Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Neurologi

Essentiell tremor


Uppdaterad den: 2020-02-11
Sakkunnig: Athena Adeli, Läkare, legitimerad läkare och medicinsk redaktör på Bonnier Healthcare

Annons

Basfakta

Definition

 • Isolerad tremor i överarmarna senaste tre åren, eventuellt tillägg av tremor på andra lokalisationer:1
  • Essentiell tremor plus innebär ytterligare symtom som ataxi med mera
 • Är kronisk och långsamt progressiv.2
 • Är en typisk aktivitetsrelaterad tremor (postural eller kinetisk) som uppvisas både vid rörelse och i position.

Förekomst

 • Är den vanligaste patologiska tremorn.
 • Runt 1 % av världens befolkning har essentiell tremor.1
 • Man antar att tillståndet är underdiagnosticerat i befolkningen.
 • Drabbar båda könen i lika stor utsträckning.1
 • Oftast debut i vuxen ålder, toppar ses i 20-års åldern samt 60-års åldern.1
 • Man kan också debutera i ung ålder, och några fall med barn har setts. Många söker inte läkare förrän vid hög ålder.

Etiologi och patogenes

 • Genetiskt predisponering:
  • Tillståndet verkar ha autosomalt dominant ärftlighet, men med varierande penetrans
  • Ingen enskild gen har identifierats trots stora studier.
  • Hos cirka 40 % hittar man ingen familjeanamnes
 • Miljöfaktorer:2
  • Eftersom runt 40 % av fallen inte har familjär koppling spelar andra faktorer troligtvis också roll
  • En del toxiner misstänks kunna orsaka sjukdomen
 • Sjukdomsmekanismen är inte helt och hållet känd:
  • Flera teorier har omprövats senaste åren
  • Cerebellärt cortex verkar vara förändrat hos dessa patienter, och i vissa studier verkar bortfall av Purkinjeceller ses2
  • Teorin att essentiell tremor är en degenerativ sjukdom som är kopplad till cerebellum har fått starkare stöd senaste åren2

Predisponerande faktorer

 • Fler i familjen med essentiell tremor.

ICD-10

 • G25 Andra extrapyramidala tillstånd och rörelsestörningar
  • G25.0 Essentiell tremor

ICD-10 Primärvård

 • G250 Essentiell tremor

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Klinisk diagnos.
 • Inklusionskriterier:
  • Movement Disorder Society föreslår följande:
   • Bilateral, huvudsaklig symmetrisk postural eller kinetisk tremor som är synlig och ständigt förekommande och involverar händer och underarmar
   • Samtidig eller isolerad tremor i huvudet kan förekomma, men utan abnorma kroppshållningar
 • Exklusionskriterier:
  • Andra abnorma neurologiska tecken, speciellt dystoni
  • Kända orsaker till ökad fysiologisk tremor, inkluderat pågående eller nyligen avslutad behandling med tremorfrämmande läkemedel eller status efter seponering av läkemedel
  • Historiska eller kliniska indikationer på psykogen tremor
  • Överbevisande indikationer på akut start eller stegvis försämring
  • Tidigare ortostatisk tremor
  • Isolerad rösttremor
  • Isolerade positionsspecifika eller uppgiftsspecifika tremorformer, inkluderat yrkesberoende tremor och primär skrivtremor
  • Isolerad tremor i tunga eller haka
  • Isolerad tremor i nedre extremiteter

Differentialdiagnoser

 • Se även vår symtomtext om Skakningar.
 • Parkinsons sjukdom:
  • Speciellt aktuellt lite senare i förloppet där det även utvecklas vilotremor
  • Hypokinesi förekommer oftast vid Parkinson, men inte vid essentiell tremor
  • Tremor hos Parkinson-patienter ses oftast i vila, och tar ett par år på sig innan den blir bilateral
  • Lägre frekvens på tremorn jämfört med essentiell tremor
 • Alkoholberoende:
  • Oftast handtremot
  • Flapping tremor vid encefalopati
  • Kronisk alkoholism kan ge cerebellär tremor
 • Dystoni:
  • Är mer ryckvis och oregelbunden
  • Kan ha så kallad "nollpunkt" där tremor upphör
  • Förekomst av dystoni i en annan del av kroppen
 • Fysiologisk tremor
 • Cerebellär tremor:
  • Kraftig, okontrollerbar tremor
  • Ataktiska (osäkra) rörelser som kan vara både uni- och bilaterala
 • Neuropati:
  • Associerad tremor
 • Psykogen tremor:
  • Går ofta att avleda med andra motoriska eller kognitiva uppgifter.
 • Läkemedelsbiverkan, bland annat:
  • Valproat, antidepressiva medel, litium och neurolepetika (antipsykotiska) medel

Anamnes

 • Vanligen framträdande handtremor:
  • Efterhand kan sjukdomen spridas till att även omfatta huvud eller tunga
  • 15 % har stämbandstremor med relativt typiskt tal
 • Framförallt besvär i rörelse, men runt en femtedel har tremor även i vila.
 • Tremor blir värre i emotionella situationer, i kyla och vid trötthet.
 • Runt 15–25 % är kraftigt besvärade.2  
 • En liten mängd alkohol dämpar tremor hos över 50 %.
 • Inte alla söker läkare och de flesta har lindriga symtom.

Kliniska fynd

 • Tremorn förekommer oftast vid rörelser:
  • Framförallt vid användande av armar och händer
  • Vid längre förlopp är även huvudet involverat2
  • Hos cirka var femte patient kan man dock se tremor i vila3
 • Milt asymetrisk.2
 • Oftast flexions-/extensionstremor bilateralt i händer, men kan också vara pro-supination.
 • Frekvens:
  • Frekvensen är snabbare än vid Parkinsons sjukdom – cirka 5–8 Hz, men tendens till grövre utslag och långsammare frekvens med åren
 • Muskeltonus och reflexer är normala, man ser ingen bradykinesi eller rigiditet.
 • Se även filmer på undersökning av tremor.

