Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Neurologi

Epiduralblödning


Uppdaterad den: 2020-07-01
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons

Basfakta

Definition

 • Blodansamling mellan dura mater och kraniet.
 • Tillståndet kan vara akut (60 %), subakut (30 %) eller kroniskt (10 %).

Förekomst

 • Är en ovanlig men allvarlig komplikation till skallskada.
 • Epiduralblödning uppstår vid cirka 2 % av alla skallskador,1 ökande frekvens vid mer allvarliga skador.
 • Det är vanligare hos yngre personer då duran med stigande ålder blir mer adherent till kraniet:
  • Tillståndet är sällsynt bland personer äldre än 50–60 år2
 • Det är vanligare hos män än hos kvinnor, med förhållandet 4:1.

Etiologi och patogenes

 • Hos vuxna:
  • I 85–90 % av fallen bland vuxna ses traumatisk orsak där en skallfraktur går över arteria meningea media1
  • Skallfraktur föreligger i 75–95 % av fallen3
 • Hos barn:
  • Uppstår tillståndet vanligtvis efter kraftiga trauman i kraniets längdaxel som separerar periostala dura från kraniet och orsakar avslitna blodkärl
 • Lokalisation av arteriella blödningar:
  • Utbredningen av hematomet begränsas som regel av suturlinjerna, där dura har kraftigt fäste vid kraniet4
  • Temporoparietalregionen och arteria meningea media är oftast involverade (65 %)
 • Venösa epidurala hematom:
  • Exempelvis vid lesion av vensinus, är mycket sällsynta.
 • Cirka 5 % av fallen beror på blödning i fossa posterior.

Predisponerande faktorer

 • Trauma
 • Behandling med antikoagulantia/trombolys
 • Koagulopati, blödningsrubbningar
 • Vaskulär malformation
 • Hypertoni
 • Alkoholmissbruk

ICD-10

 • I62.1 Icke traumatisk extradural blödning
 • S06.4 Extradural blödning (traumatisk)

ICD-10 Primärvård

 • I61-P Hjärnblödning

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Klassisk anamnes ger misstanke om tillståndet och DT-undersökning bekräftar diagnosen.

Differentialdiagnoser

 • Skallskada
 • Stroke och TIA
 • Epilepsi
 • Subduralhematom
 • Subaraknoidalblödning
 • Anisokori av annan orsak
 • Alkoholneuropati

Anamnes

 • Den klassiska anamnesen är skalltrauma med kortvarig förlust av medvetandet – men vid allvarliga epiduralblödningar vaknar inte patienten upp ur medvetslösheten.
 • Cirka hälften har ett "symtomfritt intervall" under några minuter till timmar och därefter tilltagande symtom på förhöjt intrakraniellt tryck:1,5
  • Huvudvärk
  • Illamående och kräkningar
  • Kramper
  • Ökande medvetandepåverkan
  • Efter hand uppkommer fokala bortfallssymtom och medvetslöshet (hernieringstecken)

Kliniska fynd

 • Tecken på ökat intrakraniellt tryck:
  • Fokala neurologiska symtom, hemipares
  • Medvetandepåverkan eller medvetslöshet
  • Anisokori med ipsilateral avsaknad av reaktion på ljus eller dilaterade pupiller är allvarliga tecken och kräver urakut handläggning6
  • Vid herniering ses Cushing-respons (ökande blodtryck och sjunkande, oregelbunden puls)
  • Glasgow coma scale <9 talar för intensiv monitorering, se även Bedömning av skallskador hos vuxna och barn.

Andra undersökningar

När remittera?

 • Omedelbar remiss till sjukhus, i första hand till sjukhus med neurokirurgisk kompetens.
 • Läkare bör följa med i ambulansen.

Behandling

Behandlingsmål

 • Målet är överlevnad och att förhindra allvarliga följder.

Behandlingen i korthet

 • Se även handläggning i ABC om Svår traumatisk hjärnskada i Läkartidningen (2020).7
 • Säkra luftvägar och cirkulation.
 • Akut operation för att evakuera hematomet och stilla blödningen:
  • Dokumentation tyder på att ingreppet bör göras inom 1–2 timmar efter skallskadan eller från den tidpunkt då tillståndet försämrades
 • I enstaka fall, om patienten svarar bra på initiala stabiliserande åtgärder kan konservativ behandling vara tillräcklig.8-9
 • Om patientens tillstånd tillåter – överflyttning till närmaste sjukhus med neurokirurgisk kompetens.
 • Om det är lång transporttid till en neurokirugisk avdelning och patientens tillstånd försämras snabbt kan kraniotomi, skallöppning göras, utifrån hematomets lokalisation på DT (efter att ha konfererat med neurokirurg på telefon).
 • Behandling med antikoagulantia eller trombocytaggregationshämmare måste upphöra eller reverseras i akutfasen:
 • Tranexamsyra har vid isolerad skallskada visat minska mortaliteten, och effekten är störst vid tidig administrering.7,10
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Stora epidurala hematom kan vara livshotande på grund av stor risk för lateral transtentoriell herniering.
 • Speciellt allvarliga är blödningar i fossa posterior där progression sker långsamt, men tiden från medvetandepåverkan till död kan vara mycket kort.

Komplikationer

 • Neurologiska följder eller död.
 • I återhämtningsfasen besväras många av huvudvärk, yrsel, oro, emotionell labilitet, koncentrationssvårigheter och kraftlöshet.

Prognos

 • Som regel god prognos vid snabb och adekvat behandling – mortalitet 10 % bland vuxna och 5 % bland barn.
 • Bäst prognos bland yngre patienter.
 • Kliniska indikationer på sämre prognos:1
  • Låga GCS-poäng vid ankomst för kirurgi
  • Pupillförändringar, särskilt kontralateral eller bilaterala icke-reagerande pupiller
  • Hög ålder
  • Långt tidsintervall mellan neurologisk försämring och kirurgi
  • Förhöjt postoperativt intrakraniellt tryck
 • DT-indikationer på dålig prognos:9
  • Hematomvolym >30–150 cm3
  • Sidoförskjutning av medellinjen >10–12 mm
  • Blandad täthet i koaglet, tyder på akut blödning
  • Andra intrakraniella lesioner i samband med skallskadan som kontusion, intracerebral blödning, subaraknoidalblödning, diffust hjärnödem

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Patienten och närstående bör informeras om att detta är ett allvarlig och potentiellt livshotande tillstånd där snabb behandling och samarbete från patientens sida är mycket viktig.

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ECTRIMS (European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis)? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons