:689 – 698.
3. Lipton RB, Buse DC, Saiers J, et al. Frequency and burden of headache-related nausea: results from the American Migraine Prevalence and Prevention (AMPP) study. Headache. 2013;53(1):93-103.
4. Láinez MJA, García-Casado A, Gascón F. Optimal management of severe nausea and vomiting in migraine: improving patient outcomes. Patient Related Outcome Measures 2013;4:61-
5. Silberstein SD. Migraine Symptoms: Results of a Survey of Self-Reported Migraineurs. Headache 1995;35:387-396.
6. Zomig® Nasal produktresumé 2018-11-30

Zomig® Nasal (zolmitriptan)

Nässpray, lösning 2,5 mg/dos och 5 mg/dos. Medel mot migrän. Selektiva serotonin (5-HT1)-agonister. ATC-kod: N02CC03. (Rx). (F). Subventioneras vid nyinsättning endast för behandling av vuxna patienter med migrän som inte uppnått behandlingsmålen med sumatriptan i tablettform, eller när behandling med sumatriptan i tablettform inte är lämplig. Indikation: Zomig® Nasal är avsett för vuxna och ungdomar 12 år eller äldre för akut behandling av migränhuvudvärk med eller utan aura och för vuxna för akut behandling av Hortons huvudvärk. Kontraindikationer: Överkänslighet mot aktiv substans eller mot hjälpämne. Måttlig till svår hypertoni och lindrig, okontrollerad hypertoni. Patienter som haft hjärtinfarkt eller har ischemisk hjärtsjukdom, koronar vasospasm eller perifer kärlsjukdom,. Samtidig administrering av ergotamin, ergotaminderivat och andra 5HT1B/1D-receptoragonister. Patienter med kreatininclearance <15 ml/min. Varningar och försiktighet: Potentiellt allvarliga neurologiska tillstånd bör uteslutas innan man behandlar patienter som inte tidigare fått diagnosen migrän eller Hortons huvudvärk, eller patienter med atypiska symtom. Inte indicerat för användning vid hemiplegisk migrän, basilarismigrän eller oftalmoplegisk migrän. Ska inte ges till patienter med symtomgivande Wolff-Parkinson-White-syndrom eller arytmier associerade med andra accessoriska ledningsbanor i hjärtat. För patienter med riskfaktorer för ischemisk hjärtsjukdom bör kardiovaskulär utvärdering göras innan behandling inleds. Serotonergt syndrom har rapporterats efter samtidig behandling med triptaner, SSRI eller SNRI. Långvarig behandling med någon typ av smärtstillande medel mot huvudvärk kan förvärra huvudvärken. Säkerhet och effekt för Zomig® Nasal för personer över 65 år har inte fastställts. Användning av Zomig® Nasal till äldre rekommenderas därför inte. Graviditet och amning: Graviditet: Säkerheten har inte fastställts. Administrering ska endast övervägas om den förväntade nyttan för modern är större än de eventuella riskerna för fostret. Amning:Zolmitriptan passerar över i mjölken hos lakterande djur. Det finns inga data för passage av zolmitriptan till bröstmjölk hos människa. Försiktighet ska därför iakttas när zolmitriptan ges till ammande kvinnor. Amning bör undvikas under 24 timmar efter behandling för att minimera exponeringen av barnet. Kontaktuppgifter: Grunenthal Sweden AB, Gustav III:s Boulevard 34, 169 73 Solna. Tel 08-643 40 60. Datum för översyn av produktresumén: 2018-11-30. För ytterligare information  samt senaste priser se www.FASS.se.

IDNr.: M-ZOM-SE-10-19-0004

Annons
Annons
Annons