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • För att utesluta andra tillstånd, såsom hypertyreos, bör rutinprover tas.1
 • Vanligtvis inget behov för andra undersökningar.

Andra undersökningar

 • DT och MRT kan behöva göras för att utesluta andra sjukdomar. 

När remittera?

 • Vid misstanke om Parkinson som orsak. 

Behandling

Behandlingsmål

 • Minska tendensen till tremor.
 • Reducera funktionsnedsättning och sociala besvär som kan uppstå.
 • Förbättra livskvaliteten.

Behandlingen i korthet

 • Det finns ingen botande behandling.
 • Behandlingen kan kategoriseras i farmakologisk, kirurgisk och övriga behandlingar.1
 • Farmakologiska behandlingar:
  • Kan ha symtomatisk effekt
  • Beta-blockerare är förstahandsmedel
 • Kirurgiska behandlingar:
  • Kirurgi (djup hjärnstimulering) är aktuellt vid kraftigt besvärande symtom och otillfredsställande effekt från läkemedel
 • Övriga strategier:
  • Information om tillståndet är viktig, och stressreduktion kan vara effektiv
  • En vikt som fästs vid handleden under aktiviteter kan hjälpa till att stabilisera handen
  • Det kan vara effektivt att begränsa intaget av koffein

Läkemedelsbehandling

 • Oselektiv betablockerare som propanolol:
  • Dos:
   • Börja med 20 mg x 2–3, öka med 20–40 mg varje vecka till en underhållsdos på 80–160 mg dagligen. Kan ökas till 320 mg dagligen
  • Effekt:
   • Reducerar amplitud med cirka 50 %, men påverkar inte frekvens
   • Det finns god evidens för dess effekt4
  • Biverkningar:
   • Bradykardi och bronkospasm
 • Gabapentin:
  • 800–1200 mg/dag, antingen som monoterapi eller som kombinationsbehandling med betablockerare
  • Gynnsam biverkningsprofil
  • Har en relativt god dokumentation5
 • Topiramate, antiepileptikum:
  • Dos:
   • Upp till 400 mg/dag
  • Effekt:
   • God evidens4
 • Primidon:
  • Licensmedel - inte registrerat i Sverige men i många delar av Europa och USA
  • Det finns god evidens för dess effekt, lika bra evidens som propanolol1,4
  • Är ofta effektivt, men före detta bör gabapentin ensamt eller med beta-blockad prövas. Eventuellt kan topiramat ge en annan effekt än gabapentin varför detta kan ge en behandlingsseffekt
  • Dos:
   • Startdos 12,5–25 mg per dag, gradvis upptrappning till cirka 250 mg/dag, eventuellt ytterligare ökning upp till 750 mg/dag
  • Effekt:
   • Reducerar amplitud cirka 60 % men inte frekvens1
  • Biverkningar:
   • Kan medföra akuta biverkningar som yrsel, utmatthet med mera, men tolereras vanligen bra vid långtidsbehandling
   • Halten kan mätas upp i serum
   • En del av medlet ombildas till barbiturika vilket gör att medlet inte är registrerat längre i Sverige
 • Andra läkemedel kan provas, men dokumentationen är sämre. Kombinationbehandling är empiriskt testad men dokumentationen är bristfällig:
 • Botulinumtoxin A:3
  • Testats på patienter med huvudtremor och rösttremor
  • Ger bäst resultat när muskel och dos är individualiserad
  • Även om evidensen är något svag kan det vara alternativ för patienter som exempelvis inte tolererar bieffekterna av farmakologiska medel

Kirurgisk behandling

 • Djup hjärnstimulering:
  • Riktas mot kärnor i thalamus1
  • Kan ske unilateralt och bilateralt1
 • Indikationer:
  • Aktuellt om patientens tremor påverkar att äta, dricka, utföra arbete eller andra dagliga aktiviteter, trots optimal medikamentell behandling
 • Effekt:
  • Verkar avta med tiden1
 • Biverkningar:
  • Rör sig om kvarvarande parestesier, smärta, dysartri och balanssvårigheter
  • Mest biverkningar vid bilateral stimulering1
  • Vissa patienter utvecklar tolerans för stimuleringen, men omprogrammering kan ibland överkomma detta
 • Ultraljudsbehandling med MRT-vägledning:6
  • Ny teknik som är godkänd i USA
  • Används till att laga lokala cellskador i aktuella områden i hjärnstammen
  • Är inte invasivt
  • En studie visade signifikant resultat med 8 poängs förbättring på en 32-gradig skala:7
   • 1 av 3 hade balanssvårigheter, och 1 av 3 parestesier
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Kan starta i barndomen, men uppträder vanligen först i vuxen ålder.
 • Brukar vara mild och asymtomatisk i början, men blir ofta sämre med tiden.2
 • Är ett långsamt men ständigt progredierande tillstånd:
  • Progressionen är långsam och jämn, men i en mindre grupp av patienter kan det med tiden utvecklas tecken på mer diffusa degenerativa processer bland annat med cerebellära symtom
 • Med åldern går frekvensen på tremor ner, men amplituden kan öka.

Prognos

 • Livslångt tillstånd.
 • Cirka 2–5 % försämring varje år. 
 • Risken att utveckla Parkinson är 4 gånger högre i denna grupp.2

Patientinformation

 • Skakning, essentiell tremor

Källor

Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ECTRIMS (European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis)? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons